Zakoni i propisi - Pravni savjeti 57 12.07.1996 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obrani
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBRANI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obrani, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 28. lipnja 1996.

Broj: 01-96-1259/1
Zagreb, 2. srpnja 1996.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

Z A K O N

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBRANI

Članak 1.

U Zakonu o obrani ("Narodne novine", broj 74/93. - pročišćeni tekst) u članku 3. stavku 2. riječi: "elementarnim nepogodama i tehnološkim havarijama" zamjenjuje se riječima: "velikim prirodnim, tehničko-tehnološkim i ekološkim nepogodama".

Iza stavka odredbe 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

"U smislu stavka 2. ovoga članka pod oružanim, terorističkim ili drugim nasilnim djelovanjima te velikim prirodnim, tehničko-tehnološkim i ekološkim nepogodama razumijevaju se nasilna djelovanja i nepogode koje su takvog opsega da ugrožavaju djelovanje tijela državne vlasti i dovode u pitanje osobnu sigurnost ljudi i sigurnost materijalnih dobara.

Izvanredne okolnosti iz stavka 3. ovoga članka proglašava Predsjednik Republike."

Članak 2.

U članku 6. stavak 2. mijenja se i glasi:

"Radna obveza izvršava se u tijelima državne vlasti i pravnim osobama te obavljanjem povremenih radova za potrebe oružanih snaga, odnosno obrane države."

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

"Radnoj obvezi u tijelima državne vlasti podliježu državni službenici i državni namještenici."

Dosadašnji stavci 3., 4. i 5. postaju stavci 4., 5. i 6.

Članak 3.

Članak 7. mijenja se i glasi:

"Radnoj obvezi ne podliježu:

- osobe raspoređene u oružane snage,

- žene starije od 55 godina,

- muškarci stariji od 65 godina,

- trudnice, majke, samohrani roditelji, odnosno skrbnici s jednim ili više djece ispod 10 godina starosti."

Članak 4.

U članku 13. stavak 1. mijenja se i glasi:

"Građani i pravne osobe u ratu, neposrednoj ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike i izvanrednim okolnostima, na zahtjev nadležnog tijela, imaju materijalnu obvezu ustupanja vozila, strojeva i drugih propisanih sredstava, opreme i stoke oružanim snagama, civilnoj zaštiti, službi motrenja i obavješćivanja, tijelima državne vlasti i pravnim osobama posebno značajnim za obranu Republike Hrvatske."

U stavku 2. riječi: "Građani su dužni" zamjenjuju se riječima: "Građani i pravne osobe su obvezni".

Stavak 3. briše se.

Članak 5.

U članku 15. stavku 1. iza riječi: "službe motrenja i obavješćivanja" dodaju se riječi: "vlasnik, odnosno posjednik materijalnog sredstva iz članka 13. ovoga Zakona".

Članak 6.

U članku 20. točki 1. riječi: "i sigurnosni plan" brišu se.

Članak 7.

U članku 21. točka 3. briše se.

Dosadašnja točka 4. postaje točka 3.

Članak 8.

Članak 23. mijenja se i glasi:

"Predsjednik Republike je Vrhovni zapovjednik oružanih snaga Republike Hrvatske.

Za obavljanje poslova iz članka 22. stavka 3. ovoga Zakona, u sklopu Ministarstva obrane ustrojava se Glavni stožer oružanih snaga Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Glavni stožer).

Ustroj Glavnog stožera propisuje Vrhovni zapovjednik na prijedlog ministra obrane.

Na čelu Glavnog stožera je načelnik Glavnog stožera.

Načelnik Glavnog stožera odgovoran je za svoj rad Vrhovnom zapovjedniku i ministru obrane.

Načelnik Glavnog stožera izravno je odgovoran Vrhovnom zapovjedniku u svim pitanjima zapovijedanja i uporabe oružanih snaga u miru i ratu, a ministru obrane za sve ostale poslove.

U djelokrugu načelnih i konkretnih ovlasti Vrhovnog zapovjednika načelnik Glavnog stožera nadređen je zapovjedništvima i postrojbama oružanih snaga.

U slučaju rata ustrojava se Ratni kabinet.

Članove Ratnog kabineta imenuje i razrješuje Vrhovni zapovjednik."

Članak 9.

U članku 25. stavku 1. točki 11. riječi: "poduzeća i drugih pravnih osoba" zamjenjuju se riječima: "i pravnih osoba".

U stavku 1. točke 12. i 13. mijenjaju se i glase:

"12. usklađuju civilne obrambene pripreme u županijama te provode vlastite obrambene pripreme,

13. obavljaju stručne poslove u popuni tijela civilne zaštite vojnim obveznicima."

Članak 10.

U članku 26. točka 1. mijenja se i glasi:

"1. vode evidenciju vojnih obveznika i obveznika radne obveze raspoređenih po ratnom rasporedu."

Članak 11.

U članku 27. stavak 2. mijenja se i glasi:

"Za obavljanje nadzornih poslova iz stavka 1. ovoga članka osniva se Glavni inspektorat obrane u sklopu Ministarstva obrane."

Članak 12.

U članku 28. točka 4. mijenja se i glasi:

"4. podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnoga, stegovnoga, kaznenog ili drugoga propisanog postupka te predlaže poticajne mjere sukladno Zakonu o službi u oružanim snagama Republike Hrvatske."

Članak 13.

U članku 30. stavak 1. mijenja se i glasi:

"Ministarstvo obrane može organizirati i obavljati poslove sanitarne, tržišne, financijske, graditeljske, personalne, zaštite na radu i drugih inspekcija oružanih snaga."

Članak 14.

Podnaslov: "b) Ostala tijela državne uprave" ispred članka 33. mijenja se i glasi:

"b) Ostala tijela državne vlasti".

Članak 15.

U članku 33. stavku 1. riječi: "Ostala tijela državne uprave" zamjenjuju se riječima: "Ostala tijela državne vlasti".

Članak 16.

Članak 35. mijenja se i glasi:

"Pravne osobe iz članka 34. ovoga Zakona:

- izrađuju i u miru donose svoje planove obrane, u kojima utvrđuju zadaće, organizaciju snaga, sredstava, mjera i postupaka za obranu te razrađuju svoj rad i druge obrambene aktivnosti u ratu i u neposrednoj ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike.

Planovi obrane pravnih osoba iz stavka 1. ovoga članka trebaju biti usklađeni s odgovarajućim dijelovima plana obrane mjerodavnih tijela državne vlasti."

Članak 17.

U članku 40. stavci 4. i 5. mijenjaju se i glase:

"Mirnodopski sastav čine osobe na službi u oružanim snagama.

Ratni sastav, osim osoba iz stavka 4. ovoga članka, čine i pričuvnici koji podliježu obvezi služenja u pričuvnom sastavu."

Članak 18.

Članak 41. mijenja se i glasi:

"Oružane snage sastoje se od grana, rodova i struka.

Grane su: Hrvatska kopnena vojska, Hrvatska ratna mornarica i Hrvatsko ratno zrakoplovstvo.

Rodovi su: pješaštvo, oklopništvo, topništvo, inženjerija, pomorstvo, zrakoplovstvo, motrenje i navođenje, protuzračna obrana, atomsko-biološko-kemijska obrana, veza i elektronsko djelovanje.

Struke su: tehnička, mornaričko-tehnička, zrakoplovno-
-tehnička, prometna, građevinska, hidrometeorološka, geodetska, opskrbna, pravna, upravna, financijska, obrazovna, informatička, zdravstvena, psihološka, veterinarska i glazbena.

Vrhovni zapovjednik propisuje vrste, podvrste i specijalnosti rodova i struka."

Članak 19.

Članak 43. briše se.

Članak 20.

Članak 44. mijenja se i glasi:

"Ukupnu veličinu, brojčani sastav i mobilizacijski razvoj oružanih snaga utvrđuje Vrhovni zapovjednik te propisuje ustroje postrojbi, ustanova, stožera i zapovjedništava na prijedlog ministra obrane.

Plan mobilizacijskog razvoja obuhvaća mobilizaciju oružanih snaga i redarstva."

Članak 21.

U članku 47. stavku 1. točka 3. mijenja se i glasi:

"3. donosi plan obrane Republike Hrvatske, plan uporabe oružanih snaga te nalaže uporabu oružanih snaga i pojedinačnih njezinih dijelova."

U stavku 1. točki 8. riječi: "donosi propise o školovanju" zamjenjuju se riječima: "donosi propise o vojnom školstvu za potrebe oružanih snaga."

Članak 22.

U članku 52. stavak 1. mijenja se i glasi:

"Vojne zapovjednike i časnike oružanih snaga imenuje i razrješuje, odnosno raspoređuje:

1. Vrhovni zapovjednik - više časnike i generale te zapovjednike razine samostalne bojne i više.

2. Ministar obrane i zapovjednici koje on ovlasti - dočasnike i niže časnike te zapovjednike do razine satnije ili njemu ravne dužnosti."

Članak 23.

U članku 63. stavak 2. mijenja se i glasi:

"Vrhovni zapovjednik ustanovljava zastave postrojbi oružanih snaga, vojnopomorske zastave i položajne zastave u ratnoj mornarici."

Članak 24.

U članku 64. dodaje se stavak 3. koji glasi:

"Zabranjeno je nošenje vojne odore i dijelova vojne odore osobama koje nisu pripadnici oružanih snaga."

Članak 25.

U članku 69. stavku 2. brojka: "40" zamjenjuje se brojkom "45".

Članak 26.

U članku 78. stavku 2. točki 1. riječ: "sposobnost" zamjenjuje se riječju: "sposoban".

Članak 27.

Članak 82. mijenja se i glasi:

"Novak u pravilu obavlja civilnu službu u oružanim snagama bez nošenja i uporabe oružja."

Članak 28.

U članku 85. stavak 1. mijenja se i glasi:

"Povjerenstvo za civilnu službu iz članka 84. ovoga Zakona imenuje Ministarstvo pravosuđa."

Članak 29.

Članak 99. mijenja se i glasi:

"Novak može biti upućen na služenje vojnog roka do kraja kalendarske godine u kojoj navršava 27 godina, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.

Novaku za kojeg se utvrdi da nije ostvario obveze propisane ovim Zakonom, pa poradi toga nije bio upućen na služenje vojnog roka do kraja kalendarske godine u kojoj navršava 27 godina, produljuje se novačka obveza i upućuje ga se na služenje vojnog roka najkasnije do kraja kalendarske godine u kojoj navršava 30 godina.

Novaka koji nije upućen na služenje vojnog roka do proteka roka iz stavka 1. i 2. ovoga članka prevodi se u pričuvni sastav."

Članak 30.

Članak 101. briše se.

Članak 31.

U članku 103. točka 5. mijenja se i glasi:

"5. osoba koja je stekla hrvatsko državljanstvo naturalizacijom ili prirođenjem ako je u državi čiji je bila građanin regulirala obvezu služenja vojnog roka."

Iza točke 5. dodaje se točka 6. koja glasi:

"6. osoba koja osim hrvatskoga ima i strano državljanstvo, a regulirala je obvezu služenja vojnog roka u inozemstvu."

Članak 32.

Članak 104. mijenja se i glasi:

"Služenje vojnog roka na zahtjev novaka odgađa se novaku-vrhunskom športašu najkasnije do kraja mjeseca lipnja kalendarske godine u kojoj navršava 30 godina.

Služenje vojnog roka može se, na zahtjev novaka, iznimno odgoditi najviše 1 godinu zbog opravdanih obiteljskih ili drugih razloga, po propisima koje donosi ministar obrane."

Članak 33.

U članku 109. stavku 2. brojka: "60" zamjenjuje se brojkom: "30".

Članak 34.

U članku 116. stavak 2. mijenja se i glasi:

"Vojne vježbe, tečajevi i drugi oblici vojne obuke koji se smatraju vojnom vježbom (u daljnjem tekstu: vojne vježbe) mogu u tijeku jedne godine ukupno trajati do tri mjeseca, osim u postrojbama Ministarstva unutarnjih poslova."

Dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

"Ministarstvo unutarnjih poslova poziva na vojne vježbe vojne obveznike raspoređene u postrojbe Ministarstva unutarnjih poslova te rješava o njihovim zahtjevima glede odgode vojne vježbe kao i o drugim pitanjima u svezi izvršavanja te vježbe."

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 35.

Članak 124. mijenja se i glasi:

"Novaku koji boravi u inozemstvu, diplomatsko ili konzularno predstavništvo koje ga vodi u evidenciji vojnih obveznika na boravku u inozemstvu izdaje dopuštenje za boravak u inozemstvu, odnosno produljenje boravka u inozemstvu s rokom važenja do kraja mjeseca lipnja kalendarske godine u kojoj novak navršava 27 godina, poradi opravdanih razloga (zaposlenje, školovanje, liječenje, rješidba neodgodivih obiteljskih potreba i drugi sličan razlog), ako bi novak ili članovi njegove obitelji zbog uskraćivanja dopuštenja bili dovedeni u težak položaj.

Dopuštenje za boravak u inozemstvu, odnosno za produljenje boravka u inozemstvu s rokom važenja duljim od kraja kalendarske godine u kojoj novak navršava 27 godina, diplomatsko ili konzularno predstavništvo može dati samo uz prethodno pribavljenju suglasnost Ministarstvu obrane.

Diplomatsko ili konzularno predstavništvo dužno je u roku od dva mjeseca od dana izdavanja dopuštenja iz stavka 1. i 2. ovoga članka obavijestiti Ministarstvo obrane o svakom novaku kojemu je izdalo odobrenje za boravak, odnosno za produljenje boravka u inozemstvu i o vremenu za koje mu je taj boravak dopušten, odnosno produljen.

Vojne obveznike koji su otputovali u inozemstvu na dopušteni boravak ne može se pozivati na vojnu službu."

Članak 36.

U članku 125. dodaje se stavak 4. koji glasi:

"Pričuvnik koji odlazi u inozemstvo na boravak dulji od 30 dana obvezan je to priopćiti ovlaštenom uredu za obranu u čijoj se vojnoj evidenciji vodi."

Članak 37.

Iza članka 131. dodaje se članak 131a. koji glasi:

"Članak 131a.

Ročniku za vrijeme služenja vojnog roka prava i obveze iz radnog odnosa miruju.

Pričuvniku koji je zaposlen, a pozvan je na obavljanje vojne obveze sukladno ovom Zakonu nadoknadu plaće iz članka 131. ovoga Zakona isplaćuje pravna osoba, odnosno poslodavac kod kojeg je pričuvnik zaposlen.

Pravna osoba, odnosno poslodavac iz stavka 2. ovoga članka uplaćuje i doprinose za mirovinsko i invalidsko te zdravstveno osiguranje pričuvnika za vrijeme obavljanja vojne obveze.

Pravna osoba, odnosno poslodavac isplaćeni iznos nadoknade plaće i doprinosa za mirovinsko i invalidsko te zdravstveno osiguranje iz stavka 2. i 3. ovoga članka nadoknađuje od Ministarstva obrane.

Pravna osoba, odnosno poslodavac iz stavka 2. ovoga članka obvezan je pričuvnika neodgodivo, dakle odmah nakon obavljanja vojne obveze primiti na iste poslove na kojima je pričuvnik radio prije upućivanja na obavljanje vojne obveze."

Članak 38.

Članak 137. mijenja se i glasi:

"Pripravnost čini sustav mjera i postupaka čijom se provedbom osigurava žurna i organizirana spremnost odružanih snaga tijela državne vlasti, te pravnih osoba nositelja obrambenih priprema za rad i djelovanje u uvjetima neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske, te u slučaju izvanredne okolnosti.

Mjere pripravnosti mogu se provoditi na cjelokupnom teritoriju ili pojedinim područjima Republike Hrvatske, odnosno u svim ili pojedinačnim djelatnostima.

Nositelji obrambenih priprema iz stavka 1. ovoga članka obvezni su u vlastitim planovima odrediti djelovanja i izvršitelje za provedbu zadaća u svezi mjera pripravnosti, s obzirom na prirodu svoje djelatnosti i ovlasti."

Članak 39.

Članak 138. briše se.

Članak 40.

U članku 139. stavak 3. briše se.

Dosadašnji stavak 4. koji postaje stavak 3. mijenja se i glasi:

"Odgovorna osoba za provedbu mobilizacije je:

1. u oružanim snagama - zapovjednici koje odredi Vrhovni zapovjednik,

2. u tijelima državne uprave - ovlašteni voditelji tih tijela,

3. u županijama - župani,

4. u županijskim tijelima uprave - pročelnici tijela,

5. u gradovima i općinama - gradonačelnici, odnosno načelnici općina,

6. u pravnim osobama nositeljima obrambenih priprema - ravnatelji, odnosno druge odgovorne osobe,

7. u službi motrenja i obavješćivanja - načelnici centara za obavješćivanje."

Članak 41.

Članak 140. briše se.

Članak 42.

U članku 144. stavak 2. briše se.

Članak 43.

U članku 145. stavak 1. briše se.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

"Ministar unutarnjih poslova na zahtjev ministra obrane utvrđuje način provedbe ograničenja slobode kretanja na području na kojem se izvodi vojna vježba."

Članak 44.

Članak 147. mijenja se i glasi:

"Pravne i fizičke osobe koje na mjestima važnim za obranu obavljaju znanstvena i druga istraživanja na području Republike Hrvatske, obvezne su za ta istraživanja prethodno pribaviti dopuštenje tijela državne uprave nadležnog za znanost i tehnologiju.

Pravne i fizičke osobe koje se bave istraživanjem u području važnom za obranu, te sve druge pravne i fizičke osobe koje se koriste rezultatima takvih istraživanja ne smiju podatke o tim rezultatima davati neovlaštenim osobama bez prethodnog dopuštenja tijela dražavne uprave nadležnog za znanost i tehnologiju.

Pri davanju dopuštenja iz stavka 1. i 2. ovoga članka, tijelo državne uprave nadležno za znanost i tehnologiju obvezno je prethodno pribaviti suglasnost Ministarstva obrane.

Za inozemne pravne i fizičke osobe koje na mjestima važnim za obranu obavljaju znanstvena i druga istraživanja na području Republike Hrvatske, dopuštenje izdaje Ministarstvo obrane uz prethodno pribavljeno mišljenje tijela državne uprave nadležnog za znanost i tehnologiju."

Članak 45.

Članak 148. mijenja se i glasi:

"Pravne i fizičke osobe koje Vlada Republike Hrvatske ovlasti za snimanje iz zraka područja i vodenih površina u Republici Hrvatskoj, a za potrebe promjera zemljišta, istraživanja i prostornog uređenja te za druge gospodarstvene i znanstvene potrebe, obvezne su prije snimanja dobiti suglasnost Ministarstva obrane.

Nakon obavljenog snimanja pravne i fizičke osobe obvezne su zračne snimke prije uporabe, a najkasnije u roku od 8 dana od dana snimanja, dostaviti na pregled tijelu državne uprave ovlaštenom za geodetske poslove.

Tijelo iz stavka 1. ovoga članka u suradnji s Ministarstvom obrane pregledava zračne snimke i određuje koje se od tih snimaka mogu ustupiti drugima ili javno objaviti."

Članak 46.

Članak 166. mijenja se i glasi:

"Organizacije odgoja, osnovnog i srednjeg obrazovanja ustrojavaju poduku mladeži za obranu, osobnu i uzajamnu zaštitu u okviru svojega cjelokupnog programa obrazovanja, ugrađivanjem odgovarajućih sadržaja značajnih za obranu u druge odgovarajuće predmete utvrđene nastavnim planom i programom, uz suglasnost Ministarstva obrane.

Nadzor nad provedbom poduke iz stavka 1. ovoga članka u ovlasti je Ministarstva prosvjete i športa."

Članak 47.

U članku 183. stavku 1. riječi: "u dinarskoj protuvrijednosti 167 DEM do 833 DEM" zamjenjuju se riječima: "od 5000 do 15000 kuna."

U stavku 1. iza točke 6. dodaje se točka 6a. koja glasi:

"6a. ako ne postupi sukladno odredbama članka 131a."

U stavku 2. riječi: u dinarskoj protuvrijednosti 83 do 150 DEM" zamjenjuju se riječima: "od 1000 do 2000 kuna."

Članak 48.

U članku 184. riječi: "u dinarskoj protuvrijednosti 83 do 150 DEM" zamjenjuju se riječima: "od 1000 do 5000 kuna."

Članak 49.

U članku 185. stavku 1. riječi: "u dinarskoj protuvrijednosti 333 DEM do 1667 DEM" zamjenjuju se riječima: "od 5000 do 15000 kuna."

Članak 50.

U članka 186. stavku 1. riječi: "u dinarskoj protuvrijednosti od najmanje 83 DEM" zamjenjuju se riječima: "od najmanje 1000 kuna."

Članak 51.

U članku 187. stavku 1. riječi: "u dinarskoj protuvrijednosti 167 DEM do 833 DEM" zamjenjuju se riječima: "od 2000 do 5000 kuna" i dodaje nova točka 3. koja glasi:

"3. ako neovlašteno nosi vojnu odoru ili dijelove vojne odore."

Dosadašnje točke 3., 4., 5. i 6. postaju točke 4., 5., 6. i 7.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

"Novčanom kaznom od 5000 do 15000 kuna kažnjava se i odgovornu osobu u pravnoj osobi za prekršaj iz stavka 1. točke 1. ovoga članka."

Članak 52.

U članku 188. stavku 1. riječi: "u dinarskoj protuvrijednosti 83 DEM do 833 DEM" zamjenjuju se riječima: "od 1000 do 9000 kuna."

Članak 53.

U članku 189. stavku 1. riječi: "u dinarskoj protuvrijednosti 83 DEM do 333 DEM" zamjenjuju se riječima: "od 1000 do 5000 kuna."

U stavku 2. riječi: "(članak 17.)" zamjenjuju se riječima: "(članak 17 i članak 125. stavak 4.)."

Članak 54.

U članku 190. stavku 1. riječi: "u dinarskoj protuvrijednosti 125 DEM do 417 DEM" zamjenjuju se riječima: "od 1500 do 7000 kuna."

U stavku 2. riječi: "u dinarskoj protuvrijednosti 42 DEM do 417 DEM" zamjenjuju se riječima: "od 500 do 1500 kuna."

Članak 55.

Članak 191. briše se.

Članak 56.

U članku 204. iza riječi: "u oružanim snagama" dodaju se riječi: "te djelatnom".

Članak 57.

U članku 205. stavak 1. mijenja se i glasi:

"Pripadnicima oružanih snaga i Ministarstva unutarnjih poslova koji su zaposleni ili im se staž osiguranja računa po drugoj osnovi, vrijeme provedeno u Domovinskom ratu u razdoblju od 30. svibnja 1990. do 30. lipnja 1996. računa se kao staž osiguranja u dvostrukom trajanju, a hrvatskim braniteljima koji nisu zaposleni ili ne ostvaruju staž osiguranja po drugoj osnovi, vrijeme provedeno u Domovinskom ratu računa se kao poseban staž u dvostrukom trajanju."

Članak 58.

Članak 206. mijenja se i glasi:

"Novaci i pričuvnici koji smatraju da ispunjavaju uvjete za civilnu službu mogu podnijeti zahtjev za priznanje statusa obveznika civilne službe Povjerenstvu za civilnu službu pri Ministarstvu pravosuđa u roku od 24 mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona."

Članak 59.

Pravna osoba, odnosno poslodavac obvezan je hrvatskom branitelju nakon razvojačenja omogućiti korištenje svih neiskorištenih godišnjih odmora iz prethodnih godina.

Članak 60.

U cijelom tekstu zakona u određenom padežu riječi: "vojnik i vojnik na služenju vojnog roka"; zamjenjuju se riječju: "ročnik"; riječi: "osoba u pričuvnom sastavu i vojnik u pričuvi" zamjenjuju se riječju: "pričuvnik", riječi: "službenik Ministarstva obrane i osoba na službi u oružanim snagama" zamjenjuju se riječima: "vojni službenik i vojni namještenik"; riječi: "vojna evidencijska specijalnost" zamjenjuju se riječima: "vojnopopisna djelatnost"; riječi: "Ministarstvo pravosuđa i uprave" zamjenjuju se riječima: "Ministarstvo pravosuđa", riječ: "Komisija" zamjenjuje se riječju: "Povjerenstvo" - sve u odgovarajućem padežu.

Članak 61.

Do stupanja na snagu Zakona o civilnoj zaštiti, primjenjivat će se na civilnu zaštitu odredbe članka 7., 10., 11., 14., 15., 16. stavka 2., članka 17., 18., 25. stavka 2. točke 13., članka 26. točke 1. i 4., članka 139. stavka 4., točke 3., članka 165. stavka 3., članka 180. i 182. stavka 1. Zakona o obrani.

Članak 62.

Odredbe članka 131a. stavka 2. ovoga Zakona primjenjuju se od 1. siječnja 1996.

Članak 63.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana obajave u "Narodnim novinama".

Klasa: 800-01/96-02/01

Zagreb, 28. lipnja 1996.

ZASTUPNIČKI DOM

SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.