Zakoni i propisi - Pravni savjeti 66 02.08.1996 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za ovlaštene pravne i fizičke osobe u telekomunikacijama
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

Na temelju članka 53. stavak 3. Zakona o telekomunikacijama ("Narodne novine", br. 53/94), ministar pomorstva, prometa i veza donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA OVLAŠTENE PRAVNE I FIZIČKE OSOBE U TELEKOMUNIKACIJAMA

Članak 1.

U članku 2. stavak 1., točka 1. Pravilnika o uvjetima za ovlaštene pravne i fizičke osobe u telekomunikacijama ("Narodne novine" br. 22/95 i 100/95) mijenja se i glasi:

"1. Podatke o pravnoj i fizičkoj osobi (naziv, sjedište, dosadašnja djelatnost, reference ili ime i prezime i adresa)".

U stavku 1. točka 3. briše se.

Članak 2.

(1) Naslov iznad članka 5. mijenja se i glasi:

"Naknada za izdavanje ovlasti i izdavanje potvrda o tipskom odobrenju"

(2) U članku 5. iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase:

"(3) visina jednokratne naknade za svaku izdanu potvrdu o tipskom odobrenju iznosi 1 000,00 kn

(4) Visina jednokratne naknade za svaku priznatu potvrdu o tipskom odobrenju (type approval certificate) iz članka 3. stavak 8. ovog pravilnika, iznosi 400 kn."

Članak 3.

(1) U članku 6., stavak 2. mijenja se i glasi:

"(2) Pravna osoba iz stavka 1. ovog članka obvezna je uz zahtjev za izdavanje ovlasti dostaviti Ministarstvu plan i program utemeljenja i razvoja ispitnog laboratorija koji treba obuhvatiti slijedeća poglavlja:

1. Vrsta opreme za koju se podnosi zahtjev za izdavanje ovlasti,

2. Laboratorijski prostor,

3. Laboratorijska oprema,

4. Stručni kadar,

5. Norme, propisi,

6. Drugi uvjeti prema normama EN 45001 i EN 45002 i u skladu s naputkom ISO/IEC GUIDE 25."

(2) Iza stavka 5. dodaju se novi stavci 6., 7. i 8., koji glase:

"(6) Pravna osoba iz stavka 1. ovog članka dostavlja Ministarstvu izvješće o ispitivanju (test report), kojime potvrđuje usklađenost ispitivane opreme sa zahtjevima iz odgovarajuće norme ili propisa.

(7) Na temelju izvješća o ispitivanju predmetne telekomunikacijske opreme Ministarstvo izdaje potvrdu o tipskom odobrenju (type approval certificate), vidi Dodatak uz Pravilnik.

(8) Ministarstvo će priznati potvrdu o tipskom odobrenju izdanu od države članice CEPT-a temeljem provjere sukladnosti izvješća o ispitivanju (test report) sa Zakonom o telekomunikacijama."

Članak 4.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmi dan od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/96-02/67
Urbroj: 530-07-96-3
Zagreb, 29. srpnja 1996.

Ministar
pomorstva, prometa i veza
mr. Željko Lužavec, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.