Zakoni i propisi - Pravni savjeti Odluka o određivanju robe koja se izvozi na temelju kontingenta
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 41. Zakona o trgovini ("Narodne novine", broj 11/96), Vlada Republike Hrvatskeje na sjednici održanoj 12. srpnja 1996. godine donijela

ODLUKU

O ODREĐIVANJU ROBE KOJA SE IZVOZI NA TEMELJU KONTINGENTA

I.

Izvozni kontingent određuje se za robu iz sljedećih tarifnih brojeva i tarifnih oznaka Carinske tarife.

            
Tarifni     Tarifna     Naziv robe
broj      oznaka
Carinske    Carinske
tarife     tarife
                                                        
01.02              Žive životinje vrste goveda:
        0102.90 - ostale ;
        0102.904    - - - junad za tov, mase 200 do 320 kg
        0102.907    - - - telad
05.08      0508.00 Koralji i slične tvari, sirovi ili jednostavno pripremljeni ali drukčije
                neobrađeni; ljušture mekušaca, ljuskavaca ili bodljikaša, kosti sipe, sirovi ili 
                jednostavno pripremljeni ali neisječeni u oblike; prah i otpaci tih proizvoda
27.09      2709.00 Nafta i ulja dobiveni od bitumenskih minerala, sirovi
        2709.001    - - - nafta
27.11              Naftni plinovi i ostali plinoviti ugljikovodici:
        2711.2     - u plinovitom stanju:
        2711.21 - - prirodni plin
41.01              Sirove krupne i sitne govede kože i kože kopitara (svježe ili soljene, sušene, 
                piklane ili drukčije konzervirane, ali koje nisu štavljene, pergamentno 
                obrađene niti dalje obrađivane) s dlakom ili bez dlake cijepane ili necijepane :
41.02              Sirove ovčje i janječe kože (svježe ili soljene, sušene, lužene, piklane ili 
                drukčije konzervirane ali neštavljene, pergamentno ili transparentno 
                neobrađene, niti drukčije dalje obrađivane), s dlakom ili bez dlake, cijepane ili 
                necijepane, osim isključenih napomenom 1.c) uz ovo poglavlje:
41.04              Štavljene goveđe kože i kože kopitara, bez dlake, osim štavljene kože iz 
                tar.br. 41.08 i 41.09
44.01              Ogrijevno drvo u oblicama, cjepanicama, granama, snopovima ili u sličnim 
                oblicima; iverje i slične čestice; drvna pilovina, otpaci i ostaci drva, 
                aglomerirani ili neaglomerirani u oblicama, briketima, peletama ili sličnim 
                oblicima:
        4401.10 - ogrijevno drvo u oblicima, cjepanicama, granama, snopovima ili sličnim 
                oblicima.
44.03              Neobrađeno drvo, s korom ili bez kore ili okresano ili grubo  neobrađeno 
                (učetvoreno) :
        4403.10 - zaštićeno bojom, kreozotom ili drugim sredstvima
        4403.20 - ostalo, od crnogorice
        4403.201    - od egzotične crnogorice
        4403.202    - - - trupci za rezanje i za furnir od drugog crnogoričnog drva
        4403.203    - - - celulozno
        4403.204    - - - stupovi za vodove, neimpregnirani
        4403.209    - - - ostalo
        4403.9     - ostalo
        4403.91 - - hrastovo (Quercus spp)
        4403.911    - - - trupci za rezanje i furnir
        4403.912    - - - celulozno
        4403.919    - - - ostalo
        4403.92 - - bukovo (Fagus spp)
        4403.921    - - - za rezanje i furnir
        4403.922    - - - celulozno
        4403.929    - - - ostalo
        4403.99 - - ostalo :
        4403.991    - - - trupci za rezanje od ostale tvrde bjelogorice :
        4403.9911    - - - trupci za rezanje i furnir od oraha
        4403.9919    - - - ostali
        4403.992    - - - celulozno drvo od ostale tvrde bjelogorice
        4403.993    - - - trupci za rezanje i za furnir od topole
        4403.994    - - - celulozno drvo od topole
        4403.995    - - - trupci za rezanje i za furnir od ostale meke bjelogorice
        4403.996    - - - celulozno drvo od ostale meke bjelogorice
        4403.999    - - - ostalo
47.07              Papir i karton namijenjeni ponovnoj preradi (reciklaži):
        4107.10 - nebijeljeni kraft-papir ili valoviti papir iii karton
        4707.20 - papir ili karton dobiven uglavnom od bijeljene kemijske celuloze, 
                neobojen u masi
        4707.30 - papir ili karton dobiven uglavnom od drvenjače (novine, časopisi i slični 
                tiskani materijali) :
        4707.301    - - - novinski otpaci i ostaci
        4707.90     - ostalo, uključujući nesortirane otpatke i ostatke
70.01      7001.00 Staklene krhotine i ostali stakleni otpaci; staklo u masi:
        7001.002    - - - ostalo staklo u masi


II.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o razvrstavanju robe na oblike izvoza i uvoza ("Narodne novine", broj 24/94, 50/94, 96/94, 53/95 i 106/95).

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa:331-02/96-01/02

Urbroj:5030105-96-1

Zagreb, 12. srpnja 1996.

Predsjednik

mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.