Zakoni i propisi - Pravni savjeti 55 10.07.1996 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru nad namirnicama i predmetima opće uporabe
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI I ZDRAVSTVENOM NADZORU NAD NAMIRNICAMA I PREDMETIMA OPĆE UPORABE

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru nad namirnicama i predmetima opće uporabe, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 28. lipnja 1996.

Broj: 01-96-1260/1
Zagreb, 2. srpnja 1996.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI I ZDRAVSTVENOM NADZORU NAD NAMIRNICAMA I PREDMETIMA OPĆE UPORABE

Članak1.

U zakonu o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru nad namirnicama i predmetima opće uporabe ("Narodne novine", br. 60/92., 26/93 i 29/94.) u članku 13. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

"Reklamiranjem iz stavka 1. ovoga članka smatraju se svi oblici izravnoga i neizravnoga reklamiranja, uključujući i isticanje naziva proizvođača alkoholnih pića, duhana i duhanskih prerađevina u reklamne svrhe kao i dijeljenje alkoholnih pića, duhana i duhanskih prerađevina u reklamne svrhe."

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

"Ovlašćuje se ministar zdravstva za donošenje pravilnika kojim će se urediti uvjeti i način obavješćivanja potrošaća o svojstvima proizvoda alkoholnih pića, duhana i duhanskih prerađevina koji se ne smatra reklamiranjem u smislu stavka 1. ovoga članka."

Članak 2.

U članku 44. stavku 1. riječi: "protuvrijednosti domaće valute od 6.000 do 19.000 DEM" zamjenjuju se riječima: "iznosu od 25.000 do 75.000 kuna".

U stavku 2. riječi: "protuvrijednosti domaće valute" 250 do 1.200 DEM" zamjenjuju se riječima: "iznosu od 2.500 do 5.000 kuna".

Članak 3.

U članku 45. stavku 1. riječi: "protuvrijednosti domaće valute od 6.000 do 14.500 DEM" zamjenjuju se riječima: "iznosu od 150.000 do 200.000 kuna."

U stavku 2. riječi: "protuvrijednosti domaće valute od 250 do 1.200 DEM" zamjenjuju se riječima: "iznosu od 10.000 do 15.000 kuna".

Članak 4.

U članku 46. stavku 1. riječi: "protuvrijednosti domaće valute od 300 do 1.200 DEM" zamjenjuju se riječima: "iznosu od 3.000 do 15.000 kuna."

U stavku 2. riječi: "protuvrijednosti domaće valute od 120 do 300 DEM" zamjenjuju se riječima: "iznosu od 1.000 do 5.000 kuna.".

Stavak 3. mijenja se i glasi:

"Ako je prekršaj iz stavka 1. točke 10. ovoga članka počinjen drugi put u roku od dvije godine, računajući od pravomoćnosti rješenja o prekršaju, uz novčanu kaznu izreći će se i mjera oduzimanja dozvole za obavljanje djelatnosti u trajanju od mjesec dana do šest mjeseci, a za prekršaje počinjene treći put uz novčanu kaznu, pod istim uvjetima, izreći će se i mjera oduzimanja dozvole za obavljanje djelatnosti u trajanju od šest mjeseci do jedne godine."

Članak 5.

U članku 47. riječi: "protuvrijednosti domaće valute od 200 do 1.000 DEM" zamjenjuju se riječima: "iznosu od 2.000 do 10.000 kuna."

Članak 6.

U članku 48. riječi: "protuvrijednosti domaće valute od 120 do 300 DEM" zamjenjuju se riječima: "iznosu od 1.000 do 5.000 kuna."

Članak 7.

U članku 49. riječi: "protuvrijednosti domaće valute od 50 DEM" zamjenjuju se riječima: "iznosu od 1.000 kuna", a riječi: "protuvrijednosti domaće valute od 120 DEM" zamjenjuju se riječima: "iznosu od 3.000 kuna".

Članak 8.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 541-01/93-01/05
Zagreb, 28. lipnja 1996.

ZASTUPNIČKI DOM
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić,
v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.