Zakoni i propisi - Pravni savjeti 52 28.06.1996 Odluka o prijenosu nekretnina u vlasništvo Gradu Splitu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 3. stavak 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90., 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92, 55/92 i 29/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. lipnja 1996. godine donijela

ODLUKU

O PRIJENOSU NEKRETNINA U VLASNIŠTVO GRADU SPLITU

I.

Prenose se u vlasništvo Gradu Splitu nekretnine k.č. broj 2972, građevinski prostor Marjanske obale; k.č. broj 3796 kuća i k.č. broj 2659/2 kuća, sve upisane u z.k.ul. broj 5906, k.o. Split, koje nekretnine u naravi čine Dom bivše "JNA", Branimirova obala b.b. u Splitu, a ranije hotel "Ambasador".

II.

Kao naknadu za stjecanje vlasništva na nekretninama iz točke I. ove Odluke, Grad Split se obvezuje izvesti svojim sredstvima nadogradnju jedne etaže na postojećoj Palači pravde, smještenoj u Gundulićevoj ulici broj 29a, bruto površine 1600 m2. Grad Split obvezuje se ishoditi suglasnost Ministarstva pravosuđa na funkcionalni raspored prostora i izbor materijala i opreme. Grad Split preuzima obvezu započeti s radovima na nadogradnji odmah po potpisu Ugovora i završiti ih do 1. rujna 1997. godine, te osigurati Ministarstvu pravosuđa stručni nadzor nad izvođenjem svih radova na nadogradnji i njenom opremanju.

III.

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se predsjednik Vlade Republike Hrvatske da u ime Republike Hrvatske sklopi ugovor o prijenosu prava vlasništva nekretnine iz točke I. ove Odluke s ovlaštenim zastupnikom Grada Splita.

IV.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o davanju na korištenje nekretnina Gradu Splitu ("Narodne novine", broj 41/96).

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Narodnim novinama".

Klasa: 940-01/96-01/02
Urbroj: 5030109-96-17
Zagreb, 20. lipnja 1996.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.