Zakoni i propisi - Pravni savjeti 40 21.05.1996 Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne osobe koje obavljaju promet sredstvima za zaštitu bilja na veliko i malo, te o načinu i postupku osposobljavanja zaposlenika kojičuvaju i izdaju sredstva za zaštitu bilja
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

Na temelju članka 39. stavka 3. Zakona o zaštiti bilja ("Narodne novine,br. 10/94), ministar poljoprivrede i šumarstva donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI PRAVNE OSOBEKOJE OBAVLJAJU PROMET SREDSTVIMA ZA ZAŠTITU BILJA NA VELIKO I MALO, TEO NAČINU I POSTUPKU OSPOSOBLJAVANJA ZAPOSLENIKA KOJI ČUVAJU I IZDAJU SREDSTVAZA ZAŠTITU BILJA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti kojima moraju udovoljavati pravneosobe koje obavljaju promet sredstvima za zaštitu bilja na veliko i malote način i postupak osposobljavanja zaposlenika koji čuvaju i izdaju sredstvaza zaštitu bilja.

Članak 2.

Pravna osoba koja obavlja promet sredstvima za zaštitu bilja mora:

1. imati zaposlenika s kojim ima sklopljen ugovor o radu na neodređenovrijeme s punim radnim vremenom, koji ima završen agronomski fakultet smjerazaštite bilja, ratarskog ili voćarsko-vinogradarsko-vrtlarskog smjera ilišumarski fakultet šumsko-gospodarskog smjera, koji brine o smještaju, čuvanjui izdavanju sredstava za zaštitu bilja, te dalje korisnicima upute o njihovojstručnoj primjeni;

2. posjedovati odgovarajuće prostorije za smještaj, čuvanje i izdavanjesredstava za zaštitu bilja, u skladu s odredbama ovoga pravilnika i propisimao sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima.

Članak 3.

Pravna osoba koja prodaje sredstva za zaštitu bilja na malo, mora usvakoj specijaliziranoj trgovini (u daljnjem tekstu: poljoprivredna ljekarna),imati zaposlenika s kojim ima sklopljen ugovor o radu na neodređeno vrijemes punim radnim vremenom, koji ima najmanje stručnu spremu četvrtog (IV/1)stupnja obrazovanja biljnog ili šumarskog smjera, koji je osposobljen,u skladu s odredbama ovoga pravilnika, za čuvanje i izdavanje sredstavaza zaštitu bilja i davanje uputa o njihovoj stručnoj primjeni.

Stručnoj spremi iz stavka 1. ovoga članka odgovara poljoprivredni tehničaropćeg, biljnog, vrtlarskog i srodnih smjerova, šumarski tehničar, te zaposlenicikoji imaju završenu višu poljoprivrednu školu agronomski ili šumarski fakultetdrugih smjerova, osim onih iz članka 2. točke 1. ovoga pravilnika.

II. OBJEKTI U KOJIMA SE OBAVLJA PROMET SREDSTVIMA ZA ZAŠTITUBILJA NA VELIKO

Članak 4.

Objekti koji služe za smještaj, čuvanje i izdavanje odnosno stavljanjeu promet sredstava za zaštitu bilja na veliko, moraju imati zasebnu prostorijuodgovarajuće veličine za uskladištenje sredstava za zaštitu bilja, prostorijuza odgovarajuće veličine za uskladištenje sredstava za zaštitu bilja, prostorijuza stručnjaka iz članka 2. stavka 1. točke 1. ovoga pravilnika, garderobnuprostoriju i sanitarni čvor, te udovoljavati propisanim sanitarno-tehničkimi higijenskim uvjetima.

Zidovi i podovi moraju biti izrađeni od otpornih materijala koji selako čiste.

Skladište mora imati ventilaciju koja osigurava da koncentracija štetnihplinova i aerosola nije veća od najviše dopuštene koncentracije.

U skladištu mora biti dovoljno prostora za manipuliranje pri smještajui izdavanju sredstava za zaštitu bilja.

Članak 5.

Herbicidi se ne smiju čuvati u istoj prostoriji s drugim sredstvimaza zaštitu bilja, sjemenom i mineralnim gnojivima.

Stočna hrana ne smije se čuvati u istoj prostoriji sa sredstvima zazaštitu bilja.

Sredstva za zaštitu bilja koja su razvrstana u I. skupinu otrova čuvajuse u odvojenom i zaključanom prostoru.

III. POLJOPRIVREDNE LJEKARNE

1. Uvjeti glede prostora

Članak 6.

Poljoprivredne ljekarne moraju imati prodajni dio, skladišni dio i posebnuprostoriju s garderobnim dijelom i sanitarnim čvorom, te udovoljavati propisanimsanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima.

Članak 7.

U prodajnom dijelu obavlja se promet sredstvima za zaštitu bilja, smještenimaodvojeno prema namjeni, te uređajima i opremom za primjenu tih sredstava.

U prodajnom dijelu, osim sredstava za zaštitu bilja i opreme za njihovuprimjenu, može se obavljati i promet sjemenom, koje mora biti smještenou posebno odvojenom prostoru prodajnog dijela, kao i promet sadnim materijalom,koji mora biti smješten u uređenom prostoru za tu kategoriju bilja.

Na zidu prodajnog dijela mora biti istaknut plakat s pravilima za siguranrad sa sredstvima za zaštitu bilja i plakat o zaštiti pri radu s objašnjenjimaoznaka upozorenja i obavijesti ("R" i "S").

Članak 8.

Skladišni dio služi za smještaj sredstava za zaštitu bilja, uređajai opreme za primjenu tih sredstava.

Sredstva za zaštitu bilja ne smiju se čuvati u istoj prostoriji skladišnogdijela zajedno sa sjemenom, mineralnim gnojivima i stočnom hranom.

Zidovi i podovi moraju biti izrađeni od otpornih materijala koji selako čiste.

Članak 9.

Prodajni i skladišni dio moraju imati ventilaciju koja osigurava dakoncentracija štetnih plinova i aerosola ne bude veća od najviše dopuštenekoncentracije.

Članak 10.

Sredstva za zaštitu bilja kojima je istekao rok uporabe moraju bitismještena u skladišnom dijelu, na jednom mjestu, odvojeno od ostalih sredstava.

Članak 11.

Sredstva za zaštitu bilja koja su razvrstana u I. skupinu otrova nesmiju se držati i prodavati u poljoprivrednoj ljekarni.

Članak 12.

Poljoprivredna ljekarna mora imati priručnu ljekarnu za pružanje prvepomoći u slučaju trovanja sredstvima za zaštitu bilja.

Poljoprivredna ljekarna mora imati spremnik (ili vreću) s najmanje 25kg gline, perlita ili pijeska za apsorpciju sredstva za zaštitu bilja uslučaju prolijevanja.

2. Način i postupak osposobljavanja zaposlenika

Članak 13.

Osposobljavanje zaposlenika u poljoprivrednim ljekarnama provodi Zavodza zaštitu bilja u poljoprivredi i šumarstvu Republike Hrvatske (u daljnjemtekstu: Zavod), izravno ili putem ustanove koja udovoljava sljedećim uvjetima:

1. da ima ili može osigurati predavače i ispitivače koji će zajamčitikvalitetno provođenje programa osposobljavanja zaposlenika iz članka 3.stavka 1. ovoga pravilnika (u daljnjem tekstu: program);

2. da posjeduje odgovarajuće prostorije i opremu za kvalitetno provođenjeprograma.

Ustanova koja želi provoditi osposobljavanje mora prijavu s dokazimao udovoljavanju uvjetima iz stavka 1. ovoga članka dostaviti Ministarstvupoljoprivrede i šumarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Zavod utvrđuje da li su ispunjeni uvjeti iz stavka 1. ovog članka, aMinistarstvo, na prijedlog Komisije za zaštitu bilja, rješenjem ovlašćujeustanovu za provođenje osposobljavanja.

Ustanova iz stavka 3. ovoga članka dužna je organizirati predavanjaiz svih nastavnih sadržaja predviđenih programom, s težištem na značajkamapoljoprivredne proizvodnje u županiji u kojoj se predavanja održavaju.

Članak 14.

Pravna osoba iz članka 3. ovoga pravilnika dužna je prijaviti Zavodu,radi pohađanja tečaja, svakog zaposlenika koji zasniva radni odnos, najkasnijeu roku sedam dana od dana zasnivanja radnog odnosa.

Članak 15.

Program osposobljavanja ostvaruje se održavanjem tečaja.

Tečaj za osposobljavanje zaposlenika održavat će se kontinuirano u nekojod županija kad se prijavi najmanje 20, a najviše 40 polaznika.

Tečaj se sastoji od predavanja u trajanju od 35 sati. Nastavni sat traje45 minuta.

Polaznici tečaja dobivaju tiskani materijal s glavnim sadržajem predavanja.Tiskane materijale za polaznike te nastavne folije i dijapozitive za predavačeosigurava Zavod.

Program tečaja, s trajanjem obrade pojedinog nastavnog sadržaja, sastavnije dio ovog pravilnika (Prilog br. 1).

Članak 16.

Nakon pohađanja tečaja, kandidat polaže ispit.

Prijava za polaganje ispita podnosi se Zavodu.

Ispit se polaže najkasnije u roku od mjesec dana od dana završetka tečaja.

Članak 17.

Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela.

Ispit se polaže iz nastavnih sadržaja navedenih u programu.

Članak 18.

Ispit se polaže pred ispitnom komisijom od tri člana.

Administrativne poslove komisije obavlja tajnik. Tajnik je obvezan tijekompolaganja ispita voditi zapisnik.

Članove ispitne komisije i tajnika imenuje rješenjem ravnatelj Zavoda.

Obrazac zapisnika iz stavka 2. ovoga članka sastavni je dio ovoga pravilnika(Prilog br. 2)

Članak 19.

Svaki ispitivač je samostalan u ocjenjivanju uspjeha kandidata za predmetkoji je ispitivao. Predmet, u smislu ovoga pravilnika, je grupa nastavnihsadržaja koje ispituje jedan ispitivač.

Opći uspjeh kandidata na ispitu ocjenjuje se komisijki ocjenom: "položio"ili "nije položio".

Članak 20.

Kandidat koji nije zadovoljio iz najviše dva predmeta može uz podnošenjezamolbe, polagati popravni ispit iz nepoloženih predmeta, najranije u rokumjesec dana, a najkasnije u roku šest mjeseci od dana polaganja ispita.

Kandidat koji nije zadovoljio iz tri predmeta, kao i kandidat koji nijezadovoljio na popravnom ispitu, može ponoviti cijeli ispit po isteku rokaod šest mjeseci.

Članak 21.

Nakon položenog ispita kandidatu se izdaje uvjerenje i iskaznica, čimestječe dopuštenje za rad u poljoprivrednoj ljekarni.

Troškove tečaja, ispita i izdavanja uvjerenja, te izrade iskaznice,snosi pravna osoba koja je uputila zaposlenika na osposobljavanje.

Obrasci uvjerenja i iskaznice iz stavka 1. ovoga članka tiskani su uzovaj pravilnik i njegov su sastavni dio (Prilog br. 3 i Prilog br. 4).

Članak 22.

Iskaznica iz članka 21. stavka 1. ovoga pravilnika izrađuje se tehnikomzaštitnog tiska i veličine je 85 ´ 55 mm.

U sredini gornjeg dijela iskaznice provučena je plastična traka s mehanizmomza pričvršćivanje.

Prednja strana obrasca iskaznice sadrži:

- na lijevoj strani, mjesto za fotografiju veličine 30 ´ 35 mm,

- desno od mjesta za fotografiju, znak Zavoda,

- desno od znaka, u gornjem redu, u crnoj boji, velikim tiskanim slovima:"Zavod za zaštitu bilja", u drugom redu: "u poljoprivredi i šumarstvu"i u trećem redu: "Republike Hrvatske",

- ispod naziva Republike Hrvatske, većim tiskanim slovima riječ: "Iskaznica",

- desno od mjesta predviđenog za fotografiju, ispod riječi "Iskaznica",ime i prezime i jedinstveni matični broj građana,

- ispod mjesta predviđenog za fotografiju, u donjem lijevom kutu, brojiskaznice.

Na poleđni obrasca iskaznice ispisane su ovlasti nositelja iskaznice,datum izdavanja i rok valjanosti iskaznice, ovjereni pečatom Zavoda i potpisomodgovorne osobe.

Članak 23.

Iskaznicu mogu dobiti i oni zaposlenici koji ispunjavaju uvjete iz članka51. stavka 1. Zakona o zaštiti bilja ("Narodne novine", br. 10/94), kojipodmiruju samo troškove iskaznice.

Iskaznica i uvjerenje iz članka 21. stavka 1. ovoga pravilnika važepet godina, nakon čega zaposlenik mora pohađati tečaj osposobljavanja uskraćenom obliku, s težištem na najnovijim spoznajama u oblasti zaštitebilja.

Članak 24.

Zaposlenik kojem je istekla valjanost uvjerenja i iskaznice iz članka21. stavka 1. ovoga pravilnika, dužan je Zavodu najmanje tri mjeseca prijedana isteka valjanosti, podnijeti zahtjev za pohađanje tečaja iz članka23. stavka 2. ovoga pravilnika nakon čega će mu se izdati nova iskaznicai uvjerenje.

Članak 25.

Popis izdanih iskaznica i uvjerenja vodi Zavod.

Zavod je dužan najmanje dva puta godišnje dostaviti Ministarstvu obavijesto tijeku održavanja tečaja, izdanim uvjerenjima i iskaznicama.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

Pravne osobe koje se bave prometom sredstava za zaštitu bilja na velikoi malo moraju udovoljiti uvjetima propisanim ovim pravilnikom u roku odjedne godine od dana njegova stupanja na snagu.

Pravne osobe iz stavka 1. ovoga članka, koje ne postupe u skladu s odredbamaovog pravilnika, prestaju s radom protekom roka iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 27.

Poljoprivredne ljekarne, dužne su zaposlenike iz članka 3. ovoga pravilnika,koji su danom stupanja na snagu ovoga pravilnika zatečeni u obavljanjunavedenih poslova, prijaviti Zavodu radi pohađanja tečaja, najkasnije uroku šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga pravilnika.

Članak 28.

Tiskane materijale, nastavne folije i dijapozitive iz članka 15. stavka4. ovoga pravilnika, Zavod je dužan osigurati u roku tri mjeseca od danastupanja na snagu ovoga pravilnika.

Članak 29.

Stupanjem na snagu ovoga pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetimakojima moraju udovoljavati poduzeća odnosno druge pravne osobe čija jedjelatnost promet sredstvima za zaštitu bilja na veliko i malo ("Narodnenovine", br. 53/91).

Članak 30.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnimnovinama".

Klasa: 011-02/95-01/155
Urbroj: 525-01-96-1
Zagreb, 29. veljače 1996.

Ministar
poljoprivrede i šumarstva
Matej Janković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Prilog br. 1.

PROGRAM TEČAJA IZ ZAŠTITE BILJA ZA OSPOSOBLJAVANJE ZAPOSLENIKAZA RAD U POLJOPRIVREDNOJ LJEKARNI

Sadržaj

1. Uvod i zakonski propisi 2 sata

2. Štetočinje bilja 4 sata

3. Zaštita bilja - opći dio 2 sata

4. Sredstva za zaštitu bilja (fitofarmacija)

- opći dio 10 sati

5. Sredstva za zaštitu bilja (fitofarmacija)

- posebni dio 8 sati

6. Mjere zaštite bilja 9 sati

Sveukupno 35 sati

1. Uvod i zakonski propisi

Osnovna znanja o Zakonu o zaštiti bilja, Zakonu o prometu otrova i njihovimprovedbenim propisima, propisima o zaštiti okoliša i drugim značajnim propisima.

2 sata

2. Štetočinje bilja

Životinje: Kukci - prepoznavanje, način života, slika i posljediceoštećivanja, najvažnije skupine. Grinje, nematode, puževi, glodavci, pticei divljač - slika i posljedice oštećivanja.

2 sata

Uzročnici bolesti: Pojam biljne bolesti. Neživi uzročnici bolesti(klima, utjecaj tla, gnojiva, onečišćenja izvan poljodjelstva, mehaničkaoštećenja itd.). Gljive, bakterije, virusi i virusima slični uzročnicii parazitske cvjetnice - slika i posljedice napada.

1 sat

Korovi: Pojam i podjela korova. Razmnožavanje i širenje korova.Najvažnije vrste korova - prepoznavanje i posljedice zakorovljenosti.

1 sat

3. Zaštita bilja - opći dio

Pojam zaštite bilja (fitomedicine). Integrirana zaštita bilja. Organsko-biološkaproizvodnja. Ekološki i gospodarski pristup zaštiti bilja. Mjere zaštitebilja: agrotehničke, mehaničke, fizikalne, biološke i kemijske te njihoveprednosti i nedostaci.

2 sata

4. Sredstva za zaštitu bilja (fitofarmacija) - opći dio

Pojam pesticida i sredstva za zaštitu bilja. Podjela sredstava za zaštitubilja. Stručni izrazi. Registracija sredstava za zaštitu bilja. Upute idobra gospodarska praksa.

1 sat

Otrovnost i opasnost od sredstava za zaštitu bilja, s primjerima otrovanja.Mjerila otrovnosti i opasnosti i putevi prodora u organizam. Opasnost zaokoliš. Podjela otrova u skupine i propisi vezani uz postupak s otrovimaovisno o skupini.

1 sat

Opasnost za primjenitelja, s primjerima otrovanja. Mjere opreza i opremaza osobnu zaštitu.

1 sat

Opasnost za potrošače namirnica i stočne hrane (toleranca, karenca,zabrane i ograničenja) s primjerima otrovanja.

1 sat

Opasnost od sredstava za zaštitu bilja za domaće životinje, divljač,ribe, pčele i biljke. Sprečavanje otrovanja i onečišćenja okoliša s primjerima.

1 sat

Formulacije sredstava za zaštitu bilja. Svojstva i označavanje pojedinihformulacija. Nazivi sredstava i djelatnih tvari. Tvorničke kombinacijesredstava. Miješanje prije primjene.

1 sat

Način primjene sredstava (prskanje, raspršivanje, aerosol, zaprašivanje,granule, mamci itd). Razrjeđivanje sredstava, način pripreme škropiva,mjerenje, doza i koncentracija, s vježbama izračunavanja.

2 sata

Pakiranje i označavanje sredstava (propisi). Oznake upozorenja ("R"oznake) i oznake obavijesti ("S" oznake). Uskladištenje i rukovanje sasredstvima za zaštitu bilja (propisani uvjeti i dobra gospodarska praksa)s primjerima prekršaja i posljedica nepridržavanja pravila. Način zbrinjavanjaostataka otrova i ambalaže. Trajnost sredstava. Vođenje očevidnika o prometuotrova i djelatnicima koji rukuju otrovima.

1 sat

Pojava rezistentnosti štetočinja s primjerima i usporavanje te pojave.Prirodni neprijatelji štetnika - uloga prirodnih neprijatelja, negativanutjecaj sredstava za zaštitu bilja na prirodne neprijatelje, selektivnai univerzalna sredstva, štetnost nepotrebne primjene sredstava za zaštitubilja.

1 sat

5. Sredstva za zaštitu bilja (fitofarmacija) - posebni dio

Insekticidi: Osnovna svojstva i načini djelovanja (sistemično,kontaktno, želučano, početno, dugotrajno itd.). Podjela prema kemijskojpripadnosti (klorirani ugljikovodici, organofosforni insekticidi, karbamati,piretroidi i dr.). Regulatori razvoja kukaca i bioinsekticidi. Folijarnaprimjena. Tretiranje tla i sjemena. Uporaba insekticida u skladištima hranei poljoprivrednih proizvoda.

Akardicidi, nematocidi, limacidi, rodenticidi i korvicidi.

2 sata

Fungicidi - Osnovna svojstva i namjena. Podjela fungicida ponamjeni (tretiranje nadzemnih dijelova, tretiranje sjemena, raskuživanjetla). Podjela po načinu djelovanja (sistemično i površinsko djelovanje,prednosti i nedostaci).

2 sata

Herbicidi - Osnovna svojstva. Podjela prema kemijskoj pripadnosti,prema vremenu i načinu primjene (prije sjetve, nakon sjetve a prije nicanja,nakon nicanja, usmjerena primjena), prema mehanizmu djelovanja (kontaktni,sistemični, rezidualni, rezidualno kontaktni). Selektivno i fitotoksičnodjelovanje herbicida. Rezidualno djelovanje i štete na kulturama u plodoredu.

4 sata

6. Mjere zaštite bilja

Ratarski usjevi: Najvažnije štetočinje (opis, simptomi i slika)i svojstvene korovske vrste. Postupci suzbijanja i izbor sredstava.

Kulture: žitarice, kukuruz, suncokret, soja, uljana repica, šećernarepa i dr.

2 sata

Povrće: Najvažnije štetočinje (opis, simptoni i slika) i svojstvenekorovske vrste. Postupci suzbijanja i izbor sredstava.

Kulture: krumpir, krastavac, grah, grašak, rajčica, salata, kupusnjačei luk.

2 sata

Voćnjaci i vinogradi: Najvažnije štetočinje (opis, simptomi islika) i svojstvene korovske vrste. Postupci suzbijanja i izbor sredstava.Neki uzročnici bolesti koji se ne mogu suzbiti.

Kulture: jabuka, kruška, breskva, šljiva, maslina, vinova lozai dr.

2 sata

Skladišta i gospodarski objekti: Najvažnije štetočinje (opisi slika). Postupci suzbijanja.

Poljoprivredni proizvodi: žitarice i grah.

1 sat

Cvijeće i ukrasno bilje - Uzgoj u zaštićenom prostoru i na otvorenom.Postupci suzbijanja (sterilizacija tla, ostali postupci) i izbor sredstava.

Šumsko bilje - Osnovni problemi i mjere zaštite šumskog bilja.

2 sata


ttp://www.nn.hr/search/iaquery.exe">