Zakoni i propisi - Pravni savjeti 67 07.08.1996 Pravilnik o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine" br. 58/93.), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZA OBAVLJANJE ISPITIVANJA STABILNIH SUSTAVA ZA DOJAVU I GAŠENJE POŽARA

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se tehnički, kadrovski i materijalni uvjeti koje moraju ispunjavati pravne osobe koje obavljaju poslove provjere ispravnosti izvedenih stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara, sustava za dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para te zaštitnih uređaja i instalacija za sprečavanje širenja požara i nastajanje eksplozija (u daljnjem štivu: sustavi), kao i opseg provjere tih sustava.

Članak 2.

Elementi i sredstva sustava moraju posjedovati važeći certifikat sukladno propisima o normizaciji ili uvjerenje o ispravnosti i podobnosti za namijenjenu svrhu izdato po ovlaštenoj pravnoj osobi sukladno odredbama Pravilnika o uvjetima za ispitivanje uvezenih uređaja za gašenje požara ("Narodne novine" br. 75/94.) ako posebnim propisom nije drugačije određeno.

II. POJMOVI I ODREĐENJA

Članak 3.

U ovom Pravilniku pojedini pojmovi imaju sljedeća određenja:

- sustav za dojavu požara je skup elemenata, funkcionalno povezanih i neprenosivih (automatski i ručni javljači požara, centrala za dojavu požara, uređaji za signalizaciju požara, uređaji za napajanje i dr.) koji se rabe za otkrivanje i dojavu požara u unaprijed odabranom prostoru;

- sustav za gašenje požara je skup elemenata, funkcionalno povezanih i neprenosivih (sustavi za gašenje vodom, ugljičnim dioksidom, prahom, halonom, pjenom i dr.) koji se rabe za gašenje požara. Mogu djelovati samostalno ili zajedno sa sustavom za dojavu požara te zaštitnim uređajima i instalacijom za sprečavanje širenja požara i nastajanje eksplozija;

- sustav za dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para je skup elemenata, funkcionalno povezanih i neprenosivih (mjerna glava, centrala, uređaji signalizacije, napajanje i dr.) koji se rabe za otkrivanje i dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para u unaprijed odabranom prostoru. Mogu djelovati samostalno ili zajedno sa uređajima i instalacijom za sprečavanje istjecanja opasnih koncentracija zapaljivih plinova i para;

- uređaji i instalacije za sprečavanje širenja požara i nastajanje eksplozija je skup elemenata, funkcionalno povezanih i neprenosivih (protupožarne zaklopke, protupožarna vrata sa uređajem za automatsko zatvaranje, uređaji za odvođenje dima, topline i pritiska nastalih u požaru i dr.) koji se rabe za sprečavanje nastajanja i širenja požara i eksplozija. Mogu djelovati samostalno ili zajedno sa sustavom za dojavu i/ili gašenje požara;

- elementi sustava su pojedinačni dijelovi sustava za dojavu i gašenje požara, dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para te uređaja i instalacija za sprečavanje širenja požara i nastajanja eksplozija koji omogućuju njihovo funkcionalno djelovanje;

- sredstva sustava su tvari koje se pojedinačno ili u kombinaciji primjenjuju na požar poradi njegova gašenja;

- prvo ispitivanje je provjera ispravnosti sustava koja se obavlja prije tehničkog pregleda novoizgrađenog objekta odnosno poslije izvršene rekonstrukcije sustava;

- periodično ispitivanje je provjera ispravnosti sustava koja se obavlja periodično, u propisanim vremenskim razmacima poslije prvog ispitivanja;

- odobrena projektna dokumentacija je projektna dokumentacija na koju je izdana suglasnost na predviđene mjere zaštite od požara, a sukladno važećim propisima;

- usvojena pravila tehničke prakse su inozemne norme ili propisi te preporuke proizvođača koji se rabe pri projektiranju, izvođenju i ispitivanju sustava u nedostatku hrvatskih normi i propisa.

III. PROVJERA ISPRAVNOSTI SUSTAVA

Članak 4.

Ispravnost sustava provjerava se prvim i periodičnim ispitivanjima.

Članak 5.

Prvo ispitivanje sustava smiju obavljati samo pravne osobe koje su ishodile ovlast Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem štivu Ministarstvo) za obavljanje poslova ispitivanja ispravnosti sustava, a koje nisu proizvele ili ugradile sustav ili njegove elemente, odnosno nisu vlasnici niti korisnici sustava.

Periodično ispitivanje sustava smiju obavljati samo pravne osobe koje su ishodile ovlast Ministarstva za obavljanje poslova ispitivanja ispravnosti sustava.

Iznimno, periodično ispitivanje izvedenog sustava smije obavljati i pravna osoba koja je vlasnik odnosno korisnik izvedenog sustava ili ga je proizvela ili ugradila, ako je ishodila ovlast Ministarstva za obavljanje poslova periodičnog ispitivanja tog istog sustava.

Članak 6.

Pravne osobe koje obavljaju prvo i periodično ispitivanje trećim osobama moraju biti registrirane za te poslove na temelju ovlasti Ministarstva.

Članak 7.

Ovlast za ispitivanje iz članka 5. stavka 1. i 2. ovog Pravilnika daje se za obavljanje poslova provjere ispravnosti stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara (uključujući i zaštitne uređaje i instalacije za sprečavanje nastajanja i širenja požara i eksplozija) i/ili stabilnih sustava za dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para, pravnim osobama koje ispunjavaju uvjete propisane ovim Pravilnikom.

Ovlast za ispitivanje iz članka 5. stavka 3. ovog Pravilnika daje se za obavljanje poslova provjere ispravnosti samo određenog izvedenog sustava, pravnoj osobi koja ispunjava uvjete propisane ovim Pravilnikom, a vlasnik je odnosno korisnik tog sustava ili ga je proizvela ili ugradila.

Zahtjev za izdavanje ovlasti za obavljanje poslova ispitivanja ispravnosti sustava podnosi se Ministarstvu.

Uz zahtjev iz stavka 3. ovog članka prilažu se:

- popis imena i prezimena djelatnika koji obavljaju poslove za koje se izdaje ovlast te isprave kojima se dokazuju smjer i stupanj njihova obrazovanja;

- isprave kojima se dokazuje stalni radni odnos sa osobama koje obavljaju poslove za koje se izdaje ovlast;

- isprave o položenom stručnom ispitu iz članka 20. Zakona o zaštiti od požara, a po Pravilniku o programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova ispitivanja sustava za dojavu i gašenje požara ("Narodne novine" br. 35/94.) za djelatnike koji obavljaju poslove za koje se izdaje ovlast;

- popis opreme potrebne za obavljanje poslova za koje se izdaje ovlast, prema članku 10. ovog Pravilnika, sa navedenim inventarskim brojevima.

Članak 8.

Pravna osoba dužna je o svakoj promjeni uvjeta na temelju kojih je ishodila ovlast izvijestiti Ministarstvo koje je tu ovlast izdalo u roku od 15 dana po promjeni.

Zahtjev za izdavanje ovlasti za obavljanje poslova ispitivanja ispravnosti sustava odbit će se odnosno izdata ovlast poništiti pravnoj osobi koja ne ispunjava uvjete ili je prestala ispunjavati uvjete propisane ovim Pravilnikom.

Ministarstvo vodi popis pravnih osoba koje su ishodile ovlasti iz stavka 1. ovog članka.

Članak 9.

Provjera ispravnosti obavlja se na sljedećim izvedenim sustavima:

- sustavu za dojavu požara;

- sustavu za gašenje požara ugljičnim dioksidom;

- sustavu za gašenje požara halonom;

- sustavu za gašenje požara pjenom;

- sustavu za gašenje požara vodom;

- sustavu za gašenje požara prahom;

- sustavu za dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para;

- hidrantskoj mreži;

- zaštitnim uređajima i instalacijama za sprečavanje nastajanja i širenja požara i eksplozija.

IV. POSEBNI TEHNIČKI UVJETI

Članak 10.

Oprema potrebna za obavljanje provjere ispravnosti izvedenih sustava iz članka 9. ovog Pravilnika je:

- uređaji za aktiviranje svih vrsta javljača požara (dimnih, termičkih, plamenih i dr.) sa baždarenom izlaznom karakteristikom;

- univerzalni mjerni električni instrument;

- uređaj za mjerenje električnog otpora izolacije;

- uređaj za mjerenje kapaciteta akumulatorske baterije;

- sredstvo veze (2 kom.);

- zaporni sat;

- mjerna traka (25-50 m);

- pomična mjerka;

- zvukomjer (0-120 dB);

- termometar (-20.... +600C);

- higrometar;

- mjerač brzine strujanja zraka (do 20 m/s);

- manometri odgovarajućih mjernih područja najmanjeg promjera od 100 mm i klase točnosti 1.6 ili manje;

- čelični trometar;

- uređaj za određivanje nagiba cjevovoda;

- različiti priključci i slavine za ugradnju manometara na cjevovod;

- ključevi za vatrogasne spojke;

- komplet za određivanje protoka vode;

- komplet standardnog alata;

- refraktometar po Abbe-u (područje refrakcije 1.3330-1.3723);

- posude za uzimanje uzoraka pjene;

- kosine za hvatanje uzoraka pjene (dva tipa po jedan komad);

- stalak za držanje uzoraka pjene;

- vage propisane točnosti;

- kompresor za pretlak min. 150 kPa;

- pumpa pretlaka min. 10 MPa;

- boce s ispitnim plinovima (s certifikatom) metanom, propanom, butanom i vodikom u koncentracijama od 20% i 40% DGE;

- reduktor pritiska ispitnog plina;

- adapter za mjernu glavu sa pripadajućim cijevima i

- druga oprema koja je neophodna za utvrđivanje ispravnosti sustava.

Stavak 1. ovog članka odgovarajuće se primjenjuje i na opremu potrebnu za obavljanje provjere ispravnosti pojedinačnih izvedenih sustava prema članku 5. stavku 3. ovog Pravilnika.

Članak 11.

Sva oprema potrebna za obavljanje poslova za koje se izdaje ovlast iz članka 5. ovog Pravilnika, a prema popisu iz članka 10. ovog Pravilnika, mora biti obilježena pripadajućim inventarskim brojem i o njoj se mora voditi upisnik (inventarske knjižice/listovi).

Članak 12.

Oprema za provjeru ispravnosti izvedenih sustava koja podliježe odredbama propisa o zadovoljavanju metroloških uvjeta, mora imati odgovarajuću ispravu kojom se dokazuje da je periodički pregledavana i umjerena.

V. OPSEG ISPITIVANJA IZVEDENIH SUSTAVA

Članak 13.

Provjera ispravnosti izvedenog sustava za dojavu požara, ako posebnim propisom nije drugačije određeno, sastoji se od:

- pregleda odobrene tehničke (projektne) dokumentacije,

- pregleda izvedenog stanja u odnosu na projektirano,

- pregleda isprava o kakvoći elemenata izvedenog sustava sukladno članku 2. ovog Pravilnika,

- provjera ispravnosti rada automatskih i ručnih javljača požara,

- provjera ispravnosti rada centrale za dojavu požara (prihvat signala, signalizacija dojave požara i smetnji, prosljeđivanje signala dojave i smetnji, upravljanje uređajima pridodanih sustava i dr.),

- provjera ispravnosti vodova sustava,

- provjera ispravnosti glavnog i pomoćnog izvora napajanja sustava energijom uključujući i punjač akumulatorske baterije,

- provjere ispravnosti rada ostalih dijelova sustava i sustava u cjelini,

- provjere ispravnosti rada dijelova sustava za gašenje požara i zaštitnih uređaja i instalacija za sprečavanje širenja požara i nastajanja eksplozija koji djeluju u sprezi sa izvedenim sustavom i

- drugih ispitivanja i provjera koji su neophodni za utvrđivanje njegove ispravnosti.

Članak 14.

Provjera ispravnosti izvedenog sustava za gašenje požara sa CO2 ili halonom, ako posebnim propisom nije drugačije određeno, sastoji se od:

- pregleda odobrene tehničke (projektne) dokumentacije,

- pregleda izvedenog stanja u odnosu na projektirano,

- pregleda isprava o kakvoći elemenata izvedenog sustava sukladno članku 2. ovog Pravilnika i isprava o tlačnoj probi dijelova sustava za koji su propisane tlačne probe,

- provjere slijeda otvaranja razvodnih ventila i ventila na bocama,

- provjere ispravnosti rada dijelova sustava za dojavu požara koji djeluju u sprezi sa izvedenim sustavom,

- provjere ručnog aktiviranja,

- provjere rada alarma,

- mjerenja jačine zvučnog signala,

- provjere mogućnosti blokade aktiviranja i blokade signalizacije,

- mjerenja zateznog vremena,

- provjere signalizacije na dojavnoj centrali,

- provjere indikacije kvara i električnog napajanja,

- provjere ispravnosti rada zaštitnih uređaja i instalacija za sprečavanje nastajanja i širenja požara i eksplozija koji djeluju u sprezi sa izvedenim sustavom,

- provjere količine CO2 ili halona,

- mjerenja vremena trajanja ispuštanja medija (kod CO2 sustava),

- simuliranja primjene - ispuštanja medija (kod CO2 sustava),

- ispitivanje savitljive spojne cijevi između spremnika halona i cjevovoda i

- drugih ispitivanja i provjera koji su neophodni za utvrđivanje njegove ispravnosti.

Članak 15.

Provjera ispravnosti izvedenog sustava za gašenje požara vodom, ako posebnim propisom nije drugačije određeno, sastoji se od:

- pregleda odobrene tehničke (projektne) dokumentacije,

- pregleda izvedenog stanja u odnosu na projektirano,

- pregleda isprava o kakvoći elemenata izvedenog sustava sukladno članku 2. ovog Pravilnika i isprava o tlačnoj probi dijelova sustava za koji su propisane tlačne probe,

- provjere sustava za dobavu vode,

- provjere rada ventilske stanice,

- provjere tlaka i protoka vode na hidraulički najnepovoljnijoj mlaznici,

- provjere rada signalizacije,

- primjene vode na drencher sustavu i

- drugih ispitivanja i provjera koji su neophodni za utvrđivanje njegove ispravnosti.

Članak 16.

Provjera ispravnosti izvedenog sustava za gašenje požara prahom, ako posebnim propisom nije drugačije određeno, sastoji se od:

- pregleda odobrene tehničke (projektne) dokumentacije,

- pregleda izvedenog stanja u odnosu na projektirano,

- pregleda isprava o kakvoći elemenata izvedenog sustava sukladno članku 2. ovog Pravilnika i isprava o tlačnoj probi dijelova sustava za koji su propisane tlačne probe,

- provjere vremena aktiviranja,

- provjere količine praha,

- provjere ispravnosti praha u spremnicima,

- provjere rada dojavnog dijela sustava,

- provjere prohodnosti cjevovoda propuhivanjem,

- provjere količine ili tlaka pogonskog plina i

- drugih ispitivanja i provjera koji su neophodni za utvrđivanje njegove ispravnosti.

Članak 17.

Provjera ispravnosti izvedenog sustava za gašenje požara pjenom, ako posebnim propisom nije drugačije određeno, sastoji se od:

- pregleda odobrene tehničke (projektne) dokumentacije,

- pregleda izvedenog stanja u odnosu na projektirano,

- pregleda isprava o kakvoći elemenata izvedenog sustava sukladno članku 2. ovog Pravilnika i isprava o tlačnoj probi dijelova sustava za koji su propisane tlačne probe,

- provjere tlaka - na kontrolnom ventilu i najudaljenijoj točki sustava (dinamički),

- provjere koncentracije pjenila u otopini,

- utvrđivanja fizikalnih osobina pjene (ekspanzije, vrijeme raspada),

- provjere količine i kvalitete pjenila,

- utvrđivanja izvedenog nagiba cjevovoda,

- provjere sustava za dobavu vode,

- kontrole oznaka dijelova sustava i uputa za rad i

- drugih ispitivanja i provjera koji su neophodni za utvrđivanje njegove ispravnosti.

Članak 18.

Provjera ispravnosti izvedene hidrantske mreže, ako posebnim propisom nije drugačije određeno, sastoji se od:

- pregleda odobrene tehničke (projektne) dokumentacije,

- pregleda izvedenog stanja u odnosu na projektirano,

- pregleda isprava o kakvoći elemenata izvedenog sustava sukladno članku 2. ovog Pravilnika i isprava o tlačnoj probi dijelova sustava za koji su propisane tlačne probe,

- provjere sustava za dobavu vode,

- mjerenja tlaka i protoka vode na hidraulički najnepovoljnijem mjestu,

- provjere nepropusnosti i prohodnosti cjevovoda (za suhu hidrantsku mrežu),

- tlačna provjera savitljivih vatrogasnih cijevi u hidrantskom ormariću i

- drugih ispitivanja i provjera koji su neophodni za utvrđivanje njene ispravnosti.

Članak 19.

Provjera ispravnosti izvedenog sustava za dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para, ako posebnim propisom nije drugačije određeno, sastoji se od:

- pregleda odobrene tehničke (projektne) dokumentacije,

- preglead izvedenog stanja u odnosu na projektirano,

- pregleda isprava o kakvoći elemenata izvedenog sustava sukladno članku 2. ovog Pravilnika,

- provjere ispravnosti rada pojedinih dijelova sustava i sustava u cjelini,

- provjere ispravnosti rada dijelova uređaja i instalacija za sprečavanje nastajanja opasnih koncentracija zapaljivih plinova i para, a koji djeluju u sprezi sa izvedenim sustavom i

- drugih ispitivanja i provjera koji su neophodni za utvrđivanje njegove ispravnosti.

Članak 20.

Provjera ispravnosti zaštitnih uređaja i instalacija za sprečavanje nastajanja i širenja požara i eksplozija, ako posebnim propisom nije drugačije određeno, sastoji se od:

- pregleda odobrene tehničke (projektne) dokumentacije,

- pregleda izvedenog stanja u odnosu na projektirano,

- pregleda isprava o kakvoći uređaja i instalacija sukladno članku 2. ovog Pravilnika,

- provjere ispravnosti rada pojedinih dijelova uređaja i instalacija te uređaja i instalacija u cjelini,

- provjere ispravnosti rada dijelova sustava za dojavu i gašenje požara koji djeluju u sprezi sa izvedenim uređajima i instalacijom i

- drugih ispitivanja i provjera koji su neophodni za utvrđivanje njihove ispravnosti.

Članak 21.

Provjere ispravnosti pojedinih vrsta sustava smiju obavljati samo osobe koje udovoljavaju odredbama ovog Pravilnika glede stručnog ispita i stupnja obrazovanja, te su one struke koja je potrebna za ispitivanje tog sustava.

Pomoćne poslove kod provjere ispravnosti smiju obavljati osobe sa položenim stručnim ispitom iz članka 27. ovog Pravilnika.

Provjere ispravnosti obavljaju se sukladno propisima i normama koji uređuju područje predmeta provjere i usvojenim pravilima tehničke prakse.

Članak 22.

O obavljenom ispitivanju izvedenog sustava sastavlja se zapisnik o ispitivanju.

Zapisnik iz stavka 1. ovog članka mora sadržavati:

- naziv pravne osobe koja je obavila ispitivanje,

- broj ovlasti Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje te vrste ispitivanja,

- ime, prezime i stupanj obrazovanja djelatnika koji su obavili ispitivanje,

- datum obavljenog ispitivanja,

- podatke o uporabljenim mjernim instrumentima,

- propise po kojima je ispitivanje obavljeno,

- broj projekta,

- naziv izvedenog sustava koji je ispitan,

- opis i rezultate ispitivanja,

- ocjenu ispravnosti izvedenog (ispitanog) sustava,

- ostalo (zapažanja, napomene i sl.),

- potpis osoba koje su obavile ispitivanje,

- potpis odgovorne osobe vlasnika ili korisnika ispitanog sustava,

- ovjeru zapisnika pečatom i potpisom odgovorne osobe u pravnoj osobi koja je obavila ispitivanje.

Zapisnik iz stavka 1. ovog članka mora biti izrađen sukladno Zakonu o općem upravnom postupku.

Zapisnik iz stavka 1. ovog članka koji sadrži nezadovoljavajuću ocjenu ispravnosti izvedenog sustava pravna osoba koja je obavila ispitivanje dužna je dostaviti nadležnoj inspekciji zaštite od požara Policijske uprave u roku od 15 dana po ispitivanju.

Članak 23.

Pravna osoba koja je obavila ispitivanje te vlasnik odnosno korisnik izvedenog sustava dužni su pohraniti i čuvati zapisnike o periodičkom ispitivanju najmanje 5 godina po njihovom izdavanju.

Vlasnik odnosno korisnik izvedenog sustava dužan je trajno pohraniti i čuvati zapisnik o prvom ispitivanju.

VI. KADROVI POTREBNI ZA OBAVLJANJE ISPITIVANJA SUSTAVA

Članak 24.

Pravna osoba koja obavlja poslove iz članka 5. stavka 1. i 2. ovog Pravilnika dužna je imati u stalnom radnom odnosu najmanje djelatnike sljedećih struka i stupnja obrazovanja, od kojih najmanje dvije moraju biti VII stupnja obrazovanja;

- 1 djelatnik elektrotehničke struke, VII/1 ili VI stupnja obrazovanja,

- 1 djelatnik strojarske struke, VII/1 ili VI stupnja obrazovanja,

- 1 djelatnik kemijske struke, VII/1 ili VI stupnja obrazovanja,

- 1 djelatnik tehničke struke najmanje IV stupnja obrazovanja,

Zamjena djelatniku VI stupnja obrazovanja kemijske struke može biti djelatnik VI stupnja obrazovanja zaštite od požara.

Članak 25.

Pravna osoba koja obavlja poslove iz članka 5. stavka 1. i 2. ovog Pravilnika samo na stabilnim sustavima za dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para dužna je imati u stalnom radnom odnosu najmanje jednog djelatnika sljedeće struke i stupnja obrazovanja:

- elektrotehničke struke, VII/1 ili VI stupnja obrazovanja ili

- strojarske struke, VII/1 ili VI stupnja obrazovanja.

Članak 26.

Pravna osoba koja obavlja poslove iz članka 5. stavka 3. dužna je imati u stalnom radnom odnosu najmanje jednog djelatnika VII/1 ili VI stupnja obrazovanja one struke koja je potrebna za ispitivanje sustava navedenog u ovlasti, te jednog djelatnika tehničke struke najmanje IV stupnja obrazovanja

Članak 27.

Djelatnici iz članka 24. - 26. moraju imati položen stručni ispit sukladno Pravilniku o programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova ispitivanja sustava za dojavu i gašenje požara ("Narodne novine" br. 35/94. i 55/94.).

VII. KAZNENE ODREDBE

Članak 28.

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 15.000 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

1. ako obavi ispitivanje iz ovog Pravilnika za koje nema ovlast (članak 5.),

2. ako u propisanom roku ne izvijesti nadležno tijelo o promjeni uvjeta na temelju kojih je ishodila ovlast (članak 8. stavak 3.),

3. ako pri ispitivanju rabi opremu koja nije periodički pregledana i umjerena (članak 12.),

4. ako ispitivanje obavi osoba koja nije odgovarajuće struke (članak 21. stavak 1.),

5. ako ne sačini zapisnik sukladno odredbama Pravilnika i Zakona o općem upravnom postupku (članak 22.),

6. ako zapisnik nije izrađen sukladno Zakonu o općem upravnom postupku (članak 22. stavak 3.)

7. ako u propisanom roku ne dostavi nadležnoj inspekciji zaštite od požara Ministarstva unutarnjih poslova Zapisnik koji sadrži nezadovoljavajuću ocjenu ispravnosti izvedenog sustava (članak 22. stavak 4.),

8. ako ne pohrani zapisnik o ispitivanju (članak 23.)

9. ako ispitivanje iz članka 5. ovog Pravilnika obavi djelatnik koji nije u radnom odnosu u pravnoj osobi koja je obavila ispitivanje (članak 24., 25. i 26.),

10. ako ispitivanje iz članka 5. ovog Pravilnika obavi djelatnik koji nema položen stručni ispit za ispitivanje stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara (članak 27.)

Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 4.000 do 5.000 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 29.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima za ispitivanje funkcionalnosti opreme i sustava za dojavu i gašenje požara ("Narodne novine" br. 35/94. i 55/94.).

Članak 30.

Odredbe članka 2. ovog Pravilnika ne odnose se na uvezene elemente i sredstva izvedenog sustava stavljene u promet prije stupanja na snagu Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine", broj 58/93).

Odredbe članka 2. ovog Pravilnika ne odnose se na elemente i sredstva proizvedene u Republici Hrvatskoj, a stavljene u promet prije stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 31.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Broj: 511-01-90-5175/1996
Zagreb, 24. srpnja 1996.

Ministar unutarnjih poslova
Ivan Jarnjak, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.