Zakoni i propisi - Pravni savjeti 55 10.07.1996 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet usluga



Neslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 28. lipnja 1996.

Broj: 01-96-1262/1
Zagreb, 2. srpnja 1996.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

Članak 1.

U Zakonu o zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine", broj 75/93.) u članku 5. točka 7. mijenja se i glasi:

"7. osobe koje na području Republike Hrvatske obavljaju gospodarsku djelatnost i osobe koje samostalno u obliku zanimanja obavljaju profesionalnu djelatnost".

Točka 8. briše se.

Iza dosadašnje točke 15. koja postaje točka 14. dodaju se nove točke 15. i 16. koje glase:

"15. hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, ako nisu zdravstveno osigurani po drugoj osnovi,

16. osobe koje pružaju njegu i pomoć hrvatskom ratnom vojnom invalidu Domovinskog rata s oštećenjem organizma 100% I. grupe, ako nisu zdravstveno osigurani po drugoj osnovi,".

Dosadašnje točke 9., 10., 11., 12., 13., 14. i 15. postaju točke 8., 9., 10., 11., 12., 13. i 14., a dosadašnje točke 16., 17., 18., 19. i 20. postaju točke 17., 18., 19., 20. i 21.

Članak 2.

U članku 19. stavku 2. riječ: "alineje" zamjenjuje se riječju: "podstavka".

Članak 3.

U članku 20. stavku 1. brojevi: "17." i "18." zamjenjuju se brojevima: "18." i "19.".

U stavku 2. riječi: "je uposlen ili" brišu se.

Članak 4.

U članku 21. stavku 1. točki 7. riječ: "dodatnoga" briše se, a riječi: "porodnog dopusta" zamjenjuju se riječima: "porodiljnog dopusta do jedne, odnosno tri godine života djeteta".

Iza točke 7. dodaju se točke 8. i 9. koje glase:

"8. za vrijeme korištenja dopusta zbog trudnoće ili dojenja djeteta u slučaju iz članka 57. Zakona o radu,

9. odsutan s rada zbog korištenja prava na stanku za dojenje djeteta iz članka 60. Zakona o radu".

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

"Iznimno, pravo na novčanu nadoknadu pripada nezaposlenoj majci za vrijeme korištenja porodiljnog dopusta za blizance, treće i svako sljedeće dijete od dana rođenja djeteta do navršene treće godine djetetova života."

Članak 5.

U članku 22. stavku 1. točki 2. riječi: "poduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida" zamjenjuju se riječima: "pravna osoba za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida".

Članak 6.

U članku 24. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

"Ako je prema ocjeni doktora medicine primarne zdravstvene zaštite zdravstveno stanje člana obitelji - djeteta do 18. godine života takvo da duljina trajanja njege roditelja određena u stavku 2. ovog članka neće biti dostatna, potrebito trajanje njege određuje liječničko povjerenstvo koje imenuje Zavod."

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 7.

U članku 25. stavku 1. riječ: "porodiljskog" zamjenjuje se riječju: "porodiljnog".

Stavak 2. mijenja se i glasi:

"Pravo na nadoknadu plaće za vrijeme korištenja obveznoga porodiljnog dopusta, porodiljnog dopusta do jedne, odnosno tri godine života djeteta, posvojiteljskog dopusta, prava na rad u skraćenom radnom vremenu do jedne, odnosno tri godine života djeteta iz članka 21. stavka 1. točke 7. ovoga Zakona, dopusta iz čanka 21. stavka 1. točke 8. ovoga Zakona, stanke za dojenje djeteta iz članka 21. stavka 1. točke 9. ovoga Zakona za osiguranike, te pravo na novčanu nadoknadu nezaposlenim majkama za vrijeme korištenja porodiljnog dopusta za blizance, treće i svako sljedeće dijete do navršene treće godine djetetova života iz članka 21. stavka 2. ovoga Zakona osigurava se u visini iznosa od tri najniže plaće koju utvrđuje Vlada Republike Hrvatske. Tako određena nadoknada pripada osiguranicima iz članka 21. stavak 1. točke 6., 7., 8. i 9. ovoga Zakona, ako je povoljnija od nadoknade plaće utvrđene prema članku 33. i članku 34. stavku 2. točka 3. ovoga Zakona."

Stavak 4. briše se.

Članak 8.

U članku 27. stavak 4. mijenja se i glasi:

"O prigovoru rješava Zavod na temelju nalaza, mišljenja i ocjene liječničkoga povjerenstva, koje se smatra konačnim u postupku medicinskog vještačenja."

Članak 9.

U članku 30. stavak 3. mijenja se i glasi:

"Za vrijeme trudnoće, korištenja porodiljnog dopusta, posvojiteljskog dopusta, prava na rad u skraćenom radnom vremenu do jedne, odnosno tri godine života djeteta, dopusta iz članka 57. Zakona o radu, korištenja stranke za dojenje djeteta iz članka 60. Zakona o radu osiguranika koji koristi jedno od navedenih prava obračunava se nadoknada plaće, a nezaposlenim majkama za vrijeme korištenja porodiljnog dopusta za blizance, treće i svako sljedeće dijete do navršene treće godine djetetova života novčana nadoknada na način utvrđen u ovom Zakonu, do isteka korištenja istog prava."

Članak 10.

U članku 33. stavak 1. mijenja se i glasi:

"Nadoknada plaće određuje se od osnovice za nadoknadu koju čini prosječni iznos plaće koja je osiguraniku isplaćena u posljednjih šest mjeseci prije mjeseca u kojem je nastupio slučaj na osnovi kojeg se stječe pravo na nadoknadu."

Članak 11.

U članku 34. stavkui 1. riječi: "iznosa minimalne plaće važeće za mjesec za koji se utvrđuje nadoknada" zamjenjuju se riječima: "najnižeg iznosa nadoknade plaće koju utvrđuje Zavod uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske".

U stavku 2. točka 3. mijenja se i glasi:

"3. za vrijeme korištenja obveznoga porodiljnog dopusta, porodiljnog dopusta do jedne, odnosno tri godine života djeteta, posvojiteljskog dopusta, za vrijeme rada sa skraćenim radnim vremenom dok dijete ne navrši jednu, odnosno tri godine života, dopusta iz članka 57. Zakona o radu te sranke za dojenje djeteta iz članka 60. Zakona o radu".

Članak 12.

U članku 39. stavku 2. riječi: "osnovne plaće važeće za mjesec za koji se utvrđuje nadoknada" zamjenjuju se riječima: "plaće koju utvrđuje Vlada Republike Hrvatske".

Članak 13.

U članku 41. stavku 1. točki b) riječi: "privrednu ili neprivrednu djelatnost osobnim radom" zamjenjuju se riječima: "gospodarsku djelatnost ili samostalno u obliku zanimanja obavljaju profesionalnu djelatnost".

Točka c) briše se.

Dosadašnje točke d), e), f), g), h), i) i j) postaju točke c), d), e), f), g), h) i i).

U stavku 2. postavku 1. točke "e" i "f" zamjenjuju se točkama "d" i "e".

U postavku 2. riječi; "i d" brišu se.

U postavku 3. riječi: "točke g" zamjenjuju se riječima: "točke f".

U podstavku 4. riječi: "točke h" zamjenjuju se riječima: "točke g".

Članak 14.

U članku 42. stavak 3. mijenja se i glasi:

"Osnovica doprinosa "iz" i "na" plaće djelatnika je plaća utvrđena posebnim zakonom."

Članak 15.

U članku 43. stavku 1. riječi: "c. i d. ovoga Zakona uplaćuje osoba koja obavlja privrednu ili neprivrednu djelatnost osobnim radom, vlasnik privatnog poduzeća" zamjenjuju se riječima: "i c. ovoga Zakona uplaćuje osoba koja obavlja gospodarsku djelatnost ili samostalno u obliku zanimanja obavlja profesionalnu djelatnost".

Stavak 2. briše se.

Stavak 3. koji postaje stavak 2. mijenja se i glasi:

"Provedbene propise o osnovici doprinosa, načinu obračuna i plaćanju doprinosa za ostvarivanje prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja osoba koje obavljaju gospodarsku djelatnost ili samostalno u obliku zanimanja obavljaju profesionalnu djelatnost donijet će Zavod."

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 4.

Članak 16.

U članku 44. stavku 1. riječi: "točke e" zamjenjuju se riječima: "točke d.", a iza riječi: "Hrvatske" briše se točka, upisuje zarez i dodaju riječi: "Republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske i Republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske".

U stavku 4. briše se točka i dodaju se riječi: "uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske".

Članak 17.

U članku 45. stavak 1. mijenja se i glasi:

"Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje osiguranika i članova obitelji iz članka 41. stavka 1. točke e. ovoga Zakona plaća se na katastarski prihod."

Stavak 2. briše se.

Stavak 3. postaje stavak 2.

Stavak 4. koji postaje stavak 3. mijenja se i glasi:

"Članovi seljačkog kućanstva koji su navršili 65 godina života oslobađaju se od plaćanja doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje."

Stavak 5. koji postaje stavak 4. mijenja se i glasi:

"Obveznik uplate doprinosa iz stavka 3. ovoga članka je županija, odnosno Grad Zagreb gdje je prijavljen katastarski prihod."

U stavku 6. koji postaje stavak 5. riječi: "minimalne plaće" zamjenjuju se riječima: "najnižeg iznosa osnovice koji utvrđuje Zavod za suglasnost Vlade Republike Hrvatske".

Članak 18.

U članku 46. riječi: "točke g." zamjenjuju se riječima: "točke f.".

Članak 19.

U članku 47. točki 1. riječi: "dodatnog porodiljskog dopusta" zamjenjuju se riječima: "porodiljnog dopusta do jedne, odnosno tri godine života djeteta", a na kraju točke dodaju se riječi: "te za novčanu nadoknadu nezaposlenim majkama za vrijeme korištenja porodiljnog dopusta za blizance, treće i svako sljedeće dijete od dana rođenja djeteta do navršene treće godine djetetova života".

Iza točke 1. dodaju se nove točke 2. i 3. koje glase:

"2. nadoknadu plaće za vrijeme korištenja dopusta iz članka 57. Zakona o radu.

3. nadoknadu plaće za korištenje stanke za dojenje djeteta iz članka 60. Zakona o radu".

Dosadašnje točke 2. do 17. postaju točke 4. do 19.

U dosadašnjoj točki 15. koja postaje točka 17. riječi: "točke 15. i 16". zamjenjuju se riječima: "točke 14., 15., 16. i 17.".

U dosadašnjoj točki 16. koja postaje točka 18. broj: "17" zamjenjuje se brojem: "18".

Članak 20.

U članku 48. stavku 1. točki 5. riječi: "te seljačka kućanstva koja su oslobođena plaćanja poreza na prihod od obavljanja poljodjelske djelatnosti" brišu se.

Članak 21.

U članku 50. stavku 3. broj: "15" zamjenjuje se brojem: "18".

Članak 22.

U članku 51. stavku 2. riječ: "reosigurati" zamjenjuje se riječju: "osigurati".

Članak 23.

U članku 58. riječ: "kontrole" zamjenjuje se riječju: "nadzora".

Članak 24.

Iza članka 59. dodaje se članak 59a. koji glasi:

"Članak 59a.

Obvezniku uplate doprinosa koji u propisanom roku ne uplati dospjele doprinose, ili ih ne uplati u cjelini, Zavod će izdati platni nalog da u roku od osam dana od dana dostave platnog naloga, plati dospjele doprinose s pripadajućom kamatom.

Obveznik uplate doprinosa može u roku od osam dana od dana dostave platnog naloga izjaviti prigovor Zavodu. Ako obveznik pravodobno izjavi prigovor, Zavod može svoju tražbinu ostvariti tužbom kod suda.

Platni nalog protiv kojeg nije pravodobno izjavljen prigovor, izvršan je."

Članak 25.

U članku 64. riječi: "Zavod u suglasnosti s nadležnim komorama i Ministarstvom zdravstva" zamjenjuju se riječima: "Zavod u suglasnosti s Ministarstvom zdravstva, po prethodno pribavljenom mišljenju nadležnih komora".

Članak 26.

U članku 70. podstavku 12. riječi: "financijsku kontrolu" zamjenjuju se riječima: "financijski nadzor".

Članak 27.

U članku 95. stavku 1. riječi: "u dinarskoj protuvrijednosti od 500 do 2.000 DEM" zamjenjuje se riječima: "u iznosu od 5.000 do 20.000 kuna".

U stavku 2. riječi: "u dinarskoj protuvrijednosti od 250 do 500 DEM" zamjenjuju se riječima: "u iznosu od 2.500 do 5.000 kuna".

Članak 28.

Članak 96. mijenja se i glasi:

"Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 20.000 kuna kaznit će se za prekršaj pravna odnosno fizička osoba:

1) ako obavlja gospodarsku djelatnost ili samostalno u obliku zanimanja obavlja profesionalnu djelatnost, a ne uplati doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje (članak 43.),

2) ako ne uplati doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje koji je sama obvezna uplatiti (članak 43.),

3) ako onemogući pregled i nadzor te financijski nadzor poslovanja (članak 58. i 70. podstavak 12.).

Za radnje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 2.500 do 5.000 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi."

Članak 29.

U članku 97. stavku 1. riječi: "u dinarskoj protuvrijednosti od 250 do 400 DEM" zamjenjuju se riječima: "u iznosu od 2.500 do 4.000 kuna", a riječi: "odnosno seljačko kućanstvo" brišu se.

Članak 30.

Iza članka 97. dodaje se članak 97a. koji glasi:

"Članak 97a.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 20.000 kuna kaznit će se za prekršaj pravna, odnosno fizička osoba:

1. ako se ne osigura za slučaj plaćanja sredstava za ostvarivanje prava i obveza iz obveznoga zdravstvenog osiguranja za ozljede na radu i oboljenja od profesionalnih bolesti osiguranika i osiguranih osoba (članak 51.).

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 2.500 do 5.000 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi."

Članak 31.

U članku 98. stavku 1. riječi: "u dinarskoj protuvrijednosti od 300 do 1.500 DEM" zamjenjuju se riječima: "u iznosu od 3.000 do 15.000 kuna".

U stavku 2. riječi: "u dinarskoj protuvrijednosti od 250 do 500 DEM" zamjenjuju se riječima: "u iznosu od 2.500 do 5.000 kuna".

Članak 32.

U članku 99. stavku 1. riječi: "u dinarskoj protuvrijednosti od 250 do 400 DEM" zamjenjuju se riječima: "u iznosu od 2.500 do 4.000 kuna".

Članak 33.

U članaku 100. stavku 1. riječi: "u dinarskoj protuvrijednosti od 250 do 400 DEM" zamjenjuju se riječima: "u iznosu od 2.500 do 4.000 kuna".

Članak 34.

Članak 101. briše se.

Članak 35.

U članku 103. stavku 1. podstavku 9. riječi; "osoba koje su vlasnici privatnih poduzeća i" brišu se, a riječ se "alineja" zamjenjuje riječju: "podstavak".

U podstavku 10. riječ: "alineja" zamjenjuj se riječju: "podstavak".

Podstavak 11. mijenja se i glasi:

" - osnovici doprinosa, načinu obračuna i plaćanja doprinosa za ostvarivanje prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja osoba koje obavljaju gospodarsku djelatnost ili samostalno ili u obliku zanimanja obavljaju profesionalnu djelatnost (članak 43. stavak 2.)".

U podstavku 13. broj "6" zamjenjuje se brojem: "5".

Članak 36.

U članku 109. riječi "15. i 16." zamjenjuju se riječima: "14. i 17.".

Članak 37.

U cijelom tekstu Zakona riječ: "porodni" zamjenjuje se riječju: "porodiljni", a riječ: "potraživanje" zamjenjuje se riječju: "tražbina" u odgovarajućem padežu.

Članak 38.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 500-01/93-01/04
Zagreb, 28. lipnja 1996.

ZASTUPNIČKI DOM
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić,
v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.