Zakoni i propisi - Pravni savjeti 40 21.05.1996 Pravilnik o uvjetima za ovlašćivanje ovlaštenih mjeriteljskih laboratorija za ovjeravanje i ugradnju taksometara
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

Na temelju članka 14. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine", br. 11/94) ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZA OVLAŠĆIVANJE OVLAŠTENIH MJERITELJSKIH LABORATORIJA ZA OVJERAVANJE I UGRADNJU TAKSOMETARA

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuju uvjeti koje moraju zadovoljavati ovlašteni mjeriteljski laboratoriji (u daljnjem tekstu: "laboratorij") za ispitivanje, ovjeravanje i ugradnju taksometra te rok važenja ovlaštenja.

Članak 2.

Uvjeti kojima mora zadovoljiti laboratorij određeni su normom HRN EN 45001, a primjenjuju se na:

1. djelatnike laboratorija koji obavljaju poslove ispitivanja, ovjeravanja i ugradnje taksometara

2. održavanje radnog prostora i opreme za poslove ispitivanja, ovjeravanja i ugradnje taksometara

3. dokumentiranost metoda i postupaka ispitivanja, ovjeravanja i ugradnje taksometara

4. prihvaćanje obveza određenih normom te suradnju s naručiteljima usluga (poslova).

Članak 3.

Laboratorij mora zadovoljiti uvjetima glede stupnja stručne spreme i broja djelatnika koji obavljaju poslove ispitivanja, ovjeravanja i ugradnje taksometara, metoda i postupaka ispitivanja, ovjeravanja i ugradnje taksometara, opreme te radnog prostora.

Članak 4.

Laboratorij mora imati najmanje 2 (dva) djelatnika koji obavljaju poslove ispitivanja, ovjeravanja i ugradnje taksometara.

Djelatnici iz stavka 1. ovog članka moraju imati najmanje srednju stručnu spremu strojarskog, elektrotehničkog ili prometnog smjera ili VKV tehničke struke.

Djelatnici iz stavka 1. ovog članka moraju biti posebno stručno osposobljeni za ispitivanje, ovjeravanje i ugradnju taksometara od proizvođača taksometara ili ustanove koja obavlja djelatnost obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Članak 5.

Laboratorij mora zadovoljiti uvjete da će stručno i kvalitetno obavljati poslove iz članka 1. ovog pravilnika što će dokazati da ima utvrđene postupke i metode za obavljanje ovih poslova i to:

- postupke i metode ispitivanja, ovjeravanja i ugradnje taksometara, ako nisu određeni od proizvođača taksometara

- postupke održavanja i praćenja ispravnosti za svu opremu

- postupke praćenja i evidentiranja radnih uvjeta u radnom prostoru

- postupke zaprimanja zahtjeva za ispitivanje, ovjeravanje i ugradnju taksometara, preuzimanja, čuvanja i vraćanja taksometara te evidentiranja rezultata ispitivanja i čuvanja izvještaja o ispitivanju i dr.

Članak 6.

Laboratorij mora imati najmanje ovu opremu:

1. kanal, navoz ili dizalicu primjerene za vozila u koja se ugrađuju taksometri ili ih može uzeti na stalno korištenje temeljem ugovora

2. odgovarajuće mjerne valjke ili mjerni put duljine najmanje 40 metara, a koji se nalazi izvan javne prometne površine, ili ih može uzeti na stalno korištenje temeljem ugovora

3. ispitni uređaj za provjeru duljine prijeđenog puta

4. odgovarajuće mjerilo prijenosnog omjera vozila

5. ispitni uređaj za provjeru mjerila vremena korištenja

6. opremu za plombiranje i žigosanje

7. uređaj za pumpanje guma s odgovarajućim tlakomjerom

8. alat i druge ispitne uređaje prema uputama proizvođača taksometra.

Članak 7.

Ispitni uređaj iz članka 6. točka 3. ovog pravilnika mora imati standardno odstupanje najmanje tri puta manje od najveće dopuštene pogreške mjerila duljine prijeđenog puta.

Članak 8.

Ispitni uređaj iz članka 6. točka 5. ovog pravilnika mora imati standardno odstupanje najmanje pet puta manje od najveće dopuštene pogreške mjerila vremena korištenja.

Članak 9.

Laboratorij mora imati radni prostor za ispitivanje taksometara koji je:

1. izgrađen u skladu s propisanim tehničkim normativima i uvjetima higijenskotehničke zaštite

3. zaštićen od vibracija, prodiranja prašine, vodene pare, agresivnih plinova i sl.

4. zaštićen od djelovanja vanjskih elektromagnetskih polja i drugih zračenja.

Članak 10.

Radni prostor za ispitivanje taksometara mora imati:

1. mogućnost održavanja temperature: 22 ± 20C

2. napon napajanja ispitnih uređaja: 220 V ± 10%

3. učestalost napona napajanja ispitnih uređaja: 50 Hz ± 1%

4. napon napajanja taksometara: 12 (24) V ± 10% odnosno naziva vrijednosti ± 10%.

Članak 11.

U radnom prostoru za ispitivanje taksometara može se nalaziti samo oprema koja se koristi za ispitivanje taksometara i koja mora biti raspoređena tako da nije izložena izravnom utjecaju sunca i izvorima grijanja.

Članak 12.

U radnom prostoru za ispitivanje taksometara ne mogu se držati predmeti koji bi ometali normalno ispitivanje taksometara.

Članak 13.

Ovlaštenje dano laboratoriju važi najdulje 3 (tri) godine.

Članak 14.

Danom stupanja na snagu ovoga pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima osnivanja laboratorija za pregled taksometara ("Narodne novine", br. 53/91).

Članak 15.

U potvrđenim laboratorijima koji su ovlašteni prema Pravilniku o uvjetima osnivanja laboratorija za pregled taksometara ("Narodne novine", br. 53/91) obavljat će se ovjeravanje i ugradnja taksometara do 31. prosinca 1996.

Članak 16.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objavljivanja u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-02/96-03/02
Urbroj: 558-03/1-96-1
Zagreb, 14. svibnja 1996.

Ravnatelj
Državnog zavoda za normizaciju
i mjeriteljstvo
dr. Jakša Topić, dipl. ing., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.