Zakoni i propisi - Pravni savjeti 41 24.05.1996 Pravilnik o naknadama za izlazak na očevid
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

Na temelju članka 73. stavka 2. Zakona o sudovima ("Narodne novine" br. 3/94), ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O NAKNADAMA I NAGRADI SUDACA POROTNIKA

Članak 1.

Pravilnikom o naknadama i nagradi sudaca porotnika uređuju se uvjeti, visina naknada i nagrada za obnašanje dužnosti suca porotnika.

1. NAKNADA TROŠKOVA

Članak 2.

Putni troškovi obuhvaćaju izdatke za prijevoz sredstvima javnog prometa.

Troškovi iz stavka 1. ovoga članka obuhvaćaju troškove prijevoza iz mjesta prebivališta odnosno boravišta do mjesta sjedišta suda kao i za povratak u prebivalište odnosno boravište. Ovi troškovi obuhvaćaju i izdatke za prijevoz sredstvima javnog prometa u mjestu prebivališta odnosno boravišta.

Sredstva javnog prometa u smislu ovoga Pravilnika su tramvaj, vlak, autobus i brod.

Članak 3.

Putni se troškovi priznaju za putovanje obavljeno najkraćim putem i najekonomičnijim prometnim sredstvom.

Putni se troškovi priznaju u visini cijene putne karte.

Članak 4.

Na putnim pravcima na kojima ne prometuju sredstva javnog prometa ili ne prometuju u pogodno vrijeme ili je iz drugih razloga bilo nužno koristiti neko drugo prijevozno sredstvo a ne sredstvo javnog prometa, sucu se porotniku naknada utvrđuje prema broju prijeđenih kilometara.

Naknada se utvrđuje u visini od 1,20 kuna po jednom kilometru.

Članak 5.

Ako je putovanje obavljeno vlastitim prijevoznim sredstvom visina naknade za prijevoz utvrđuje se na način propisan za suce suda koji vodi postupak.

Članak 6.

Sucu porotniku obračunat će se dnevnica ako je izvan mjesta prebivališta odnosno boravišta bio dulje od 8 sati radi obavljanja dužnosti suca porotnika. U vrijeme odsutnosti računa se i vrijeme potrebno za dolazak u sud kao i za povratak u mjesto prebivališta odnosno boravišta.

Za vrijeme zadržavanja izvan mjesta prebivališta preko 8-12 sati sucu porotniku pripada 1/2 dnevnice, a za vrijeme provedeno preko 12-24 sata cijela dnevnica, koju imaju suci suda koji vodi postupak.

Izdaci za smještaj (u daljnjem tekstu: noćenje) priznaju se u punom iznosu prema priloženom računu do visine cijene noćenja u hotelu "A" kategorije u mjestu sjedišta suda.

2. NAKNADA ZA NEOSTVARENU PLAĆU ODNOSNO ZARADU

Članak 7.

Sucima porotnicima, koji su stalno zaposleni, isplatit će se naknada za neostvarenu plaću, a obrtniku odnosno drugoj osobi, koja samostalno obavlja drugu djelatnost, isplatit će se naknada za neostvarenu zaradu, za vrijeme odsustvovanja s rada zbog odaziva pozivu suda.

Članak 8.

Sucima porotnicima naknadu za neostvarenu plaću isplaćuje poslodavac.

Poslodavci iz stavka 1. ovoga članka imaju pravo na povrat isplaćene naknade plaće od suda koji vodi postupak.

Obrtniku odnosno drugoj osobi koja samostalno obavlja drugu djelatnost neostvarena zarada izračunava se prema bruto plaći državnog službenika odgovarajuće vrste zvanja (stariji pristav).

3. NAGRADA

Članak 9.

Sucu porotniku isplatit će se nagrada za obnašanje dužnosti suca porotnika.

Visina nagrade obračunava se prema utrošenom radnom vremenu za prisustvovanje raspravama i to

- sucu porotniku općinskog suda 20,00 kuna bruto po satu,

- sucu porotniku županijskog suda 25,00 kuna bruto po satu,

- sucu porotniku trgovačkog suda 30,00 kuna bruto po satu.

U utrošeno radno vrijeme iz stavka 2. ovoga članka računa se i vrijeme potrebno za dolazak na raspravu i povratak u mjesto prebivališta odnosno boravišta.

Članak 10.

Naknade troškova i nagrada sucu porotniku isplaćuju se po obavljenoj dužnosti iz sredstava za posebne namjene suda.

Članak 11.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Odluka o naknadama i nagradi za rad sudaca porotnika u okružnim i okružnim privrednim sudovima ("Narodne novine" br. 13/87).

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 120-02/95-01/80
Urbroj: 514-05-01-96-1
Zagreb, 30. travnja 1996.

Ministar
Miroslav Šeparović, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.