Zakoni i propisi - Pravni savjeti 61 19.07.1996 Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VIII-253/1996 od 26. lipnja 1996.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu Zdravko Bartovčak, dopredsjednik Suda, te suci dr. Velimir Belajec, dr. Nikola Filipović, Ante Jelavić Mitrović, mr. Vojislav Kučeković, Jurica Malčić, mr. Hrvoje Momčinović, Ivan Marijan Severinac, Milan Vuković i Mladen Žuvela, rješavajući o prijedlogu "Investgradnje" d.o.o. iz Zagreba, zastupane po mr. Luji Medvidoviću, odvjetniku iz Osijeka, za privremenu obustavu izvršenja, na sjednici održanoj dana 26. lipnja 1996. godine, donio je slijedeće

RJEŠENJE

I. Odbacuje se prijedlog za privremenu obustavu izvršenja:

- rješenja Općinskog suda u Osijeku, broj: I-I-936/95 od 20. veljače 1996. godine;

- rješenja Županijskog suda u Osijeku, broj: Gž-512/96 od 28. ožujka 1996. godine;

- zaključka Općinskog suda u Osijeku, broj: I-I-936/95 od 19. travnja 1996. godine.

II. Ovo će se rješenje objaviti u "Narodnim novinama".

Obrazloženje

"Investgradnja" d.o.o. iz Zagreba podnijela je ovome Sudu prijedlog za privremenu obustavu izvršenja odluka navedenih u izreci ovog rješenja, nazvan ustavna tužba.

Rješenjem o izvršenju Općinskog suda u Osijeku, broj: I-I-936/95 od 6. prosinca 1995. godine određeno je izvršenje pravomoćne i izvršne presude Općinskog suda u Osijeku P-363/95 od 21. lipnja 1995. u korist vjerovnika "Gradnja" d.d. Osijek, a na teret podnositelja prijedloga kao dužnika u tom postupku, predajom poslovnog prostora površine 88,27 m˛ u zgradi u Osijeku, Preradovićevo šetalište 8/I u posjed vjerovniku.

Rješenjem Općinskog suda u Osijeku, broj: I-I-936/95 od 20. veljače 1996. odbijen je podnositeljev prigovor izjavljen protiv rješenja o izvršenju od 6. prosinca 1995. godine kao i prijedlog za odgodu izvršenja tog rješenja.

Rješenjem Županijskog suda u Osijeku, broj: Gž-512/96 od 28. ožujka 1996. odbijena je podnositeljeva žalba kao neosnovana i potvrđeno rješenje prvostupanjskog suda.

Zaključkom Općinskog suda u Osijeku, broj: I-I-936/95 od 19. travnja 1996. određeno je provođenje izvršenja za dan 17. svibnja 1996. godine.

Predlagatelj smatra da je osporenim odlukama povrijeđen Ustav Republike Hrvatske, te da su mu povrijeđena ustavna prava iz članka 19. i 26. Ustava jer se izvršenje provodi prije okončanja postupka u povodu revizije podnositelja u predmetu P-363/95, te prije pravomoćnosti odluke Trgovačkog suda u Osijeku u predmetu RL-4/95. Stoga, radi otklanjanja povreda Ustava, predlaže obustavu izvršenja osporenih odluka do donošenja odluke Vrhovnog suda Republike Hrvatske povodom revizije i do pravomoćnosti odluke Trgovačkog suda u Osijeku.

Iz navedenog sadržaja i stavljenog prijedloga, unatoč činjenici da podnositelj podnesak naziva "ustavna tužba", te navodi povredu ustavnih prava, neprijepornim proizlazi da podnositelj stavlja prijedlog za privremenu obustavu izvršenja.

Prijedlog nije dopušten.

Ovlaštenje Ustavnog suda za privremenu obustavu izvršenja dano je u članku 18. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91) i članku 53. Poslovnika Ustavnog suda ("Narodne novine", broj 29/94).

Prema odredbi članka 18. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske Ustavni sud može, do donošenja konačne odluke, privremeno obustaviti izvršenje pojedinačnih akata ili radnji koje se poduzimaju na osnovi zakona ili drugog propisa, čija se ustavnost odnosno zakonitost ocjenjuje, ako bi njihovim izvršenjem mogle nastupiti teško otklonjive posljedice.

Temeljna pretpostavka za primjenu odredbe članka 18. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske je da se pojedinačni akti ili radnja poduzima na osnovi propisa u odnosu na koji je pokrenut postupak u smislu navedenih odredbi.

Međutim, iz rješenja i zaključka čija se privremena obustava izvršenja predlaže, proizlazi da te odluke nisu utemeljene na propisu koji je predmet ocjene ustavnosti odnosno zakonitosti pred ovim Sudom.

Stoga podnijeti prijedlog nije dopušten prema članku 18. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.

Prema odredbi članka 53. stavak 2. Poslovnika Ustavog suda Republike Hrvatske, u postupku zaštite ustavnih prava, Ustavni sud može, na prijedlog podnositelja ustavne tužbe odgoditi izvršenje osporenog akta do donošenje odluke, ako bi izvršenje prouzročilo podnositelju tužbe štetu koja bi se teško mogla popraviti, a odgoda nije protivna javnom interesu niti bi se odgodom nanijela nekome veća šteta.

Podnesak kojim se predlaže odgoda izvršenja osporenih akata ne može se smatrati ustavnom tužbom, jer ne sadrži niti prijedlog u pravcu da se ustavna tužba usvoji, a osporene odluke ukinu. Stoga nema osnove niti za odgodu izvršenja po članku 53. stavak 2. Poslovnika Suda.

Kako u konkretnom slučaju nisu ispunjene pretpostavke dopustivosti podnijetog prijedloga, a time ni pretpostavke za odlučivanje o biti stvari, to je na temelju članka 26. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske riješeno kao u izreci pod I.

Odluka o objavi temelji se na odredbi članka 20. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.

Broj: U-VIII-253/1996
Zagreb, 26. lipnja 1996.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Dopredsjednik
Zdravko Bartovčak, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.