Zakoni i propisi - Pravni savjeti 45 07.06.1996 Pravilnik o postupku za ostvarivanje prava na korištenje povlastica u unutarnjem putničkom prometu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju članka 15. Uredbe o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu ("Narodne novine", br. 24/96.), ministar financija uz suglasnost ministra pomorstva, prometa i veza, ministra rada i socijalne skrbi, ministra znanosti i tehnologije i ministra prosvjete i športa, donosi

PRAVILNIK

O POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA KORIŠTENJE POVLASTICA U UNUTARNJEM PUTNIČKOM PROMETU

I. TEMELJNA ODREDBA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se postupak za ostvarivanje prava na korištenje povlastica propisanih u Uredbi o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu ("Narodne novine", br. 24/96. u daljnjem tekstu Uredba) te način izračunavanja iskorištenih povlastica.

II. KORIŠTENJE POVLASTICA UČENIKA I STUDENATA

Članak 2.

Osobe iz članka 2. stavka 1. točke 1. Uredbe koriste pravo na povlasticu na temelju potvrde koju izdaje županijski ured za prosvjetu, kulturu i informiranje, šport i tehničku kulturu nadležan prema mjestu sjedišta obrazovne ustanove.

Potvrda iz stavka 1. ovoga članka za korištenje povlastica za organizirana skupna putovanja izdaje se na Obrascu br. 1 u tri primjerka.

Po jedan primjerak potvrde županijski ured za prosvjetu, kulturu i informiranje, šport i tehničku kulturu uručuje vođi puta i prijevozniku, a jedan primjerak zadržava u svojoj evidenciji.

Ako se povlastice koriste za putovanje na redovnim linijama vlakom i brodom, potvrda se izdaje napose o prijevozu vlakom, a napose o prijevozu brodom za stanovitu relaciju.

Na poleđini potvrde prijevoznik upisuje broj korisnika, broj izdane vozne karte, cijenu prijevoza, svotu naplaćenu od korisnika i svotu iskorištene povlastice.

Članak 3.

Povlastice iz članka 6. Uredbe korisnici ostvaruju uz potvrdu obrazovne ustanove na Obrascu br. 2 da je korisnik učenik ili redovni student.

Za dnevna putovanja obrazovna ustanova izdaje potvrdu o upisu u školsku godinu odnosno semestar, a za pojedinačna putovanja potvrdu izdaje napose za svako putovanje.

Prijevoznik za dnevna putovanja izdaje mjesečne pretplatne vozne karte, na temelju iskaznice čiji obrazac sam utvrđuje.

Obrazovne ustanove vode posebnu evidenciju o izdanim potvrdama iz stavka 2. ovoga članka, prema vrstama povlastica.

III. KORIŠTENJE POVLASTICA INVALIDNIH OSOBA

Članak 4.

Osobe iz članka 2. stavka 1. točke 2. Uredbe pravo na povlastice iz članka 7. Uredbe koriste na temelju objave koju izdaje nadležni županijski ured za rad, zdravstvo i socijalnu skrb na osnovi dokumentacije iz koje se vidi da se radi o osobi navedenoj u članku 2. stavku 1. točki 2. Uredbe.

Pravo na povlašteni prijevoz ostvaruju korisnici na temelju objave za povlašteni prijevoz (Obrazac br. 3)

Pravo na besplatni prijevoz ostvaruje pratitelj invalidne osobe na temelju objave za besplatni prijevoz (Obrazac br. 4.)

Na temelju objave za besplatni ili povlašteni prijevoz, ovlašteni prijevoznik izdaje korisniku objave voznu kartu. Na poleđini objave, koja ostaje korisniku, prijevoznik upisuje mjesto i datum izdavanja karte uz potpis i pečat.

Županijski ured za rad, zdravstvo i socijalnu skrb obvezan je voditi evidenciju o izdanim objavama.

Evidencija o izdanim objavama sadrži ime i prezime korisnika, broj i datum izdane objave, svojstvo korisnika te naziv dokumenta na temelju kojega je izdana objava (presliku dokumenta treba priložiti uz evidenciju).

IV. POSTUPAK ZA OBRAČUNAVANJE ISKORIŠTENIH POVLASTICA U UNUTARNJEM PUTNIČKOM PROMETU

Članak 5.

Društvo "HŽ - Hrvatske željeznice" i javno poduzeće "Jadrolinija - Rijeka" (u daljnjem tekstu prijevoznici) sastavljaju obračun za iskorištene povlastice.

Obračun za iskorištene povlastice za skupna putovanja učenika i studenata sastavlja se na Obrascu br. 5., na temelju potvrde (Obrazac br. 1).

Obračun za iskorištene povlastice za dnevna putovanja učenika i studenata sastavlja se na Obrascu br. 6., na temelju izdanih voznih karata.

Obračun za iskorištene povlastice za pojedinačna putovanja učenika i studenata sastavlja se na Obrascu br. 7., na temelju izdanih voznih karata.

Obračun za iskorištene povlastice invalidnih osoba sastavlja se na Obrascu br. 8., na temelju izdanih voznih karata.

Obračun za iskorištene povlastice pratitelja invalidnih osoba sastavlja se na Obrascu br. 9., na temelju voznih karata.

Radi uvida u vrstu iskorištenih povlastica i svotu obračunatih sredstava za iskorištene povlastice u unutarnjem putničkom prometu, prijevoznici o tome svakog mjeseca sastavljaju izvješće i dostavljaju ga Ministarstvu prosvjete i športa (za učenike), Ministarstvu znanosti i tehnologije (za studente) i Ministarstvu rada i socijalne skrbi (za invalidne osobe) i to do 30-og u mjesecu za protekli mjesec.

Oblik i sadržaj izvješća iz stavka 7. ovoga članka utvrdit će njegovi podnositelji.

Članak 6.

Obrasci od 1 do 9 sastavni su dio ovog Pravilnika.

Članak 7.

Obrasce iz ovoga Pravilnika pribavljaju izdavatelji tih obrazaca.

Članak 8.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o postupku za ostvarivanje prava na povlastice u unutarnjem putničkom prometu ("Narodne novine", br. 44/95.).

Članak 9.

Postupci pokrenuti za ostvarivanje prava na povlastice u unutarnjem putničkom prometu dovršit će se prema Pravilniku koji je važio u vrijeme njihova pokretanja.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 340-01/96-01/07
Urbroj: 513-04/96-3
Zagreb, 28. svibnja 1996.

Ministar financija
Božo Prka, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.