Zakoni i propisi - Pravni savjeti 61 19.07.1996 Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-IV-137/1996 od 3. srpnja 1996.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu dr. Velimir Belajec, dopredsjednik Suda, te suci Zdravko Bartovčak, dr. Nikola Filipović, Ante Jelavić Mitrović, mr. Vojislav Kučeković, Jurica Malčić, mr. Hrvoje Momčinović, Ivan Marijan Severinac, Milan Vuković i Mladen Žuvela, povodom zahtjeva stambene zgrade Vila Velebita 40 iz Zagreba, za rješavanje sukoba nadležnosti između Gradskog ureda za graditeljstvo, komunalne i stambene poslove promet i veze, Područnog ureda Dubrava i Općinskog suda u Zagrebu, na sjednici održanoj 3. srpnja 1996. godine, donio je

ODLUKU

1. Za odlučivanje o zahtjevu Stambene zgrade u Zagrebu, Vila Velebita 40, za iseljenje iz zajedničkih prostorija Jelke Valenčak, nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

2. Ova će se odluka objaviti u "Narodnim novinama".

Obrazloženje

Stambena zgrada u Zagrebu, Vila Velebita 40 u Zagrebu podnijela je ovom Sudu zahtjev za rješenje negativnog sukoba nadležnosti između tijela izvršne vlasti (Gradskog ureda za graditeljstvo, komunalne i stambene poslove, promet i veze, Područnog ureda Dubrava) i tijela sudbene vlasti (Općinski sud u Zagrebu), a u predmetu iseljenja iz zajedničkih prostorija.

Gradski ured za graditeljstvo, komunalne i stambene poslove, promet i veze, Područni ured Dubrava je zaključkom broj: UP/I-371-05/94-01/17, Ur. broj: 251-05-11-95-7 od 30. lipnja 1995. odbacio zahtjev Stambene zgrade u Zagrebu, Vile Velebita 40, za iseljenje Jelke Valenčak iz zajedničkih prostorija zgrade u istoj zgradi, koje koristi bez valjanog pravnog osnova. Zahtjev je odbačen iz razloga što je 70% stanova u zgradi u privatnom vlasništvu, pa se to odnosi i na zajedničku prostoriju. Stoga ovo tijelo nije nadležno za iseljenje iz zajedničkih prostorija, koje su u većinskom privatnom vlasništvu.

Općinski sud u Zagrebu je rješenjem broj Ps-408/94 od 29. ožujka 1994. godine odbacio tužbu stambene zgrade za iseljenje Jelke Valenčak s obrazloženjem da se zajedničke prostorije koriste bez valjane pravne osnove, te da stoga u konkretnom slučaju valja primijeniti odredbu članka 94. Zakona o stambenim odnosima (nadležnost stambenog organa).

Nakon provedenog postupka ovaj Sud je ocijenio da je u konkretnom slučaju, za iseljenje iz zajedničkih prostorija, nadležan sud naveden u izreci ove odluke.

Odredbom članka 4. Ustava Republike Hrvatske državna je vlast ustrojena na načelu diobe vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudbenu. To načelo diobe vlasti podrazumijeva da svaka grana državne vlasti ima svoje izvorno područje djelovanja, te da je samostalna i neovisna o drugoj vlasti.

Odredbom članka 94. stavka 1. Zakona o stambenim odnosima ("Narodne novine", broj 51/85, 42/86, 37/88, 47/89, 22/90, 22/92, 58/93 i 70/93 - dalje: ZSO) određeno je da ako netko useli u stan bez pravomoćne odluke o davanju stana na korištenje ili koje druge valjane pravne osnove, stambeni će organ na zahtjev zainteresirane osobe ili po službenoj dužnosti rješenjem narediti iseljenje. Odredbom članka 94. stavka 6. utvrđena je isključiva nadležnost stambenog organa za postupanje temeljem odredbe stavka 1. ovog članka.

Nadležnost sudova utvrđena je Zakonom o sudovima ("Narodne novine", broj 3/94). Odredbom članka 3. stavka 2. tog Zakona određeno je da sudovi među ostalim rješavaju imovinske i druge građanskopravne sporove, a odredbom članka 16. stavak 1. toč. 2. g i k je određeno da općinski sudovi sude u sporovima iz najamnih, zakupnih i stambenih odnosa, te u ostalim građanskopravnim zahtjevima koji nisu u djelokrugu Trgovačkog suda.

U konkretnom slučaju stanovi u zgradi su u većinskom dijelu u vlasništvu pojedinaca, jer je 70% stanova otkupljeno na temelju Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ("Narodne novine", broj 43/92, 69/92, 25/93, 48/93, 2/94, 44/94 i 58/95), pa je na temelju toga u istom omjeru uspostavljeno i privatno vlasništvo na zajedničkim dijelovima zgrade kojima pripada i zajednički prostor koji se nalazi na svakom katu zgrade, a koji je priključila svojem stanu Jelka Valenčak.

Kako je većinski dio sporne zajedničke prostorije u privatnom vlasništvu građana za postupanje je nadležan redovni sud.

Neosnovano je pozivanje prvostupanjskog suda da se radi o nadležnosti upravnog tijela, a na temelju članka 94. ZSO-a. Članak 94. stavak 1. određuje nadležnost upravnog tijela samo u slučaju kad se radi o iseljenju iz stana osoba, koje su u stan uselile bez pravomoćne odluke o davanju stana na korištenje ili bez koje druge valjane pravne osnove.

Zajedničke prostorije ne predstavljaju stan, jer prema članku 6. stavak 1. točka 1. ZSO-a stan predstavlja skup prostorija namijenjenih na trajno stanovanje s prijeko potrebnim sporednim prostorijama, koje u pravilu čine jednu građevinsku cjelinu i imaju posebni glavni ulaz.

Kako se radi o useljenju u zajedničku prostoriju, koja je u većinskom privatnom vlasništvu u navedenom slučaju za iseljenje je nadležan Općinski sud u Zagrebu, jer se radi o građanskopravnom (stambenom) zahtjevu, čija prava proizlaze iz članka 16. stavak 1. točka 2. g i k Zakona o sudovima.

Na temelju izloženog odlučeno je kao u izreci.

Objavljivanje ove odluke u "Narodnim novinama" službenom glasilu Republike Hrvatske zasniva se na odredbi članka 20. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.

Broj: U-IV-137/1996
Zagreb, 3. srpnja 1996.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Dopredsjednik
dr. Velimir Belajec, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.