Zakoni i propisi - Pravni savjeti 67 07.08.1996 Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

Na temelju članka 38. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", br. 54/94 - pročišćeni tekst i 48/95) ministar poljoprivrede i šumarstva donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD ZAKUPA I PRODAJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU DRŽAVE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i način korištenja sredstava ostvarenih od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države sukladno članku 38. Zakona o poljoprivrednom zemljištu i određuju tijela koja će donositi odluku o korištenju sredstava.

Članak 2.

Pripadajući dio sredstava ostvarenih od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta sukladno stavku 2. članka 38. Zakona o poljoprivrednom zemljištu koristit će se kao sredstva za kreditiranje prioritetnih namjena u poljoprivredi Republike Hrvatske.

Članak 3.

Pravo korištenja sredstava iz članka 2. ovog pravilnika imaju fizičke i pravne osobe vlasnici i korisnici poljoprivrednog zemljišta i gospodarskih objekata koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom (u daljem tekstu: korisnici sredstava) sa sjedištem odnosno prebivalištem u Republici Hrvatskoj, i koji udovoljavaju uvjetima iz ovog pravilnika.

Članak 4.

Sredstva iz članka 2. ovog pravilnika koristit će se za slijedeće namjene:

I) Za programe i mjere osposobljavanja neplodnog zemljišta i povećanje proizvodne sposobnosti ostalog poljoprivrednog zemljišta (u daljem tekstu: programi uređenja zemljišta).

Pod programima uređenja zemljišta smatraju se:

1. hidromelioracije;

2. agromelioracije;

3. komasacije.

II) Za stočarsku proizvodnju:

1. proizvodnju i preradu mlijeka, jaja i meda;

2. tov stoke;

3. proizvodnju rasplodne stoke.

III) Za proizvodnju povrća, voća i grožđa:

1. proizvodnju povrća na otvorenom i zatvorenom prostoru;

2. proizvodnju jabučastog, koštičavog, jagodičastog i jezgričavog voća;

3. proizvodnju južnog voća;

4. proizvodnju stolnog i vinskog grožđa;

5. proizvodnju poljoprivrednog sjemena te voćnog i loznog sadnog materijala.

IV) Za akvakulturu

V) Za poljoprivrednu opremu

VI) Za programe prerade poljoprivrednih proizvoda.

VII) Za podmirenje dijela stvarnih troškova tijela državne uprave (županijski uredi) koja sudjeluju u pripremi natječajnih postupaka za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države.

Članak 5.

Učešće sredstava u kreditiranju predračunske vrijednosti programa može iznositi:

1. za programe uređenja zemljišta do 50%;

2. za proizvodnju mlijeka, mesa, jaja i meda;

- građevinski i tehnološki dio do 30%

- matično stado junica i krava do 70%

- tov stoke do 40%

3. za podizanje voćnjaka i vinograda do 40%

4. za ostale namjene do 40%

5. za poljoprivrednu opremu do 40%

6. za programe prerade poljoprivrednih proizvoda do 40%.

Na područjima posebne državne skrbi utvrđenim Zakonom o područjima posebne državne skrbi ("Narodne novine", br. 44/96) učešće sredstava može se povećati do 20%.

Članak 6.

Krediti se odobravaju s rokom otplate do 10 godina.

Kraći rokovi otplate utvrđuju se za slijedeće namjene:

1. za nabavku osnovnog stada u svinjogojstvu, ovčarstvu i kozarstvu 3 godine;

2. za nabavu rasplodnih junica, kvalitetnih bikova i kvalitetnih grla u konjogojstvu 5 godina;

3. za uzgoj junica 2 godine;

4. za nabavu djedovskih i roditeljskih linija odnosno hibrida u peradarstvu 1-2 godine;

5. za ulaganje u pčelarstvu 4 godine;

6. za nabavu osnovnog stada kunića i krznaša 2 godine;

7. za nabavu opreme 5 godina;

8. za tov stoke 1 godinu;

9. za programe prerade poljoprivrednih proizvoda 5 godina.

Razdoblje počeka za programe uređenja zemljišta, proizvodnju mlijeka i dugogodišnje nasade iznosi 3 godine, za tov stoke 1 godinu, a za sve ostale programe iznosi 2 godine.

Članak 7.

Kamatna stopa utvrđuje se u visini 6% godišnje, osim za kreditiranje programa uređenja zemljišta i proizvodnju mlijeka, gdje iznosi 4%.

Kamata za vrijeme korištenja kredita i razdoblja počeka obračunava se u visini redovne kamate, dodaje iznosu iskorištenog kredita te zajedno čine osnovicu za utvrđivanje anuiteta.

Zatezna kamata za dospjele, a neplaćene obveze po kreditu obračunavat će se u visini zakonom propisane.

Kredit se vraća u polugodišnjim anuitetima, a prenosi u otplatu šest mjeseci prije dospijeća prvog anuiteta.

Članak 8.

Zahtjev za odobrenje kredita za pripadajući dio sredstava iz Državnog proračuna podnosi se Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva, a zahtjevi za odobrenje kredita za pripadajući dio sredstava iz Proračuna županije općine ili grada podnose se nadležnim tijelima tih upravno teritorijalnih jedinica.

Kreditna sredstva mogu se ostvariti samo kod jednog tijela iz stavka 1. ovog članka.

Poziv za podnošenje zahtjeva za odobrenje kredita objavit će tijela iz stavka 1. ovog članka.

Članak 9.

Uz zahtjev za odobrenje kredita obvezno je priložiti:

a) za fizičke osobe, vlasnike i korisnike poljoprivrednog zemljišta:

1. kod predračunske vrijednosti investicije do 150.000 kn, popunjeni obrazac zahtjeva za kreditiranje poljoprivrednog obiteljskog gospodarstva izdan od Ministarstva poljoprivrede i šumarstva - Sektor poljoprivredno savjetodavne službe s mišljenjem te službe o opravdanosti traženog ulaganja;

2. preko predračunske vrijednosti investicije od 150.000 kn investicijski elaborat;

3. dokaz o vlasništvu odnosno korištenju zemljišta;

b) za pravne osobe:

1. investicijski elaborat;

2. dokaz o vlasništvu odnosno korištenju zemljišta;

3. bilancu stanja i uspjeha;

4. izvod iz registra ovjeren po nadležnom Trgovačkom sudu.

Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.

Članak 10.

Odluku o odobrenju kredita donose Komisije koje osniva Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, odnosno nadležna tijela u županiji, gradu i općini.

Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva i nadležna tijela županije, grada i općine mogu sklopiti ugovor s poslovnom bankom o obavljanju poslova za korištenje sredstava kredita.

Na osnovi odluke Komisije o odobrenju kredita, s korisnikom kredita poslovna banka ako su joj povjereni poslovi iz stavka 1. ovog članka ili komisija sklapa ugovor o korištenju kredita.

Članak 11.

Korisnik kredita kod sklapanja ugovora o kreditu prilaže:

A) Dokumente za sklapanje ugovora:

I. Za pravne osobe:

a) izvod iz registra ovjeren po nadležnom Trgovačkom sudu;

b) odluku uprave o prihvatu kreditnog zaduženja;

c) potpisni karton ovjeren po nadležnoj službi za platni promet (za sve pravne osobe);

d) šifru djelatnosti i matični broj subjekta;

II. Za fizičke osobe:

a) osobnu iskaznicu i dokaz o vlasništvu odnosno pravu korištenja poljoprivrednog zemljišta ili gospodarskog objekta.

B) Instrumente za osiguranje vraćanja kredita:

I. Za pravne osobe:

a) solidarno i neopozivo jamstvo poslovne banke sa izjavom "na prvi poziv" u korist Ministarstva poljoprivrede i šumarstva, županije, općine, odnosno grada, s važnošću do konačne otplate kredita zajedno sa sporednim potraživanjima;

b) akceptne naloge poslovne banke;

c) mjenice korisnika kredita;

d) akceptne naloge korisnika kredita.

II. Za fizičke osobe

a) hipoteku na imovinu (nekretnine) za koju se prilaže:

1. izvod iz zemljišne knjige;

2. Založno pravo na nekretnine u korist Ministarstva poljoprivrede i šumarstva, županije, općine odnosno grada.

Hipoteka se stječe uknjižbom u zemljišne knjige, a za područja za koja se ne vodi zemljišna knjiga, hipoteka se stječe upisom u intabulacijsku ili drugu knjigu.

Ako nekretnina nije upisana u zemljišne knjige, hipoteka se stječe polaganjem ugovora u zemljišno-knjižnoj službi općinskog suda na čijem području se nalazi nekretnina i upisom u knjigu koju taj sud vodi o položenim ugovorima o zasnivanju založnog prava;

b) četiri bianco mjenice potpisane od dužnika-korisnika kredita, solidarnog dužnika i dva jamca.

Članak 12.

Korisnik kredita mora pružiti dokaze o osiguranju ukupnih sredstava do predračunske vrijednosti investicije tj. osigurati vlastito učešće i ostale izvore sredstava ako su navedeni u predračunskom iznosu ulaganja (vlastita sredstva, kredit banke ili drugog kreditora, ostalo).

Članak 13.

Korisnik kredita dužan je odobrena sredstva koristiti isključivo za namjenu za koju su odobrena.

Kontrolu namjenskog korištenja kredita obavljaju republička i županijska poljoprivredna inspekcija i poslovna banka.

U slučaju nenamjenskog korištenja sredstava i prilaganja neistinite dokumentacije u svrhu odobrenja i korištenja sredstava Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, županija, općina odnosno grad i poslovna banka tražit će povrat cjelokupnog iznosa kredita sa sporednim potraživanjima i zateznim kamatama u visini zakonom propisanih.

Kredit se otkazuje pismenim putem uz otkazni rok od 30 dana, računajući od dana dostave otkaza.

Članak 14.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 320-01/96-01/364
Urbroj: 525-01/96-1
Zagreb, 19. lipnja 1996.

Ministar
poljoprivrede i šumarstva
Matej Janković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.