Zakoni i propisi - Pravni savjeti 57 12.07.1996 Odluka o utvrđivanju uvjeta i načina odobravanja kredita sukladno članku 11. Zakona
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU
I RAZVITAK

Na temelju članka 11. stavka 4. Zakona o privatizaciji ("Narodne novine" br. 21/96 - u daljnjem tekstu: Zakon), Nadzorni odbor Hrvatske banke za obnovu i razvitak (u daljnjem tekstu: HBOR) na 24. sjednici održanoj 6. lipnja 1996. godine donio je

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU UVJETA I NAČINA ODOBRAVANJA KREDITA SUKLADNO ČLANKU 11. ZAKONA

1. Sredstva prenešena od Hrvatskog fonda za privatizaciju temeljem članka 11. Zakona unose se u temeljni kapital HBOR, te koriste za kreditiranje namjena utvrđenih istim člankom Zakona.

2. Krediti za namjene iz članka 11. stavka 2., točke a), b) i c) Zakona odobravat će se uz slijedeće kreditne uvjete:

- rok otplate 5 godina, od čega je poček 1 godina,

- kamatna stopa 8% godišnje,

3. Krediti iz članka 11. stavka 2., točke d) i g) Zakona odobravat će se (ovisno o namjeni) uz slijedeće kreditne uvjete:

Namjena

Poček

Period

otplate

Kamatna

stopa

- građevinski objekti i oprema u
djelatnosti poljoprivrede i ribarstva

2 god.

4 god. 

3-6% god.

- nabava osnovnog stada  ili jata

1 god.

4 god

3-6% god.

- podizanje dugogodišnjih nasada

3 god

. 5 god.

3-6% god.

- ostale namjene

1 god.

4 god.

8% god.

Najviši iznos kredita za namjene iz članka 11. stavak 2. točka d) Zakona iznosi 92.500.00 kuna.

4. Krediti iz članka 11. stavka 2. točke e) Zakona odobravat će se uz slijedeće kreditne uvjete:

- rok otplate do 10 godina, od čega je poček do 2 godine,

- kamatna stopa 8% godišnje,

- krediti će se odobravati do 70% proračunske vrijednosti investicije.

5. Krediti iz članka 11. stavka 2. točka f) Zakona odobravat će se uz sljedeće kreditne uvjete:

- krediti će se odobravati pravnim osobama za rješavanje stambenih potreba potrebnih stručnih radnika, u skladu s investicijskim programom.

- rok otplate 5 godina, od čega je poček 1 godina,

- kamatna stopa 8% godišnje.

6. Zajednički uvjeti za sve kredite iz ove Odluke su slijedeći:

- krediti će se odobravati za investicije u područjima od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku utvrđenim posebnim propisom,

- krediti se odobravaju u kunama uz valutnu klauzulu vezanu za DEM, a revalorizacija se vrši u skladu s promjenama srednjeg tečaja NBH,

- jednokratna naknada u visini 0,25% od iznosa kredita naplaćuje se prije ili istovremeno s prvim korištenjem,

- naknada za rezervirana sredstva u visini 0,25% godišnje i interkalarna kamata obračunavaju se i naplaćuju tromjesečno unatrag i prilikom prijenosa kredita u otplatu,

- korisnici kredita dužni su osigurati odgovarajuće instrumente osiguranja uredne otplate kredita, prema odlukama HBOR.

7. Krediti iz ove odluke odobravaju se korisniku kredita posredstvom poslovnih banaka s kojima HBOR ima uspostavljenu suradnju na realizaciji svojih programa.

Na ime naknade za obavljanje ovih poslova poslovne banke mogu korisniku kredita zaračunati dodatnu kamatu u visini do 1% godišnje.

8. Za odobrenje kredita zainteresirani podnose poslovnoj banci:

- investicijski program,

- važeći ovjereni izvod iz sudskog registra,

- fotokopiju potpisnog kartona,

- Bilancu stanja i Račun dobiti i gubitka za prethodnu godinu (ukoliko su iste bili dužni izraditi u skladu s važećim propisima)

- BON 1 i BON 2 (ukoliko je poduzeće u funkciji i ostvaruje promet).

Poslovne banke utvrđuju njihovu ekonomsko-financijsku osnovanost i donose odluku o zaduženju kod HBOR za financiranje.

9. Na temelju dokumenata iz prethodne točke HBOR prosuđuje utemeljenost odluke poslovne banke, te donosi konačnu odluku.

10. Za osiguranje naplate kredita iznad kunske protuvrijednosti 20.000 DEM koristit će se nadhipoteka na nepokretnoj imovini, čija je procijenjena vrijednost barem dvostruko veća od iznosa kredita, jamstvo HGA, druge banke ili slično, a za kredite do kunske protuvrijednosti 20.000 DEM osiguranje naplate kredita jamčiti mogu fizičke osobe.

11. Krediti poduzećima u pretežitom vlasništvu Hrvatskog fonda za privatizaciju, koji premašuju iznos od 2,000.000,00 kuna, odobravat će se uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva privatizacije i upravljanja imovinom.

12. Tijekom 1996. godine zaprimat će se i rješavati zahtjevi za odobrenje kredita prvenstveno za namjene iz članka 11., stavka 2., točke b), c) i g) Zakona.

13. Ovlašćuje se Uprava HBOR-a za davanje pobližih uputa u svrhu sprovođenja ove Odluke.

Predsjednik Nadzornog odbora
Božo Prka, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.