Zakoni i propisi - Pravni savjeti 66 02.08.1996 Pravilnik o tehničkim uvjetima i uvjetima uporabe amaterskih radijskih postaja
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

Na temelju članka 4. stavak 5. Zakona o telekomunikacijama ("Narodne novine", br. 53/94), ministar pomorstva, prometa i veza donosi

PRAVILNIK

O TEHNIČKIM UVJETIMA I UVJETIMA UPORABE AMATERSKIH RADIJSKIH POSTAJA

Sadržaj pravilnika

Članak 1.

Ovim se pravilnikom utvrđuju tehnički uvjeti i uvjeti uporabe amaterskih radijskih postaja u Republici Hrvatskoj.

Pojmovi

Članak 2.

1. Amaterska radijska postaja: radijska postaja s kojom radi radioamater.

2. Radioamater: fizička osoba, koja se bavi radijskom tehnikom i radiooperaterstvom, ali samo iz razloga osobne sklonosti, a ne iz gospodarskih ili političkih razloga.

Opća načela

Članak 3.

(1) Radioamater može instalirati i upotrebljavati amatersku radijsku postaju, uz uvjet da ima položen ispit za radioamatera (u daljnjem tekstu: ispit) i da je pribavio dozvolu iz članka 24. Zakona o telekomunikacijama.

(2) Radioamater može podnijeti zahtjev za izdavanje dozvole za amatersku radijsku postaju uz uvjet da:

1) ima prebivalište u Republici Hrvatskoj,

2) ima navršenih 16 godina,

3) ima položen ispit za radioamatere.

(3) Radioamater nesmije proslijediti vijesti drugim osobama, koje je primio putem radijske postaje, a koje nisu njemu namijenjene, osim u slučaju poziva za opasnost.

Razredi i vrste amaterskih radijskih postaja

Članak 4.

Amaterske radijske postaje se razvrstavaju u razrede A, B i C, te početnički razred (u daljnjem tekstu: P razred). Frekvencijska područja za uporabu i druge tehničke karakteristike ovih razreda dane su u Dodatku 1 koji je tiskan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Vrste amaterskih radijskih postaja su slijedeće:

- osobna amaterska radijska postaja, koju instaliraju i upotrebljavaju radioamateri, koji su učlanjeni u Hrvatsku radioamatersku udrugu i imaju položen ispit za A, B ili C razred, te P razred,

- amaterska klubska radijska postaja, koju instaliraju klubovi učlanjeni u Hrvatsku radioamatersku udrugu i na kojoj rade amaterski operatori A, B ili C razreda, te P razreda,

- amaterska relejna postaja (repetitor) i digipitor, koje instaliraju radioamaterski klubovi ili Hrvatska radioamaterska udruga na temelju plana, koji se dostavlja Ministarstvu,

- amaterski radiofar, kojega instalira Hrvatska radioamaterska udruga,

- amaterska postaja za radiogoniometriranje, koju instalira Hrvatska radioamaterska udruga, u svrhu privremene uporabe.

Ispit

Članak 5.

Ispit se polaže pred ispitnim povjerenstvom koje određuje Ministarstvo pomorstva, prometa i veza (u daljnjem tekstu: Ministarstvo). Predsjednika i članove ispitnog povjerenstva te njihove zamjenike i tajnika, za vremensko razdoblje od jedne godine imenuje ministar Ministarstva (u daljnjem tekstu: ministar).

Članak 6.

Predsjednik i članovi ispitnog povjerenstva su ispitivači gradiva iz pojedinih dijelova ispita.

Članak 7.

(1) Ispitno povjerenstvo sastoji se od tri člana.

(2) Predsjednik ispitnog povjerenstva imenuju se iz redova službenika Ministarstva.

Članak 8.

Ispiti se, u pravilu, održavaju u prostorijama Ministarstva, a mogu se održavati i izvan Ministarstva, u drugim odgovarajućim prostorijama.

Članak 9.

Vrijeme i mjesto održavanja ispita određuje Ministarstvo, o čemu se na uobičajeni način izvješćuju kandidati.

Članak 10.

(1) Kandidat koji želi polagati ispit dužan je Ministarstvu podnijeti pismeni zahtjev (prijavu za ispit), najkasnije petnaest dana prije roka određenog za polaganje ispita.

(2) Pismeni zahtjev iz stavka 1. ovog članka, osim podataka o kandidatu (ime, prezime i nadnevak rođenja), mora sadržavati i podatke o razredu za koji se traži dozvola i lokaciji predložene amaterske postaje, a za kandidata mlađeg od 18 godina i ovjeren pismeni pristanak zakonitog staratelja.

Ispitu mogu pristupiti samo kandidati iznad 12 godina starosti.

Članak 11.

(1) Ispitni program po kojemu će se kandidati ispitivati sadržan je u Dodatku 2, koji je tiskan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio.

(2) U skladu sa zahtjevima ispiti će se održavati za razred A, B i C, te P razred. Za razred C se neće ispitivati dio "Odašiljanje i prijam signala Morse-ovim kodom".

(3) Dozvola za viši razred će se moći dobiti nakon polaganja dodatnog ispita, prema specifikaciji u Dodatku 2, za koji kandidat treba uputiti zahtjev.

(4) Predsjednik ispitnog povjerenstva u nazočnosti svih članova povjerenstva izvješćuje kandidate o uspjehu na ispitu.

(5) Kandidat koji ne zadovolji na ispitu, može ponovno polagati. O nadnevku održavanja ponovnog ispita ili popravnog dijela ispita koji se treba ponovno polagati odlučuje predsjednik. Kandidat koji ne zadovolji na ponovnom ispitu ili dodatnom ispitu prema stavku 3. ovoga članka, mora ponovno uputiti zahtjev za pristup ispitu. Vremenski razmak između dva ispita ne može biti manji od dva mjeseca.

(6) Nakon položenog ispita za razred A, B ili C, te P razred, kandidat dobiva svjedodžbu na obrascu, Dodatak 3, koji je tiskan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio.

(7) Ako kandidat položi ispit za razred A (razina A u okviru CEPT-a) ili za razred C (razina B u okviru CEPT-a), može mu se na njegov zahtjev izdati Certifikat za harmonizirani radioamaterski ispit u okviru CEPT-a (HAREC).

(8) Radioamaterima, koji su prije donošenja ovog pravilnika položili ispit, koji je sadržavao odašiljanje i prijam signala Morze-ovim kodom, priznaje se ispit B razreda. Radioamaterima s položenim ispitom A ili B razreda, priznaje se položeni ispit A razreda, a radioamaterima s položenim ispitom E razreda, priznaje se položeni ispit C razreda.

Članak 12.

(1) Administrativne poslove u svezi s organizacijom, pripremama i održavanjem ispita obavlja Ministarstvo.

(2) Članu ispitnog povjerenstva ili zamjeniku i tajniku pripada naknada za rad u ispitnom povjerenstvu u visini koju svojim rješenjem odredi ministar.

(3) Rješenjem ministra se određuje i visina uplate, koju kandidati uplaćuju prije pristupanja ispitu.

Dozvole

Članak 13.

(1) Dozvola se izdaje vlasniku amaterske radijske postaje uključujući antenski sustav, a može ga se ovlastiti za uporabu drugih amaterskih postaja. Radioamater, koji upotrebljava druge amaterske postaje može upotrebljavati samo one frekvencije, vrste emisija i snagu odašiljača koje su usklađene s njegovom dozvolom za razred.

(2) Dozvola se izdaje ako je kandidat položio radioamaterski ispit i zadovoljio ostale zahtjeve prema članku 3. ovog pravilnika, a za P razred ako ima navršenih 14 godina.

(3) Dozvola za radioamaterske postaje u samogradnji izdaje se samo uz potvrdu o tehničkoj ispravnosti, koju izdaje pravna osoba, koju ovlasti Ministarstvo.

(4) Radioamater može u svrhu uporabe svoje radijske postaje u drugim zemljama CEPT-a, dobiti posebnu CEPT radioamatersku dozvolu u skladu s preporukom T/R 61-01, na četiri stranice formata A6 prema obrascu danom u Dodatku 4, koji je tiskan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Lokacija amaterske postaje

Članak 14.

(1) Radioamaterska dozvola se izdaje za instalaciju i rad amaterske postaje na lokaciji, koja je upisana u dozvoli. Dozvola također omogućuje vlasniku rad pokretne amaterske postaje na motornom vozilu ili na plovilu ili rad prenosive amaterske postaje.

(2) Dozvola također ovlašćuje vlasnika za uspostavljanje i rad amaterske postaje na drugoj nepokretnoj lokaciji. Ako amaterska postaja radi na drugoj nepokretnoj lokaciji za vrijeme više od četiri tjedna, vlasnik dozvole mora to prijaviti Ministarstvu s podacima druge nepokretne lokacije unutar vremena od dva tjedna. Ako Ministarstvo ne stavi nikakvu primjedbu, smatrat će se da je rad na drugoj lokaciji odobren.

(3) Vlasnik dozvole je obvezan prijaviti Ministarstvu u pismenom obliku svaku promjenu adrese stanovanja ili bilo koju drugu promjenu iz dozvole najdulje u roku od dva tjedna nakon što je do promjene došlo. Uz prijavu ovih promjena treba dostaviti i dozvolu.

Klubske postaje i relejne postaje (repetitori)

Članak 15.

(1) Amaterska postaja može se postaviti i raditi kao klubska postaja pod uvjetom da je radioamater prijavljen Ministarstvu pismenim putem od čelnika radioamaterskog kluba kao osoba koja je odgovoran radiooperator na klubskoj postaji. Ministarstvo će izdati dozvolu za amatersku radijsku postaju kao klubsku postaju; radioamaterski klub mora definirati klubsku postaju prigodom podnošenja zahtjeva. Dozvola za ovlast amaterske postaje da radi kao klubska postaja neće više vrijediti ako čelnik kluba povuče imenovanje za radioamatera ili ako klub prestane postojati.

(2) Klubska postaja može raditi samo u razredu imenovanog radioamatera. Amaterska postaja razreda A može se upotrijebiti kao klubska postaja za rad radioamatera s nižim razredima pod ravnanjem i odgovornošću radioamatera navedenog u dozvoli. Radioamateri, koji imaju dozvolu za razred B i C, te P razred, mogu upotrebljavati klubsku postaju samo za održavanje radiokomunikacijskog prometa na frekvencijskim područjima, te dozvoljenim vrstama emisija i tipovima prijenosa namijenjenim za razrede B, C i P.

(3) U pravilu, amaterska postaja može se postaviti i može raditi kao klubska postaja samo na nepokretnoj lokaciji, koja je naznačena u dozvoli. Ako amaterska postaja radi na drugoj nepokretnoj lokaciji za vrijeme više od četiri tjedna, mora se prijaviti Ministarstvu unutar vremena od dva tjedna s podacima druge nepokretne lokacije. Rad na novoj lokaciji se može smatrati prihvaćenim, ako se ne dostave nikakve primjedbe.

(4) Radioamaterski klub ili Hrvatska radioamaterska udruga mogu dobiti dozvolu za amatersku relejnu postaju (daljinski upravljana radijska postaja radioamaterskog kluba ili Hrvatske radioamaterske udruge), s tim da imenuju odgovornog radioamatera i pod uvjetom da su upotrijebljene frekvencije međunarodno usklađene i da je osigurano propisno rukovanje amaterskim radijskim komunikacijama. Amaterska relejna postaja radi na lokaciji i na frekvencijama koje su propisane u dozvoli. U svemu ostalom vrijede odredbe iz stavka 1. ovog članka i Dodatka 1, točka 2.4. Radioamater naznačen u dozvoli kao operator klubske ili relejne postaje odgovoran je za plaćanje naknade za rad amaterske postaje prema Zakonu o telekomunikacijama i Pravilniku o naknadi za uporabu radijskih frekvencija i načinu plaćanja ("Narodne novine", br. 8/95 i 86/95).

Pozivne oznake

Članak 16.

(1) Ministarstvo će radioamateru, u postupku izdavanja dozvole, dodijeliti pozivnu oznaku za rad s amaterskom radijskom postajom na prijedlog Hrvatske radioamaterske udruge, koja se sastoji od oznake 9A, jedne znamenke i jednog, dva ili tri slova. Ministarstvo može promijeniti danu pozivnu oznaku.

(2) Prigodom posjete drugim zemljama CEPT-a, pozivnoj oznaci radioamatera se pridružuju slijedeće pozivne oznake:

1. kada radi s pokretnom amaterskom postajom na motornom vozilu ili na plovilu oznake "/M", riječ "mobile" za telefoniju,

2. kada radi s amaterskom postajom na plovilu ili na prekooceanskoj sportskoj brodici: oznake "/MM", riječi "maritime mobile" za telefoniju,

3. radi s amaterskom postajom dulje od četiri tjedna na lokaciji, koja nije navedena u dozvoli: oznake "/A", riječi "stroke A" za telefoniju,

4. kada radi s prenosivom amaterskom postajom ili kada radi privremeno s amaterskom postajom na lokaciji, koja nije navedena u dozvoli: oznake "/P", riječ "portable" za telefoniju.

(3) Prigodom rada s amaterskom postajom, koja nije navedena u njegovoj dozvoli, radioamater mora emitirati pozivnu oznaku te postaje na koji se nastavlja oznaka njegove vlastite amaterske postaje. Ovo se ne primjenjuje prigodom rada klubskih postaja ili radioamaterskih natjecanja.

(4) Prigodom rada s radijskom postajom prema stavku 2. ovog članka, radioamater treba također reći naziv svoje lokacije.

(5) Pozivna oznaka se treba odašiljati na početku i na kraju svake radijske komunikacije. U slučaju radijske komunikacije duljeg trajanja odašiljat će se na običnom jeziku (uporabom tablice za izgovor prema Dodatku 2, točka II. ) ili Morse-ovim kodom najmanje u razmacima od svakih deset minuta. Kod prijenosa teleksa ili slike pozivna oznaka se može odašiljati uporabom posebne vrste emisije, pod uvjetom da je to u skladu s međunarodnom praksom.

Frekvencijska područja, vrste emisije i tipovi emisije, snaga odašiljača

Članak 17.

(1) Zavisno od vrste, odašiljač amaterske postaje može raditi samo na frekvencijama unutar frekvencijskih područja i s vrstama emisije i tipovima emisije, koji su dani u Dodatku 1. Snaga odašiljača, koja je dozvoljena prema Dodatku 1 ne smije biti prekoračena. Ograničenja, koja su navedena u Dodatku 1, primjenjuju se na određena frekvencijska područja i na određene vrste emisije i tipova emisije.

(2) Frekvencijska širina emisija je ograničena na najmanju mjeru, koja je potrebna za uporabu vrste emisije i treba biti prilagođena na način da zadovolji tehničke norme.

(3) Radioamateru će biti dozvoljeno emitiranje preko svemirskih relejnih postaja za amatersku službu u dopuštenom frekvencijskom području prema Dodatku 1. Ovo će se također primijeniti kada uporaba ovih relejnih postaja uključuje promjenu na druga amaterska frekvencijska područja na kojima radioamateru inače nije dopušteno odašiljanje na temelju njegove dozvole.

Sadržaj odašiljanja

Članak 18.

(1) Radio-komunikacijski prijenos između amaterskih postaja mora se odvijati punim jezikom. Međunarodni amaterski kod i operativne kratice, koje se međunarodno upotrebljavaju, smatraju se punim jezikom.

(2) Prijenos se mora ograničiti na poruke tehničke prirode, radi ispitivanja i na primjedbe osobne prirode za koje zbog njihove manje važnosti, uporaba javne telekomunikacijske službe ne bi bila opravdana.

(3) Ograničenja iz stavka 2. ovog članka se neće primijeniti, ako amaterska postaja sudjeluje u vođenju međunarodnih komunikacija za nesreće i opasnosti.

Neovlašteni prijenosi i povezivanja s drugim telekomunikacijskim instalacijama

Članak 19.

(1) U amaterskim radijskim komunikacijama je zabranjeno:

1. razmjenjivati poruke, koje se ne odnose na radioamatere, koji imaju izvor od ili su usmjereni prema trećoj strani, a izuzetak su pozivi u slučaju nesreće i radijske komunikacije prema članku 18., stavak 3. ovog pravilnika;

2. razmjenjivati poruke čiji sadržaji ugrožavaju sigurnost i obranu države i ljudskih života

3. govoriti nepristojnim jezikom;

4. komunicirati s radijskim postajama, koje nemaju dozvole;

5. upotrebljavati međunarodne signale za nesreće "SOS" ili "MAYDAY";

6. prenositi glazbu, druge vrste emitirane zabave i bilo koju vrstu oglašavanja; prijenos zvuka određene frekvencije je dopušten samo za svrhe ispitivanja i mjerenja u trajanju od najviše dvije minute;

7. emitirati signale nejasnog značenja ili krive pozivne oznake;

8. prenositi riječi treće strane, koje nisu javno izgovorene.

(2) Emisije nemoduliranog ili nekodiranog nositelja, dopuštaju se samo u kratkom trajanju i samo za svrhe ispitivanja ili podešavanja.

(3) Za podešavanja i mjerenja odašiljača upotrijebit će se umjetna antena.

(4) Amaterska postaja ne smije biti u međuspoju s drugim telekomunikacijskim instalacijama bilo električki ili akustički.

(5) Rad amaterske postaje kao relejne postaje (repetitor), digipitora, amaterskog radiofara i postaje za radiogoniometriranje, dopušten je samo uz posjedovanje dozvole za radioamatera, kojega je odredio amaterski klub ili Hrvatska radioamaterska udruga kao odgovornog operatora.

Prijam

Članak 20.

(1) S prijamnom opremom amaterske postaje može se primati samo prijenos od drugih radioamatera, prijenos norme za frekvenciju i vremenski signal i takav prijenos, koji je radioamaterima dopustilo Ministarstvo.

(2) Nenamjerno primljeni prijenosi ne smiju se zabilježiti, odašiljati drugima ili uzimati u obzir za bilo kakvu svrhu.

(3) Prijamna oprema, koja se upotrebljava za ispitivanje emisija vlastite postaje, mora imati propisane tehničke karakteristike.

Dnevnik postaje

Članak 21.

(1) Prigodom rada s amaterskom postajom na nepokretnoj lokaciji ili na brodu u skladu s propisima o sigurnosti na plovilima, radioamater mora čuvati dnevnik postaje sa stranicama po njihovom redoslijedu u kojima sve emisije moraju ući s razgovjetnim zapisom. Zapisi svake slijedeće emisije trebaju uključiti ove podatke:

1. dan, mjesec i godina,

2. početak i kraj radio-komunikacijskog prijenosa ili emisije u dogovorenom svjetskom vremenu (UTC),

3. pozivna oznaka pozvane postaje,

4. frekvencijsko područje,

5. vrsta emisije,

6. snaga odašiljača,

7. lokacija,

8. potpis radioamatera, koji je odgovoran za emisiju.

Napomena: ako su informacije iste kao i prije toga, neće biti potrebno ponavljanje prema točkama 1. te 4. do 8.

(2) Dnevnici se moraju čuvati najmanje jednu godinu nakon zadnjeg upisa.

Antene i priključni vodovi na amaterskim postajama

Članak 22.

(1) Antene i priključni vodovi na amaterskoj postaji moraju biti propisno postavljeni i održavani, tj. prema priznatim pravilima elektrotehnike. Oni se moraju izgrađivati i postavljati na takav način, da bude najmanje jedan metar udaljenosti između njihovih komponenata unutar zgrade i bilo kojeg dijela instalacije HPT-a. Manja udaljenost se može dozvoliti kod oklopljenih vodova, ako je zajamčen rad bez smetnji. Antenski sustavi izvan zgrada trebaju se instalirati profesionalno i prilagoditi tehničkim propisima. Vodovi, koji prelaze preko telekomunikacijskih instalacija HPT-a mogu se postaviti samo uz dozvolu HPT-a.

. (2) Uzemljenja amaterskih postaja ne smiju se spajati s telekomunikacijskim instalacijama HPT-a.

(3) Vlasnik amaterske postaje mora odmah i na vlastiti trošak izmijeniti antene, uzemljenja i priključne vodove, ako oni spriječavaju ili stvaraju pogibelj prigodom uspostavljanja, demontiranja ili izmjene telekomunikacijskih instalacija, koje služe u javne svrhe.

(4) Suglasnost treće strane (vlasnik zgrade, uprava mjerodavna za održavanje javnih putova) glede instalacije antena i vanjskih vodova ako je potrebno, treba pribaviti sam vlasnik amaterske radijske postaje.

Tehnički zahtjevi

Članak 23.

(1) Amaterska postaja se mora postaviti u skladu s propisima.

(2) Frekvencije emitiranja moraju biti toliko stabilne koliko to dozvoljava stanje tehničkog razvoja za ove postaje. Granice frekvencijskih područja se ne smiju prekoračiti.

(3) Sporedne emisije se moraju smanjiti na najmanju moguću mjeru. Za smanjenje sporednih emisija u odnosu na isijanu snagu radne frekvencije, uzet će se kao smjernice slijedeće vrijednosti:

1. Za odašiljače s radnom frekvencijom manjom od 30 MHz i srednjom snagom većom od 25 W: 40 dB.

Sa srednjom snagom do 25W sporedne emisije ne smiju preći 2.5 ´ 10-3 W.

2. Za odašiljače s radnom frekvencijom iznad 30 MHz i srednjom snagom većom od 25 W: 60 dB.

Sa srednjom snagom do 25W sporedne emisije ne smiju biti veće od 25 ´ 10-6 W.

3. Za odašiljače s radnim frekvencijama većim od 235 MHz sporedne emisije se moraju smanjiti na najmanju moguću mjeru.

(4) Prijamna oprema amaterske postaje ne smije stvarati smetnje u područjima, koji su predviđeni za emitiranje radija i televizije u većem iznosu od 4 ´ 10-9 W.

(5) Radioamater obvezno mora posjedovati električnu shemu instalacije svog odašiljača i crtež lokalne izvedbe nepokretnog antenskog sustava ažurirati ih u slučaju promjena i držati te dokumente spremne za nadzor u skladu s člankom 22. stavak 1. ovog pravilnika.

(6) Odašiljačka oprema amaterske postaje mora biti izgrađena tako, da omogući smanjenje izlazne snage u slučajevima smetnje ili indukcije.

Zaštita amaterskih postaja protiv zlouporabe

Članak 24.

Radioamater je obvezan spriječiti, da ne dođe do zlouporabe amaterske postaje i poduzeti posebne mjere opreza radi spriječavanja njene uporabe od neovlaštenih osoba.

Smetnje i mjere protiv smetnji

Članak 25.

(1) Rad amaterske postaje ne smije prouzročiti štetne smetnje drugim instalacijama. Rad drugih instalacija koje služe za javnu svrhu, ne smije biti ometan.

(2) Ako se prouzrokuje smetnja, radioamater mora svoju postaju tehnički osposobiti tako da se smetnja ukloni i da se omogući siguran rad ometane prijamne opreme.

(3) Ako se smetnja ne može ukloniti mjerama prema stavku 2. ovog članka, radioamater mora promijeniti način rada kako prijam ne bi više bio ometan.

(4) Ako se dobije izvješće o stalnoj smetnji u prijamu, Ministarstvo može nametnuti vlasniku dozvole za postaju koja uzrokuje smetnje određena ograničenja glede sati rada i uporabe određenih frekvencijskih područja i dodatna ograničenja u odnosu na snagu odašiljača, sve dok se smetnja ne ukloni.

Prestanak važenja

Članak 26.

Danom stupanja na snagu ovoga pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o tehničkim uvjetima i uvjetima uporabe amaterskih radijskih postaja "Narodne novine" br. 8/96 i 12/96).

Stupanje na snagu

Članak 27.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/96-02/62

Urbroj: 530-07-96-3

Zagreb, 29. srpnja 1996.

Ministar
pomorstva, prometa i veza
mr Željko Lužavec, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

DODATAK 1

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE AMATERSKIH RADIJSKIH POSTAJA

1. TABLICA

2. DODATNI PROPISI

2.1 Frekvencijska područja

2.2 Snaga odašiljača

2.3 Vrste emisije

2.4 Ograničavajuće odredbe

2.4.1 Televizijski i faksimil prijenos; teleks promet

2.4.2 Amaterske relejne postaje (repetitori)

2.4.3 Amaterski radiofar

2.4.4 Amaterska postaja za radiogoniometriranje

2.4.5 Dodatna uporaba frekvencijskog područja

1. Tablica

2. DODATNI PROPISI
2.1. Frekvencijska područja

Napomene iz stupca 3 tablice, imaju slijedeće značenje:

Napomena 1:

Frekvencijska područja uz napomenu 1 mogu se upotrijebiti za amatersku satelitsku službu radom amaterske postaje u odgovarajućem razredu poštujući frekvencijsku namjenu u skladu s Pravilnikom o namjeni radiofrekvencijskog spektra i dodjeli radijskih frekvencija ("Narodne novine" br. 14/95).

Napomena 1*:

Uporaba frekvencijskih područja 1260 - 1270 MHz i 5650 - 5670 MHz ograničava se na smjer zemlja - svemir, a uporaba frekvencijskog područja 5830 - 5850 MHz na smjer svemir - zemlja.

Napomena 2:

Frekvencijska područja 433,05 - 434,79 MHz, 2400 - 2450 MHz, 5725 - 5850 MHz i 24 - 24,25 GHz također se mogu upotrijebiti za rad visokofrekvencijske opreme u industrijske, medicinske, kućanske i slične svrhe i za rad radijske opreme za daljinsko upravljanje.

Amaterska služba u ovim "ISM" područjima ( industrija, znanost, medicina ) mora prihvatiti smetnje koje uzrokuje ova oprema.

Napomena 3:

U frekvencijskom području 10100 - 10150 kHz može se upotrijebiti samo A1A i F1B vrsta emisije

Stanje amaterske službe u frekvencijskoj namjeni prikazano je u stupcu 4 tablice slovima P, Pex i S, koja imaju slijedeće značenje:

P - primarna služba,

Pex - primarna služba (područje, koji se najvećim dijelom upotrebljava za amatersku službu),

S - sekundarna služba.

Primarna služba ima prednost nad sekundarnom službom, koja radi u istom frekvencijskom području.

Postaje u sekundarnoj službi ne smiju praviti štetne smetnje postajama u primarnoj službi i ne mogu tražiti zaštitu štetnih smetnji od postaja u primarnoj službi, koje rade u istom frekvencijskom području.

Opća napomena:

Hrvatska radioamaterska udruga može prema potrebi, unutar zadanih vrijednosti, predložiti Ministarstvu i detaljniju podjelu frekvencijskih područja, snage i vrste emisija.

2.2. Snaga odašiljača

2.2.1.

Vršna snaga ovojnice odašiljača ne smije prijeći vrijednosti, koje su dane za pojedine razrede:

Razred A = 1000 W (60,0 dBm),

Razred B = 150 W (51,8 dBm),

Razred C = 75 W (48,8 dBm).

Vrijednosti dBm su zaokružene.

Vršna snaga ovojnice (Peak Envelope Power - PEP) je srednja snaga odašiljača koju ovaj privodi antenskom napojnom vodu za vrijeme jedne radiofrekvencijske periode na najvišoj amplitudi modulacijske ovojnice).

2.2.2.

Odašiljač treba biti izveden na takav način da se propisana izlazna snaga (snaga koja se privodi anteni) ne poveća rukovanjem.

2.2.3.

Odašiljači s jednim bočnim pojasom moraju imati mogućnost spajanja na audio signalni generator s izlaznom impedancijom od 600 ohm-a u svrhu mjerenja i ispitivanja. Ako odašiljač ima različitu ulaznu impedanciju, spajanje signalnog generatora se mora omogućiti prikladnim načinom, npr. transformatorom ili prilagodnom mrežom.

2.2.4.

Izlazni odašiljački priključak mora biti takav, da se omogući spajanje umjetne antene otpora od 50 ohm-a, koja ne zrači.

2.2.5.

Izlazni odašiljački priključak mora imati propisane koaksijalne utičnice u svrhu mjerenja i ispitivanja; ako je potrebno, radioamater će se opskrbiti s prilagodnim člankom.

2.2.6.

U svrhu određivanja snage odašiljača, odašiljač mora podržavati svoju vršnu snagu ovojnice u vremenu od barem 5 sekundi u vrsti emisije NN (nemodulirani nositelj) ili J3E (jedan bočni pojas s prigušenim nositeljem).

2.2.7.

Mjerni postupci za određivanje vršne snage ovojnice:

2.2.7.1

Vršna snaga ovojnice za radiotelegrafske odašiljače je određena emisijom nekodiranog i nemoduliranog nositelja.

2.2.7.2

Vršna snaga ovojnice odašiljača s jednim bočnim pojasom određuje se upravljanjem pomoću jednog tona. Sinusoidalni audio ispitni signal se dovodi na ulaz odašiljača. Frekvencija se odabire tako da se postavi na najvišu vrijednost propusnog područja odašiljača. Amplituda se udešava tako da se odašiljač upravlja s punom vršnom snagom ovojnice.

2.3. Vrste emisije

Amaterske postaje mogu upotrebljavati slijedeće vrste emisije:

2.3.1.

Tip emisije Oznaka

Amplitudna modulacija = emisija u kojoj je
glavni nositelj amplitudno moduliran (uklju-
čujući i slučajeve gdje je podnositelj kutno
moduliran).

Dva bočna pojasa, jedan kanal, koji sadrži
kvantiziranu ili digitalnu informaciju, bez
uporabe moduliranog podnositelja:

Morse telegrafija A1A

Telegrafija s izravnim ispisom A1B

Faksimil A1C

Daljinsko upravljanje A1D

Dva bočna pojasa, jedan kanal, koji sadrži kvanti-
ziranu ili digitalnu informaciju s uporabom modu-
liranog podnositelja:

Morse telegrafija A2A

Telegrafija s izravnim ispisom A2B

Faksimil A2C

Daljinsko upravljanje A2D

Dva bočna pojasa, jedan kanal koji sadrži analognu
informaciju:

Faksimil A3C

Telefonija A3E

Televizija (video) A3F

Djelomično prigušeni bočni pojas, jedan kanal koji
sadrži analognu informaciju:

Televizija (video) C3F

Jedan bočni pojas, potisnuti nositelj, jedan kanal koji
sadrži kvantiziranu ili digitalnu informaciju s uporabom moduliranog podnositelja:

Morse telegrafija J2A

Telegrafija s izravnim ispisom J2B

Faksimil J2C

Daljinsko upravljanje J2D

Jedan bočni pojas, potisnuti nositelj, jedan kanal koji
sadrži analognu informaciju:

Faksimil J3C

Telefonija J3E

Televizija (video) J3F

Jedan bočni pojas, smanjena ili promjenjiva razina
nositelja, jedan kanal koji sadrži analognu informaciju:

Telefonija R3E

Nemodulirani nositelj (u svrhu ispitivanja) NĆN

2.3.2.

Frekvencijska modulacija (F), fazna modulacija (G) = emisija u kojoj je glavni nositelj kutno-moduliran.

Frekvencijska modulacija, jedan kanal, koji sadrži
kvantiziranu ili digitalnu informaciju, bez uporabe
moduliranog podnositelja:

Morse telegrafija F1A

Telegrafija s izravnim ispisom F1B

Faksimil F1C

Daljinsko upravljanje F1D

Frekvencijska modulacija, jedan kanal koji sadrži
kvantiziranu ili digitalnu informaciju s uporabom
moduliranog podnositelja:

Morse telegrafija F2A

Telegrafija s izravnim ispisom F2B

Faksimil F2C

Daljinsko upravljanje F2D

Frekvencijska modulacija, jedan kanal, koji sadrži
analognu informaciju:

Faksimil F3C

Telefonija F3E

Televizija (video) F3F

U amaterskoj službi se može upotrebljavati i fazna
modulacija. U pojedinim slučajevima se može upo-
trijebiti fazno-modulirana emisija čija vrsta emisije
odgovara frekvencijsko-moduliranoj emisiji prikaza-
noj u tablici. U tom slučaju će se prva osnovna oznaka "F" zamijeniti s "G" (npr. umjesto F1A bit će
G1A).

2.4. Ograničavajuće odredbe

2.4.1. Televizijski i faksimil prijenos; teleks promet

2.4.1.1

Prema članku 12. ovog pravilnika sadržaj televizijskih i faksimil prijenosa mora biti ograničen na one amaterske postaje, kojima je dozvoljeno takvo odašiljanje. Ovi prijenosi ne smiju imati prirodu radijskih i televizijskih prijenosa, ne smiju sadržavati oglase i ne smiju biti za javnost.

2.4.1.2

Za teleks promet ispod 146 MHz devijacija frekvencije se mora ograničiti na ±500 Hz kod uporabe F1B, a ±3000 Hz kod uporabe F2B.

2.4.2. Amaterske relejne postaje (repetitori)

2.4.2.1

Amaterske relejne postaje kao što je definirano u članku 15. stavku 4. ovog pravilnika su daljinski upravljane radijske postaje s kojima rade radioamaterski klubovi, a koje u prvom redu služe u svrhu boljeg premošćivanja udaljenosti između pokretnih i nepokretnih amaterskih postaja ili između pokretnih amaterskih postaja.

2.4.2.2

U skladu s izdanom dozvolom i međunarodnim preporukama, amaterska relejna postaja može raditi u frekvencijskom području 144 - 146 MHz ili 432 - 438 MHz, te za potrebe prijenosa podataka između 1240 i 1300 MHz na posebnim frekvencijskim kanalima.

2.4.2.3

Vrsta emisije, koja se upotrebljava je F3E ili G3E i za svrhe upravljanja F2D ili G2D.

2.4.2.4

Efektivna izračena snaga (ERP - Effective Radiated Power) ne smije prijeći vrijednost od 15W (41,8 dBm), a devijacija frekvencije ne smije biti veća od ±5 kHz.

2.4.2.5

Uključenje odašiljača mora se obaviti emitiranjem audio frekvencije (F2D ili G2D). Daljnje upravljanje odašiljačem se obavlja pomoću prijamnog signala. Rad se treba omogućiti uz kašnjenje 3 do 5 sekundi. Nije dozvoljeno stalno uključenje odašiljača.

2.4.2.6

Pozivna oznaka relejne postaje uključuje se u vrstu emisije F2A ili G2A (Morse telegrafija) dok je postaja uključena i ponavlja se najmanje svakih 20 minuta.

2.4.2.7

Mora biti osigurana mogućnost da odgovorni radioamater može u bilo koje vrijeme isključiti relejnu postaju (npr. pomoću upravljanja audio frekvencijom).

Odgovorni radioamater ima ovlast zaustaviti rad relejne postaje ili privremeno isključiti pojedinog radioamatera u sudjelovanju u radu preko relejne postaje za koju je on odgovoran, ako se otkrije da je relejna postaja zlouporabljena.

Ovakav slučaj se mora odmah javiti Ministarstvu.

2.4.2.8

Komunikacija između dviju relejnih postaja nije dozvoljena.

2.4.2.9

Ostali radioamaterski promet ne smije uzrokovati smetnje radijskom prometu preko relejnih postaja.

2.4.3 Amaterski radiofar

Efektivna izračena snaga (ERP-Effective Radiated Power) ne smije prijeći vrijednost od 50 W za međunarodni, 10W za državni i 1W za lokalni radiofar.

2.4.4 Amaterska postaja za radiogoniometriranje

Efektivna izračena snaga (ERP-Effective Radiated Power) ne smije prijeći vrijednost od 5 W do graničnog frekvencijskog područja od 30 MHz i 10 W iznad područja od 30 MHz.

2.4.5 Dodatna uporaba frekvencijskog područja

Radioamateri A razreda mogu dodatno upotrebljavati frekvencijsko područje od 50,000 - 51,900 MHz sa sekundarnim stanjem uz ograničenje izlazne snage od 10W ERP-a i vrstama emisije: A1A, J3E, F1B i F2D.

DODATAK 2

PROGRAM ZA RADIOAMATERSKI ISPIT
Usklađen s preporukom CEPT T/R 61-02

I. TEHNIČKA, OPERATIVNA I REGULATIVNA
PITANJA

a) TEHNIČKI SADRŽAJ

 1. ELEKTRIČNA, ELEKTROMAGNETSKA I RADIJSKA TEORIJA

 2. KOMPONENTE

 3. KRUGOVI

 4. PRIJAMNICI

 5. ODAŠILJAČI

 6. ANTENE I PRIJENOSNI VODOVI

 7. PROPAGACIJA

 8. MJERENJA

 9. SMETNJE I IMUNITET

10. ELEKTRIČNA SIGURNOST

b) HRVATSKA I MEĐUNARODNA DJELATNA PRA- VILA I POSTUPCI

1. FONETSKA ABECEDA

2. Q - KOD

3. OPERATIVNE KRATICE, KOJE SE UPOTREBLJA- VAJU U AMATERSKOJ SLUŽBI

4. MEĐUNARODNE OZNAKE ZA NESREĆE, PROMET U SLUČAJEVIMA OPASNOSTI I KOMUNIKACIJA U SLUČAJEVIMA PRIRODNIH KATASTROFA

5. POZIVNE OZNAKE

6. PLANIRANJE PODRUČJA IARU

c)  HRVATSKI I MEĐUNARODNI PROPISI KOJI SU U SVEZI S AMATERSKOM RADIJSKOM SLUŽBOM I RADIOAMATERSKOM SATELITSKOM SLUŽBOM

1. RADIJSKI PROPISI ITU (RR)

2. PROPISI CEPT-a

3. HRVATSKI ZAKONI, PROPISI I UVJETI ZA DOZVO- LE

 II. ODAŠILJANJE I PRIJAM KODNIH SIGNALA MORSE

III. OCJENA OBAVLJENOG ISPITA

IV. ISPIT ZA POČETNIČKI P RAZRED

I. PITANJA IZ TEHNIKE, DJELATNIH PRAVILA I   PROPISA

a) TEHNIČKI SADRŽAJ

1. ELEKTRIČNA, ELEKTROMAGNETSKA I RADIJSKA TEORIJA

1.1 Vodljivost

1.2 Izvori elektriciteta

1.3 Električno polje

1.4 Magnetsko polje

1.5 Elektromagnetsko polje

1.6 Sinusoidalni signali

1.7 Nesinusoidalni signali

1.8 Modulirani signali

1.9 Snaga i energija

2. KOMPONENTE

2.1 Otpornik

2.2 Kondenzator

2.3 Zavojnica

2.4 Primjena i uporaba transformatora

2.5 Dioda

2.6 Tranzistor

2.7 Disipacija topline

2.8 Različito

3. KRUGOVI

3.1 Kombinacija komponenata

3.2 Filter

3.3 Napajanje

3.4 Pojačalo

3.5 Detektor

3.6 Oscilator

3.7 Fazno zatvorena petlja (PLL)

4. PRIJAMNICI

4.1 Tipovi

4.2 Blok dijagrami

4.3 Način rada pojedinih stupnjeva

4.4 Karakteristike prijamnika

5. ODAŠILJAČI

5.1 Tipovi

5.2 Blok dijagrami

5.3 Način rada pojedinih stupnjeva

5.4 Karakteristike odašiljača

6. ANTENE I PRIJENOSNI VODOVI

6.1 Tipovi antena

6.2 Karakteristike antena

6.3 Prijenosni vodovi

7. PROPAGACIJA

8. MJERENJA

8.1 Način mjerenja

8.1 Mjerni instrumenti

9. SMETNJE I IMUNITET

9.1 Smetnje na elektroničkoj opremi

9.2 Uzrok smetnji na elektroničkoj opremi

9.3 Mjere protiv smetnji

10. ELEKTRIČNA SIGURNOST

Ad 1. ELEKTRIČNA, ELEKTROMAGNETSKA I RADIJSKA TEORIJA

1.1 Vodljivost

- Vodič, poluvodič i izolator

- Struja, napon i otpor

- Jedinice amper, volt i ohm

- Ohmov zakon 2E= I · R3 3

- Kirchofovi zakoni

- Električna snaga 2P=E · I3

- Jedinica wat

- Električna energija 2W= P · t3

- Kapacitet baterije 2amper-sat3

1.2 Izvori elektriciteta

- Naponski izvor, izvor napona 2EMF3 struja kratkog spoja,

unutrašnji otpor i završni napon

- Serijski i paralelni spoj izvora napona

1.3 Električno polje

- Jakost električnog polja

- Jedinica volt/metar

- Oklapanje električnih polja

1.4 Magnetsko polje

- Magnetsko polje koje okružuje vodič, kojim teče struja

- Oklapanje magnetskih polja

1.5 Elektromagnetsko polje

- Radijski valovi kao elektromagnetski valovi

- Brzina propagacije i njen odnos s frekvencijom i valnom

duljinom 2v =f · a3

- Polarizacija

1.6 Sinusoidalni signali

- Grafički prikaz u vremenu

- Trenutačna amplitudna 2U3>efektivna 2RMS-Root Mean Square3

2Uef =Umax/Ö23 i srednja vrijednost

- Frekvencija

- Jedinica hertz

- Fazna razlika

1.7 Nesinusoidalni signali

- Audio signali

- Pravokutni valni oblik

- Grafički prikaz u vremenu

- Komponenta istosmjerne struje, osnovni val i harmonici

1.8 Modulirani signali

- Amplitudna modulacija

- Fazna modulacija, frekvencijska modulacija i modulacija s

jednim bočnim pojasom

- Frekvencijs devijacija i indeks modulacije 2m=DF/fmod

- Nositelj, bočni pojasevi i širina pojasa

- Valni oblik

1.9 Snaga i energija

- Snaga sinusoidalnih signala2P= i2 · R; P = u2/R;

u = Uef; i = Ief3

- Odnosi snage,koji odgovaraju slijedećim vrijednostima dB:

0 dB, 3 dB, 6 dB, 10 dB i 20 dB 2pozitivne i negativne3

- Odnos snage ulaza i izlaza u dB za serijski spojena pojačala

i/ili atenuatore

- Prilagođenje 2najveći prijenos snage3

- Odnos između snage na ulazu i izlazu i učinkovitosti

2h = Piz / Pul · 100%3

- Vršna snaga ovojnice 2PEP - Peak Envelope Power3

Ad 2. KOMPONENTE

2.1 Otpornik

- Jedinica ohm

- Otpor

- Karakteristike napona i struje

- Snaga disipacije

- Pozitivni i negativni temperaturni koeficijenti 2PTK i NTK3

2.2 Kondenzator

- Kapacitet

- Jedinica farad

- Odnos između kapaciteta, dimenzija i dielektrika. (Samo

kvalitativno razmatranje)

- Reaktancija 2Xc= 1/2 pf · C3

- Fazni odnos između napona i struje

- Karakteristike nepromjenjivog i promjenjivog kondenzatora: zrak, mika, plastika, keramika i elektrolitički kondenzatori

- Temperaturni koeficijent

- Struja odvodnje

2.3 Zavojnica

- Samoindukcija

- Jedinica henry

- Efekt broja navoja, promjera, duljine i materijala jezgre na indukciju. ( Samo kvalitativno razmatranje)

- Reaktancija 2XL = 2p f · L3

- Fazni odnos između struje i napona

- Q - faktor

- Skin efekt

- Gubici u materijalima jezgre

2.4 Primjena i uporaba transformatora

- Idealni transformator 2Pprim= Psek3

- Međusobna ovisnost između odnosa navoja i:

naponskog odnosa 2Usek/Uprim = n sek/nprim3

strujnog odnosa 2isek/iprim/ = nprim/n/sek3

odnosa impedancije (Samo kvalitativno razmatranje)

- Transformatori

2.5 Diode

- Uporaba i primjena dioda:

- Ispravljačka dioda, zener dioda, LED 2dioda koja emitira

svjetlo3, s promjenjivim naponom i kapacitetom

2varikap3

- Suprotan napon i struja odvodnje

2.6 Tranzistor

- PNP i NPN tranzistor

- Faktor pojačanja

- Tranzistor s efektom polja [N kanal i P kanal, j-FET]

- Spoj tranzistora sa:

- zajedničkim krugom emitera [izvor]

- zajedničkim krugom baze [vrata]

- zajedničkim krugom kolektora [odvod]

- ulazne i izlazne impedancije gore navedenih krugova

- metoda postavljanja radne točke

2.7 Različito

- Jednostavna termoionska naprava [elektronička cijev]

- Jednostavni digitalni krugovi

Ad 3. KRUGOVI

3.1 Kombinacija komponenata

- Serijski i paralelni krugovi otpornika, zavojnica,

kondenzatora i dioda

- Struja i napon u ovim krugovima

- Impedancija u ovim krugovima

3.2 Filter

- Serijski ugođen i paralelno ugođen krug:

- Impedancija

- Frekvencijska karakteristika

- Rezonantna frekvencija [f= 1/2p ÖL · C]

- Faktor kvalitete ugođenog kruga

[Q = 2
pf · L/Rs ; Q = Rp/2pf · L; Q = frez/B]

- Širina pojasa

- Pojasni filter

- Niskopropusni, visokopropusni, pojasno propusni i

pojasno-nepropusni filteri načinjeni od pasivnih

elemenata

- Frekvencijski odziv

P filter i T filter

- Kvarcni kristal

3.3 Napajanje

- Krugovi za poluvalno i punovalno ispravljanje

i mostni ispravljač

- Krugovi za izravnavanje

- Stabilizacijski krugovi u niskonaponskom napajanju

3.4 Pojačalo

- Niskofrekvencijska i visokofrekvencijska pojačala

- Faktor pojačanja

- Amplitudno-frekvencijska karakteristika i širina pojasa

- Prednapon klase A, A/B, B i C

- Harmonici 2nelinearno izobličenje3

3.5 Detektor

- AM detektor

- Diodni detektor

- Detektor produkta

- FM detektori

- Detektor s nagibom (Slope detector)

- Foster-Seeley diskriminator

- Detektori za Morse telegrafiju (CW) ili jedan bočni pojas (SSB)

3.6 Oscilator

- Faktori koji utječu na frekvenciju i uvjete stabilnosti

frekvencije potrebne za osciliranje

- LC oscilator

- Kristalni oscilator, harmonički oscilator

3.7 Fazno zatvorena petlja

- Upravljačka petlja s krugom za fazno uspoređivanje

Ad 4. PRIJAMNICI

4.1 Tipovi

- Jednostruki i dvostruki superheterodinski prijamnik

4.2 Blok dijagrami

- Prijamnik za Morse telegrafiju (CW) [A1A]

- AM prijamnik [A3E]

- SSB prijamnik s potisnutim nositeljem [J3E]

- FM prijamnik [F3E]

4.3 Način rada pojedinih stupnjeva (razmatraju se samo blok dijagrami)

- Pojačalo visoke frekvencije (HF)

- Oscilator [fiksni i varijabilni]

- Mješalo

- Međufrekvencijsko pojačalo

- Ograničavalo

- Detektor

- Oscilator s izbijanjem

- Naprava za kalibriranje s kristalom

- Pojačalo niskih frekvencija (LF)

- Automatsko upravljanje pojačanjem

- S - mjerilo

- Samoprigušenje (Squelch )

4.4 Karakteristike prijamnika (jednostavni opis)

- Susjedni kanal

- Selektivnost

- Osjetljivost

- Stabilnost

- Zrcalna frekvencija

- Intermodulacija; modulaciona smetnja

Ad 5. ODAŠILJAČI

5.1 Tipovi

- Odašiljač s ili bez translacije frekvencije

- Multiplikacija frekvencije

5.2 Blok dijagrami

- Odašiljač za Morse telegrafiju (CW) 2A1A3

- SSB odašiljač s potisnutim nositeljem

- FM odašiljač 2F3E3

5.3 Način rada pojedinih stupnjeva (razmatraju se samo blok dijagrami)

- Mješalo

- Oscilator

- Odvojni stupanj (Buffer)

- Pobudni stupanj (Driver)

- Množilo frekvencije

- Pojačalo snage

- Izlazni filter 2pi-filter3

- Frekvencijski modulator

- SSB modulator

- Fazni modulator

- Kristalni filter

5.4 Karakteristike odašiljača (jednostavni opis)

- Frekvencijska stabilnost

- RF - širina pojasa

- Bočni pojasevi

- Područje audio frekvencija

- Nelinearnost

- Izlazna impedancija

- Izlazna snaga

- Učinkovitost

- Frekvencijska devijacija

- Indeks modulacije

- Smetnje (Clicks, chirps) koje se stvaraju prigodom tipkanja Morse znakova

- Sporedna visokofrekvencijska zračenja

- Zračenja kroz kućište

Ad 6. ANTENE I PRIJENOSNI VODOVI

6.1 Tipovi antena

- Poluvalna antena napajana u središtu

- Poluvalna antena napajana na kraju

- Dipol u obliku petlje

- Antena s pasivnim elementima 2Yagi3

- Parabolična antena

- Dipol s trapovima (Trap dipol)

6.2 Karakteristike antene

- Distribucija struje i napona

- Impedancija na mjestu napajanja

- Kapacitivna ili induktivna impedancija nerezonantne antene

- Polarizacija

- Dobitak antene

- Efektivna izračena snaga 2ERP-Effective Radiated Power3

- Odnos naprijed-natrag

- Horizontalni i vertikalni dijagrami zračenja

6.3 Prijenosni vodovi

- Vod s paralelnim vodičima

- Koaksijalni kabel

- Valovod

- Karakteristična impedancija 2Z03

- Faktor brzine

- Odnos stojnog vala

- Gubici

- Simetrični / asimetrični prilagodni element (Balun)

- Vod duljine četvrtinu vala kao transformator impedancije 2Z20=Zul.Zit3

- Linije otvorenog kruga i kratkospojenog kruga kao

ugođeni krugovi

- Jedinice za ugađanje antene

Ad 7. PROPAGACIJA

- Ionosferski slojevi

- Kritična frekvencija

- Utjecaj Sunca na ionosferu

- Maksimalna upotrebljiva frekvencija

- Površinski val i prostorni val, kut zračenja i preskočna udaljenost

- Feding

- Troposfera

- Utjecaj visine antena na duljinu pokrivanja

2radio horizont3

- Temperaturna inverzija

- Sporadična E - refleksija

- Polarna refleksija

Ad 8. MJERENJA

8.1 Način mjerenja

Mjerenja:

- Istosmjernih napona i struja

- Pogrješke u mjerenjima

- Utjecaj frekvencije

- Utjecaj valnog oblika

- Utjecaj unutrašnjeg otpora mjerila

- Otpor

- Istosmjerna snaga i RF snaga 2srednja snaga, vršna

snaga ovojnice3

- Odnos naponskog stojnog vala

- Valni oblik ovojnice RF signala

- Frekvencija

- Rezonantna frekvencija

8.2 Mjerni instrumenti

Način mjerenja spomoću:

- Mjerila s pomičnim svitkom

- Mjerila s više područja

- Mostnog mjerila refleksije

- Brojila frekvencija

- Mjerenja frekvencije apsorpcijom

- Dip metra

- Osciloskopa

Ad 9. SMETNJE I IMUNITET

9.1 Smetnje na elektroničkoj opremi

- Blokiranje

- Smetnja sa željenim signalom

- Intermodulacija

- Audio krugovi i krugovi za detekciju

9.2 Uzrok smetnji na elektroničkoj opremi

- Jakost polja odašiljača

- Sporedna zračenja odašiljača 2parazitsko zračenje,

harmonici3

- Neželjeni utjecaj opreme:

- preko ulaza u antenu 2antenski napon, selektivnost na

ulazu3

- preko drugih priključnih vodova

- pomoću izravnog zračenja

9.3 Mjere protiv smetnji

Mjere za spriječavanje i uklanjanje smetnji se ostvaruju:

- Postavljanjem filtera

- Otspajanjima

- Oklapanjem

Ad 10. SIGURNOST

- Ljudsko tijelo

- Mrežno napajanje

- Visoki naponi

- Munja

b) HRVATSKA I MEĐUNARODNA DJELATNA PRAVILA I POSTUPCI

1. FONETSKA ABECEDA

A = Alpha J = Juliet S = Siera

B = Bravo K = Kilo T = Tango

C = Charlie L = Lima U = Uniform

D = Delta M = Mike V = Victor

E = Echo N = November W = Whiskey

F = Foxtrot O = Oscar X = X - ray

G = Golf P = Papa Y = Yankee

H = Hotel Q = Quebeck Z = Zulu

I = India R = Romeo

Napomena:

Izgovor za dodatne posebne znakove u hrvatskom jeziku može odrediti Hrvatska radioamaterska udruga.

2. Q - KOD

________________________________________________________________________

Kod Upit Odgovor

________________________________________________________________________

QRK Kakva je čitljivost mojih Čitljivost vaših signala je signala? ...
QRM Ometa li vas tko? Ometa

QRN Imate li teškoća zbog Imam teškoća zbog atm..
atmosferskih pražnjenja?

QRO Hoću li povećati snagu Povećajte snagu odašiljača
odašiljača?

QRP Hoću li smanjiti snagu Smanjite snagu odašiljača
odašiljača?

QRS Hoću li slati polaganije? Šaljite polaganije

QRT Hoću li zaustaviti odaši- Zaustavite odašiljanje
ljanje?

QRZ Tko me poziva? Poziva vas "....."

QRV Jeste li spremni? Spreman sam

QSB Imaju li moji signali Vaši signali imaju feding
feding?

QSL Možete li potvrditi prijam? Potvrđujem prijam

QSO Možete li komunicirati s Mogu komunicirati ... izravno? izravno

QSY Hoću li promijeniti odaši- Promijenite odašiljačku ljačku frekvenciju? frekvenciju

QRX Kada ćete ponovo nazvati? Nazvat ću vas ponovo u "..." sati na "..." kHz (ili MHz)

QTH Koja je vaša pozicija na Moja pozicija je "...."
širini i duljini (ili prema širine i "....." duljine ( ili
bilo kakvom drugom poka- prema bilo kakvom zatelju)? drugom pokazatelju


3. DJELATNE KRATICE, KOJE SE UPOTREBLJAVAJU U AMATERSKOJ SLUŽBI

AR *) Završetak odašiljanja

BK Signal, koji se upotrebljava za prekid odašiljanja, koje je u tijeku

CQ Opći poziv svim postajama

CW Kontinuirani val

DE Od, upotrijebljen za odvajanje pozivnog znaka postaje, koja je pozvana od onoga pozivajuće postaje

K Poziv za odašiljanje

MSG Poruka

PSE Molim, izvolite

RST Čitljivost, jakost signala, tonsko izvješće

R Primljen

RX Prijamnik

TX Odašiljač

UR Vaš

VA *) Završetak rada

*) U Morse-u se odašilje kao jedan jasan znak

4. MEĐUNARODNE OZNAKE ZA NESREĆE, PRO- MET U SLUČAJEVIMA OPASNOSTI I KOMUNIKA- CIJA U SLUČAJEVIMA PRIRODNIH KATASTRO- FA

Oznake za nesreće:

- Radiotelegraf - - - [SOS]

- Radiotelefon "MAYDAY"

- Rezolucija No. 640 Radijskih propisa [ITU]

- Međunarodna uporaba amaterske postaje u slučajevima državnih katastrofa

Frekvencijska područja namijenjena amaterskoj službi.

5.  POZIVNE OZNAKE

- Identifikacija amaterske postaje

- Uporaba pozivnih oznaka

- Kompozicija pozivnih oznaka

- Nacionalni prefiksi

6.  PLANIRANJE FREKVENCIJSKIH PODRUČJA IARU

- Planiranje područja IARU

- Svrhe

c) HRVATSKI I MEĐUNARODNI PROPISI U SVEZI S AMATERSKOM RADIJSKOM SLUŽBOM I RA- DIOAMATERSKOM SATELITSKOM SLUŽBOM

1. RADIJSKI PROPISI ITU (RR)

- Definicija amaterske službe i amaterske satelitske službe

- Definicija amaterske postaje

- Članak 32. Radijskih propisa (RR)

Stanje amaterske službe i amaterske satelitske službe

Radiokomunikacijske regije ITU-a.

2. PROPISI CEPT-a

- Preporuka T/R 61-01

- Privremena uporaba amaterskih postaja u zemljama CEPT-a

- Privremena uporaba amaterskih postaja u zemljama izvan CEPT-a koje sudjeluju u sustavu T/R 61-01

3. HRVATSKI ZAKONI, PROPISI I UVJETI ZA DOZVOLE

- Hrvatski zakoni

- Propisi i uvjeti za dozvole

- Pokazivanje znanja za vođenje dnevnika

Čuvanje dnevnika

Svrha

Upisani podaci

II. ODAŠILJANJE I PRIJAM MORSE KODNIH SIGNALA

Ispitanik treba pokazati sposobnost odašiljanja i pretvaranja u Morse kod punih tekstova, skupine znamenaka, interpunkcija i drugih znakova:

- Brzinom, koja nije manja od 12 riječi u minuti

- Za vrijeme trajanja od barem tri minute

- S najviše 4 pogrješke u prijamu

- S najviše 1 neispravljenom i 4 ispravljene pogrješke u odašiljanju

- Uporabom neautomatske Morse tipke

Tekst za odašiljanje i prijam u Morse kodu sastojat će se od skupina slova (svaka skupina ima 5 slova) koji se ispituju po jednu minutu. Zatim se jednu minutu provjerava čisti tekst na hrvatskom jeziku sa znamenkama i znakovima interpunkcije.

Na kraju se provjerava tekst izabran od normalnog radioamaterskog prometa (tj. kratice, pozivi, Q skupine) za jednu minutu.

Nije dozvoljena uporaba Morse tipaka, koje automatski proizvode točke i crtice elektroničkim ili mehaničkim putem.

III. OCJENA OBAVLJENOG ISPITA

Dijelovi ispita "Znanje o tehničkim pitanjima", "Znanje o djelatnim pitanjima" i "Znanje o propisima" smatrat će se položenim, ako kandidat udovolji najmanjem broju bodova prema niže prikazanoj tablici .

Prigodom ocjenjivanja odašiljanja i prijama Morse kodom uzimat će se u obzir i potrebno vrijeme, čitljivost, broj kvalitetno ispravljenih pogrješaka i, gdje je potrebno, broj pogrješaka. Kandidatima će se omogućiti dva pokušaja u odašiljanju i prijamu Morse kodom za vrijeme istog ispita.

Dio ispita, koji se tiče odašiljanja i prijama Morse kodom smatrat će se položenim, ako ne bude više od 3 pogrješke u odašiljanju i 3 u prijamu. Odašiljanje u Morse kodu može sadržavati do 5 kvalitetno ispravljenih pogrješaka.


 Tablica rezultata koji se trebaju postići za različite razrede i različite dijelove ispita:
___________________________________________________________________________________________________________________________________
		 a            b           c           d		 	e
___________________________________________________________________________________________________________________________________
1 	Ispit za razred 	Znanje o tehničkim 	Znanje o operativnim	Znanje o propisima	Odašiljanje i prijam Morse
				pitanjima		pitanjima					kodom
													Broj znakova u minuti
___________________________________________________________________________________________________________________________________
	Postotak koji treba postići
___________________________________________________________________________________________________________________________________
2	C			50			65			65				-
3	B			65			65			65				30
4	A			75			65			65				60
5	Dodatni ispit od C
	do B			65			-			-				30
6	Dodatni ispit od C
	do A			75			-			-				60
7	Dodatni ispit od B
	do A			75			-			-				60
___________________________________________________________________________________________________________________________________IV. ISPIT ZA POČETNIČKI (P) RAZRED

Program za polaganje ispita za početnički P razred temelji se na programu za polaganje ispita za A, B i C razred (HAREC). Ispit za P razred neće uključivati slijedeće dijelove navedenog programa:

Ad 1.

1.2 Izvori elektriciteta

1.3 Električno polje

1.4 Magnetsko polje

1.5 Elektromagnetsko polje

1.6

- Fazna razlika

1.7

- Pravokutni valni oblik

- Grafički prikaz u vremenu

- Komponenta istosmjerne struje, osnovni val i harmonici

1.8

-  Frekvencijska devijacija i indeks modulacije 2m = DF/fmod3

1.9

- Vršna snaga ovojnice 2PEP - Peak Envelope Power3

2.1

- Karakteristike napona i struje

- Snaga disipacije

- Pozitivni i negativni temperaturni koeficijenti 2PTK i NTK3

2.2

- Fazni odnos između napona i struje

- Temperaturni koeficijent

- Struja odvodnje

2.3

- Fazni odnos između struje i napona

- Q - faktor

- Skin efekt

- Gubici u materijalima jezgre

2.4

- Međusobna ovisnost između odnosa navoja i:

naponskog odnosa

strujnog odnosa

odnosa impedancije

2.6

- Spoj tranzistora sa:

- zajedničkim krugom emitera (izvor)

- zajedničkim krugom baze (vrata)

- zajedničkim krugom kolektora (odvod)

- ulazne i izlazne impedancije gore navedenih krugova

- metoda postavljanja radne točke

2.7 Različito

Ad. 3

3.1 Kombinacija komponenata

3.2

- Frekvencijski odziv

- P filter i T filter

- Kvarcni kristal

3.3 Napajanje

3.4

- Faktor pojačanja

- Amplitudno-frekvencijska karakteristika i širina pojasa

- Prednapon klase A, A/B, B i C

3.5

- Detektor s nagibom (Slope detector)

- Foster-Seeley diskriminator

3.6

- Kristalni oscilator, harmonički oscilator

3.7 Fazno zatvorena petlja

Ad. 4

4.3 Način rada pojedinih stupnjeva (razmatraju se samo blok dijagrami)

4.4 Karakteristike prijamnika (jednostavni opis)

Ad. 5

5.1 Tipovi

5.3 Način rada pojedinih stupnjeva (razmatraju se samo blok dijagrami)

Ad.6

6.2

- Kapacitivna ili induktivna impedancija nerezonantne antene

6.3 Prijenosni vodovi

Ad.8

8.1

- Pogrješke u mjerenjima

- Utjecaj frekvencije

- Utjecaj valnog oblika

- Utjecaj unutrašnjeg otpora mjerila

8.2

Način mjerenja spomoću :

- Mostnog mjerila frekvencije

- Brojila frekvencija

- Mjerenja frekvencije apsorpcijom

- Dip metra

- Osciloskopa

Ad.9

9.1 Smetnje na elektroničkoj opremi

9.2 Uzrok smetnji na elektroničkoj opremi

Napomena:

Na ispitu će se tražiti znanje iz tipkanja Morse kodom uz najmanju brzinu od 30 znakova u minuti.

Najmanji postotak za prolaz na ispitu je 60% znanja iz svakog od slijedećih dijelova:

- Znanje o tehničkim pitanjima

- Znanje o operativnim pitanjima

- Znanje o propisima

DODATAK 4.

dolazi SVJEDODŽBA!!
l - 1.5