Zakoni i propisi - Pravni savjeti 45 07.06.1996 Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o učenicima u osnovnim školama

     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA

Na temelju članka 93. Zakona o osnovnom školstvu ("Narodne novine", broj 59/90, 27/93. i 7/96) ministar prosvjete i športa donosi

PRAVILNIK

O OBRASCIMA I SADRŽAJU PEDAGOŠKE DOKUMENTACIJE I EVIDENCIJE O UČENICIMA U OSNOVNIM ŠKOLAMA

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuju se obrazci i sadržaj pedagoške dokumentacije i evidencije o učenicima u osnovnim školama.

Članak 2.

Pedagoška dokumentacija i evidencija o učenicima, koja se obvezno vodi u osnovnim školama, jest:

1. Matična knjiga učenika (matica učenika);

2. Dnevnik rada;

3. Imenik učenika;

4. Ljetopis škole;

5. Svjedodžba;

6. Učenička knjižica;

7. Svjedodžba prijevodnica;

8. Pregled rada izvannastavnih aktivnosti;

9. Knjiga evidencije zamjena nenazočnih učitelja;

10. Zapisnik o razrednom, predmetnom, dopunskom ili razlikovnom ispitu;

11. Zapisnik o popravnom ispitu.

Članak 3.

Matična knjiga učenika (matica učenika) vodi se za sve učenike osnovne škole i sadrži:

1. opće podatke o školi i matičnoj knjizi (naziv i sjedište škole, naziv županije, redni broj matične knjige, naznaku i podatak o matičnim brojevima i razdoblju koje knjiga obuhvaća te ime, prezime i potpis ravnatelja u vrijeme početka vođenja knjige i u vrijeme završetka vođenja knjige),

2. matični broj učenika,

3. prezime i ime učenika,

4. osobne podatke o učeniku (dan, mjesec, godina, mjesto i država rođenja, državljanstvo i narodnost, jedinstveni matični broj - JMBG učenika, adresu učenika, ime i prezime učenikove majke i oca);

5. nadnevak upisa u školu,

6. vrstu škole (redovna osnovna, privatna - alternativna, vjerska);

7. temelj upisa (naziv i broj javne isprave);

8. podatak o statusu učenika (redovni učenik, obrazovanje odraslih, razlikovni, predmetni ili razredni ispit);

9. popis nastavnih predmeta i učenikov uspjeh po školskim godinama i razredima;

10. podatke o općem uspjehu, vladanju, izostancima s nastave, klasi, urudžbenom broju i nadnevku izdavanja svjedodžbi;

11. ime, prezime i potpis razrednika;

12. bilješke o posebnostima važnim za školovanje učenika;

13. podatke o izdavanju svjedodžbe o položenom završnom ispitu (klasa, urudžbeni broj i nadnevak izdavanja svjedodžbe, ime, prezime i potpis razrednika);

14. podatke o izdavanju duplikata svjedodžbi (razlozi izdavanja duplikata, nadnevak izdavanja i potpis ravnatelja);

15. naputak o upisu podataka u matičnu knjigu (o vođenju matične knjige).

Matična knjiga učenika vodi se na obrascu veličine 29,5x42 cm i sadrži 200 stranica koje su određene rednim brojem.

Matična knjiga uvezuje se u tvrdi uvez, a na prednjoj strani korica u gornjem srednjem dijelu utisnut je grb Republike Hrvatske. Na sredini prednje strane korica otisnute su riječi "MATIČNA KNJIGA UČENIKA" i podaci o nazivu škole, matičnim brojevima i razdoblju koje knjiga obuhvaća.

Osnovna škola može kao pomoćnu knjigu voditi i pregled učenika upisanih u matičnu knjigu, u koji se učenici upisuju abecednim redom s podacima koji omogućuju jednostavniji uvid u matičnu knjigu.

Članak 4.

Dnevnik rada vodi se za razredni odjel osnovne škole i sadrži:

- opće podatke o nazivu i vrsti škole, razrednom odjelu i školskoj godini za koju se vodi te potpise ravnatelja i razrednika, odnosno zamjenika razrednika;

- podatke za imenik, pregled rada i dnevnik rada.

Imenik sadrži:

1. osobne podatke o učeniku (prezime i ime, ime učenikove majke i oca, nadnevak, mjesto i država rođenja, adresa učenika i roditelja, redni broj i jedinstveni matični broj - JMBG učenika);

2. bilješke o zadacima, radu, napredovanju i ocjenama učenika po predmetima, mjesecima i sastavnicama ocjenjivanja, podatke o izostancima, učenikovu općem uspjehu, uspjehu na popravnom ispitu i učenikovu vladanju.

Pregled rada sadrži:

1. popis nastavnih predmeta s podacima o zvanju i stručnoj spremi učitelja te o vremenu u kojem izvode nastavu u razrednom odjelu;

2. popis učenika s podacima o naknadnom upisu i ispisu, dužnostima učenika i sl.;

3. raspored zadaća i programa po mjesecima te izvedbi tih zadataka, lektiri i sl.;

4. podatke o provedbi programa profesionalnog informiranja;

5. godišnji plan i tjednu evidenciju rada sata razredne zajednice.

Dnevnik rada sadrži:

1. podatke o održanim nastavnim jedinicama (temama i sl.) po radnim tjednima, danima i nastavnim satima,

2. podatke o izostancima učenika, dežurnim učenicima i održanim nastavnim satima u tjednu, s potpisom razrednika,

3. podatke o stručnim posjetima, ekskurzijama i izvannastavnim aktivnostima te suradnji s roditeljima;

4. zapisnike i bilješke o sastancima u razrednom odjelu, o pregledu razredne knjige, o zbirnom broju učenika u razrednom odjelu, o broju održanih nastavnih sati i drugim bitnim sastavnicama uspjeha učenika u razrednom odjelu.

Dnevnik rada vodi se na obrascu veličine 29,5x42 cm, a unutarnje stranice određene su rednim brojevima.

Dnevnik rada uvezuje se u tvrdi uvez, a na prednjoj strani korica otiskane su riječi "RAZREDNA KNJIGA" i podaci za upis naziva škole, vrste škole, razrednog odjela i školske godine.

Na koricama razredne knjige s unutarnje strane tiskaju se upute za vođenje razredne knjige.

Iznimno, odlukom Ministarstva prosvjete i športa, za istovrsne škole (glazbene, plesne, specijalne i slično) može se na prijedlog tih škola dopuniti, izmijeniti ili utvrditi posebni obrazac, sadržaj i naziv razredne knjige.

Članak 5.

Pregled rada izvannastavnih aktivnosti u osnovnoj školi vodi se za svaku skupnu aktivnost u školi (klub, družinu, zbor i sl.) i sadrži:

1. podatke o nazivu skupine, voditelju i vanjskim suradnicima u radu skupine;

2. popis učenika koji djeluju u skupini;

3. godišnji plan i program rada skupine za školsku godinu;

4. evidenciju o praćenju rada i procjeni razine postignuća učenika te tjednik rada s podacima za analizu uspješnosti rada skupine.

Članak 6.

Knjiga evidencije zamjena nenazočnih učitelja vodi se po školskim godinama i sadrži podatke o nadnevku nenazočnosti, imenu i prezimenu učitelja koji je nenazočan, razlogu nenazočnosti, razrednom odjelu i predmetu te satu za koji se obavlja zamjena, imenu i prezimenu te potpisu učitelja koji obavlja zamjenu.

Knjiga evidencije zamjena nenazočnih učitelja vodi se na obrascu veličine 24,5x34 cm, a unutarnje stranice određene su rednim brojevima.

Članak 7.

Zapisnik o razrednom, predmetnom ili razlikovnom ispitu vodi se za svakog učenika koji polaže ispit, a sadrži:

1. naziv škole, ime i prezime učenika, razred za koji se polaže ispit, matični broj učenika, nadnevak polaganja ispita i oznaku ili riječi kojima se utvrđuje vrsta ispita, odnosno je li ispit razredni, predmetni, razlikovni i na osnovi koje odluke se polaže (odluke ravnatelja, školskog odbora ili nastavničkog vijeća, rješenja o nostrifikaciji i sl.);

2. naziv predmeta koji se polažu, zadaće i pitanja na ispitu, ocjenu uspjeha za svaki predmet i opću ocjenu uspjeha, ako je ispit razredni, te popis i potpis članova komisije na ispitu.

Oblik obrasca za zapisnik o razrednom, predmetnom, dopunskom ili razlikovnom ispitu određuje Ministarstvo prosvjete i športa prema vrsti ispita koji se provodi u osnovnoj školi.

Članak 8.

Zapisnik za popravni ispit vodi se za svakog učenika koji je upućen na popravni ispit i sadrži: nadnevak polaganja ispita, ime i prezime te matični broj učenika, naziv predmeta za popravni ispit, zadaće i pitanja na ispitu, ocjene uspjeha po predmetima te popis i potpis članova ispitne komisije.

Zapisnik za popravni ispit ima dvije stranice na jednom listu formata A-4, na prvoj stranici je sadržaj prijavnice, a na drugoj sadržaj zapisnika.

Članak 9.

Osnovne škole vode i druge pomoćne metodičke i nastavne dokumente i evidencije čiji se sadržaj i obrasci uređuju drugim provedbenim propisima.

Isprave i popis iz stavka 1. ovog članka obuhvaćaju:

1. Pregled rada tjelesne i zdravstvene kulture u školi;

2. Statističke preglede i izvješća o učenicima, nastavnicima i sredstvima rada;

3. Knjigu dežurstva učitelja i učenika u osnovnoj školi;

4. Godišnji plan i program rada škole;

5. Pohvalnice za učenike;

6. Tiskanice za polaganje stručnih ispita učitelja i stručnih suradnika;

7. Tiskanice o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnim školama.

Sadržaj i oblik ovih dokumenata i evidencija propisuje se pravilnicima, odlukama i rješenjima: o nastavnom planu i programu, školskoj statistici, normativima i kriterijima rada škole, o ustrojstvu, mreži i programu škola, stručnom usavršavanju i napredovanju nastavnika, obrazovanju odraslih, upisima učenika i drugim obrazovnim pitanjima na temelju Zakona o osnovnom školstvu.

Članak 10.

Osnovna škola može, uz suglasnost Ministarstva prosvjete i športa, rabiti i drugu neobveznu pedagošku dokumentaciju i evidencije koje ocijeni korisnim za rad škole i koje ne opterećuju osnovnu djelatnost škole i učitelja.

Članak 11.

Matična knjiga, svjedodžbe i učenička knjižica jesu javne isprave.

Imenik učenika i evidencija o ispitima čuva se deset godina.

Osnovna škola trajno čuva matičnu knjigu i ljetopis.

Ostala pedagoška dokumentacija i evidencije određene u članku 2. ovog pravilnika koriste se i čuvaju na način kako to uputama odredi Ministarstvo prosvjete i športa.

Članak 12.

Obrasci pedagoške dokumentacije i evidencije iz članka 2., točke 1. i 2. ovog pravilnika njegov su sastavni dio.

Oblik ostalih obrazaca navedenih u ovom pravilniku određuje Ministarstvo prosvjete i športa u skladu s ovim pravilnikom.

Članak 13.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 602-02/96-01-807
Urbroj: 532-02-01/5-96-1
Zagreb, 22. travnja 1996.

Ministar
Ljilja Vokić, prof., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
                      NAPUTAK

Osnovna škola obvezno vodi Matičnu knjigu koja je dokument trajne vrijednosti za sve učenike ovog upisnog područja 
(učenike osnovne škole i područnih razrednih odjela). Ako se Matična knjiga ispuni, redni brojevi se nastavljaju u novoj 
knjizi, a označavaju se još i prema redoslijedu knjige rimskim brojevima I, II, III itd.

Učenici se u Matičnu knjigu upisuju samo jedanput tijekom čitavog školovanja u osnovnoj školi.

Na početku školovanja u Matičnu knjigu se unose opći podaci o učeniku.

Uspjeh učenika evidentira se u Matičnu knjigu na svršetku svake školske godine, koju je učenik uspješno završio.

Ako učenik tijekom školske godine prelazi u drugu školu, taj prelazak se mora evidentirati u rubriku "Prestao polaziti 
ovu školu dana" a kao razlog navesti školu u koju je prešao.

Ako učenik prekine školovanje tijekom školske godine, ili je iz bilo kojih drugih razloga prestao biti obveznik škole, u
Matičnu knjigu se upisuju datum i razlozi zbog kojih je učenik prekinuo školovanje.

Za učenike koji su završili školovanje u osnovnoj školi u Matičnu knjigu treba unijeti broj i datum izdane svjedodžbe o 
završenoj osnovnoj školi.

Ako se učenik koji je tijekom školovanja prešao u drugu školu, ponovno vratio, njegov se povratak evidentira pod 
starim matičnim brojem i nastavlja voditi uspjeh u narednim školskim godinama.

Pod "Napomene" obvezno se unosi broj i datum izdavanja učeničke knjižice i eventualno duplikata.

Ovdje se bilježe i ostale značajne odluke u vezi s napredovanjem učenika (akceleracija, prijelaz u viši razred s 
negativnom ocjenom).

Sve podatke u Matičnu knjigu unosi razrednik određenog odjela, a čuvanje Matične knjige povjerava se tajniku škole.

Pored redovnih učenika u Matičnu knjigu upisuju se i odrasli koji polažu razredni ispit u osnovnoj školi.

Uz Matičnu knjigu vodi se Registar kao posebna knjiga u koju se učenici upisuju abecednim redom.