Zakoni i propisi - Pravni savjeti 52 28.06.1996 Uputa za primjenu Uredbe o dopunama Zakona o platnom prometu u zemlji
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZAVOD ZA PLATNI PROMET

Na temelju članka 2. Uredbe o dopunama Zakona o platnom prometu u zemlji ("Narodne novine" br. 50/96) glavni direktor Zavoda za platni promet donosi

UPUTU

ZA PRIMJENU UREDBE O DOPUNAMA ZAKONA O PLATNOM PROMETU U ZEMLJI

1. Ovom Uputom utvrđuje se jednak postupak u Zavodu za platni promet u primjeni članka 1. Uredbe o dopunama Zakona o platnom prometu u zemlji ("Narodne novine" br. 50/96).

2. Prema odredbama članka 1. stavka 2. navedene Uredbe Zavod za platni promet dužan je obavljati kontrolu točnosti obračuna i uplate doprinosa iz plaća i doprinosa na plaće kod svih pravnih osoba koje imaju otvorene račune u Zavodu za platni promet (u daljnjem tekstu: Zavod).

3. Sve pravne osobe koje isplaćuju plaću, dužne su prilikom isplate plaća podnijeti Zavodu za kontrolu obračun plaće.

Ako pravna osoba ne podnese obračun plaće Zavod neće obraditi naloge za isplatu plaća.

O isplatama plaća pravnih osoba u Zavodu se vodi evidencija na obrascu EOUD.

4. Kontrola točnosti obračuna i uplata doprinosa obavlja se na način da se uvidom u obračun isplata plaća ustanovi točnost primjene propisanih stopa doprinosa i to prema:

- Zakonu o plaćanju doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje radnika ("Narodne novine" br. 106/95) po stopi od 12,75% iz plaća i 12,75% na plaće;

- Zakon o plaćanju doprinosa za doplatak za djecu ("Narodne novine" 106/95) po stopi 2,2% iz plaća;

- Zakonu o stopama doprinosa za zdravstveno osiguranje ("Narodne novine" br. 117/93 i 95/94) po stopi od 7% iz plaća i 7% na plaće;

- Zakonu o zapošljavanju ("Narodne novine" br. 55/90 - pročišćeni tekst, 19/91, 26/93, 117/93, 76/94 i 95/94) po stopi od 1,9% iz plaća.

5. Ako pravna osoba ne isplaćuje plaću dužna je podnijeti Zavodu naloge za uplatu doprinosa utvrđenih posebnim propisima i to:

- za doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje prema članku 4. stavku 3. i 4. Zakona o plaćanju doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje radnika do 15. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec;

- za doprinos za doplatak za djecu prema članku 2. stavku 3. i 4. Zakona o plaćanju doprinosa za doplatak za djecu do 15. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec;

- za doprinos za zdravstveno osiguranje prema članku 3. stavku 2. i 3. Odluke o osnovicama, stopama, načinu obračuna i plaćanja sredstava za ostvarivanje prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja ("Narodne novine" br. 29/96) do 15. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.

6. Ukoliko pravna osoba ne podnese naloge za uplatu doprinosa, Zavod će obračunati i naplatiti doprinose s računa te pravne osobe na temelju broja zaposlenih iz posljednjeg obračuna plaća.

Obračun obveze doprinosa za pravne osobe iz prethodnog stavka obavlja se na način da se broj radnika iz posljednjeg obračuna plaća uzima s red. br. 3. Statističkog izvještaja o isplatama plaća (Obrazac SPL/96) te pomnoži s propisanim najnižim osnovicama za obračunavanje i plaćanje doprinosa koje su utvrđene:

- za doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje i doplatak za djecu prema Odluci o najnižoj osnovici za obračunavanje i plaćanje doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje i za plaćanje doprinosa za doplatak za djecu ("Narodne novine" br. 16/96) u iznosu od 1.100,00 kuna;

- za doprinos za zdravstveno osiguranje prema Uredbi o osnovici za ostvarivanje prava i obveza iz obveznog zdravstvenog osiguranja ("Narodne novine" br. 25/96) u iznosu od 1.100,00 kuna.

Naplatu navedenih obračunatih doprinosa Zavod će izvršiti s računa pravne osobe 15. u mjesecu za prethodni mjesec.

U slučaju da pravna osoba obavlja isplatu plaća poslije 15. u mjesecu doprinos koji je Zavod obračunao i naplatio s računa pravne osobe smatra se dijelom doprinosa koji će biti obračunan prilikom isplata dospjelih a neisplaćenih plaća.

7. Doprinos za zapošljavanje Zavod ne obračunava i ne naplaćuje s računa pravne osobe ukoliko nisu isplaćene plaće jer to Zakonom o zapošljavanju nije propisano.

Međutim, prilikom isplate plaće kontrola točnosti obračuna i uplate obavljat će se i za doprinos za zapošljavanje na način kao i za ostale prije spomenute doprinose.

8. Uputa o primjeni stavka 5. ove Uredbe regulirana je u Uputi glavnog direktora Zavoda o izmjenama i dopunama Upute o primitku, evidentiranju i redoslijedu izvršavanja naloga za plaćanje za čije izvršenje nema pokrića na računima dužnika, kao i sastavljanje izvještaja o neizvršenim nalozima za plaćanje.

9. Zavod vodi evidenciju o isplatama dividende ili akontacijama dividende pravnih osoba na internom obrascu "EID" koji je propisan Uputom iz prethodne točke.

Ukoliko pravna osoba ne podnese potvrde iz članka 1. stavka 6. Uredbe o uplaćenim doprinosima Zavod neće provesti naloge za isplatu dividende.

Broj: IV-1313/96
Zagreb, 21. lipnja 1996.

V.d. glavnog direktora
mr. Bogomil Cota, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.