Zakoni i propisi - Pravni savjeti 40 21.05.1996 Pravilnik o uvjetima za dobivanje ovlaštenja za obavljanje aktuarskih poslova (statusa ovlaštenog aktuara)
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju članka 63. Zakona o osiguranju ("Narodne novine" br. 9/94) ministar financija propisuje

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZA DOBIVANJE OVLAŠTENJA ZA OBAVLJANJE AKTUARSKIH POSLOVA (STATUSA OVLAŠTENOG AKTUARA)

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti za dobivanje ovlaštenja za obavljanje aktuarskih poslova u statusu ovlaštenog aktuara.

Ovlašteni aktuar je osoba koja je dobila ovlaštenje za obavljanje aktuarskih poslova uz uvjete propisane ovim Pravilnikom.

Članak 2.

Ovlaštenje za obavljanje aktuarskih poslova dobiva osoba koja je položila ispit pred ispitnom komisijom (u daljnjem tekstu: komisija) aktuarskog društva i udovoljila drugim uvjetima propisanim ovim Pravilnikom.

Članak 3.

Ispit za ovlaštenog aktuara može polagati osoba koja udovoljava ovim uvjetima:

1) da je hrvatski državljanin;

2) da nije osuđivana za kaznena djela iz oblasti gospodarskog kriminala;

3) da nije pod istragom;

4) da je završila ekonomski ili prirodoslovno-matematički fakultet (studij matematike ili fizike) ili neki od tehničkih fakulteta;

5) da je redovni član aktuarskog društva.

Članak 4.

Ispit za ovlaštenog aktuara obuhvaća ove predmete:

1) životna i neživotna osiguranja i reosiguranje,

2) ekonomiku osiguranja,

3) računovodstvo (elementi računovodstva i računovodstvo u osiguranju),

4) teoriju vjerojatnosti,

5) opću statistiku,

6) statistiku osiguranja,

7) financijsku matematiku i osnove investiranja,

8) matematiku životnih osiguranja,

9) matematiku neživotnih osiguranja,

10) pravo osiguranja

Program pojedinih predmeta i literaturu propisuje aktuarsko društvo uz pismeno odobrenje Ministarstva financija.

Ispitnu komisiju imenuje ministar financija na prijedlog aktuarskog društva.

Komisija se sastoji od 5 članova od kojih je jedan iz Ministarstva financija a jedan iz Direkcije za nadzor društava za osiguranje.

Članak 5.

Prijave za polaganje ispita za ovlaštenog aktuara podnose se aktuarskom društvu.

Kandidat uz prijavu za polaganje ispita i dokaze da udovoljava uvjetima iz članka 3. ovog Pravilnika, podnosi i dokaz da je uplatio svotu što je utvrdilo aktuarsko društvo na ime pokrića troškova ispita.

Rokove za polaganje ispita određuje predsjednik Komisije.

Naknade na ime pokrića troškova ispita iznose do 3.000,00 kn.

Članak 6.

Ispit za ovlaštenog aktuara sastoji se od pismenog i usmenog dijela.

Postupak za provođenje ispita utvrđuje i na odgovarajući način objavljuje Komisija.

Članak 7.

Komisija sastavlja zapisnik o obavljenom ispitu za ovlaštenog aktuara i dostavlja ga aktuarskom društvu. Aktuarsko društvo izvještava Ministarstvo financija da je kandidat položio odnosno nije položio ispit s prijedlogom da se izda ili odbije izdavanje ovlaštenja.

Prijedlog iz prethodnog stavka aktuarsko društvo dostavlja Ministarstvu financija u roku od 30 dana od zadnjeg dana polaganja ispita.

Članak 8.

Kandidat koji nije položio ispit za ovlaštenog aktuara može se prijaviti za ponovo polaganje ispita nakon proteka jedne godine od zadnjeg dana polaganja ispita.

Ispit se može polagati najviše tri puta.

Članak 9.

Ministarstvo financija u roku od 90 dana na temelju izvješća aktuarskog društva izdaje dokument o ovlaštenju za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara (u nastavku teksta: "ovlaštenje") osobi koja je položila ispit i zadovoljava sve druge uvjete iz ovog Pravilnika.

Troškovi izdavanja ovlaštenja iznose 10% od iznosa iz članka 5. ovog Pravilnika, i upućuju se u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Ministarstvo financija može na prijedlog aktuarskog društva ili Direkcije za nadzor društava za osiguranje oduzeti ovlaštenje aktuaru zbog nesavjesnog obavljanja dužnosti propisanih Zakonom o osiguranju.

Članak 10.

Ministarstvo financija vodi registar izdanih i oduzetih ovlaštenja.

Članak 11.

Svako izdavanje i oduzimanje ovlaštenja objavljuje se u "Narodnim novinama".

Članak 12.

Osobama koje su do dana stupanja na snagu ovog Pravilnika obavljale poslove aktuara u osiguranju može se izdati ovlaštenje i bez prethodno položenog ispita za ovlaštenog aktuara, i to:

1) doktoru ili magistru znanosti iz područja aktuarstva ako je te poslove obavljao najmanje dvije godine,

2) diplomiranom matematičaru koji je završio specijalističku izobrazbu iz aktuaristike priznatu od aktuarskog društva i ako je te poslove obavljao najmanje četiri godine,

3) diplomiranom matematičaru ako je te poslove obavljao najmanje šest godina,

4) diplomiranom ekonomistu, diplomiranom fizičaru ili dipl. inž. tehničkog smjera, ako je te poslove obavljao najmanje deset godina.

Osobe iz prethodnog stavka moraju udovoljavati i uvjetima iz članka 3. ovog Pravilnika. Osoba koja se prijavljuje za ovlaštenog aktuara po ovom članku treba zahtjev s dokumentima podnijeti Komisiji u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Osobe kojima je sukladno Zakonu o osnovama sistema osiguranja imovine i osoba ("Narodne novine" br. 53/91) izdano ovlaštenje za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara, u smislu ovog Pravilnika smatraju se ovlaštenim aktuarima.

Aktuarsko društvo može predložiti priznavanje ovlaštenja i stranim ovlaštenim aktuarima, po kriterijima koje će posebno utvrditi.

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Ministar financija
Božo Prka, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.