Zakoni i propisi - Pravni savjeti 63 26.07.1996 Odluka o visini posebnih troškova postupka i troškova za pružanje informacijskih usluga Državnog zavoda za patente
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 54. stavka 2. Zakona o industrijskom vlasništvu ("Narodne novine", br. 53/91, 19/92, 61/92, 26/93) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. srpnja 1996. donijela

ODLUKU

O VISINI POSEBNIH TROŠKOVA POSTUPKA I TROŠKOVA ZA PRUŽANJE INFORMACIJSKIH USLUGA DRŽAVNOG ZAVODA ZA PATENTE

I.

Podnositelj prijave odnosno nositelj prava na patent, žig, model ili uzorak dužan je platiti troškove objave:

a) podataka o prijavi patenata i priznatom patentu;

b) podataka o priznatom žigu, modelu iil uzorku;

c) patentnog spisa;

d) promjene podataka iz registra koje vodi Državni zavod za patente (u daljnjem tekstu: Zavod).

II.

Ovlašteni korisnik zaštićene oznake podrijetla proizvoda dužan je platiti troškove objave podataka o zaštićenoj oznaci podrijetla proizvoda, te podataka o ovlaštenom korisniku te oznake.

III.

Osoba koja se bavi zastupanjem u postupku zaštite izuma i znakova razlikovanja dužna je platiti naknadu za polaganje posebnog stručnog ispita iz oblasti što se uređuju Zakonom o industrijskom vlasništvu.

IV.

Osoba koja zahtijeva pružanje informacijskih usluga Zavoda dužna je platiti troškove za njihovo pružanje.

Pod informacijskim uslugama, u smislu ove Odluke razumijeva se izdavanje službenih i stručnih publikacija Zavoda, stručnih uputa o načinu sastavljanja i podnošenja prijava patenata, žigova, modela i uzoraka, obrazaca, tekstova patentnih prijava, patentnih spisa, objava oglasa u službenom glasilu Zavoda, pretraga tj. davanje informacija o patentnoj i ostaloj dokumentaciji te izrada preslika.

V.

Troškovi u ovoj Odluci utvrđeni su Tarifom posebnih troškova postupka i troškova za pružanje informacijskih usluga Zavoda, koja je tiskana uz ovu Odluku i njezinim je sastavnim dijelom.

VI.

Iznosi prema ovoj Odluci prihod su Državnog proračuna, a uplaćuju se na račun: 30101-637-5348 Zavoda ili u gotovini na blagajni Zavoda pri podnošenju zahtjeva ili u roku koji se postavi u zaključku Zavoda da se troškovi plate.

VII.

Za posebne troškove postupka i troškove za pružanje informacijskih usluga Zavoda koji nisu plaćeni do stupanja na snagu ove Odluke, uplata će se izvršiti po odredbama ove Odluke.

Za one pak posebne troškove postupka i troškove za pružanje informacijskih usluga Zavoda, za koje Zavod donese zaključke prije dana stupanja na snagu ove Odluke, uplata će se izvršiti po odredbama Odluke koja je važila do dana stupanja na snagu ove Odluke.

VIII.

Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o visini posebnih troškova postupka i troškova za pružanje informacijskih usluga Državnog zavoda za patente ("Narodne novine", broj 20/93).

IX.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 381-03/93-01/01
Urbroj: 5030116-96-3
Zagreb, 25. srpnja 1996.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

TARIFA POSEBNIH TROŠKOVA POSTUPKA I TROŠKOVA ZA PRUŽANJE INFORMACIJSKIH USLUGA

OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU ZAVODA

Tar. br. 1

Plaća se
kuna

1. Objava prijave patenta 100,00

2. Objava patenta 100,00

3. Objava žiga do tri razreda međunarodne klasifi-
kacije, crno-bijeli otisak 100,00

4. Objava žiga do tri razreda međunarodne klasifika-
cije, otisak u boji 400,00

5. Objava žiga kao pod 3. ili 4. - doplata
za svaki razred međunarodne klasifikacije preko
tri 15,00

6. Objava jednog modela ili uzorka - do tri slike 100,00

7. Objava jednog modela ili uzorka, doplata za svaku

dodatnu sliku preko tri 30,00

8. Objava zaštićene oznake podrijetla proizvoda 200,00

9. Objava ovlaštenog korisnika zaštićene oznake
podrijetla proizvoda 150,00

10. Objava promjene podataka u registru 40,00

11. Objava produljenja važenja žiga 100,00

Napomena:

1. Točke 6. i 7. ovoga tarifnog broja primjenjuju se i na višestruke prijave modela i uzoraka, tako da se za svaki dodatni model ili uzorak naplaćuje ponovo po točkama 6. i 7.

2. Točka 10. ovoga tarifnog broja naplaćuje se jednako kod jednostrukih i višestrukih prijava modela i uzoraka

3. Ako podnositelj prijave patenta, osim dostavljenog teksta patentne prijave u papirnoj formi pri podnošenju patentne prijave, u roku od godine dana od dana podnesene prijave, taj tekst dostavi Zavodu na disketi, kao i prijevod naziva izuma i sažetka na engleskom jeziku, oslobađa se plaćanja troškova objave iz točke 1. ovoga tarifnog broja.

TISKANJE

Tar. br. 2.

1. Jedna stranica patentnog spisa 20,00

2. Isprava o patentu 100,00

3. Isprava o žigu 100,00

4. Isprava o modelu ili uzorku 100,00

STRUČNI ISPIT ZA ZASTUPNIKA

Tar. br. 3

1. Stručni ispit za zastupnika 600,00

2. Popravni ispit za zastupnika 400,00

PUBLIKACIJE ZAVODA

Tar. br. 4

 1. Službeno glasilo Zavoda - godišnja pretplata 300,00

 2. Službeno glasilo Zavoda - pojedinačni svezak 60,00

 3. Patentni spis - jedna stranica 5,00

4. Zakon o industrijskom vlasništvu 15,00

5. Pravilnik o postupku za priznanje patenta 15,00

6. Pravilnik o postupku za priznanje prava na žig 15,00

 7. Pravilnik o postupku za priznanje prava
na model odnosno uzorak 15,00

8. Pravilnik o pobližem uređivanju pitanja u vezi s
postupkom   za priznanje prava kojima se štite izumi i znakovi razlikovanja (Odredbe kojima se pobliže
uređuju pitanja u vezi s postupkom   za ustanovljenje
oznake podrijetla proizvoda i upis ovlaštenih  koris-
nika te oznake) 5,00

9. Akt o utvrđivanju povjerljivih izuma koji se odnose
na obranu i sigurnost zemlje te o načinu za priznanje
patenta za takve izume 5,00

10. Međunarodna klasifikacija proizvoda i usluga za

registraciju žigova 200,00

11. Međunarodna klasifikacija proizvoda za registraciju

modela i uzoraka 200,00

12. Međunarodna klasifikacija patenata,

područja A - H (komplet) 1.500,00

- Uputa za korištenje Klasifikacije 20,00

- Zbirni pregled razreda i glavnih skupina

  s Uputom za korištenje Klasifikacije 100,00

- Područje A: Svakodnevne životne potrepštine 200,00

- Područje B: Proizvodni postupci - Transport 400,00

- Područje C: Kemija - Metalurgija 300,00

- Područje D: Tekstil - Papir 100,00

- Područje E: Graditeljstvo - Rudarstvo 100,00

- Područje F: Strojarstvo - Rasvjeta - Grijanje -
  Naoružanje - Miniranje 250,00

- Područje G: Fizika 200,00

- Područje H: Elektrotehnika 200,00

13. Obrasci - jedan list 2,00

14. Upute o načinu sastavljanja i podnošenja prijave
patenta, žiga, modela i uzorka te uputa o međuna-
rodnoj zaštiti žigova, patenata - po uputi 10,00

OGLASI (u Službenom glasilu Zavoda)

Tar. br. 5

1. Zadnja stranica ovitka 1/1, crno-bijelo 1.850,00

2. Zadnja stranica ovitka 1/2, crno-bijelo 1.100,00

3. Druga i treća stranica ovitka 1/1, crno-bijelo 1.650,00

4. Druga i treća stranica ovitka 1/2, crno-bijelo 950,00

5. Ostale stranice 1/1, crno-bijelo 1.100,00

6. Ostale stranice 1/2, crno-bijelo 750,00

7. Ostale stranice 1/4, crno-bijelo 550,00

8. Ostale stranice 1/8, crno-bijelo 400,00

DAVANJE INFORMACIJA

Tar. br. 6

A. PATENTI

1. INFORMACIJE IZ FONDA ZAVODA

- Statistika - broj podnesenih, objavljenih prijava
  i/ili odobrenih patenata, pronađenih po jednom
  kriteriju 100,00

- Ispis bibliografskih podataka jedne podnesene
  objavljene prijave i/ili odobrenog patenta 25,00

- Preslik teksta patentne prijave, po stranici 2,00

- Preslik posljednje verzije teksta patentne prijave,
  po stranici 2,00

- Pretraživanje po posebno
  definiranom upitu prema stvarnim troškovima

2. INFORMACIJE IZ STRANIH FONDOVA

a). Strani fondovi raspoloživi u Zavodu

- Statistika - broj objavljenih prijava i/ili odobrenih
  patenata, pronađenih patenata, pronađenih po
  jednom kriteriju 100,00

- Ispis bibliografskih podataka jedne objavljene
  prijave i/ili odobrenog patenta 25,00

- Preslik teksta patentne prijave ili patentnog spisa,
  po stranici 2,00

- Pretraživanja po posebno
  definiranom upitu    prema stvarnim troškovima

b). Strani fondovi koji nisu raspoloživi u Zavodu

- On-line pretraživanja - po posebno
  definiranom zahtjevu prema stvarnim troškovima

- Preslik teksta patentne
  prijave prema stvarnim troškovima

Napomena:

Fizičke osobe - podnositelji prijave koji su ujedno i izumitelji kao i oni koji to namjeravaju postati, o čemu se daje pisani iskaz, plaćaju troškove po tar. broju 6A umanjene za 75%, osim u slučajevima tar broja 6A točka 1. al. 5., točka 2a). al. 4., točka 2b). al. 1. i točka 2b). al. 2.

B. ŽIGOVI

Davanje informacija:

1. O identično napisanim verbalnim znakovima
(registarski broj, naziv, razred(i) po Nicanskoj
klasifikaciji) 50,00

2. O znakovima (registarski broj, naziv, razred(i) po
Nicanskoj klasifikaciji) koji su eventualno slični
zadanom verbalnom znaku 200,00

3. O znakovima (registarski broj, naziv, razred(i) po
Nicanskoj klasifikaciji) koji su eventualno slični
zadanom figurativnom ili kombiniranom znaku 350,00

4. O žigovima određenog (pod)nositelja (registarski
broj, naziv, razred(i) po Nicanskoj klasifikaciji) 350,00

5. Ispis bibliografskih podataka za jedan žig 25,00

C. MODELI I UZORCI

Davanje informacija:

1. O bibliografskim podacima iz fonda prijava i
dodijeljenih prava Zavoda

- po jednom kriteriju 100,00

- po više kriterija - kumulativno 60,00

- po sličnosti 130,00

2. Davanje ostalih podataka iz ili o jednom
predmetu na osnovi podataka o jednom predmetu
(izgled ako je dostupan popis licenci i sl.) 25,00

Napomena:

Fizičke osobe - podnositelji prijave koji su ujedno autori kao i oni koji to namjeravaju postati, o čemu se daje iskaz, plaćaju troškove po tar. broju 6C umanjene za 75%.

PRESLICI

Tar. br. 7

1. Preslik dokumenata/publikacija iz zbirke Zavoda
- jedna stranica 2,00