Zakoni i propisi - Pravni savjeti 57 12.07.1996 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o morskom ribarstvu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MORSKOM RIBARSTVU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o morskom ribarstvu, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 28. lipnja 1996.

Broj: 01-96-1263/1
Zagreb, 2. srpnja 1996.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MORSKOM RIBARSTVU

Članak 1.

U Zakonu o morskom ribarstvu ("Narodne novine", br. 74/94.) u članku 3. stavku 1. točki 1. iza riječi: "gospodarski ribolov" stavlja se zarez i dodaju riječi: "mali ribolov".

Iza točke 2. dodaje se točka 2a. koja glasi:

"2a. mali ribolov jest lov riba i drugih morskih organizama samo za osobne potrebe."

Iza točke 17. dodaje se točka 17a. koja glasi:

"17a. odobrenje je ovlaštenje na temelju kojeg fizička osoba smije obavljati mali ribolov."

Članak 2.

U članku 6. stavku 1. iza riječi: "gospodarski ribolov" stavlja se zarez i dodaju riječi: "mali ribolov".

Članak 3.

U članku 7. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

"Mali se ribolov smije obavljati na temelju odobrenja."

Dosadašnji stavci 2., 3. i 4. postaju stavci 3., 4. i 5.

Članak 4.

Članak 17. briše se.

Članak 5.

U članku 18. stavku 1. riječ: "veliki" briše se.

U stavku 2. riječ: "velikom" briše se.

Članak 6.

Članak 19. briše se.

Članak 7.

Članak 21. mijenja se i glasi:

"Stručna osposobljenost za obavljanje gospodarskog ribolova dokazuje se uvjerenjem o stručnoj osposobljenosti za obavljanje gospodarskog ribolova koje izdaje Ministarstvo.

Uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za obavljanje gospodarskog ribolova izdat će se osobi koja je položila ispit prema Programu za obavljanje gospodarskog ribolova.

Stručnu osposobljenost za obavljanje gospodarskog ribolova provjerava posebno stručno povjerenstvo od najmanje tri člana koje imenuje ministar.

Uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za obavljanje gospodarskog ribolova, bez obveze polaganja ispita iz stavka 2. ovoga članka, izdat će se osobi koja je na temelju ranijih propisa stručno osposobljena za obavljanje gospodarskog ribolova.

Program ispita za obavljanje gospodarskog ribolova, obrazac i način izdavanja uvjerenja o stručnoj osposobljenosti za obavljanje gospodarskog ribolova propisuje ministar.

Ministarstvo vodi registar o izdanim uvjerenjima o stručnoj osposobljenosti gospodarskog ribolova.

Oblik, sadržaj i način vođenja registra o izdanim uvjerenjima o stručnoj osposobljenosti za obavljanje gospodarskog ribolova propisuje ministar."

Članak 8.

Iza članka 21. dodaje se nova glava s novim člancima koji glase:

"III. MALI RIBOLOV

Članak 21a.

Mali ribolov smije obavljati fizička osoba (u daljnjem tekstu: građanin) uz uporabu ograničenih vrsta i količinu ribolovnih alata i opreme u najviše tri ribolovne zone.

Ribe i drugi morski organizmi ulovljeni ili sakupljeni obavljanjem maloga ribolova koriste se samo za osobne potrebe i ne smiju se stavljati u promet.

Članak 21b.

Mali ribolov dijeli se na:

- ribolov mrežama stajačicama,

- ribolov vršama za lov riba,

- ribolov ostima sa i bez upotrebe osvjetljenja,

- ribolov parangalima i drugim udičarskim alatima,

- ribolov obalnim mrežama potegačama-kogolom i strašinom,

- skupljanje školjaka.

Namjenu, vrstu i količinu ribolovnih alata i opreme koja se smije rabiti u malom ribolovu propisat će ministar.

Članak 21c.

Pod uvjetima utvrđenim ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega građanin smije započeti obavljanje malog ribolova ako ima odobrenje za obavljanje malog ribolova (u tekstu koji slijedi: odobrenje) izdano od područne jedinice Ministarstva.

Odobrenje vrijedi samo uz predočenu potvrdu o uplaćenoj naknadi za obavljanje malog ribolova za tekuću kalendarsku godinu.

Obrazac potvrde o plaćenoj naknadi za obavljanje maloga ribolova, visini novčanog iznosa i način plaćanja naknade propisuje ministar.

Članak 21d.

Odobrenje izdaje područna jedinica Ministarstva u kojoj građanin ima prebivalište ili na čijem teritoriju (ribolovnoj zoni) namjerava obavljati mali ribolov.

Odobrenje će se izdati građaninu koji ispunjava sljedeće uvjete:

1. da je hrvatski državljanin,

2. da ima najmanje petnaest godina života,

3. da posjeduje uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za obavljanje maloga ribolova,

4. da je vlasnik ili nositelj prava korištenja plovila, ribolovnih alata i opreme kojima namjerava obavljati mali ribolov,

5. da plovilo, ribolovni alati i oprema kojima namjerava obavljati mali ribolov odgovaraju propisanim uvjetima,

6. da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera obavljanja malog ribolova - dok ta mjera traje.

Dokaze o ispunjavanju uvjeta iz stavka 2. točke 5. i 6. ovoga članka pribavlja područna jedinica Ministarstva po službenoj dužnosti.

Članak 21e.

Odobrenje mora sadržavati:

1. ime i prezime, adresu (mjesto, ulica i broj) te jedinstveni matični broj građanina kojem se izdaje odobrenje,

2. ime i luku upisa ili registarsku oznaku, veličinu (u metrima i BT) te vrstu (tip) i snagu pogonskog porivnog stroja (u kW i KS) plovila kojima se obavlja mali ribolov,

3. vrstu i količinu ribolovnih alata i opreme kojima se smije obavljati mali ribolov,

4. ribolovne zone na kojima se može obavljati mali ribolov.

Obrazac odobrenja propisat će ministar.

Članak 21f.

Zahtjev za izdavanje odobrenja rješava nadležna područna jedinica Ministarstva rješenjem u roku od mjesec dana od dana uredno podnesenog zahtjeva.

U slučaju da tijelo iz stavka 1. ovoga članka nije donijelo rješenje u propisanom roku, smatra se da je odobrenje dano.

Protiv rješenja kojim se riješava o zahtjevu za izdavanje odobrenja može se izjaviti žalba Ministarstvu.

Članak 21g.

Rješenje o odobrenju upisuje se u Registar o izdanim odobrenjima za obavljanje maloga ribolova koji vodi područna jedinica Ministarstva koja je izdala odobrenje.

Oblik, sadržaj i način vođenja Registra o izdanim odobrenjima za obavljanje maloga ribolova propisuje ministar.

Članak 21h.

Građanin smije obavljati mali ribolov u najviše tri ribolovne zone, plovilom te vrstama i količinama ribolovnih alata i opreme koji su upsani u odobrenje.

Odobrenje građanin mora uvijek imati kod sebe kada obavlja mali ribolov.

Članak 21i.

Odobrenje prestaje važiti odjavom ili smrću građanina.

Odobrenje se oduzima rješenjem područne jedinice Ministarstva koja je izdala odobrenje:

1. ako se utvrdi da građanin ne ispunjava jedan od uvjeta navedenih u članku 21d. stavku 2. ovoga Zakona,

2. ako se naknadno utvrdi da je rješenje o odobrenju utemeljeno na neistinitim podacima ili krivotvorenim dokazima,

3. ako građanin kojem je izdano odobrenje dvije godine uzastopno ne plati naknadu za obavljanje maloga ribolova.

Protiv rješenja o oduzimanju odobrenja iz stavka 2. ovoga članka može se izjaviti žalba Ministarstvu.

Rješenje o oduzimanju odobrenja iz stavka 2. ovoga članka dostavlja se i nadležnom ribarskom inspektoru Ministarstva.

Članak 21j.

Broj odobrenja u određenoj ribolovnoj zoni ministar može ograničiti radi zaštite gospodarskih važnih vrsta riba i drugih morskih organizama.

Članak 21k.

Stručna osposobljenost za obavljanje maloga ribolova dokazuje se uvjerenjem o stručnoj osposobljenosti za obavljanje malog ribolova koje izdaje Ministarstvo.

Uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za obavljanje maloga ribolova izdat će se osobi koja je položila ispit prema Programu za obavljanje maloga ribolova.

Uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za obavljanje maloga ribolova, bez polaganja ispita, izdat će se osobama starijim od 65 godina.

Uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za obavljanje gospodarskog ribolova važi i kao uvjerenje za obavljanje maloga ribolova.

Stručna osposobljenost za obavljanje malog ribolova provjerava posebno stručno povjerenstvo od najmanje tri člana koje imenuje ministar.

Program ispita za obavljanje malog ribolova, obrazac i način izdavanja uvjerenja o stručnoj osposobljenosti za obavljanje malog ribolova propisuje ministar.

Oblik, sadržaj i način vođenja registra o izdanim uvjerenjima o stručnoj osposobljenosti za obavljanje malog ribolova propisuje ministar."

Članak 9.

Mijenjaju se redni brojevi glava i to tako da:

glava III. postaje glava IV., glava IV. postaje glava V., glava V. postaje glava VI., glava VI. postaje glava VII., glava VII. postaje glava VIII., glava VIII. postaje glava IX., glava IX. postaje glava X., glava X. postaje glava XI., glava XI., postaje glava XII.

Članak 10.

Članak 36. mijenja se i glasi:

"Stručna osposobljenost za obavljanje uzgoja dokazuje se uvjerenjem o stručnoj osposobljenosti za obavljanje uzgoja koje izdaje Ministarstvo.

Uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za obavljanje uzgoja izdat će se osobi koja je položila ispit prema Programu za obavljanje uzgoja riba i drugih morskih organizama.

Stručna osposobljenost za obavljanje uzgoja provjerava posebno stručno povjerenstvo od najmanje tri člana koje imenuje ministar.

Uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za obavljanje uzgoja, bez obveze polaganja ispita iz stavka 2. ovoga članka, izdat će se osobi koja je na temelju ranijih propisa stručno osposobljena za obavljanje uzgoja.

Program ispita za obavljanje uzgoja, obrazac i način izdavanja uvjerenja o stručnoj osposobljenosti za obavljanje uzgoja propisuje ministar.

Ministarstvo vodi registar o izdanim uvjerenjima o stručnoj osposobljenosti za obavljanje uzgoja.

Oblik sadržaj i način vođenja registra o izdanim uvjerenjima o stručnoj osposobljenosti za obavljanje uzgoja propisuje ministar."

Članak 11.

Iza članka 49. dodaje se članak 49a. koji glasi:

"Članak 49a.

Građani koji obavljaju mali ribolov dužni su dostavljati podatke o količini i vrsti ulova.

Podaci iz stavka 1. ovoga članka dostavljaju se na propisanom obrascu područnoj jedinici Ministarstva koja je izdala odobrenje.

Oblik, sadržaj i način dostavljanja obrasca iz stavka 2. ovoga članka propisuje ministar."

Članak 12.

U članku 51. stavak 2. mijenja se i glasi:

"Inspekcijski nadzor iz stavka 1. ovoga članka na području ribolovnog mora provode i ovlaštene službene osobe Ministarstva unutarnjih poslova."

Članak 13.

Iza članka 64. dodaju se članci 64a. i 64b. koji glase:

"Članak 64a.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000 do 5.000 kuna kaznit će se za prekršaj građanin ako stavlja u promet ribe i druge morske organizme ulovljene u obavljanju maloga ribolova (članak 21a. stavak 2.).

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počinjen drugi put, građaninu će se uz novčanu kaznu izreći i mjera oduzimanja odobrenja za obavljanje maloga ribolova u trajanju od dva do šest mjeseci, računajući od dana pravomoćnosti rješenja.

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počinjen treći put, građaninu će se uz novčanu kaznu izreći i mjera oduzimanja odobrenja za obavljanje maloga ribolova u trajanju od šest mjeseci do godine dana, računajući od dana pravomoćnosti rješenja.

Članak 64b.

Novčanom kaznom u iznosu od 500 do 3.000 kuna kaznit će se za prekršaj građanin:

1. ako mali ribolov obavlja bez odobrenja za mali ribolov (članak 21c. stavak 1. i 2.),

2. ako obavlja mali ribolov u ribolovnoj zoni, plovilom te vrstama i količinom ribolovnih alata i opreme koji nisu upisani u odobrenju (članak 21h. stavak 1.).

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počinjen treći put, građaninu će se uz novčanu kaznu izreći i mjera oduzimanja odobrenja za obavljanje maloga ribolova u trajanju od dva do šest mjeseci, računajući od dana pravomoćnosti rješenja."

Članak 14.

Iza članka 66. dodaje se članak 66a. koji glasi:

"Članak 66a.

Novčanom kaznom u iznosu od 300 do 1.500 kuna kaznit će se za prekršaj građanin:

1. ako u obavljanju maloga ribolova nema kod sebe odobrenje za obavljanje maloga ribolova (članak 21h. stavak 2.),

2. ako ne dostavlja podatke o malom ribolovu (članak 49a. stavak 1. i 2.).

Članak 15.

U članku 74. stavku 1. riječi: "i članka 65. stavka 1. točke 3." zamjenjuju se riječima: "članka 64a., 64b., 65. stavka 1. točke 3. i članka 66a.".

Članak 16.

U članku 74. stavku 1. riječi: "članka 19. stavka 2." brišu se.

Članak 17.

Iza članka 75. dodaje se članak 75a. koji glasi:

"Članak 75a.

Obaveza dostavljanja podataka o malom ribolovu propisana odredbom članka 49a. stavka 1. ovoga Zakona započet će nakon što stupi na snagu propis iz članka 49a. stavka 3. ovoga Zakona."

Članak 18.

Ministar je dužan donijeti propise članka 21k. stavka 6. i 8., članka 21b. stavka 2., članka 21c. stavka 3., članka 21e, stavka 2., članka 21g. stavka 2. i članka 49a. stavka 3. ovoga Zakona u roku od šezdeset dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 19.

Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske da utvrdi i izda pročišćeni tekst Zakona o morskom ribarstvu.

Članak 20.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 324-03/93-01/02
Zagreb, 28. lipnja 1996.

ZASTUPNIČKI DOM
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.