Zakoni i propisi - Pravni savjeti 47 12.06.1996 Odluka o izuzimanju nekretnine u k.o. Novska od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 5. Zakona o zabrani prijenosa prava raspolaganja i korištenja određenih nekretnina u društvenom vlasništvu na druge korisnike odnosno u vlasništvo fizičkih i pravnih osoba ("Narodne novine", br. 53/90, 61/91, 25/93 i 70/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. lipnja 1996. godine, donijela

ODLUKU

O IZUZIMANJU NEKRETNINE U K. O. NOVSKA OD ZABRANE PRIJENOSA PRAVA RASPOLAGANJA I KORIŠTENJA

I.

Izuzima se od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja 1/2 dijela k. č. broj 190/2, upisana u z.k.ul. broj 4511, k.o. Novska, a koja je prenesena u društveno vlasništvo rješenjem Kotarskoga narodnoga suda, broj: IR 218/45 od 20. kolovoza 1945. godine.

II.

Prema Uvjerenju Općine Novska, Sekretarijata za gospodarstvo, Zavoda za zaštitu okoliša, prostorno uređenje i graditeljstvo, klase: 350-07/93-01/05, urbroja: 2152-03-04-93-01, od 23. veljače 1993. godine, nekretnina iz točke I. ove Odluke, u naravi zgrada bivšeg hotela, tretira se kao objekt koji ima svojstvo spomenika kulture.

III.

Nekretnina iz točke I. ove Odluke izuzima se od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja radi rekonstrukcije zgrade bivšeg hotela u Zagrebačkoj ulici u Novskoj, za koju su izdani Uvjeti uređenja prostora (lokacijska dozvola), klasa: 350-05/90-01/73, urbroj: 2152-03-03-91-9 od 18. siječnja 1991. godine.

IV.

Utvrđuje se da se Grad Novska Odlukom, klase: 940-01/95-01/01, urbroj: 2176/11-02-95-1 od 10. veljače 1995. godine obvezao na obeštećenje prijašnjega vlasnika odnosno njegovih zakonskih nasljednika iz vrijednosti nekretnine označene kao k.č. broj 266, upisane u z.k. ul. broj 183, k.o. Stara Stubocka.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 940-01/96-01/01
Urbroj: 5030107-96-32
Zagreb, 6. lipnja 1996.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.