Zakoni i propisi - Pravni savjeti 45 07.06.1996 Pravilnik o službenoj iskaznici državnih odvjetnika, zamjenika državnih odvjetnika i službenika u državnom odvjetništvu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

Na temelju članka 33. Zakona o državnom odvjetništvu ("Narodne novine" br. 75/95) ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O SLUŽBENOJ ISKAZNICI DRŽAVNIH ODVJETNIKA, ZAMJENIKA DRŽAVNIH ODVJETNIKA I SLUŽBENIKA U DRŽAVNOM ODVJETNIŠTVU

Članak 1.

Pravilnikom o službenoj iskaznici državnih odvjetnika, zamjenika državnih odvjetnika i službenika u državnom odvjetništvu (u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisuje se obrazac službene iskaznice državnog odvjetnika Republike Hrvatske, državnog odvjetnika u županijskom državnom odvjetništvu, državnog odvjetnika u općinskom državnom odvjetništvu i njihovih zamjenika (u daljnjem tekstu: dužnosnik), te savjetnika i stručnog suradnika u državnom odvjetništvu (u daljnjem tekstu: službenik) i način njihovog izdavanja.

Službenik u državnom odvjetništvu, kojemu se izdaje službena iskaznica je: stručni suradnik - defektolog, socijalni radnik, pedagog, ekonomist ili drugoga odgovarajućeg obrazovanja i savjetnik u državnom odvjetništvu kad samostalno ili pod nadzorom i uputama državnog odvjetnika ili njegovog zamjenika obavlja stručne poslove predviđene zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona.

Članak 2.

Obrazac službene iskaznice dužnosnika i službene osobe u državnom odvjetništvu iz članka 1. ovoga Pravilnika je pravokutnog oblika veličine 8,5x5,5 cm na kartonskoj podlozi ili pergamentu (bijele boje pokrivene ornamentom u obliku krugova unutar kojih su stilizirana slova DO, blijedo crvene boje između kojih je ucrtan mač u vodoravnom položaju kojeg je vrh na lijevoj strani a drška na desnoj strani u blijedo plavoj boji).

Grb Republike Hrvatske otisnut je na obrascu u izvornim bojama.

Obrazac službene iskaznice izrađuje se tehnikom zaštitnog tiska.

Članak 3.

Službenu iskaznicu izdaje:

- dužnosniku, ministar pravosuđa,

- službeniku, državni odvjetnik Republike Hrvatske.

Članak 4.

O izdanim službenim iskaznicama vodi se evidencija, za dužnosnike - u Ministarstvu pravosuđa, a za službenike - u Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske.

Evidencija iz stavka 1. ovoga članka sadrži redni broj, prezime i ime dužnosnika odnosno službene osobe kojem je izdana službena iskaznica, dužnost koju obavlja odnosno službeničko zvanje, jedinstveni matični broj građana, datum izdavanja, do kada traje ovlaštenje, datum privremenog oduzimanja i razlog i rubriku za napomene.

Članak 5.

Službena se iskaznica oduzima dužnosniku kad je udaljen od obavljanja dužnosti, a poništava se, kad mu prestaje dužnost u državnom odvjetništvu za koje mu je izdana službena iskaznica.

Službena se iskaznica službeniku u državnom odvjetništvu oduzima kad je službenik udaljen od obavljanja poslova i radnih zadaća za koje mu je izdana službena iskaznica ili iz državnog odvjetništva, a poništava se kad je raspoređen na druge poslove i zadaće za koje se ne izdaje službena iskaznica ili mu je prestao radni odnos u državnom odvjetništvu.

Članak 6.

Ako dužnosnik odnosno službenik izgubi službenu iskaznicu ili na drugi način ostane bez nje dužan je o tome odmah obavijestiti Ministarstvo pravosuđa odnosno Državno odvjetništvo Republike Hrvatske radi pokretanja postupka za brisanje iz evidencije nestale službene iskaznice i izdavanje nove.

Dužnosnik odnosno službenik, koji je izgubio službenu iskaznicu ili je na drugi način ostao bez nje, dužan je istu oglasiti nevažećom.

Nova se službena iskaznica može izdati tek nakon što je izgubljena ili na drugi način nestala službena iskaznica oglašena nevažećom.

Nova se službena iskaznica izdaje državnom odvjetniku svaki puta kad je imenovan za državnog odvjetnika, a zamjeniku državnog odvjetnika, kad je imenovan u drugo državno odvjetništvo.

Članak 7.

Službena se iskaznica izdaje dužnosnicima u roku od 30 dana nakon što ih imenuje Državno sudbeno vijeće.

Dužnosnicima, koje je imenovalo Državno sudbeno vijeće do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, službena će se iskaznica izdati u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Službena se iskaznica izdaje službenicima u roku od 5 dana od dana uručenja rješenja o postavljenju u odgovarajuće službeničko zvanje.

Službenicima zatečenim na poslovima iz članka 1. stavka 2. i 3. ovoga Pravilnika, službena će se iskaznica izdati u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 8.

Obrazac službene iskaznice državnog odvjetnika i zamjenika državnog odvjetnika i obrazac službene iskaznice službenika s odgovarajućim sadržajem otiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 712-01/96-01/01
Urbroj: 514-05-04/1-96-1
Zagreb, 28. svibnja 1996.

Ministar
Miroslav Šeparović, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.