Zakoni i propisi - Pravni savjeti 42 28.05.1996 Pravilnik o načinu i postupku obavljanja nadzora kakvoće određenih proizvoda pri uvozu i izvozu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

Na temelju članka 12. stavak 1. i 3. Zakona o nadzoru kakvoće određenih proizvoda pri uvozu i izvozu ("Narodne novine", broj 21/95) i u svezi sa stavkom 2. i 3. istog članka uz suglasnost i prethodno pribavljeno mišljenje ravnatelja Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo, ministar gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O NAČINU I POSTUPKU OBAVLJANJA NADZORA KAKVOĆE ODREĐENIH PROIZVODA PRI UVOZU I IZVOZU

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuje način i postupak obavljanja nadzora kakvoće određenih proizvoda pri uvozu i izvozu, način i uvjeti izdavanja, sadržaj i obrazac uvjerenja i potvrde, obveze uvoznika i izvoznika u svezi s obavljanjem nadzora kakvoće, te popis proizvoda za koje se uvjerenje može izdati samo na temelju prethodno izvršenog ispitivanja kod stručne organizacije za ispitivanje kakvoće proizvoda i popis stručnih organizacija određenih za ispitivanje tih proizvoda.

Članak 2.

Nadzor kakvoće proizvoda prema odredbama ovoga pravilnika provodi se za proizvode pri uvozu i izvozu koje svojom odlukom određuje Vlada Republike Hrvatske, te za proizvode koji ne podliježu nadzoru kakvoće ako to zahtijeva inozemni kupac.

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UVJERENJA

Članak 3.

Nadzor kakvoće proizvoda obavlja se na pisani zahtjev uvoznika odnosno izvoznika za izdavanje uvjerenja.

Članak 4.

Zahtjev za izdavanje uvjerenja podnosi uvoznik odnosno izvoznik nadležnom tržišnom inspektoru Ministarstva gospodarstva prema mjestu gdje se obavlja nadzor kakvoće proizvoda koji se uvoze odnosno izvoze.

Za proizvode koji se uvoze zahtjev se podnosi u pravilu 24 sata prije prispijeća proizvoda u mjesto carinjenja, a za proizvode koji se izvoze najkasnije 24 sata prije utovara.

Članak 5.

Zahtjev za izdavanje uvjerenja za proizvode koji se uvoze podnosi se na obrascu ZKU-1.

Zahtjev za izdavanje uvjerenja za proizvode koji se izvoze podnosi se na obrascu ZKI-1.

Obrasci ZKU-1 i ZKI-1 tiskani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 6.

Uz zahtjev za izdavanje uvjerenja prilažu se isprave koje prate proizvod a služe kao dokaz točnosti podataka navedenih u zahtjevu.

Za proizvode, koji podliježu nadzoru kakvoće, a proizvode se prema parametrima kakvoće iz proizvođačke specifikacije odnosno sukladno internim normama uvoznik je dužan da uz zahtjev za izdavanje uvjerenja dostavi proizvođačku specifikaciju odnosno internu normu.

Članak 7.

Za proizvode za koje je sa stranim kupcima ugovorena izvozna kakvoća, izvoznik je dužan uz zahtjev za izdavanje uvjerenja priložiti ugovor kojim se takova kakvoća ugovorila.

Članak 8.

Zahtjeve za izdavanje uvjerenja tržišni inspektor dužan je uzeti u postupak prema redosljedu njihovog zaprimanja u službenoj evidenciji.

POSTUPAK OBAVLJANJA NADZORA KAKVOĆE PROIZVODA

Članak 9.

Nadzor kakvoće proizvoda tržišni inspektor obavit će samo na temelju uredno podnijetog zahtjeva za izdavanje uvjerenja, odmah ili najkasnije idućeg dana od dana njegova podnošenja.

Članak 10.

Uvoznik odnosno izvoznik dužan je proizvode za koje traži izdavanje uvjerenja o kakvoći pripremiti za nadzor, odrediti predstavnika koji će biti nazočan nadzoru, osigurati dovoljan broj zaposlenika za nadzor i uzorkovanje, te pripremiti potrebnu amablažu i drugi materijal za pakiranje uzoraka.

Članak 11.

Kakvoća svih proizvoda utvrđuje se senzorskim pregledom proizvoda, a kakvoću proizvoda određenih ovim pravilnikom i na temelju prethodnog ispitivanja kakvoće kod određene stručne organizacije.

Članak 12.

Senzorski pregled proizvoda sukladno članku 11. ovoga pravilnika obuhvaća:

- identifikaciju (porijeklo, vrstu, količinu, prijevozno sredstvo, uvjete prijevoza i dr. prema podacima UCD-a, računa, tovarnog lista i sl.)

- da li je na propisan način deklariran, označen, obilježen i upakiran,

- da li je popraćen propisanim ispravama (jamčevni list, tehnička uputa, proizvođačka specifikacija, popis ovlaštenih servisa, osigurano servisno održavanje i sl.)

- ima li propisane isprave, oznake, podatke i znakove o usklađenosti s propisima o kakvoći proizvoda kojima se uređuje atestiranje, homologiranje, certificiranje i sl.

- da li je udovoljeno propisanim uvjetima kakvoće, npr. opći izgled, boja, miris, okus, konzistencija, čistoća (prisutnost stranih primjesa i dr.), ujednačenost po veličini, strukturi i boji i

- utvrđivanje drugih svojstava propisanih za tu vrstu proizvoda koja se mogu senzorski utvrditi.

Članak 13.

Prethodno ispitivanje kakvoće prozivoda obuhvaća uzimanje uzorka za ispitivanje kakvoće, dostavljanje uzorka na ispitivanje stručnoj organizaciji i stručno (laboratorijsko i sl.) ispitivanje radi utvrđivanja da li proizvod udovoljava propisanim uvjetima kakvoće glede kemijskog sastava, sadržaja određenih tvari i drugih svojstava koji se mogu utvrditi samo putem stručnog ispitivanja.

Članak 14.

Uzimanje i dostavljanje uzoraka radi ispitivanja kakvoće proizvoda obavlja se na način i po postupku utvrđenim Zakonom o tržišnoj inspekciji, ako ta pitanja nisu drukčije uređena posebnim propisom.

Zapisnik o uzimanju uzoraka sastavni je dio zapisnika iz članka 16. stavka 2. ovoga pravilnika.

Članak 15.

Za proizvode za koje nije propisan način i postupak stručnog ispitivanja, stručno ispitivanje tih proizvoda obavlja se na način i po postupku propisanom za slične proizvode, ili na način i po postupku usvojenom općim stručnim normama.

Članak 16.

O obavljenom nadzoru kakvoće tržišni inspektor je dužan sastaviti zapisnik.

Zapisnik o obavljenom nadzoru kakvoće proizvoda iz uvoza sastavlja se na obrascu ZNKU-2 koji je tiskan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Zapisnik o obavljenom nadzoru kakvoće proizvoda za izvoz sastavlja se na obrascu ZNKI-2 koji je tiskan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio.

IZDAVANJE POTVRDE

Članak 17.

Za proizvode za koje se može izdati uvjerenje o kakvoći samo na temelju prethodno obavljenog ispitivanja proizvoda kod stručne organizacije, tržišni inspektor će izdati potvrdu radi carinjenja proizvoda.

Potvrda iz stavka 1. ovoga članka izdat će se samo ako su na propisan način uzeti uzorci za ispitivanje i ako se senzorskim pregledom utvrdi da proizvod udovoljava propisanim uvjetima kakvoće koji se mogu senzorskim putem utvrditi sukladno članku 12. ovoga pravilnika.

Članak 18.

Za proizvode iz uvoza koji nemaju propisane isprave, oznake, podatke i znakove o njihovoj usklađenosti s propisima o kakvoći proizvoda kojima se uređuje atestiranje, homologiranje, certificiranje i sl., tržišni inspektor će izdati potvrdu radi carinjenja i omogućavanja ispitivanja tih proizvoda kod ovlaštenih stručnih organizacija i to samo, ako udovoljavaju svim ostalim propisanim uvjetima kakvoće koji se utvrđuju sukladno članku 12. ovoga pravilnika.

Članak 19.

Potvrda iz članka 17. i 18. ovoga pravilnika izdaje se u obliku štambilja koji se stavlja na sve primjerke Zapisnika o obavljenom nadzoru kakvoće.

Oblik i sadržaj štambilja iz stavka 1. ovoga članka tiskan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio.

IZDAVANJE UVJERENJA

Članak 20.

Za proizvode za koje se obavljenim nadzorom kakvoće utvrdi da odgovaraju propisanoj kakvoći tržišni inspektor izdaje uvjerenje.

Uvjerenje iz stavka 1. ovoga članka tržišni inspektor dužan je izdati bez odlaganja:

- za proizvode kojima se kakvoća utvrđuje senzorskim pregledom, po obavljenom pregledu;

- za proizvode koji podliježu prethodnom ispitivanju kakvoće kod stručne organizacije, po primitku rezultata obavljenog ispitivanja;

- za proizvode za koje je izdana potvrda sukladno članku 18. ovog pravilnika, po predočenoj dokumentaciji uvoznika o obavljenoj provjeri kakvoće kod stručne organizacije.

Članak 21.

Uvjerenje iz članka 20. ovoga pravilnika za proizvode koji se uvoze izdaje se na obrascu UKU-4, a za proizvode koji se izvoze na obrascu UKI-4.

Obrasci UKU-4 i UKI-4 tiskani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 22.

Proizvodi za koje se uvjerenje može izdati samo na temelju prethodno izvršenog ispitivanja kod stručne organizacije za ispitivanje kakvoće proizvoda su:

a) pri izvozu:

1. mesne konzerve i suhomesnati proizvodi

2. trupci i piljena građa

b) pri uvozu:

1. mesni proizvodi

2. proizvodi od riba, rakova, školjkaša, morskih ježeva, žaba, kornjača i puževa

3. mlijeko, mliječni proizvodi, sirila i čiste kulture

4. sladoledi, smjese za sladoled i smrznuti deserti

5. proizvodi od jaja

6. proizvodi od voća, povrća, gljiva

7. kava, proizvodi od kave i surogati

8. začini, mješavine začina i ekstrakti začina

9. senf

10. kuhinjska sol i sol za salamurenje

11. juhe, koncentrati za juhe, koncentrati za umake i dodaci jelima

12. pekarski kvasac, prašak za pecivo, prašak za puding

13. aditivi za prehrambenu industriju

14. mlinski i pekarski proizvodi, tjestenine i brzo smrznuta tijesta

15. keksi i proizvodi srodni keksu

16. jestiva ulja i masti biljnog porijekla i njihovi proizvodi

17. šećer i ostali saharidi

18. med i drugi pčelinji proizvodi

19. kakao proizvodi, krem proizvodi i bonbonski proizvodi i njima srodni proizvodi

20. alkohol i alkoholna pića

21. pivo

22. bezalkoholna osvježavajuća pića

23. ocat i octena kiselina

24. sirovine i poluproizvodi za prehrambenu industriju

25. sirovine i poluproizvodi za proizvodnju alkoholnih i bezalkoholnih pića

26. sirovine i poluproizvodi za proizvodnju piva

27. stočna hrana i hrana za domaće životinje

28. vatrostalni materijal

29. keramičke kanalizacijske cijevi

30. keramičke pločice

31. sanitarna keramika

32. materijal za električne instalacije

33. staklo ravno, vučeno, lijevano, armirano

34. čvrsto mineralno gorivo (ugljen, kokos, briketi) bitumen

35. okviri za naočale za korekciju vida

36. motorni benzini

37. petroleji

38. diesel goriva

39. goriva za mlazne motore

40. ulja i maziva

41. antifriz

42. pilanski proizvodi, furniri i ploče

43. piljena građa, brodski pod i furnir

44. parket, masivni i panel

45. građevinska stolarija

46. tekstilni proizvodi

47. obuća i galanterijski proizvodi

48. rabljene auto gume

49. cijevi od plastičnih masa

50. premazna sredstva za drvo i metal

51. baterije i akumulatori

52. žarulje i svjetiljke

53. radijatori

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, za proizvode koji se uvoze odnosno izvoze uvjerenje će se izdati i bez prethodno obavljenog ispitivanja kakvoće, ako se senzorskim putem utvrdi da je proizvod proizveo isti proizvođač, da je u istovjetnom i neoštećenom pakiranju, iste cijene, zaštitnog ili drugog znaka i oznake, da ima ujednačenu kakvoću ako je u rasutom stanju, te da je ispitivanjem kakvoće prethodno prispjelih pošiljaka isto takvog proizvoda već utvrđeno da odgovara propisanoj kakvoći i da je izdano uvjerenje, uz uvjet da od prethodnog ispitivanja nije protekao rok duži od 90 dana, odnosno rok utvrđen posebnim propisom.

Članak 23.

Za proizvode iz uvoza koji nemaju propisane isprave, oznake, podatke i znakove o njihovoj usklađenosti s propisima o kakvoći proizvoda kojima se uređuje atestiranje, homologiranje, certificiranje i sl., izdat će se uvjerenje bez izdavanja potvrde, ako je za isti takav proizvod prethodno izdano uvjerenje, uz uvjet, da nije protekao propisani rok valjanosti isprave o obavljenom atestiranju, homologiranju, certificiranju i sl. za taj proizvod.

Članak 24.

Za proizvode koji nisu obuhvaćeni odredbom članka 22. ovoga pravilnika prethodno ispitivanje kakvoće kod ovlaštenih stručnih organizacija može se obaviti samo u slučaju ako se senzorskim pregledom proizvoda ne mogu sa sigurnošću utvrditi svi elementi bitni za utvrđivanje kakvoće tog proizvoda.

Razloge za postupanje u smislu stavka 1. ovoga članka tržišni inspektor navest će u zapisniku o obavljenom nadzoru.

Članak 25.

Ako se obavljenim nadzorom kakvoće utvrdi da proizvodi ne odgovaraju kakvoći, tržišni inspektor će rješenjem odbiti zahtjev za izdavanje uvjerenja odmah, a najkasnije do kraja idućeg dana od dana utvrđivanja da proizvod ne odgovara kakvoći.

Rješenje iz stavka 1. ovoga članka izdaje se na obrascu RKU-5 za priozvode iz uvoza, odnosno na obrascu RKI-5 za proizvode za izvoz.

Članak 26.

Ispitivanje kakvoće proizvoda obuhvaćenih člankom 22. ovoga pravilnika mogu obavljati ove stručne organizacije:

1. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

Zagreb, Rockfellerova 7

proizvode pod b) redni broj 1.-19.

2. PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET CENTAR ZA KONTROLU NAMIRNICA

Zagreb, Jagićeva 31

proizvodi pod a) redni broj 2. i proizvodi pod b) redni broj 1.-19. i 21.-26.

3. PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET LABORATORIJ ZA TEHNOLOGIJU VINA I JAKIH ALKOHOLNIH PIĆA

Zagreb, Pierottijeva 6

proizvodi pod b) redni broj 6. (voćni sokovi) 20. i 22.

4. VETERINARSKI ZAVOD HRVATSKE

VETERINARSKI INSTITUT, Zagreb, Savska 143 proizvod pod b) redni broj 27.

5. HRVATSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA

Rijeka, Krešimirova br. 52a

proizvodi pod b) redni broj 1.-19. i 21. i 22.

6. VETERINARSKI ZAVOD HRVATSKE

VETERINARSKI INSTITUT RIJEKA,

Podmurvice 29

prehrambeni proizvodi animalnog podrijetla

stočna hrana

7. HRVATSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA

ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA SPLIT

Split, Vukovarska 46

proizvodi pod b) redni broj 1.-26.

8. HRVATSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA OSIJEK

Osijek, Franje Krežme 1

proizvodi pod b) redni broj 1.-19. i 21.-26.

9. HRVATSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA PULA

Pula,

proizvodi pod b) redni broj 1.-26.

10. ISTRA INSPECT PULA

Pula, Šišan, F. Mošnje 8

proizvodi pod b) redni broj 1.-23.

11. MEDICINSKI CENTAR VARAŽDIN

KEMIJSKI LABORATORIJ

proizvodi pod b) redni broj 15.-20.

12. AGROKONTROLA ZAGREB

Zagreb, Praška 6

proizvodi pod b) redni broj 6., 7. i 24.

13. "ARGOS" ZAGREB

Zagreb, Kraljice Jelene 5

proizvodi pod b) redni broj 1.-19. i 24.

14. "BIOKONT" ZAGREB

Zagreb, Grge Novaka 11

proizvodi pod b) redni broj 1.-19. i 24.

15. ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE RIJEKA Rijeka, Balkanska 46

proizvodi pod b) redni broj 20. i 22.

16. "EUROINSPECT" KONCERN

Zagreb, Preradovićeva 31a

1. EUROINSPEKT - Eurotextil

proizvodi pod b) redni broj 46. i 47.

2. EUROISPEKT - Tehnokem

proizvodi pod b) redni broj 28., 29., 30., 31. i 34.

3. EUROINSPEKT - Croatiakontrola

proizvodi pod b) redni broj 3., 4., 7., 8., 10., 14., 16., 17., 20., 21., 22., 23., 24., 26. i 27.

4. EUROINSPEKT - Naftainspekt

proizvodi pod b) redni broj 36.-39.

5. EUROINSPEKT - Drvokontrola

proizvodi pod a) redni broj 2. i proizvodi pod b) redni broj 42.-45.

6. EUROINSPEKT Osijek

proizvodi pod a) redni broj 1. i 2. proizvodi pod b) redni broj 1.-27.

7. EUROINSPEKT - E. C. Inspekt

proizvodi pod b) 6. (voćni sokovi) 17., 20., 21., 22., 23., 25. i 26.

8. EUROINSPEKT - Agrokontrola Vinkovci

proizvodi pod a) redni broj 1. i proizvodi pod b) redni broj 1., 3.-7., 14.-18., 20.-24.

9. EUROINSPEKT - Agroinspekt

proizvodi pod a) redni broj 1. i proizvodi pod b) redni broj 1.-6., 11., 14. i 17.

10. EUROINSPEKT - Metropol

proizvodi pod b) redni broj 29., 30. i 31.

17. "ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE"

Zagreb, Gajeva 17/III

proizvodi pod b) redni broj 20., 30., 32., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 46., 47., 48., 51., 52. i 53.

18. SGS ADRIATICA RIJEKA

Rijeka, F. la Guardia 13

proizvodi pod b) redni broj 1.-18. i 20.-23., 34., 36., 37., 38., 39. i 46.

19. "ADRIAINSPECT" RIJEKA

Rijeka, Ciottina 17b

proizvodi pod b) redni broj 1.-23., 32., 36., 37., 38., 39., 40., 42., 43., 44., 45., 51. i 52.

20. CROATIAINSPECT ZAGREB

Zagreb, Tkalčićeva 7/IV

proizvodi pod b) redni broj 34.-41.

21. "TEID-CONTROL" RIJEKA

Rijeka, Đ. Šporera 3

proizvodi pod b) redni broj 46. i 50.

22. "TEHNIKA MODA"

Zagreb, Zatišje 8f

proizvodi pod b) redni broj 46.

23. "ATEX"

Kašina, Blaguška cesta 12

proizvodi pod b) redni broj 46.

24. "IN MOD" ZAGREB

Zagreb, Avenija Dubrovnik 15

proizvodi pod b) redni broj 46. i 47.

25. "COMING" ZAGREB

Zagreb, Omorika 17

proizvodi pod b) redni broj 46.

26. ŠUMARSKI FAKULTET ZAGREB

ZAVOD ZA ISTRAŽIVANJA U DRVNOJ INDUSTRIJI

Zagreb, Svetošimunska 25

proizvodi pod a) redni broj 2. i proizvodi pod b) redni broj 42., 43., 44. i 45.

premazna sredstva za drvo

27. "CEMTRA" ZAGREB

Zagreb, Vlaška 67

proizvodi pod b) redni broj 28., 29., 30., 31. i 34.

28. "ZAGREBINSPECT"

Zagreb, Draškovićeva 29

proizvodi pod b) redni broj 28., 31., 32., 33. 34., 49., 50., 51. i 53.

29. "MBT" Čakovec

Čakovec, Dr. Ivana Novaka 36

proizvodi pod b) redni broj 32.

30. "CROATIADRVO" Križ

Križ, Zdenke Tomičeka 11

proizvodi pod a) redni broj 2.

31. INA - INDUSTRIJA NAFTE ZAGREB

a) UNUTARNJA TRGOVINA

ODJEL KVALITETE

Zagreb, V. Holjevca 10

proizvodi pod b) redni broj 36., 37., 38. i 39.

b) INA - POLIMERI

Zagreb, Žitnjak bb

SLUŽBA RAZVOJA PROIZVODA I LABORATORIJI

proizvodi pod b) redni broj 49.

32. "KONČAR" INSTITUT ZA ELEKTROTEHNIKU

Zagreb, Baštijanova bb

proizvodi pod b) redni broj 32. i 52.

Članak 27.

Radi praćenja i osiguranja uvida o obavljenim poslovima nadzora kakvoće proizvoda pri uvozu i izvozu svaki tržišni inspektor dužan je voditi očevidnik o obavljenom nadzoru kakvoće proizvoda na obrascu OKU-7 i OKI-7.

Obrasci OKU-7 i OKI-7 tiskani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni dio.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28.

Danom stupanja na snagu ovoga pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu i postupku obavljanja kontrole kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u vanjskotrgovinskom prometu ("Narodne novine", br. 53/91).

Članak 29.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. lipnja 1996.

Klasa: 336-01/96-01/289
Ur. broj: 526-10/96-0002
Zagreb, 27. svibnja 1996.

Ministar
Davor Štern, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.