Zakoni i propisi - Pravni savjeti 42 28.05.1996 Odluka o osnivanju Lučke uprave Rijeka
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 31. stavka 1. i 2. Zakona o morskim lukama ("Narodne novine", broj 108/95), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. svibnja 1996. godine donijela

ODLUKU

O OSNIVANJU LUČKE UPRAVE RIJEKA

TEMELJNE ODREDBE

I.

Ovom Odlukom osniva se Lučka uprava Rijeka (u daljnjem tekstu: Lučka uprava) radi upravljanja, izgradnje i korištenja luke Rijeka.

Luka Rijeka prema namjeni kojoj služi je luka otvorena za međunarodni javni promet, a prema veličini i značaju je luka od osobitog (međunarodnog) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku.

II.

Lučka uprava iz točke I. ove Odluke osniva se pod nazivom Lučka uprava Rijeka.

Engleski naziv Lučke uprave glasi: Port of Rijeka Authority.

Sjedište je u Rijeci, Riva 1.

III.

Lučka uprava obavlja djelatnost utvrđenu Zakonom o morskim lukama (u daljnjem tekstu: Zakon).

Lučka uprava obavlja i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti iz stavka 1. ove točke ako su one u manjem opsegu ili se uobičajeno obavljaju uz djelatnost lučke uprave utvrđene Zakonom.

LUČKO PODRUČJE

IV.

Lučko područje luke Rijeka nad kojim se proteže nadležnost Lučke uprave čini:

1. Bazen Rijeka

a) kopneni dio

- obuhvaća uže područje Grada Rijeke kako je navedeno u rješenju Narodnog odbora Općine Stari grad Rijeka, od 24. listopada 1962. godine (Službeni vjesnik Kotara Rijeke, broj 4/62), time da se u ovom području dodaje prostor PIOPPA koji je omeđen i obuhvaća k. o. Zamet k. č. br. 4341, 4342, 4346/1, 4346/3, 4346/4 i 4346/5.

Područje željezničke stanice Rijeka koje je carinskom ogradom odvojeno od lučkog područja, izuzima se iz lučkog područja koje je određeno Odlukom iz prethodnog stavka.

U dijelu Delte, granica lučkog područja prati južni rub ceste istočnog izlaza između Mrtvog kanala i Rječine, zatim ide desnom obalom Rječine prema jugu do prvog betonskog željezničkog mosta gdje prelazi na lijevu obalu Rječine kojom se vraća prema sjeveru do postojeće ulazne rampe za kontejnerski terminal, siječe Ulicu A. K. Miošića, pa njenim sjevernim rubom ide do Cindrićeve ulice, zatim južnim rubom Cindrićeve do mjesta gdje se istočni izlaz diže iznad okolnog terena, gdje prelazi na sjever i ide rubom okućnica stambenih zgrada do bivšeg poduzeća "Učka" i zatim okomito pada na more.

Lučko područje na k. o. Stari Grad omeđeno je k. č. br. 3329/1, 3321/4, 3334, 3314, 3315, 3355/1, 3364, 3329/5, 3370, 4126/4, 4126/2, 4129/2, 4781, 4786/2, 4678, 4681/2, 4679/1, 4679/9, a na k. o. Sušak sa k. č. br. 4347/1, 2911/1, 2902/2, 2911/2, 2909, 2883, 2910, 2882, 2912/1, 2881, 2880/8, 2880/9, 2880/3, 2996/9, 2996/6, 2930/1, 2996/4, 2933/1, 2996/3, 2978, 2827/3, 2980, 2981, 2982, 2996/2.

b) morski dio

- zapadno sidrište omeđeno je spojnicama točaka:

A. 45020'0'' N 014022'7'' E

B. 45019'5'' N 014024'6'' E

C. 45017'1'' N 014021'3'' E

D. 45017'5'' N 014020'0'' E

riječki bazen omeđen je spojnicama točaka:

A. 45020'0'' N 014025'1'' E

B. 45019'2'' N 014027'9'' E

C. 45018'7'' N 014027'6'' E

D. 45018'4'' N 014028'5'' E

E. 45015'1'' N 014027'1'' E

F. 45016'4'' N 014023'2'' E

G. 45019'3'' N 014025'3'' E

2. Bazen Bakar

a) kopneni dio

- Lučko područje na sjevernom dijelu Bakarskog zaljeva prati postojeću carinsku ogradu od ulaza u luku okomito na cestu, te ide južnim rubom ceste do križanja sa željezničkom prugom, a tada južnim rubom željezničke pruge do zadnje skretnice industrijskog kolosijeka luke, gdje se okomito spušta na more.

Lučko područje na k. o. Bakar omeđeno je k. č. br. 626/2, 634/1, 634/2, 636, 638, 644/3, 649/2, 3567/5, 668/2, 3076/1, 3567/6, 3076/8, 3585/2, a obuhvaća k. č. br. 627/2, 692/1, 694, 3076/17, 3076/18, 3077/2, 649/3, 691/2, 692/3, 652/2, 626/2, 626/3, 635, 641/1.

Lučko područje na južnom dijelu Bakarskog zaljeva obuhvaća obalu Goran, Ro-Ro rampu, te uski pojas smješten između morskog akvatorija i postojeće ceste do ulaza u rafineriju.

b) morski dio

- bakarski bazen omeđen je spojnicama točaka:

A. 45018'34'' N 014032'90'' E

B. 45017'96'' N 014033'60'' E

C. 45017'68'' N 014032'28'' E

D. 45018'17'' N 014032'51'' E

3. Bazen Raša

a) kopneni dio

- obuhvaća bazen Bršicu definiran PUP-om Trget-Bršica iz 1988. godine i ide od rta Trget do granice područja Štalije. Na to se nadovezuje bazen Bršica, te granica ide donjim rubom brda po koti +5 i prelazi okomito na desnu obalu rijeke Raše kod posljednjeg njenog lijevog pritoka.

Lučko područje na k.o. Donja Raša obuhvaća k.č. br. 369, 370, 371, a na k.o. Trget k.č. br. 2554/1, 2554/10, 2554/15, 2554/16, 2554/3, 2554/4, 2554/5, 2554/6, 2554/7, 2554/8, 2554/9, 783/6, 948/129, 948/146, 948/147, 948/205, 948/219, 948/220, 948/221, 948/228, 948/8, 948/86, 948/87, 948/89, 948/9, 125, 126/1, 126/2, 172, 178, 179, 211, 218, 425, 948/213, 948/214, 948/218, 970, 971/1, 971/2, 2554/11, 2554/13, 2554/14, 2554/12, 2554/2;

b) morski dio

- bazen Raša-Bršica omeđen je spojnicama točaka:

A. 45002'00'' N 014003'12'' E

B. 45002'00'' N 014003'06'' E

C. 45001'30'' N 014003'06'' E

D. 45001'30'' N 014003'30'' E

4. Područje Škrljeva

- k.o. Škrljevo obuhvaća k.č. br. 385, 386, 402/5, 418, 420, 379, 3829, 396, 397, 399, 400, 401, 402/1, 402/18, 402/21, 402/23, 402/24, 402/25, 413, 414, 415/1, 415/2, 421, 424/1, 424/2, 437/1, 437/2, 403, 416, 417, 419, 383, 384, 394, 395, 398, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 422/1, 422/2, 423, ak.o. Kukuljanovo obuhvaća k.č. br. 1656, 1657, 1701, 1702, 1705, 1706, 1707, 1708, 1712, 1713/2, 1713/4, 1713/5, 1749, 1814, 1815, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843/1, 1843/2, 1844, 1846, 1847, 1848, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858/1, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865/1, 1865/2, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891/1, 1891/2, 1891/3, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1990, 1901, 1902, 1903/1, 1903/2, 1904, 1905/1, 1905/2, 1906, 1907/1, 1907/2, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1917, 1918, 1919/1, 1919/2, 1920/1, 1920/2, 2107/14, 2107/23, 2107/24, 2107/36, 2107/37, 2107/9.

LUČKE DJELATNOSTI

V.

Lučke djelatnosti za koje Lučka uprava daje koncesiju na postojećim objektima lučke podgradnje (infrastrukture) i lučke nadgradnje (suprastrukture) jesu:

1. ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj, skladištenje, prenošenje, fumigacija, deratizacija, oplemenjivanje, dorada, sortiranje, uzorkovanje, markiranje, vaganje i uvećavanje generalnog tereta, drva, sipkih tereta i tekućih tereta na podgradnji i nadgradnji označeno u Popisu objekata podgradnje i nadgradnje brojem 1.1.-1.21.;

2. ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj, skladištenje, prenošenje rasutih tereta na podgradnji i nadgradnji označeno u Popisu objekata podgradnje i nadgradnje brojem 2.;

3. ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj, skladištenje, prenošenje kontejnera i Ro-Ro tereta te popravak, servisiranje, pranje i čišćenje kontejnera na podgradnji i nadgradnji označeno u Popisu objekata podgradnje i nadgradnje brojem 3.;

4. ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj, skladištenje i prenošenje stoke krupnog zuba i stoke sitnog zuba, te pranje kamiona, štala i dohrana stoke na podgradnji i nadgradnji označeno u Popisu objekata podgradnje i nadgradnje brojem 4.;

5. ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj, skladištenje, prenošenje, etiketiranje i pečatiranje banana, agruma i ostalog voća i dozrijevanje banana na podgradnji i nadgradnji označeno u Popisu objekata podgradnje i nadgradnje brojem 5.;

6. ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj, skladištenje i prenošenje pšenice, soje i ostalih žitarica na podgradnji i nadgradnji označeno u Popisu objekata podgradnje i nadgradnje brojem 6.;

7. privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, športskih i drugih brodica i plutajućih objekata;

8. ukrcaj i iskrcaj putnika;

9. ostale gospodarske djelatnosti za koje se daje koncesija na lučkom području su:

- pružanje usluga putnicima,

- kontrola kakvoće i količine robe,

- agencijska i špediterska djelatnost,

- lučko tegljenje,

- servisi lučke mehanizacije,

- održavanje objekata podgradnje i nadgradnje,

- učvršćivanje tereta,

- oblaganje i osiguravanje tereta i prijevoznih sredstava,

- korištenje objekata podgradnje, nadgradnje i morskog akvatorija.

Koncesija se dodjeljuje za svaku od djelatnosti iz podtočaka 1. do 9. stavka 1. ove točke.

Popis objekata podgradnje i nadgradnje sastavni je dio ove Odluke, a ne objavljuje se u "Narodnim novinama".

VI.

Na lučkom području luke Rijeka posluje carinska zona kojom upravlja Lučka uprava do osnivanja slobodne zone sukladno zakonu kojim se uređuju slobodne zone.

TIJELA LUČKE UPRAVE

VII.

Tijela Lučke uprave jesu Upravno vijeće i ravnatelj.

VIII.

Sastav, ovlasti i trajanje mandata Upravnog vijeća propisani su Zakonom.

Upravno vijeće ne može bez suglasnosti Vlade Republike Hrvatske steći, opteretiti ili otuđiti nekretnine ili drugu imovinu niti ugovoriti drugi posao, ako vrijednost pojedinačnog posla ili ugovora prelazi iznos od 8.000.000,00 kuna.

IX .

Ravnatelja Lučke uprave imenuje Upravno vijeće, na temelju javnog natječaja sukladno Zakonu i Statutu Lučke uprave.

Ovlasti i trajanje mandata ravnatelja Lučke uprave utvrđeni su Zakonom.

Ravnatelj može imati jednog ili više pomoćnika, kojeg imenuje Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja.

X.

Ravnatelj ne može bez suglasnosti Upravnog vijeća sklopiti poslove o stjecanju, otuđenju ili opterećenju nekretnina.

SREDSTVA ZA OSNIVANJE I RAD

XI.

Lučka uprava stječe pravo uporabe i korištenja na objektima navedenim u popisu podgradnje i nadgradnje iz točke V. ove Odluke.

Sredstva iz stavka 1. ove točke ne čine imovinu Lučke uprave.

XII.

Lučka uprava stječe pravo na novčana sredstva i sva dospjela nenaplaćena sredstva za usluge, upotrebu ili gospodarsko korištenje pomorskog dobra, a preuzima obveze koje su nastale zbog izgradnje i razvoja lučke podgradnje i nadgradnje društvenog poduzeća "Luka", a koja su utvrđena bilancom na dan 31. prosinca 1995. godine, nakon obavljene revizije diobene bilance, najkasnije do 30. lipnja 1996. godine.

Sredstva iz stavka 1. ove točke čine imovinu Lučke uprave.

XIII.

Sredstva za redovnu djelatnost Lučke uprave sukladno Zakonu čine:

a) lučke pristojbe;

b) naknade od koncesija za obavljanje djelatnosti iz točke V. ove Odluke;

c) naknade od novih koncesija koje daje Lučka uprava;

d) sredstva proračuna Republike Hrvatske;

e) ostali prihodi.

Sredstva iz stavka 1. ove točke čine imovinu Lučke uprave.

XIV.

Danom upisa u sudski registar Lučka uprava stječe pravo na sredstva iz točke XII. ove Odluke.

XV.

Lučka uprava odgovara za svoje obveze cijelom svojom imovinom.

Republika Hrvatska odgovara solidarno i neograničeno za obveze Lučke uprave.

XVI.

Dobit koju u poslovanju ostvari Lučka uprava, koristi se isključivo za izgradnju i održavanje objekata lučke podgradnje (infrastrukture) i lučke nadgradnje (suprastrukture).

XVII.

Statutom Lučke uprave uredit će se unutarnje ustrojstvo Lučke uprave, prava i obveze osnivača i Lučke uprave koja nisu uređena Zakonom i ovom Odlukom, način odlučivanja pojedinih tijela Lučke uprave, uvjete koje mora ispunjavati ravnatelj, te druga pitanja od značaja za obavljanje djelatnosti i poslovanje Lučke uprave.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

XVIII.

Lučka uprava preuzima dio potrebnih zaposlenika koji na dan stupanja na snagu ove Odluke u društvenom poduzeću "Luka" Rijeka obavljaju sljedeće poslove:

1. razvoj podgradnje i nadgradnje;

2. održavanje podgradnje i nadgradnje;

3. najam objekata i uređaja;

4. financijsko računovodstvo, saldokonti i knjigovodstvo, te obračun plaća;

5. sigurnost prometa na moru i kopnu;

6. vođenje poslova sustava;

7. vođenje investicijskih ulaganja;

8. informatika;

9. tehnički nadzor;

10. komercijala (lučke pristojbe i fakturiranje);

11. nadzornici obala;

12. pravna služba.

Lučka uprava ne preuzima zaposlenike obuhvaćene Programom zbrinjavanja viška djelatnika.

XIX.

Vlada Republike Hrvatske imenovat će predsjednika i četiri člana Upravnog vijeća Lučke uprave u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Vlada Republike Hrvatske u roku 8 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke podnijet će zahtjev ovlaštenim tijelima iz članka 35. Zakona da u roku 15 dana imenuje u skladu sa Zakonom po jednog člana Upravnog vijeća.

XX.

Upravno vijeće Lučke uprave u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke donijet će Statut Lučke uprave.

Upravno vijeće Lučke uprave dužno je u roku 15 dana nakon donošenja Statuta raspisati natječaj za ravnatelja Lučke uprave.

XXI.

Ministar pomorstva, prometa i veza u roku 5 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke imenovat će privremenog ravnatelja Lučke uprave koji će obavljati pripreme za početak rada Lučke uprave, te podnijeti prijavu za upis Lučke uprave u sudski registar.

XXII.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 342-21/96-01/07
Urbroj: 5030116-96-1
Zagreb, 23. svibnja 1996.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.