Zakoni i propisi - Pravni savjeti 63 26.07.1996 Odluka o sniženju stope carine za uvoz opreme, uređaja, aparata i vozila i njihovih dijelova u koje su ugrađeni dijelovi proizvedeni u Republici Hrvatskoj
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 8. Zakona o carinskoj tarifi ("Narodne novine", broj 49/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. srpnja 1996. godine donijela

ODLUKU

O SNIŽENJU STOPE CARINE ZA UVOZ OPREME, UREĐAJA, APARATA I VOZILA I NJIHOVIH DIJELOVA U KOJE SU UGRAĐENI DIJELOVI PROIZVEDENI U REPUBLICI HRVATSKOJ

I.

Pri uvozu opreme, uređaja, aparata i vozila i njihovih dijelova, u koje su temeljem ugovora o poslovnoj suradnji ugrađeni dijelovi proizvedeni u Republici Hrvatskoj, carina se plaća po stopi carine propisanoj u Carinskoj tarifi umanjenoj za 50%.

Carina po stopi iz stavka 1. ove točke može se rabiti do vrijednosti izvezenih i u opremu, uređaje, aparate i vozila ili u njihove dijelove ugrađenih dijelova proizvedenih u Republici Hrvatskoj.

Korisnik carinske povlastice iz stavka 1. ove točke je domaće trgovačko društvo koje je izvezlo dijelove ugrađene u opremu, uređaje, aparate i vozila ili njihove dijelove koji se uvoze.

II.

Rješenje o plaćanju carine po sniženoj stopi carine temeljem točke I. ove Odluke donosi ovlaštena carinarnica.

Uz pisani zahtjev za izdavanje rješenja iz stavka 1. ove točke, korisnik povlastice podnosi:

- uvoznu carinsku deklaraciju za opremu, uređaje, aparate i vozila i njihove dijelove koji se uvoze, u koje su ugrađeni dijelovi proizvedeni u Republici Hrvatskoj;

- izvozne carinske deklaracije dijelova proizvedenih u Republici Hrvatskoj, koji su izvezeni i ugrađeni u opremu, uređaje, aparate, vozila ili njihove dijelove koji se uvoze, te

- izvornik ili ovjereni preslik ugovora o poslovnoj suradnji, temeljem kojega se izvoze dijelovi i ugrađuju u proizvod koji se uvozi.

III.

Potanje upute za provođenje ove Odluke donijet će ministar financija u suradnji s ministrom gospodarstva.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 413-04/96-01/02
Urbroj: 5030105-96-1
Zagreb, 25. srpnja 1996.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.