Zakoni i propisi - Pravni savjeti 47 12.06.1996 Odluka o izuzimanju određenih vrsta radova i nabave opreme od primjene Uredbe o postupku nabave roba i usluga i ustupanju radova
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 3. stavka 4. Uredbe o postupku nabave roba i usluga i ustupanju radova ("Narodne novine", broj 25/96), a na prijedlog Ministarstva obrane, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. lipnja 1996. godine donijela

ODLUKU

O IZUZIMANJU ODREĐENIH VRSTA RADOVA I NABAVE OPREME OD PRIMJENE UREDBE O POSTUPKU NABAVE ROBA I USLUGA I USTUPANJU RADOVA

I.

Utvrđuje se da postoji poseban vojno-strateški interes za izvođenje radova i nabavu opreme za potrebe Ministarstva obrane:

1. izgradnja objekata za smještaj materijalno-tehničkih sredstava (sva skladišta)

2. izgradnja i prikrivanje objekata zapovjednih mjesta stalnog i poljskog tipa

3. izgradnja i prikrivanje zapovjednih mjesta

4. izgradnja i prikrivanje telekomunikacijskih objekata

5. izgradnja i prikrivanje objekata za bojno djelovanje i zaštitu

6. izgradnja i prikrivanje objekata za zaštitu materijalnih sredstava zdravstvenih ustanova

7. izgradnja i maskiranje prostora i crte bojišnice

8. oružja osim lovačkog (pješačko, topničko, mine, projektili i sl.), komplet sastavni elementi, pričuvni dijelovi i oprema

9. eksploziva, osim za privredne namjene i to: brizantni eksplozivi; esteri dušične kiseline (nitroglicerin, nitroglikol, nitroceluloza i sl.), aromatski nitrospojevi (trotil, pikrinska kiselina i sl.), nitramini (heksogen, tetril i sl.), smjese (trotil-heksogen, trotil-pentrit, amatoli flegmatizirani i plastificirani eksplozivi i sl.), inicijalni eksplozivi, fulminat žive, olovni azid, olovni trinitrorezorcinat, tetrazen, dinitrodiazofenol i sl.

10. baruta, malodimni jednobazni baruti (nitrocelulozni), malodimni dvobazni baruti (nitroglicerinski, dinitrodiglinolski), malodimni trobazni baruti (nitrograndidinski), kompozitne pogonske smjese i crni baruti

11. pirotehničkih smjesa (signalne, obilježavajuće, traserne, svjetleće, zapaljive termitske, dimne inicijalne i uspavačke) i sredstva punjena eksplozivnim tvarima (štapini, kapsule i sl.) osim za privredne namjene

12. streljiva (osim lovačkog): pješačko (za pištolje, puške i strojnice), topničko (malog kalibra 20-57 mm, srednjeg kalibra 75-127 mm i velikog kalibra 130-203 mm), mine (tromblonske, za ručne bacače, za minobacače i sl.), bombe (obrambene, protivtenkovske i sl.), rakete (za raketni bacač, za višecijevni bacač i sl.), streljivo za bestrzajna oružja, osvjetljavajuća sredstva i sredstva za imitaciju pucnja (topovski udar), i sl.

13. minsko-eksplozivnih sredstava: za rušenje, za paljenje i iniciranje, za izradu protivpješačkih i protivtenkovskih minskih polja, pružna eksplozivna punjenja za izradu prolaza u minskim poljima i žičanim preprekama, specijalna sredstva za paljenje, vježbovna minsko-eksplozivna sredstva i sl.

14. mornaričko-eksplozivnih sredstava (mine, rakete, torpeda, dubinske bombe, diverzantska podvodna sredstva, streljivo i sl.)

15. eksplozivnih sredstava zrakoplovstva (bombe, rakete, streljivo i sl.)

16. zrakoplova i helikoptera

17. opreme zrakoplova i helikoptera i sastavnih dijelova opreme zrakoplova i helikoptera

18. brodova i ostalih plovnih i lučkih sredstava, uključujući i ronilačku opremu i odjeću

19. sredstva za orijentaciju, osmatranje, nišanjenje i upravljanje vatrom

20. telefonske centrale

21. sredstva za vanjsko i unutarnje elektronsko osiguranje objekata i opreme - tehnička zaštita

22. maskirne opreme, dimnih i drugih sredstava za maskiranje

23. sredstva za vezu i radionavigaciju

24. atomsko-biološko-kemijskih sredstava

25. motora s unutarnjim izgaranjem, turbina i parnih strojeva (osim za osobne automobile)

26. pomoćnih uređaja: motora, turbina i parnih strojeva (osim za osobne automobile)

27. dijelova, podsklopova i sklopova motornih vozila i prikolica (osim za osobne automobile)

28. ležaja (osim za osobne automobile)

29. radionice

30. radarskih i računarskih sredstava

31. sprava i instrumenata za ispitivanje, mjerenje i provjeru, laboratorijsku opremu i uređaje

32. nastavnih sredstava: zemljopisne karte, projekcijski aparati (kinoprojektori, dijaprojektori i grafoskopi), presjeci naoružanja minsko-eksplozivnih sredstava, AKB i drugih sredstava, makete i crteži naoružanja, borbenih zrakoplova i plovnih sredstava, reljefa zemljišta, zaštitnih objekata i skloništa, te druge makete; nastavni filmski proizvodi (filmovi, dijapozitivi i statične polarizirane grafologije)

33. namjenske opreme za skloništa, dvonamjenske objekte, centre veze, centre za obavješćivanje, osmatračke stanice i zaštitne objekte.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 301-03/96-01/02
Urbroj: 5030107-96-3
Zagreb, 6. lipnja 1996.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.