Zakoni i propisi - Pravni savjeti 51 26.06.1996 Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-200/96 od 12. lipnja 1996. godine
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu dopredsjednik Suda Zdravko Bartovčak, te suci dr. Velimir Belajec, dr. Nikola Filipović, Ante Jelavić Mitrović, mr. Vojislav Kučeković, Jurica Malčić, mr. Hrvoje Momčinović, Ivan Marijan Severinac, Milan Vuković i Mladen Žuvela, povodom zahtjeva Gradskog vijeća Grada Poreča za ocjenu suglasnosti zakona s Ustavom na sjednici održanoj 12. lipnja 1996. godine, donio je

ODLUKU

I. Odbija se zahtjev Gradskog vijeća Grada Poreča za ocjenu suglasnosti odredbi članka 7. stavak 1. i 2. Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", broj 90/92, 2/93, 5/93, 58/93, 90/93, 10/94 i 69/95) s Ustavom.

II. Ova odluka objavit će se u "Narodnim novinama".

Obrazloženje

Gradsko vijeće Grada Poreča podnijelo je zahtjev za pokretanje postupka ocjene suglasnosti odredbi članka 7. stavak 1. i 2. Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", broj 90/92, 2/93, 5/93, 58/93, 90/93, 10/94 i 69/95 - dalje: Zakon o područjima) s odredbama članka 128. stavak 1. i 2. Ustava Republike Hrvatske.

Suština zahtjeva sastoji se u tvrdnji da Zakon o područjima, koji u osporenim odredbama propisuje način utvrđivanja granica između jedinica lokalne samouprave, ne propisuje dopunski kriterij za utvrđivanje granica kojim bi se izbjeglo razbijanje cjeline katastarskih općina, naselja ili mjesta koja ulaze u sastav općine odnosno grada. Poticaj za podnošenje zahtjeva je neutvrđena granica Grada Poreča i općine Vrsar, koja bi prema navodima zahtjeva ukoliko se granica postavi po kriterijima iz članka 7. stavak 2. Zakona o područjima presijecala turističko naselje "Zelena laguna" pa čak i pojedine izgrađene objekte u tom naselju.

Podnositelj zahtjeva smatra, da se osporenim odredbama narušavaju ustavne pretpostavke lokalne samouprave koja se jamči građanima odredbama članka 128. Ustava.

Zahtjev nije osnovan.

Osporenim odredbama Zakona o područjima propisani su načini utvrđivanja granica općina, odnosno gradova i to ili po granicama područja rubnih katastarskih općina (stavak 1.) ili granicama područja rubnih naselja prikazanih u službenoj evidenciji prostornih jedinica (stavak 2.).

Odredbama članka 128. Ustava jamči se građanima pravo na lokalnu samoupravu, koja obuhvaća pravo odlučivanja o potrebama i interesima građana lokalnog značenja posebice u uređenju prostora i urbanističkom planiranju, uređenju naselja i stanovanja, o komunalnim djelatnostima, brizi za djecu, socijalnoj skrbi, kulturi, tjelesnoj kulturi, športu i tehničkoj kulturi te zaštiti i unapređenju prirodnog okoliša, s time da se o lokalnoj samoupravi donosi zakon.

Odredbama članka 7. stavak 1. i 2. Zakona o područjima ne dovode se u pitanje prava na lokalnu samoupravu iz članka 128. Ustava. Nema stoga ni sumnje da bi osporene odredbe Zakona o područjima bile u nesuglasju s odredbama članka 128. Ustava, tim prije što sporna granica između Grada Poreča i općine Vrsar može biti utvrđena primjenom odredbi članka 8. Zakona o područjima. Po odredbama toga članka u slučaju da granica područja rubnih katastarskih općina, odnosno naselja, nisu jednoznačno prikazane u službenim evidencijama prostornih jedinica, susjedne jedinice lokalne samouprave dogovorno će uskladiti ove granice. Ako se dogovor ne postigne, granicu će utvrditi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog organa središnje državne uprave nadležne za katastar zemljišta. Upravo takav postupak je inicirao gradonačelnik Grada Poreča.

Zbog izloženog odlučeno je kao u točci I. izreke.

Odluka o objavi iz točke II. izreke temelji se na odredbi članka 20. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine, broj 13/91).

Broj: U-I-200/1996
Zagreb, 12. lipnja 1996.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Dopredsjednik
Zdravko Bartovčak, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.