Zakoni i propisi - Pravni savjeti 47 12.06.1996 Pravilnik o dopuni Pravilnika o sadržaju i obliku razrednih svjedodžbi i svjedodžbi o maturi i završnom ispitu u srednjim školama
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA

Na temelju članka 70., stavka 5. Zakona o srednjem školstvu (Narodne novine, broj 19/92, 27/93 i 50/95) ministar prosvjete i športa donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O SADRŽAJU I OBLIKU RAZREDNIH SVJEDODŽBI TE SVJEDODŽBI O MATURI I ZAVRŠNOM ISPITU U SREDNJIM ŠKOLAMA

Članak 1.

U Pravilniku o sadržaju i obliku razrednih svjedodžbi te svjedodžbi o maturi i završnom ispitu u srednjim školama (Narodne novine, broj 44/94, 31/95 i 33/95) članak 2. mijenja se i glasi:

"Sadržaj i oblik svjedodžbi iz članka 1. ovog Pravilnika propisani su na tiskanicama br. 1 do 14 i tiskane su uz ovaj Pravilnik, te čine njegov sastavni dio."

Članak 2.

U članku 3., iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

"Svjedodžbe o završenom razredu i naukovanju izdaju se učenicima u dvojnom sustavu obrazovanja obrtnika, i to za:

- završeni razred općeobrazovnog dijela programa, na Obrascu broj 13;

- završenu godinu naukovanja, na Obrascu broj 14."

Članak 3.

U članku 4., iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

"Obrasci svjedodžbi iz članka 5., stavka 4. ovog Pravilnika tiskani su na dokumentnom bijelom devedesetgramskom (90 gr/m˛) papiru, veličine 21x29,5 cm, u jednostranom crnom tisku. Obrazac broj 13 toniran je svjetloplavom bojom, a broj 14 svjetložutom bojom.

Prazne rubrike u obrascima svjedodžbi iz članka 3. ovog Pravilnika ispisuju se na označenim crtama rukopisom ili strojno."

Članak 4.

U članku 5. broj "12" zamjenjuje se brojem "14".

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 602-03/96-01/1029
Urbroj: 532-02-02/2-96-01
Zagreb, 24. svibnja 1996.

Ministar
Ljilja Vokić, prof. v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.