Zakoni i propisi - Pravni savjeti 51 26.06.1996 Naputak za provedbu Odluke o izdavanju obveznica Republike Hrvatske za refinanciranje drugog obroka javnoga duga dospjelog 31. prosinca 1995. godine
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO FINANACIJA

Na temelju točke XIII. Odluke o izdavanju obveznica Republike Hrvatske za refinanciranje drugog obroka javnoga duga dospjelog 31. prosinca 1995. godine ("Narodne novine", br. 36/96 - u daljnjem tekstu Odluka), ministar financija Republike Hrvatske donosi

NAPUTAK

ZA PROVEDBU ODLUKE O IZDAVANJU OBVEZNICA REPUBLIKE HRVATSKE ZA REFINANCIRANJE DRUGOG OBROKA JAVNOGA DUGA DOSPJELOG 31. PROSINCA 1995. GODINE

I.

Na osnovi Odluke Republika Hrvatska izdaje obveznice serije JDB u nematerijaliziranom obliku, u iznosu od 545.137.890,00 kuna što po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske iznosi protuvrijednost od 147.100.000,00 DEM, radi podmirenja obveza Republike Hrvatske prema poslovnim bankama za drugi obrok javnoga duga dospjelog 31. prosinca 1995. godine temeljem članka 7. Zakona o pretvaranju deviznih depozita građana u javni dug Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 106/93 i 58/95).

II.

Obveznice se amortiziraju kroz šest jednakih polugodišnjih anuiteta od kojih prvi dospijeva na naplatu 1. travnja 1997. godine.

Obračun se obavlja na način da se devizni iznos iz anuiteta preračunava u kune po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske koji vrijedi na dan dospijeća pojedinog anuiteta. Iznos anuiteta u kunama, utvrđen na dan dospijeća, konačan je bez obzira na datum njegove naplate.

III.

Poslove distribucije, isplate, vođenja knjigovodstva i registarske knjige za obveznice serije JDB, obavljat će u ime i za račun Republike Hrvatske Zavod za platni promet na temelju ugovora zaključenog s Ministarstvom financija.

IV.

Ako se obveznicama plaćaju dionice i udjeli Hrvatskom fondu za privatizaciju odnosno Hrvatskom mirovinskom osiguranju d.d. Zagreb, kao osnovica za plaćanje priznaje se nominalna vrijednost obveznice.

Puna nominalna vrijednost kod plaćanja dionica obračunava se ako nijedan anuitet nije isplaćen.

Ako je neki anuitet isplaćen, nominalna se vrijednost obveznice umanjuje za toliko šestina, koliko je anuiteta isplaćeno.

V.

Plaćanje dionica i udjela obveznicama serije JDB obavlja se preknjižavanjem u registarskoj knjizi, a na temelju dokumenta ovjerenog od strane Hrvatskog fonda za privatizaciju odnosno Hrvatskog mirovinskog osiguranja d.d. Zagreb.

Plaćanje dionica i udjela Hrvatskom fondu za privatizaciju obveznicama serije JDB obavlja se na način da kupac dionica ili udjela i Fond potpišu ugovor o prijenosu obveznica. U ugovoru potrebno je navesti kontrolne brojeve obveznica.

Podatke o prenesenim obveznicama Hrvatski fond za privatizaciju je obvezan dostavljati Zavodu za platni promet svakih 15 dana.

VI.

Po obveznicama prenesenim u skladu s točkom V. stavak 2. ovoga naputka prestaje obveza Republike Hrvatske za njihovu isplatu.

VII.

Prijenos prava iz obveznice na novoga stjecatelja obavlja se preknjižavanjem u registarskoj knjizi. Preknjižavanje provodi Zavod za platni promet na temelju vjerodostojnog dokumenta Zagrebačke burze da je promet proveden, na zahtjev stjecatelja. Preknjižavanje i izdavanje Potvrde iz točke X. ovog naputka oslobođeno je od plaćanja naknade.

U slučaju nasljeđivanja obveznica serije JDB preknjižavanje na novog stjecatelja obavit će se na temelju izvornika pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju.

U slučaju univerzalne sukcesije između pravnih osoba, preknjižavanje će se obaviti na temelju izvornika dokumenta o tome.

VIII.

Dospjele anuitete isplaćuje Zavod za platni promet prema stanju upisa u registarskoj knjizi na dan dospijeća pojedinog anuiteta, u roku od 3 radna dana od dana dospijeća.

IX.

Postupke u svezi provedbe točki III., V., VII., VIII. i X. ovoga naputka propisat će Zavod za platni promet u skladu s Elaboratom o izdavanju obveznica za refinanciranje drugog obroka javnoga duga dospjelog 31. prosinca 1995. godine.

X.

Stjecatelj obveznica ovlašten je na vlastiti zahtjev dobiti Potvrdu o upisu u registarsku knjigu obveznica serije JDB. Potvrda o upisu u registarsku knjigu nije dokumenat za promet obveznicama.

Potvrda o upisu u registarsku knjigu sadrži slijedeće podatke:

1. naslov: "Potvrda o upisu u registarsku knjigu obveznica Republike Hrvatske serije JDB"

2. broj potvrde, JMBG vlasnika ili matični broj pravne osobe i generirani kontrolni broj potvrde,

3. ime i prezime vlasnika i adresu ili tvrtku pravne osobe i adresu sjedišta,

4. nominalnu vrijednost obveznice i ukupni nominalni iznos obveznica u potvrdi,

5. broj komada obveznica,

6. serija,

7. serijske brojeve obveznica

8. broj računa na koji se vlasniku isplaćuju dospjeli anuiteti

9. izvadak iz Odluke o izdavanju obveznica Republike Hrvatske serije JDB za refinanciranje drugog obroka javnoga duga dospjelog 31. prosinca 1995. godine ("Narodne novine" broj 36/96),

10. nadnevak unosa u registarsku knjigu,

11. mjesto unosa,

12. potpis ovlaštene osobe i pečat Zavoda za platni promet.

XI.

Pravo uvida u registarsku knjigu imaju pravne i fizičke osobe koje su upisane u knjigu i društva za poslovanje vrijednosnim papirima.

Ministarstvo financija Republike Hrvatske davat će tumačenja bankama u svezi s provedbom ovoga naputka.

Ministar financija
Božo Prka, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.