Zakoni i propisi - Pravni savjeti 40 21.05.1996 Obvezatne upute broj II - o obrascima za provedbu savjetodavnog referenduma na dan 2. lipnja 1996. godine

     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

DRŽAVNO POVJERENSTVO ZA PROVEDBU REFERENDUMA

Na osnovi članka 16. stavka 1. alineje 4. Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne samouprave ("Narodne novine", br. 33/96) Državno povjerenstvo za provedbu referenduma daje

OBVEZATNE UPUTE BROJ II.

O OBRASCIMA ZA PROVEDBU SAVJETODAVNOG REFERENDUMA NA DAN 2. LIPNJA 1996. GODINE

1. Pripreme i provedba savjetodavnog referenduma na dan 2. lipnja 1996. godine obavljat će se isključivo po obrascima propisanim Obvezatnim uputama.

2. Obrasci iz točke 1. ovih Obvezatnih uputa nose oznake OR.

3. Ako za pojedine radnje nije obvezatnim uputama utvrđen odgovarajući obrazac, tijela za provođenje državnog referenduma odredit će sadržaj i oblik akta sukladno odredbama Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne samouprave, kad je to neophodno za provedbu radnji u referendumu, o čemu će se prije donošenja akta izvijestiti Državno povjerenstvo za provedbu referenduma.

4. Obrasci za provedbu savjetodavnog referenduma:

OR-1 Rješenje o imenovanju članova povjerenstva za provedbu državnog referenduma u županiji

OR-2 Rješenje o imenovanju članova povjerenstva za provedbu državnog referenduma u Gradu Zagrebu, gradu, odnosno općini

OR-3 Rješenje o imenovanju članova odbora za provedbu glasovanja na državnom referendumu

OR-4 Rješenje o određivanju glasačkih mjesta

OR-5 Izjava o prihvaćanju dužnosti člana tijela za provedbu državnog referenduma

OR-6 Glasački listić kojim se obavlja glasovanje na savjetodavnom referendumu za područje Grada Našica

OR-7 Glasački listić kojim se obavlja glasovanje na savjetodavnom referendumu za područje Grada Novske

OR-8 Glasački listić kojim se obavlja glasovanje na savjetodavnom referendumu za područje Općine Kloštar Ivanić

OR-9 Glasački listić kojim se obavlja glasovanje na savjetodavnom referendumu za područje Općine Đurđenovac

OR-10 Glasački listić kojim se obavlja glasovanje na savjetodavnom referendumu za područje Općine Podgorač

OR-11 Glasački listić kojim se obavlja glasovanje na savjetodavnom referendumu za područje Općine Križ

OR-12 Glasački listić kojim se obavlja glasovanje na savjetodavnom referendumu za područje Općine Feričanci

OR-13 Glasački listić kojim se obavlja glasovanje na savjetodavnom referendumu za područje Zagrebačke županije

OR-14 Glasački listić kojim se obavlja glasovanje na savjetodavnom referendumu za područje Grada Ivanić-Grada

OR-15 Glasački listić kojim se obavlja glasovanje na savjetodavnom referendumu za područje općina otoka Paga - Pag i Novalju

OR-16 Zapisnik o radu odbora za provedbu glasovanja

OR-17 Zapisnik o radu odbora za provedbu glasovanja na području Zagrebačke županije

OR-18 Zapisnik o radu povjerenstva za provedbu državnog referenduma u gradu, odnosno općini

OR-19 Zapisnik o radu povjerenstva za provedbu državnog referenduma u gradu, odnosno općini na području Zagrebačke županije

Predsjednik
dr. Krunislav Olujić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

                       
       REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNO POVJERENSTVO ZA
  PROVEDBU REFERENDUMA

                                                                                                                                                           OR-1

(Članak 14. stavak 2. Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne samouprave)

Na osnovi članka 14. stavka 2. Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne samouprave ("Narodne novine", br. 33/96) Državno povjerenstvo za provedbu referenduma donosi

RJEŠENJE

O IMENOVANJU ČLANOVA POVJERENSTVA ZA PROVEDBU DRŽAVNOG REFERENDUMA U ŽUPANIJI

I. U Povjerenstvo za provedbu državnog referenduma u županiji _________________ imenuju se:

1. _________________, predsjednik

2. _________________, član

3. _________________, član

4. _________________, član

5. _________________, član

i zamjenici:

1. _________________, zamjenik predsjednika

2. _________________, zamjenik člana

3. _________________, zamjenik člana

4. _________________, zamjenik člana

5. _________________, zamjenik člana

II. Povjerenstvo za provedbu državnog referenduma u županiji: brine se za zakonitu provedbu savjetodavnog referenduma u županiji, nadzire rad povjerenstva za provedbu državnog referenduma u Gradu Zagrebu, gradu i općini, obavlja sve tehničke pripreme za provedbu savjetodavnog referenduma u skladu s obvezatnim uputama Državnog povjerenstva za provedbu referenduma, prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na glasačkim mjestima u županiji i dostavlja ih Državnom povjerenstvu za provedbu referenduma, te obavlja i druge poslove određene Zakonom o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne samouprave.

Predsjednik

dr. Krunislav Olujić


                                
                 REPUBLIKA HRVATSKA
        POVJERENSTVO ZA PROVEDBU
DRŽAVNOG REFERENDUMA U ŽUPANIJI

                                                                                                  OR-2

(Članak 14. stavak 4. Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne samouprave)

Na osnovi članka 14. stavka 4. Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne samouprave ("Narodne novine", br. 33/96) Povjerenstvo za provedbu državnog referenduma u županiji donosi

RJEŠENJE

O IMENOVANJU ČLANOVA POVJERENSTVA ZA PROVEDBU DRŽAVNOG REFERENDUMA U
___________________________________
      (Gradu Zagrebu, gradu, odnosno općini)

I.   U    Povjerenstvo za provedbu državnog referenduma
u  ___________________________________
      
  (Gradu Zagrebu, gradu, odnosno općini)

imenuju se:

1. _________________________________, predsjednik

2. _________________________________, član

3. _________________________________, član

i zamjenici:

1. _________________________________, zamjenik predsjednika

2. _________________________________, zamjenik člana

3. _________________________________, zamjenik člana

II. Povjerenstvo za provedbu državnog referenduma u Gradu Zagrebu, gradu odnosno općini određuje glasačka mjesta i imenuje odbore za provedbu glasovanja na državnom referendumu u Gradu Zagrebu, gradu, odnosno općini, brine se za zakonitu provedbu savjetodavnog referenduma u Gradu Zagrebu, gradu, odnosno općini, prikuplja i zbraja rezultate glasovanja sa glasačkih mjesta u Gradu Zagrebu, gradu, odnosno općini i dostavlja ih povjerenstvu za provedbu državnog referenduma u županiji.

Članovi:                         Predsjednik

1.
2.
3.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU DRŽAVNOG REFERENDUMA U
_______________________________
 
(Gradu Zagrebu, gradu, odnosno općini)
                                                                                                                                                OR-3

(Članak 18. stavak 1. alineja 1. Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne samouprave)

Na osnovi članka 18. stavka 1. alineje 1. Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne samouprave ("Narodne novine", br. 33/96) Povjerenstvo za provedbu državnog referenduma
u   ___________________________________   donosi
          (Gradu Zagrebu, gradu, odnosno općini)

R J E Š E N J E

O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA PROVEDBU
GLASOVANJA NA DRŽAVNOM REFERENDUMU

I. U odbor za provedbu glasovanja za glasačko
mjesto _____________________  imenuju se:
                     (broj i naziv)

1. _________________________________ predsjednik

2. _________________________________ član

3. _________________________________ član

i zamjenici:

1. _________________________________ zamjenik predsjednika

2. _________________________________ zamjenik člana

3. _________________________________ zamjenik člana

II. Odbor neposredno provodi glasovanje na označenom glasačkom mjestu, te nadzire i osigurava zakonitost i tajnost glasovanja.

U __________________ M. P.                           Predsjednik
          (mjesto i datum)

Članovi:

1.
2.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU DRŽAVNOG REFERENDUMA U
___________________________________   
          
(Gradu Zagrebu, gradu, odnosno općini)

                                                                                                                    OR-4

(Članak 18. stavak 1. alineja 1. Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne samouprave)

Na osnovi članka 18. stavka 1. alineja 1. Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne samouprave ("Narodne novine", br. 33/96) Povjerenstvo za provedbu državnog referenduma
u ___________________________________ donosi
       (Gradu Zagrebu, gradu, odnosno općini)

R J E Š E N J E
O ODREĐIVANJU GLASAČKIH MJESTA

Za područje ___________________________________ određuju
                        (Gradu Zagrebu, gradu, odnosno općini)

se ova glasačka mjesta:
       Glasačko mjesto broj 1 u _________________________________________
                                                        
         (navesti potpunu i točnu
________________________________________________________________
     
                                               adresu i oznaku glasačkog mjesta)

na kojem će glasovati birači s prebivalištem _______________________________
                                                                                 
       (točno
________________________________________________________________
                              
označiti puni naziv mjesta, sela, zaselka, kuće i sl.)

Glasačko mjesto broj 2 u ____________________________________________
                                                     
 (navesti potpunu i točnu
________________________________________________________________
                         
                  adresu i oznaku glasačkog mjesta)

na kojem će glasovati birači s prebivalištem _______________________________
                                                                               
  (točno označiti
________________________________________________________________
                                           
puni naziv mjesta, sela, zaselka, kuće i sl.)

Glasačko mjesto broj 3. . . . . . . itd. isto kao pod 1.

Glasačko mjesto broj 4. . . . . . . . itd. isto kao pod 1, sve do određivanja posljednjeg glasačkog mjesta na području za koje su određena glasačka mjesta.

                                                                                     Predsjednik
U  ________________________ M. P.       ________________________

Članovi:

1.
2.

                                                                                                                                           OR-5

IZJAVA
O PRIHVAĆANJU DUŽNOSTI ČLANA TIJELA ZA PROVEDBU DRŽAVNOG REFERENDUMA

Ja ________________________       ________________________
          
      (ime i prezime)                                                  (prebivalište)

                                             ________________________
                                      
   (jedinstveni matični broj)

izjavljujem da ću dužnost predsjednika (zamjenika predsjednika), člana (zamjenika člana) ___________________________________________________________________
                                                
(naziv povjerenstva - odbora)

obavljati nepristrano, odgovorno i savjesno u skladu s Ustavom i zakonom.

U  ________________________                  ________________________
                 (mjesto i datum)                                                                    (potpis)

                                                                                                   OR-6
                                                                                            Serijski broj:

GLASAČKI LISTIĆ

1. Grad Našice izdvaja se iz Županije Požeško-Slavonske i pripaja Županiji Osječko-Baranjskoj;

2. Grad Našice ostaje u Županiji Požeško-Slavonskoj (sadašnje stanje).

UPUTA: Birač glasuje tako da na glasačkom listiću zaokruži redni broj jednog od prijedloga za koji glasuje.

M. P.

                                                                                     OR-7
                                                                                            Serijski broj:

GLASAČKI LISTIĆ

1. Grad Novska izdvaja se iz Županije Sisačko-Moslavačke i pripaja Županiji Požeško-Slavonskoj;

2. Grad Novska ostaje u Županiji Sisačko-Moslavačkoj (sadašnje stanje).

UPUTA: Birač glasuje tako da na glasačkom listiću zaokruži redni broj jednog od prijedloga za koji glasuje.

M. P.

  OR-8
                                                                                            Serijski broj:

GLASAČKI LISTIĆ

1. Općina Kloštar Ivanić izdvaja se iz Županije Sisačko-Moslavačke i pripaja Zagrebačkoj županiji;

2. Općina Kloštar Ivanić ostaje u Županiji Sisačko-Moslavačkoj (sadašnje stanje).

UPUTA: Birač glasuje tako da na glasačkom listiću zaokruži redni broj jednog od prijedloga za koji glasuje.

M. P.

  OR-9
                                                                                            Serijski broj:

GLASAČKI LISTIĆ

1. Općina Đurđenovac izdvaja se iz Županije Požeško-Slavonske i pripaja Županiji Osječko-Baranjskoj;

2. Općina Đurđenovac ostaje u Županiji Požeško-Slavonskoj (sadašnje stanje).

UPUTA: Birač glasuje tako da na glasačkom listiću zaokruži redni broj jednog od prijedloga za koji glasuje.

M. P.

OR-10
Serijski broj:

GLASAČKI LISTIĆ

1. Općina Podgorač izdvaja se iz Županije Požeško-Slavonske i pripaja Županiji Osječko-Baranjskoj;

2. Općina Podgorač ostaje u Županiji Požeško-Slavonskoj (sadašnje stanje).

UPUTA: Birač glasuje tako da na glasačkom listiću zaokruži redni broj jednog od prijedloga za koji glasuje.

M. P.

OR-11   
 Serijski broj:

GLASAČKI LISTIĆ

1. Općina Križ izdvaja se iz Županije Sisačko-Moslavačke i pripaja Zagrebačkoj Županiji;

2. Općina Križ ostaje u Županiji Sisačko-Moslavačkoj (sadašnje stanje).

UPUTA: Birač glasuje tako da na glasačkom listiću zaokruži redni broj jednog od prijedloga za koji glasuje.

M. P.

OR-12
 Serijski broj:

GLASAČKI LISTIĆ

1. Općina Feričanci izdvaja se iz Županije Požeško-Slavonske i pripaja Županiji Osječko-Baranjskoj;

2. Općina Feričanci ostaje u Županiji Požeško-Slavonskoj (sadašnje stanje).

UPUTA: Birač glasuje tako da na glasačkom listiću zaokruži redni broj jednog od prijedloga za koji glasuje.

M. P.

OR-13
 Serijski broj:

GLASAČKI LISTIĆ

1. Grad Zagreb izdvaja se iz Zagrebačke županije u posebnu teritorijalnu upravu i samoupravnu jedinicu;

2. Grad Zagreb ostaje unutar Zagrebačke županije (sadašnje stanje).

UPUTA: Birač glasuje tako da na glasačkom listiću zaokruži redni broj jednog od prijedloga za koji glasuje.

M. P.

OR-14
 Serijski broj:

GLASAČKI LISTIĆ

1. Grad Ivanić-Grad izdvaja se iz Županije Sisačko-Moslavačke i pripaja Zagrebačkoj županiji;

2. Grad Ivanić-Grad ostaje u Županiji Sisačko-Moslavačkoj (sadašnje stanje).

UPUTA: Birač glasuje tako da na glasačkom listiću zaokruži redni broj jednog od prijedloga za koji glasuje.

M. P.

OR-15
 Serijski broj:

GLASAČKI LISTIĆ

1. Općine otoka Paga - Pag i Novalja izdvajaju se iz Županije Ličko-Senjske i pripajaju Županiji Zadarsko-Kninskoj;

2. Općine otoka Paga - Pag i Novalja ostaju u Županiji Ličko-Senjskoj (sadašnje stanje).

UPUTA: Birač glasuje tako da na glasačkom listiću zaokruži redni broj jednog od prijedloga za koji glasuje.

M. P.

ŽUPANIJA _____________________________________
                                             (naziv županije)

GRAD - OPĆINA  _______________________________
                                        (naziv grada - općine)

GLASAČKO MJESTO ___________________________
                                                 (broj i naziv)

OR-16

(Članak 37. Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne samouprave)

Z A P I S N I K
O RADU ODBORA ZA PROVEDBU GLASOVANJA

I. Savjetodavni referendum raspisan je Odlukom Vlade Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 33/96) za dan 2. lipnja 1996. godine, radi prethodnog pribavljanja mišljenja

građana  ______________________________________________________ o
                                           (naziv grada - općine)
inicijativi za izdvajanje Grada - Općine ________________________________  iz
                                                                                 (naziv grada - općine)
Županije ______________________ i njezinim - njegovim pripaja-
                      (naziv županije)
njem Županiji ______________________.
                                      (naziv županije)

II. Nazočni članovi odbora:

1. ______________________, predsjednik

    ______________________, zamjenik predsjednika

2. ______________________, član

    ______________________, zamjenik člana

3. ______________________, član

    ______________________, zamjenik člana

III. Utvrđuje se da je odbor za provedbu glasovanja od povjerenstva za provedbu državnog referenduma grada, odnosno općine primio potreban glasački materijal (izvod iz popisa birača, glasačku kutiju, glasačke listiće, kemijske olovke, omotnice i dr.).

IV. Nakon što je postavljena glasačka kutija, izvod iz popisa birača i glasački listići, glasačko mjesto otvoreno je u sati.

V. Tijekom vremena određenog za glasovanje, na temelju članka 35. stavka 3. i 4. Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne samouprave (dalje: Zakon), na označenom glasačkom mjestu glasovali su slijedeći birači:

Na temelju članka 35. stavka 3.
Zakona
(Birači glasovali z pomoć druge
osobe - invalidi, nepismeni)
Na temelju članka 35. stavka 4.
Zakona
(Birači koji nisu u mogućnosti glaso-
vati na glasačkom mjestu - zbog bo-
lesti i sl.)

   Red.  
br.

     IME I PREZIME         Red.  
   br.
   IME I PREZIME    
                    
                    
                    

Ako ima više birača koji su glasovali na temelju članka 35. stavka 3. i 4. Zakona na posebnom listu ili arku prema istom obrascu upisati svakog birača i oni su sastavni dio ovog zapisnika.

VI. Glasačko mjesto je zatvoreno u sati.

Biračima zatečenima u 19,00 sati na glasačkom mjestu omogućeno je glasovanje, pa je glasovanje završeno u sati.

VII. Za vrijeme glasovanja nisu se dogodile nikakove izvanredne okolnosti u smislu odredaba Zakona koje bi trebalo unijeti u zapisnik o radu odbora za provedbu glasovanja (ako su se dogodile takve okolnosti tada ih je potrebno opisati u ovom ostavljenom prostoru).

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

VIII. Odbor za provedbu glasovanja potom pristupa utvrđivanju rezultata glasovanja na označenom glasačkom mjestu.

Na glasačkom mjestu ostalo je neuporabljenih glasačkih listića ..............      ______________

Utvrđeni su slijedeći rezultati glasovanja:

1. Broj birača prema izvatku iz popisa
    birača ...............................................................................................      ______________

2. Broj birača koji su glasovali prema izvatku
     iz popisa birača ...............................................................................       ______________

3. Broj birača koji su glasovali na osnovi
    potvrde
nadležnog tijela ...................................................................       ______________

4. Glasačko mjesto ima ukupno birača ................................................       ______________
    (točka 4. = točka 1. + točka 3.)

5. Ukupno je glasovalo birača ............................................................       ______________
    (točka 5. = točka 2. + točka 3.)

6. Broj važećih glasačkih listića .............................................................       ______________

7. Broj nevažećih glasačkih listića .........................................................       ______________

8. Ukupan broj glasačkih listića u ...........................................................       ______________
glasačkoj kutiji

(točka 8. = točka 6. + točka 7.)

IX. A) Budući da je ukupan broj glasačkih listića u glasačkoj kutiji (VIII. točka 8.) isti ili manji od ukupnog broja birača koji su glasovali (VIII. točka 5.) vrijedi rezultat glasovanja po glasačkim listićima.

B) Budući da je ukupan broj glasačkih listića u glasačkoj kutiji (VIII. točka 8.) veći od ukupnog broja birača koji su glasovali (VIII. točka 5.) odbor za provedbu glasovanja sastavlja zapisnik i s izvješćem dostavlja za provedbu državnog referenduma u gradu, odnosno općini.

(Precrtati tekst pod A ili B, ovisno o utvrđenom stanju)

X. 1.) Prijedlog da se Grad - Općina ________________________________  
                                                                                 (naziv grada - općine)
izdvaja iz Županije _______________________________________  i pripaja
                                            (naziv županije)
Županiji _______________________________________________  dobio je
                                            (naziv županije)
___________________________________ glasova.

2.) Prijedlog da se Grad - Općina ________________________________  
                                                                                 (naziv grada - općine)
ostaje u Županiji _______________________________________  dobio je
                                            (naziv županije)
___________________________________ glasova.

XI. Na ovaj zapisnik odbora za provedbu glasovanja nemaju primjedbi - imaju slijedeće primjedbe:

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
                                    (ako ima primjedaba potrebno ih je što iscrpnije navesti)


U _______________________ 1996.

Članovi: ___________________                                      Predsjednik

1. ________________________

2. ________________________

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA ___________________________
                                                               (naziv županije)

GRAD - OPĆINA ___________________________________
(nepotrebno precrtati)                                 (naziv grada - općine)


GLASAČKO MJESTO _______________________________
                                                                  (broj i naziv)

OR-17

(Članak 37. Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne samouprave)

Z A P I S N I K
O RADU ODBORA ZA PROVEDBU GLASOVANJA

I. Savjetodani referendum raspisan je Odlukom Vlade Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 33/96) za dan 2. lipnja 1996. godine radi prethodnog pribavljanja mišljenja građana Zagrebačke županije o njezinom budućem područnom ustrojstvu.

II. Nazočni članovi odbora:

1. _______________________________, predsjednik

    _______________________________, zamjenik predsjednika

2. _______________________________, član

    _______________________________, zamjenik člana

3 ._______________________________ , član

    _______________________________, zamjenik člana

III. Utvrđuje se da je odbor za provedbu glasovanja od povjerenstva za provedbu državnog referenduma grada, odnosno općine primio potreban glasački materijal (izvod iz popisa birača, glasačku kutiju, glasačke listiće, kemijske olovke, omotnice i dr.).

IV. Nakon što je postavljena glasačka kutija, izvod iz popisa birača i glasački listići, glasačko mjesto otvoreno je u sati.

V. Tijekom vremena određenog za glasovanje, na temelju članka 35. stavka 3. i 4. Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne samouprave (dalje: Zakon), na označenom glasačkom mjestu glasovali su slijedeći birači:

Na temelju članka 35. stavka 3.
Zakona
(Birači glasovali z pomoć druge
osobe - invalidi, nepismeni)
Na temelju članka 35. stavka 4.
Zakona
(Birači koji nisu u mogućnosti glaso-
vati na glasačkom mjestu - zbog bo-
lesti i sl.)

   Red.  
br.

     IME I PREZIME         Red.  
   br.
   IME I PREZIME    
                    
                    
                    
       
       
       
       

Ako ima više birača koji su glasovali na temelju članka 35. stavka 3. i 4. Zakona na posebnom listu ili arku prema istom obrascu upisati svakog birača i oni su sastavni dio ovog zapisnika.

VI. Glasačko mjesto je zatvoreno u __________ sati.

Biračima zatečenima u 19,00 sati na glasačkom mjestu omogućeno je glasovanje, pa je glasovanje završeno u sati.

VII. Za vrijeme glasovanja nisu se dogodile nikakove izvanredne okolnosti u smislu odredaba Zakona koje bi trebalo unijeti u zapisnik o radu odbora za provedbu glasovanja (ako su se dogodile takve okolnosti tada ih je potrebno opisati u ovom ostavljenom prostoru).

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

VIII. Odbor za provedbu glasovanja potom pristupa utvrđivanju rezultata glasovanja na označenom glasačkom mjestu.

Na glasačkom mjestu ostalo je
neuporabljenih glasačkih listića ........................................      ______________

Utvrđeni su slijedeći rezultati glasovanja:

1. Broj birača prema izvatku iz popisa
    birača . .......................................................................      ______________

2. Broj birača koji su glasovali prema izvatku
    iz popisa birača ...........................................................      ______________.

3. Broj birača koji su glasovali na osnovi
    potvrde
nadležnog tijela ..............................................      ______________.

4. Glasačko mjesto ima ukupno birača ...........................      ______________
    (točka 4. = točka 1. + točka 3.)

5. Ukupno je glasovalo birača ........................................     _____________.
    (točka 5.= točka 2. + točka 3.)

6. Broj važećih glasačkih listića ........................................      ______________.

7. Broj nevažećih glasačkih listića......................................     ______________ .

8. Ukupan broj glasačkih listića u
    glasačkoj kutiji ..............................................................      ______________.

(točka 8.= točka 6. + točka 7.)

IX. A) Budući da je ukupan broj glasačkih listića u glasačkoj kutiji (VIII. točka 8.) isti ili manji od ukupnog broja birača koji su glasovali (VIII. točka 5.) vrijedi rezultat glasovanja po glasačkim listićima.

B) Budući da je ukupan broj glasačkih listića u glasačkoj kutiji (VIII. točka 8.) veći od ukupnog broja birača koji su glasovali (VIII. točka 5.) odbor za provedbu glasovanja sastavlja zapisnik i s izvješćem dostavlja povjerenstvu za provedbu državnog referenduma u gradu, odnosno općini.

(Precrtati tekst pod A ili B, ovisno o utvrđenom stanju)

X. 1.) Prijedlog da se Grad Zagreb izdvaja iz Zagrebačke županije u posebnu teritorijalnu upravu i samoupravnu jedinicu dobio je ............... _________  glasova.

2.) Prijedlog da Grad Zagreb ostaje unutar Zagrebačke županije (sadašnje stanje) dobio je............  ________ glasova.

XI. Na ovaj zapisnik članovi odbora za provedbu glasovanja nemaju primjedbi _________ imaju slijedeće primjedbe:

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

U _____________________ 1996.

Članovi:                                                               Predsjednik

1. _____________________

2. _____________________

                                                                
                        REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA _____________________________________
                                                 (naziv županije)
POVJERENSTVO ZA PROVEDBU
DRŽAVNOG REFERENDUMA U ___________________
                                                            (naziv grada-općine)

OR-18

(Članak 40. Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne samouprave)

Z A P I S N I K
O RADU POVJERENSTVA ZA PROVEDBU DRŽAVNOG
REFERENDUMA U
_________________________
                                           (naziv grada-općine)


I. Povjerenstvo za provedbu državnog referenduma u __________________________________________
                                                                                                                 (naziv grada-općine)

prikupilo je glasačke materijale sa svih glasačkih mjesta na svom području.

II. Povjerenstvo za provedbu referenduma utvrđuje rezultate glasovanja.

Ukupan broj neuporabljenih
glasačkih listića ........................................................................................       _______________________ .

Nakon što su zbrojeni rezultati glasovanja na svim glasačkim mjestima utvrđeno je:

1. Broj birača upisanih u
    popis birača ........................................................................................       _______________________.

2. Ukupan broj birača koji su
    glasovali prema popisu birača ...............................................................       _______________________.

3. Ukupan broj birača koji su
    glasovali na osnovi potvrde ...................................................................       _______________________.

4. Ukupno je glasovalo birača
   (točka 4.= točka 2. + točka 3.)   ...................................................................       _______________________  .

5. Ukupan broj važećih glasačkih
     listića ..................................................................................................       _______________________  .

6. Ukupan broj nevažećih glasačkih
    listića ...................................................................................................       _______________________  .

III. 1.) Prijedlog da se Grad - Općina ________________________________  
                                                                                 (naziv grada - općine)
izdvaja iz Županije _______________________________________  i pripaja
                                            (naziv županije)
Županiji _______________________________________________  dobio je
                                            (naziv županije)
___________________________________ glasova.

2.) Prijedlog da se Grad - Općina ________________________________  
                                                                                 (naziv grada - općine)
ostaje u Županiji _______________________________________  dobio je
                                            (naziv županije)
___________________________________ glasova.

IV. Na ovaj zapisnik odbora za provedbu glasovanja nemaju primjedbi - imaju slijedeće primjedbe:

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
                                    (ako ima primjedaba potrebno ih je što iscrpnije navesti)


U _______________________ 1996.

Članovi: ___________________                                      Predsjednik

1. ________________________

2. ________________________

                              
   REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
POVJERENSTVO ZA PROVEDBU DRŽAVNOG
REFERENDUMA U _____________________________
                                    (Gradu Zagrebu, gradu, odnosno općini)

OR-19

(Članak 40. Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne samouprave)

Z A P I S N I K
O RADU POVJERENSTVA ZA PROVEDBU DRŽAVNOG
REFERENDUMA U
_________________________
                                           (Gradu Zagrebu, gradu, odnosno općini)


I. Povjerenstvo za provedbu državnog referenduma u __________________________________________
                                                                                                   (Gradu Zagrebu, gradu, odnosno općini).

prikupilo je glasačke materijale sa svih glasačkih mjesta na svom području.

II. Povjerenstvo za provedbu referenduma utvrđuje rezultate glasovanja.

Ukupan broj neuporabljenih
glasačkih listića ........................................................................................       _______________________ .

Nakon što su zbrojeni rezultati glasovanja na svim glasačkim mjestima utvrđeno je:

1. Broj birača upisanih u
    popis birača ........................................................................................       _______________________.

2. Ukupan broj birača koji su
    glasovali prema popisu birača ...............................................................       _______________________.

3. Ukupan broj birača koji su
    glasovali na osnovi potvrde ...................................................................       _______________________.

4. Ukupno je glasovalo birača
   (točka 4.= točka 2. + točka 3.)   ...................................................................       _______________________  .

5. Ukupan broj važećih glasačkih
     listića ..................................................................................................       _______________________  .

6. Ukupan broj nevažećih glasačkih
    listića ...................................................................................................       _______________________  .

III. 1.) Prijedlog da se Grad Zagreb izdvaja iz Zagrebačke županije u posebnu teritorijalnu upravnu i samoupravnu jedinicu dobio je _____________________ glasova.

2.) Prijedlog da Grad Zagreb ostaje unutar Zagrebačke županije (sadašnje stanje) dobio je__________________ glasova.

IV. Na ovaj zapisnik članovi odbora za provedbu glasovanja nemaju primjedbi - imaju slijedeće primjedbe:

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
                                    (ako ima primjedaba potrebno ih je što iscrpnije navesti)


U _______________________ 1996.

Članovi: ___________________                                      Predsjednik

1. ________________________

2. ________________________