Zakoni i propisi - Pravni savjeti 55 10.07.1996 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 28. lipnja 1996.

Broj: 01-96-1261/1
Zagreb, 2. srpnja 1996.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

Članak 1.

U Zakonu o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine", br. 75/93. i 11/94.) iza članka 24. dodaje se članak 24a. koji glasi:

"Članak 24a.

Iznimno od članka 24. ovoga Zakona trgovačka društva i druge pravne osobe koje pružaju ugostiteljske usluge smještaja i prehrane gostima mogu organizirati preventivne i rehabilitacijske mjere zdravstvene zaštite turista (zdravstveni turizam).

Korištenje usluga zdravstvenog turizma ne osigurava se na teret sredstava Zavoda."

Članak 2.

Iza članka 27. dodaje se članak 27a. koji glasi:

"Članak 27a.

Pri korištenju svojih prava na zdravstvenu zaštitu građani su dužni pridržavati se kućnoga reda zdravstvene ustanove.

Kućni red iz stavka 1. ovog članka mora biti postavljen na vidnome mjestu zdravstvene ustanove.

U svim prostorijama zdravstvenih ustanova u kojima borave bolesnici u cilju očuvanja zdravlja zabranjuje se pušenje.

Zabrana pušenja iz stavka 3. ovoga članka mora biti utvrđena kućnim redom zdravstvene ustanove."

Članak 3.

Iza članka 48. dodaju se članci 48a. i 48b. koji glase:

"Članak 48a.

Etičko povjerenstvo zdravstvene ustanove jest tijelo koje osigurava obavljanje djelatnosti ustanove na načelima medicinske etike i deontologije.

Etičko povjerenstvo imenuje upravno vijeće i sačinjava ga pet članova:

- 3 predstavnika zdravstvene ustanove,

- 2 predstavnika nemedicinskih struka poglavito iz reda vjerske zajednice, pravosudnih dužnosnika ili znanstvenika.

Članak 48b.

Etičko povjerenstvo zdravstvene ustanove:

- prati primjenu etičkih načela zdravstvene struke u obavljanju djelatnosti zdravstvene ustanove,

- nadzire ispitivanje lijekova i medicinskih proizvoda,

- odobrava znanstvena istraživanja u zdravstvenoj ustanovi,

- nadzire uzimanje dijelova organa umrle osobe nakon provedene obdukcije u znanstveno-nastavne svrhe,

- rješava i druga etička pitanja u obavljanju djelatnosti zdravstvene ustanove."

Članak 4.

Iza članka 51. dodaje se članak 51a. koji glasi:

"Članak 51a.

Ravnatelj je dužan jedanput godišnje ministru zdravstva podnijeti pisano izvješće o broju građana umrlih u zdravstvenoj ustanovi tijekom godine, te o uzrocima njihove smrti."

Članak 5.

U članku 67. stavku 1. riječi: "osim ljekarničke djelatnosti" brišu se.

Točka 1. mijenja se i glasi:

"opskrba medicinskim proizvodima, pomoćnim sredstvima u liječenju i homeopatskim proizvodima."

Točka 4. mijenja se i glasi:

"savjetovanja u svezi s propisivanjem i primjenom lijekova, medicinskih proizvoda, pomoćnih sredstava u liječenju i homeopatskih proizvoda."

Članak 6.

U članku 78. podstavku 2. riječi: "zdravstveno-odgojne aktivnosti" zamjenjuju se riječima: "preventivno-odgojne mjere zdravstvene zaštite u osnovnim i srednjim školama".

Iza podstavka 8. dodaju se podstavci 9. i 10. koji glase:

" - obavlja distribuciju obveznih dječjih cjepiva ordinacijama primarne zdravstvene zaštite na području županije,

- obavlja i ostale poslove iz područja javnoga zdravstva, a na zahtjev Hrvatskoga zavoda za javno zdravstvo."

Članak 7.

U članku 81. iza podstavka 5. dodaje se podstavak 6. koji glasi:

" - provodi promidžbu i organizira prikupljanje krvi za potrebe obavljanja transfuzijske djelatnosti."

Članak 8.

U članku 96. stavku 3. riječ "uputstva" zamjenjuje se riječju: "naputka".

Članak 9.

U članku 98. stavku 5. na kraju teksta briše se točka i dodaju riječi: "i ulazi u mirovinsku osnovicu."

Članak 10.

U članku 103. iza stavka 1. dodaju se stavci 2., 3. i 4. koji glase:

"Dužnost je zdravstvenih djelatnika da pri pružanju zdravstvene zaštite postupaju prema pravilima zdravstvene struke, na način da svojim postupcima ne ugroze život i zdravlje ljudi.

Zdravstveni djelatnik, zatečen u obavljanju zdravstvene djelatnosti u prostoru za koji nema rješenje ministra zdravstva o odobrenju za rad, čini povredu dužnosti iz stavka 2. ovoga članka te čini krivično djelo nesavjesnog liječenja bolesnika iz članka 166. Krivičnog zakona Republike Hrvatske ("Narodne novine, broj 32/93. - pročišćeni tekst, 38/93. i 28/96.).

Odredba stavka 3. ovoga članka ne odnosi se na obavljanje poslova iz članka 24a. ovoga Zakona."

Članak 11.

Iza članka 103. dodaje se članak 103a, koji glasi:

"Članak103a.

Zdravstveni djelatnici su obvezni medicinsku dokumentaciju s nalazima i preporukama koju uručuju bolesniku poradi dostave drugom zdravstvenom djelatniku predati u zatvorenoj omotnici".

Članak 12.

U članku 108. stavku 1. iza riječi: "medicine" dodaju se riječi: "koji su završili petogodišnji studij medicine".

U stavku 2. iza riječi: "medicine" dodaju se riječi: "iz stavka 1. ovoga članka".

Članak 13.

U članku 110. stavku 3. iza podstavka 3. dodaje se podstavak 4. koji glasi:

" - ako obavlja zdravstvenu djelatnost u privatnoj praksi bez rješenja o odobrenju za rad ministra zdravstva."

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

"Iznimno od stavka 3. ovoga članka odobrenje za samostalan rad zdravstvenom djelatniku u slučajevima iz stavka 3. podstavka 3. i 4. ovoga članka može oduzeti ministar zdravstva ako to ne učini nadležna komora u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti ministra zdravstva."

Članak 14.

U članku 116. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

"Zdravstvenom djelatniku iz stavka 1. ovoga članka koji nije u radnom odnosu u zdravstvenoj ustanovi niti ima privatnu praksu, odnosno ne radi kod zdravstvenog djelatnika visoke stručne spreme privatne prakse, ministar zdravstva može odobriti specijalizaciju za potrebe Ministarstva zdravstva i Ministarstva obrane."

Dosadašnji stavci 3., 4. i 5. postaju stavci 4., 5. i 6.

Članak 15.

U članku 117. stavku 2. iza riječi: "medicine" dodaju se riječi: "koji su završili petogodišnji studij medicine".

Članak 16.

U članku 133. stavku 2. točki 1. iza riječi: "člankom" dodaje se broj: "102".

Članak 17.

U članku 135. stavku 2. riječi: "u suglasnosti s nadležnom komorom" brišu se.

Članak 18.

U članku 147. stavku 1. iza točke 4. dodaje se nova točka 5. koja glasi:

"5. nadzire rad zdravstvenih djelatnika u obavljanju poslova zdravstvenoga turizma".

Dosadašnje točke 5., 6., 7., 8., 9., 10. i 11. postaju točke 6., 7., 8., 9., 10., 11. i 12.

Članak 19.

U članku 148. stavku 1. iza točke 7. dodaju se nove točke 8. i 9. koje glase:

"8. poštovanje kućnog reda zdravstvene ustanove,

9. poštovanje zabrane pušenja u zdravstvenim ustanovama."

Dosadašnja točka 8. postaje točka 10.

Članak 20.

Iza članka 162. dodaje se članak 162a. koji glasi:

"Članak 162a.

Nakon provedene obdukcije dijelovi organa umrle osobe mogu se uzimati u znanstveno-nastavne svrhe pod nadzorom etičkog povjerenstva zdravstvene ustanove.

Dijelovi organa uzimaju se u svrhe iz stavka 1. ovoga članka, ako se umrla osoba za života nije tome izričito pismeno protivila.

Dijelovi organa maloljetne umrle osobe i umrle osobe koja je bila duševno bolesna mogu se uzimati u znanstveno-nastavne svrhe samo uz pristanak njezinih roditelja ili bračnoga druga, ili punoljetnog djeteta, ili skrbnika."

Članak 21.

U članku 167. točki 12. dodaju se riječi: "uz suglasnost ministra zdravstva".

Članak 22.

U članku 169. stavku 1. riječi: "u dinarskoj protuvrijednosti od 500 do 2000 DEM" zamjenjuju se riječima: "u iznosu od 5.000 do 20.000 kuna".

U stavku 2. riječi: "u dinarskoj protuvrijednosti od 250 do 500 DEM" zamjenjuju se riječima: "u iznosu od 2.500 do 5.000 kuna".

U stavku 3. riječi: "u dinarskoj protuvrijednosti od 500 do 2.000 DEM" zamjenjuju se riječima: "u iznosu od 5.000 do 20.000 kuna".

Članak 23.

U članku 170. stavku 1. riječi: "u dinarskoj protuvrijednosti od 500 do 2.000 DEM" zamjenjuju se riječima: "u iznosu od 5.000 do 20.000 kuna".

U stavku 2. riječi "u dinarskoj protuvrijednosti 250 do 500 DEM" zamjenjuju se riječima: "u iznosu od 2.500 do 5.000 kuna".

Članak 24.

U članku 171. riječi: "u dinarskoj protuvrijednosti od 500 do 2.000 DEM" zamjenjuju se riječima: "u iznosu od 5.000 do 20.000 kuna".

Članak 25.

U članku 172. riječi: "u dinarskoj protuvrijednosti od 200 do 400 DEM" zamjenjuju se riječima: "u iznosu od 1.000 do 3.000 kuna".

Članak 26.

U članku 173. riječi: "u dinarskoj protuvrijednosti od 300 DEM kaznit će zdravstveni inspektor na licu mjesta za prekršaj zdravstvenog djelatnika" zamjenjuju se riječima: "u iznosu od 2.000 kuna kaznit će za prekršaj zdravstveni inspektor na mjestu izvršenja prekršaja zdravstvenog djelatnika".

Članak 27.

U članku 174. riječi: "u dinarskoj protuvrijednosti od 50 do 100 DEM" zamjenjuju se riječima: "u iznosu od 200 do 400 kuna".

Članak 28.

Iza članka 174. dodaje se članak 174a. koji glasi:

"Članak 174a.

Novčanom kaznom u iznosu od 400 kuna kaznit će se prekršaj zdravstveni inspektor na mjestu izvršenja prekršaja građanina:

1. kojeg zatekne da puši u prostoriji zdravstvene ustanove (članak 27a. stavak 3.).

Novčanom kaznom u iznosu od 300 kuna kaznit će zdravstveni inspektor za prekršaj ravnatelja zdravstvene ustanove ako:

1. kućni red ne postavi na vidnome mjestu zdravstvene ustanove (članak 27a. stavak 2.)

2. u kućnom redu ne utvrdi zakonsku zabranu pušenja u svim prostorijama zdravstvene ustanove u kojima borave bolesnici (članak 27a. stavak 4.)."

Članak 29.

Članak 175. briše se.

Članak 30.

U članku 180. stavak 3. briše se.

Članak 31.

U članku 181. stavak 1. mijenja se i glasi:

"Vlasništvo zdravstvenih ustanova primarne zdravstvene zaštite i lječilišta može se promijeniti samo u skladu s posebnim zakonom."

Stavci 2. i 3. brišu se.

U stavku 4. brojka: "3" zamjenjuje se brojkom: "1".

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 2.

Članak 32.

Članak 182. mijenja se i glasi:

"Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu odlukom osnivača može provesti statusnu promjenu pretvaranjem u javno trgovačko društvo dijela ustanove u kojem se obavlja djelatnost proizvodnje pomoćnih medicinskih sredstava."

Članak 33.

Članak 183. briše se.

Članak 34.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 500-01/93-01/03
Zagreb, 28. lipnja 1996.

ZASTUPNIČKI DOM
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.