Zakoni i propisi - Pravni savjeti 67 07.08.1996 Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o načinu uplačivanja prihoda proračuna i izvanproračunskih fondova te prihoda za financiranje drugih javnih potreba za 1996. godinnu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju članka 37. Zakona o platnom prometu u zemlji ("Narodne novine" br. 27/93. s izmjenama i dopunama) ministar financija izdaje

NAREDBU

O IZMJENI I DOPUNI NAREDBE O NAČINU UPLAĆIVANJA PRIHODA PRORAČUNA I IZVANPRORAČUNSKIH FONDOVA TE PRIHODA ZA FINANCIRANJE DRUGIH JAVNIH POTREBA ZA 1996. GODINU

I.

U Naredbi o načinu uplaćivanja prihoda proračuna i izvanproračunskih fondova te prihoda za financiranje drugih javnih potreba za 1996. godinu ("Narodne novine" br. 1/96., 5/96., 10/96., 21/96., 22/96 i 50/96.) u glavi II. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNA, točki 1. PRIHODI DRŽAVNOG PRORAČUNA, podtočka 1.2.7. Ostali prihodi Državnog proračuna, iza brojčane oznake 7609 Prihodi od privatizacije (prodaje udjela u poduzeću), umjesto točke stavlja se zarez i dodaje:

7617 Primici od prodaje vrijednosnih papira.

II.

U glavi II. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNA, točki 4. PRIHODI GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA u posljednjem stavku iza brojčane oznake vrste prihoda 7722 dodaje se 7749.

III.

U popisu žiroračuna županija i gradova/općina te brojčanih oznaka mjerodavnih jedinica Zavoda za platni promet, ispostava Porezne uprave i gradova/općina po županijama u županiji pod III. SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA, KOTAR GLINA, mijenja se žiroračun za općinu Vrginmost tako da glasi:

ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE VRGINMOST

32100-630-84 VRGINMOST *32130 510 510

IV.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 401-03/95-01/11
Urbroj: 513-07/96-7
Zagreb, 1. kolovoza 1996.

Ministar financija
Božo Prka, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.