Zakoni i propisi - Pravni savjeti 39 17.05.1996 Pravilnik o unutarnjem redu u Nacionalnom parku"Mljet"
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE I PRIRODNE BAŠTINE

Na temelju članka 30. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine" br. 30/94 i 72/94), a u svezi s člankom 37. stavak 1. točka 8. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstva i državnih upravnih organizacija ("Narodne novine" br. 72/94), ravnatelj Državne uprave za zaštitu kulturne i prirodne baštine donosi

P R A V I L N I K

O UNUTARNJEM REDU U NACIONALNOM PARKU "MLJET"

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se pitanja zaštite, unapređenja i korištenja Nacionalnog parka "Mljet" (u daljnjem tekstu: Nacionalni park), te propisuju prekršaji i određuju upravne mjere za nepoštivanje odredaba ovoga Pravilnika.

Članak 2.

Zaposlenici Javne ustanove "Nacionalni park Mljet" (u daljnjem tekstu: Ustanova), fizičke i pravne osobe koje na području Nacionalnog parka obavljaju dopuštene djelatnosti, stanovnici, vlasnici i ovlaštenici prava na nekretninama, te posjetitelji Nacionalnog parka dužni su se pridržavati odredaba ovoga Pravilnika.

Članak 3.

Ustanova je dužna skrbiti o zaštiti, održavanju i promicanju Nacionalnog parka.

II. UNUTARNJI RED U NACIONALNOM PARKU

1. Vožnja i parkiranje vozila

Članak 4.

Posjetitelji koji vozilima dolaze u obilazak Velikog i Malog jezera, Babinih kuća, Njivica i Solina dužni su vozila parkirati na za to uređenom parkiralištu na području Vrbovica ili u Pomeni.

Vožnja od parkirališta Vrbovica prema Pristaništu, Babinoj kući, Njivicama i Solinama, kao i parkiranje, dozvoljeno je vlasnicima vozila koji stanuju u navedenim naseljima, vozilima Nacionalnog parka i hotela "Melita" i "Odisej".

Vlasnicima i ovlaštenicima prava na nekretninama (vinogradima u Velikoj i Maloj pomi te Gonoturu) dozvoljava se vožnja i parkiranje uz dozvolu Ustanove.

Gostima smještenim u Solinama, Njivicama i Babinim kućama dozvoljava se parkiranje vozila, a vožnja za vrijeme boravka jedino uz dozvolu Ustanove.

Ustanova je dužna osigurati prijevoz posjetitelja od parkirališta Vrbovica do Solina, Babinih kuća i Njivica najmanje četiri puta dnevno, a po potrebi i više puta.

Članak 5.

Brzina kretanja vozila na motorni pogon na putevima Nacionalnog parka je ograničena, i to:

- za izletnički vlak, traktore, radne strojeve i kultivatore, do 20 km/h,

- za autobuse, teretna i kombi vozila, do 30 km/h,

- za osobna vozila, do 40 km/h.

Članak 6.

Na pitanja koja nisu uređena ovim Pravilnikom, a odnose se na ponašanje u prometu, neposredno će se primjenjivati odredbe zakona i drugih propisa koji uređuju uvjete i ponašanja u prometu.

Članak 7.

Za reguliranje prometa u skladu s ovim Pravilnikom, na prometnicama Nacionalnog parka postavljaju se prometni znakovi, sukladno zakonu i propisima donesenim na temelju zakona, vodeći računa i o estetskom izgledu prostora.

2. Plovidba i privez plovila

Članak 8.

U Malo jezero dozvoljen je ulazak samo plovilima na vesla.

U Velikom jezeru i kanalu Soline dozvoljena je plovidba i privez plovila stanovnicima i vlasnicima objekata Goveđara, Babine kuće, Njivice, Velike loze, Pristaništa, Solina, kao i službenim plovilima Nacionalnog parka i hotela "Melita" i "Odisej".

Za prijevoz posjetitelja na Velikom jezeru Ustanova određuje prijevoznike.

Članak 9.

Privremeni privez plovila dozvoljen je samo u posebno označenim lučicama i sidrištima.

Članak 10.

Izvan označenih prostora zabranjen je privez ili sidrenje plovila bez odobrenja Ustanove.

Članak 11.

Kretanje plovila u Nacionalnom parku dozvoljeno je uz dopuštanje Ustanove.

Brzina plovila u kanalu Soline i Velikom jezeru ograničena je na 5 čvorova po satu.

Članak 12.

Radi spriječavanja nedozvoljene plovidbe u području Nacionalnog parka Ustanova može postaviti vidljive zapreke i oznake na moru.

3. Kupanje i obavljanje podvodnih aktivnosti

Članak 13.

Dozvoljeno je kupanje na području Nacionalnog parka, osim u pristaništima plovila, što se obilježava odgovarajućim oznakama..

Članak 14.

Dozvoljeno je kupanje pasa na za to označenim mjestima.

Članak 15.

Na području Nacionalnog parka zabranjeno je obavljanje podvodnih aktivnosti (športsko - rekreacijsko ronjenje, podvodno snimanje, podvodna natjecanja i podučavanje ronjenju) bez odobrenja Državne uprave za zaštitu kulturne i prirodne baštine (u daljnjem tekstu: Državna uprava).

Za ronjenje uz upotrebu ronilačke opreme plaća se naknada koju odredi ravnatelj Državne uprave.

4. Istraživanje mora i morskog dna

Članak 16.

Pravne ili fizičke osobe mogu u Nacionalnom parku obavljati istraživanja mora, morskog dna i morskog podzemlja na temelju posebnog odobrenja Državne uprave.

5. Ribolov

Članak 17.

Na području Nacionalnog parka ribolov je zabranjen.

Iznimno na području Nacionalnog parka, osim u Malom i Velikom jezeru te kanalu Soline, dozvoljen je rekreacijski ribolov pod uvjetima propisanim ovim Pravilnikom.

Članak 18.

Stanovnici, vlasnici i ovlaštenici prava na nekretninama na području Nacionalnog parka, mogu obavljati ribolov na temelju dozvole uz uporabu slijedećih ribolovnih alata:

- jednostruke mreže stajačice ukupne dužine 150 m, veličine oka najmanje 10 mm;

- trostruke mreže stajačice (poponice) ukupne dužine 100 m i veličine oka na središnjem zastoru (mahi) najmanje 40 mm;

- kogol veličine oka najmanje 12 mm;

- 3 vrše za lov ribe i rakova, širine oka najmanje 30 mm;

- povraz s kukom bez uporabe svjetla za lov liganja-parangal do najviše 150 udica;

Veličina oka mrežnog tega mjeri se u mokrom stanju od sredine do sredine uzla dužinom stranice oka.

Veličina oka vrša mjeri se najkraćom širinom otvora oka.

Uporaba kogola dozvoljena je od zalaza do izlaza sunca od 1. listopada do 30. travnja, uz uporabu motora do najviše tri cilindra.

Posjetitelji Nacionalnog parka mogu obavljati ribolov na temelju dozvole, uz uporabu sljedećeg ribolovnog alata:

- tri povraza (odmeta ili kančenice) s najviše 5 udica.

Članak 19.

Za ribolov u Nacionalnom parku mora se dobiti dozvola koju izdaje Ustanova. Za dozvolu se plaća propisana naknada.

Dozvola se izdaje najmanje za jedan dan, a najdulje za godinu dana.

Ovisno o duljini važenja dozvole plaća se iznos naknade.

Visinu naknade za obavljanje ribolova utvrđuje ravnatelj Ustanove.

Članak 20.

U ribolovu uz korištenje ribolovnog alata prema stavku 1. članka 18. dozvoljen je dnevni ulov do 7 kg ribe po dozvoli, a uz uporabu alata iz stavka 5. istog članka do 3 kg ribe po dozvoli.

Količina ulova iz stavka 1. ovoga članka može biti i veća ako se radi o ulovu jedne ribe teže od 3 kg.

Za ulov iz stavka 1. i 2. ovoga članka plaća se posebna naknada koju utvrđuje ravnatelj Ustanove.

Članak 21.

Ulovljene ribe ne smiju se stavljati u promet.

Članak 22.

Zabranjena je upotreba ribolovnih alata koji nisu navedeni u članku 18. ovoga Pravilnika.

Članak 23.

Zabranjen je lov, sabiranje i vađenje školjkaša i drugih morskih organizama na području Nacionalnog parka.

Dozvoljen je lov, sabiranje i vađenje školjkaša i drugih morskih organizama u znanstvene i obrazovne svrhe na temelju dopuštenja Državne uprave.

6. Lov

Članak 24.

Na području Nacionalnog parka zabranjen je lov, hvatanje, proganjanje, ozljeđivanje ili ubijanje životinja, oštećivanje njihovih razvojnih oblika, gnijezda ili legla i obitavališta.

Zabranjeno je loviti, hvatati i uznemiravati ptice u preletu.

Iznimno na području Nacionalnog parka dozvoljeno je hvatanje ili ubijanje životinja u znanstvenoistraživačke svrhe, radi provođenja sanitarnih mjera te uspostave prirodne ravnoteže, uz dopuštenje Državne uprave.

Članak 25.

Alohtone životinje u Nacionalnom parku odstranit će se lovom koji organizira Ustanova.

Istočnom granicom Nacionalnog parka od uvale Procijepa do uvale Velike Tatinice podići će se žičana ograda, s rampom za prijelaz vozila na Crnoj kladi, kako bi se onemogućio ulazak životinjske vrste s toga dijela otoka Mljeta.

Članak 26.

Zabranjeno je nošenje vatrenog oružja, odnosno drugog oružja pogodnog za lov na području Nacionalnog parka.

Vatreno oružje na području Nacionalnog parka mogu nositi samo službene i ovlaštene osobe u skladu sa zakonom.

Članak 27.

Na području Nacionalnog parka zabranjeno je slobodno kretanje pasa.

Psi se mogu držati vezani ili u ograđenom prostoru, te voditi na uzici.

7. Zaštita živog i neživog svijeta kopna

Članak 28.

Na području Nacionalnog parka zabranjeno je sjeći šume ili pošumljavati bez dopuštenja Državne uprave.

Članak 29.

Na području Nacionalnog parka zabranjeno je branje, sječa ili oštećivanje biljnog pokrova, osim na postojećim ratarskim i pašnjačkim površinama.

Dozvoljeno je obavljanje tradicionalne poljoprivrede.

Članak 30.

Zabranjeno je unošenje stranih (alohtonih) životinjskih i biljnih vrsta na području Nacionalnog parka bez dopuštenja Državne uprave.

Članak 31.

Posjetiteljima je zabranjeno loženje vatre izvan naselja i mjesta koja su posebno označena za tu namjenu.

Članak 32.

Zabranjeno je iskorištavanje mineralnih sirovina, mijenjanja krajolika, kao i bilo koje drugo korištenje prirodnih izvora.

Članak 33.

Na području Nacionalnog parka zabranjeno je:

- graditi i postavljati objekte bez dopuštenja Državne uprave,

- odlaganje građevinskog materijala,

- odlaganje industrijskog i kućnog otpada,

- ispuštanje tekućina i upotreba kemijskih sredstava kojima se može ugroziti biljni i životinjski svijet.

Do određivanja pogodnije lokacije, otpad će se uništavati na području Dubravice.

8. Posjetitelji

Članak 34.

Nacionalni park kao prostor naročite kulturne, znanstvene, odgojne, obrazovne, turističke i rekreativne vrijednosti namijenjen je posjećivanju.

Posjetitelji Nacionalnog parka mogu u njega ući samo na mjestima koja su određena kao ulazi u Nacionalni park.

Članak 35.

Za ulaz u Nacionalni park plaća se naknada Ustanovi.

Visinu naknade za ulaz u Nacionalni park utvrđuje ravnatelj Ustanove.

Za vrijeme boravka, kretanja i razgledavanja Nacionalnog parka posjetitelji su se dužni pridržavati uputa koje su otisnute na ulaznici, informativnim pločama te drugim oznakama u Nacionalnom parku.

Naknadu iz stavka 1. ovoga članka plaćaju i gosti turističkih i ugostiteljskih objekata.

Članak 36.

Ustanova određuje pravce kretanja i lokalitete koji se mogu posjećivati.

Pravci kretanja i lokaliteti koji se mogu posjećivati moraju biti odgovarajuće označeni.

Članak 37.

Unutar granica Nacionalnog parka dozvoljeno je kretanje posjetiteljima samo na podučjima i stazama koje su označene i namijenjene razgledavanju i posjećivanju.

Kretanje posjetitelja izvan područja i staza iz stavka 1. ovog članka dozvoljeno je samo uz pratnju zaposlenika Ustanove.

Članak 38.

Odredbe članka 35., 36. i 37. ne odnose se na stanovnike, te na vlasnike i ovlaštenike prava na nekretninama na području Nacionalnog parka.

Ustanova će osobama iz stavka 1. ovoga članka izdati iskaznicu za nesmetano kretanje do nekretnina.

9. Obavljanje djelatnosti

Članak 39.

Pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti na području Nacionalnog parka dužne su postupati u skladu sa zakonom, provedbenim propisima donesenim na temelju zakona i ovim Pravilnikom.

Za obavljanje djelatnosti na području Nacionalnog parka potrebno je i odobrenje Ustanove.

Za izdavanje odobrenja plaća se naknada čiju visinu utvrđuje ravnatelj Ustanove.

Zabranjeno je snimanje ili fotografiranje u Nacionalnom parku u komercijalne svrhe bez odobrenja Ustanove.

III. PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

Članak 40.

Protupožarnu zaštitu Nacionalnog parka Ustanova provodi i u cilju preventivnih protupožarnih mjera koja osigurava i organizira:

1. stalnu osmatračno-dojavnu službu, koju obavljaju djelatnici protupožarne zaštite Ustanove,

2. stalnu prohodnost puteva i staza kroz šume i šumsko zemljište,

3. ispravnost uređaja za gašenje požara i njihovo stalno tehničko osuvremenjivanje,

4. zabranu loženja vatre izvan naselja i mjesta koja su posebno označena i određena za tu namjenu.

Mjere protupožarne zaštite Nacionalnog parka djelatnici Ustanove provode u skladu s općim aktom i operativnim programom Ustanove.

IV. NADZOR I UPRAVNE MJERE

Članak 41.

Nadzor nad provođenjem ovoga Pravilnika obavlja Ustanova te nadležna tijela državne uprave u sklopu svoje nadležnosti.

Članak 42.

Neposrednu zaštitu u Nacionalnom parku obavljaju nadzornici.

Članak 43.

Nadzornik Nacionalnog parka ima službenu iskaznicu.

Sadržaj i oblik iskaznice propisuje ravnatelj Državne uprave.

Članak 44.

Nadzornik Nacionalnog parka ima propisanu odoru i znak.

Izgled i boju odore i znaka propisuje ravnatelj Državne uprave.

Članak 45.

Nadzornik Nacionalnog parka smije za vrijeme obavljanja službe nositi oružje.

Vrstu, uvjete i vrijeme nošenja oružja za vrijeme obavljanja službe određuje ravnatelj Ustanove, u skladu sa zakonom.

Članak 46.

Protiv fizičke ili pravne osobe koja obavlja radnje protivne odredbama ovoga Pravilnika nadzornik Nacionalnog parka ovlašten je podnijeti prekršajnu prijavu, ili je kazniti na licu mjesta.

Članak 47.

U obavljanju nadzora nadzornik Nacionalnog parka ima ovlaštenje:

- zatražiti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na temelju koje se može utvrditi identitet osobe,

- pregledati prtljagu i prijevozno sredstvo osobe,

- pregledati osobu ako se osnovano pretpostavlja da nosi vatreno oružje,

- zatražiti predočenje posebnog odobrenja za obavljanje određene djelatnosti ili kretanja po Nacionalnom parku,

- zabraniti plovidbu pravnoj ili fizičkoj osobi ako ne posjeduje propisano ovlaštenje ili ulaznicu za kretanje Nacionalnim parkom,

- narediti uklanjanje objekata koji su postavljeni bez odobrenja ili protivno odobrenju, odnosno odredbama ovoga Pravilnika,

- narediti izvršenje obveza ako u postupku nadzora utvrdi da se one ne obavljaju prema odredbama ovoga Pravilnika,

- poduzimati i druge radnje i mjere potrebne za provođenje unutarnjeg reda propisanog ovim Pravilnikom.

Ako fizičke ili pravne osobe ne postupe po rješenju nadzornika u obavljanju nadzora, nadzornik može, u opravdanim slučajevima, i kada je to po prirodi obveze, narediti izvršenje obveze putem trećih osoba, te u skladu sa zakonom provesti postupak naplate troškova od osobe koja je bila dužna postupiti po rješenju.

Članak 48.

U obavljanju nadzora po ovom Pravilniku, nadzornik Nacionalnog parka ovlašten je:

- privremeno oduzeti ribolovni alat, i oduzeti ulov, ako je osoba zatečena u ribolovu bez dozvole,

- privremeno oduzeti opremu ako je osoba zatečena u obavljanju podvodnih aktivnosti bez odobrenja,

- privremeno oduzeti oružje koje osoba nosi bez odobrenja,

- oduzeti i drugi protupravno prisvojeni dio živog i neživog svijeta koji pripada Nacionalnom parku, te privremeno oduzeti sredstva kojima je izvršeno protupravno prisvajanje,

- zabraniti prodaju i privremeno oduzeti robu koja se na području Nacionalnog parka prodaje suprotno odredbama ovoga Pravilnika,

- izreći mandatnu kaznu.

Članak 49.

Nadzornik Nacionalnog parka ovlašten je izreći kaznu na mjestu prekršaja u slučajevima propisanim ovim Pravilnikom.

O naplaćenoj kazni na mjestu prekršaja izdaje se potvrda.

Ako prekršitelj iz bilo kojeg razloga ne plati kaznu na mjestu prekršaja, može to učiniti u toku od osam (8) dana od dana kad je učinjen prekršaj.

Članak 50.

U postupku provođenja nadzora nadzornik donosi rješenje.

Žalba protiv rješenja nadzornika može se izjaviti Državnoj upravi.

Članak 51.

Na vođenje upravnog postupka, kao i na druge radnje u postupku nadzora nad provođenjem reda u Nacionalnom parku propisanog ovim Pravilnikom, primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

V. OZNAKE UNUTAR NACIONALNOG PARKA

Članak 52.

Označavanja na području Nacionalnog parka obavljaju se sukladno prostornom planu i ovom Pravilniku.

Jezično označavanje obvezno je na hrvatskom i engleskom jeziku.

Jezično označavanje može biti i na nekom drugom svjetskom jeziku o čemu odlučuje ravnatelj Ustanove uz prethodnu suglasnost Državne uprave.

VI. ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE

Članak 53.

Zaštita kulturne baštine na području Nacionalnog parka provodi se sukladno propisima koji uređuju pitanje zaštite i očuvanja kulturnih dobara.

VII. KAZNENE ODREDBE

Članak 54.

Novčanom kaznom od 2.000,00 do 15.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

- ako parkira vozilo na mjestima koja nisu uređena za parkiranje (članak 4.);

- ako plovilom ulazi na nedozvoljena mjesta (članak 8.);

- ako plovilo drži na mjestu koje nije označeno za privez (članak 9.);

- ako plovilo drži na privezu bez odobrenja Ustanove (članak 10.);

- ako se kreće plovilom na području Nacionalnog parka bez dopuštenja, i ako ne poštuje propisana ograničenja brzine plovila u kanalu Soline i Velikom jezeru (članak 11.);

- ako na području Nacionalnog parka obavlja podvodne aktivnosti bez odobrenja Državne uprave (članak 13.);

- ako obavlja istraživanje mora, morskog dna i morskog podzemlja bez odobrenja Državne uprave (članak 16.);

- ako obavlja lov školjkaša ili vadi druge morske organizme bez dopuštenja Državne uprave (članak 23.);

- ako obavlja lov, hvata, proganja, ozljeđuje i ubija životinje, oštećuje razvojne oblike, gnijezda ili legla i obitavališta na području Nacionalnog parka (članak 24.);

- ako obavlja sječu ili pošumljavanje bez uvjeta i suglasnosti Državne uprave (članak 28.);

- ako bere, siječe i oštećuje biljni pokrov na području Nacionalnog parka (članak 29.);

- ako unosi strane životinjske i biljne vrste na područje Nacionalnog parka bez dopuštenja Državne uprave (članak 30.);

- ako iskorištava mineralne sirovine na području Nacionalnog parka (članak 32.);

- ako gradi ili postavi objekt bez dopuštenja Državne uprave (članak 33.);

- ako odlaže građevinski materijal, industrijski i kućni otpad, te ispušta tekućine i upotrebljava kemijska sredstva kojima se može ugroziti izvornost biljnog i životinjskog svijeta (članak 33.);

- ako obavlja djelatnost na području Nacionalnog parka bez odobrenja Ustanove (članak 39.);

- ako snima ili fotografira u komercijalne svrhe bez odobrenja Ustanove (članak 39. stavak 4.).

Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 500,00 do 4.000,00 kn.

Članak 55.

Novčanom kaznom od 500,00 do 5.000,00 kn kaznit će se za prekršaj fizička osoba:

- ako parkira vozilo na mjestima koja nisu označena za parkiranje (članak 4.);

- ako vlasnici i ovlaštenici prava na nekretninama obavljaju vožnju i parkiranje bez dozvole Ustanove (članak 4. stavak 3.);

- ako za vrijeme boravka u Solinama, Babinim kućama i Njivicama obavlja vožnju, bez dozvole Ustanove (članak 4. stavak 4.);

- ako se vozilom na motorni pogon, na području Nacionalnog parka, kreće brzinom koja nije dozvoljena (članak 5.);

- ako plovilom ulazi na nedozvoljena mjesta (članak 8.);

- ako plovilo drži na privezu na mjestima koja nisu označena za privez (članak 9.);

- ako plovilo drži na privezu bez odobrenja Ustanove (članak 10.);

- ako se plovilom kreće unutar područja Nacionalnog parka bez dopuštenja Ustanove (članak 11.);

- ako se kupa na mjestima gdje kupanje nije dozvoljeno (članak 13.);

- ako kupa psa na mjestima koja nisu označena za to (članak 14.);

- ako obavlja podvodne aktivnosti bez odobrenja Državne uprave (članak 16.);

- ako obavlja rekreacijski ribolov s alatom koji nije dozvoljen ili bez dozvole (članak 18., 19. i 22.);

- ako lovi školjkaše i druge morske organizme bez dopuštenja Državne uprave (članak 23.);

- ako obavlja lov, hvata, proganja, ozljeđuje i ubija životinje, oštećuje razvojne oblike, gnijezda ili legla i obitavališta na području Nacionalnog parka (članak 24.);

- ako nosi vatreno oružje, odnosno drugo oružje pogodno za lov (članak 26.);

- ako pusti psa da se na području Nacionalnog parka slobodno kreće (članak 27.);

- ako siječe šumu ili obavlja pošumljavanje na području Nacionalnog parka bez dopuštenja Državne uprave (članak 28.);

- ako bere, siječe i oštećuje biljni pokrov na području Nacionalnog parka (članak 29.);

- ako unosi strane životinjske i biljne vrste na području Nacionalnog parka bez dopuštenja Državne uprave (članak 30.);

- ako loži vatru izvan naselja i mjesta koja su posebno označena i određena za tu namjenu (članak 31.);

- ako iskorištava mineralne sirovine i koristi prirodne izvore na području Nacionalnog parka (članak 32.);

- ako gradi ili postavi objekt bez dopuštenja Državne uprave (članak 33.);

- ako odlaže građevinski otpadni materijal, industrijski i kućni otpad, ispušta tekućine i upotrebljava kemijska sredstva kojima se može ugroziti izvornost biljnog i životinjskog svijeta (članak 33.);

- ako se zatekne u Nacionalnom parku bez ulaznice (članak 35.);

- ako se kreće izvan područja namijenjenih za razgledavanje i posjećivanje (članak 37.);

- ako obavlja djelatnost na području Nacionalnog parka bez pismenog odobrenja Ustanove (članak 39.);

- ako snima ili fotografira u komercijalne svrhe bez odobrenja Ustanove (članak 39. stavak 4.).

Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka nadzornik može izreći i naplatiti mandatnu kaznu u iznosu od 400,00 kn.

Članak 56.

Prihodi ostvareni od naknada i mandatnih kazni, prihod su Ustanove i koriste se za zaštitu i promicanje Nacionalnog parka.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 57.

Ravnatelj Državne uprave i ravnatelj Ustanove donijet će provedbene propise, prema odredbama ovoga Pravilnika, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Ustanova će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika obaviti označavanja u području Nacionalnog parka sukladno ovom Pravilniku.

Članak 58.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Odluka o unutarnjem redu u Nacionalnom parku "Mljet" (Službeni glasnik općine Dubrovnik, br. 7/79).

Članak 59.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-04/96-04/18

Urbroj: 532/1-10-3/6-96-1

Zagreb, 2. svibnja 1996.

Ravnatelj
Ferdinand Meder, prof., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.