Zakoni i propisi - Pravni savjeti 38 14.05.1996 Odluka o dodjeli koncesije za polaganje i gospodarsko korištenje podmorske vodovodne cijevi na pomorskom dobru Cesarica uvala Vlaška Vela
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 62. stavka 2. Pomorskog zakonika ("Narodne novine", br. 17/94 i 74/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. svibnja 1996. godine donijela

ODLUKU

O DODJELI KONCESIJE ZA POLAGANJE I GOSPODARSKO KORIŠTENJE PODMORSKE VODOVODNE CIJEVI NA POMORSKOM DOBRU CESARICA UVALA VLAŠKA VELA

I.

Na temelju javnog raspisa za prikupljanje ponuda, objavljenog u "Narodnim novinama", broj 67/95 Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: davatelj koncesije), na temelju mišljenja Stručnog tijela za ocjenu koncesija osnovanog Rješenjem ministra pomorstva, prometa i veza i ministra graditeljstva i zaštite okoliša Klasa: 011-01/94-06/21 od 23. studenog 1994., sukladno članku 63. stavku 2. Pomorskog zakonika, prihvaća zajedničku ponudu JP "Komunalije" d.o.o. Novalja i Javnog komunalnog poduzeća "Pag" d.o.o. Pag (u daljnjem tekstu: ovlaštenik), te daje ovlašteniku ovlaštenje za posebnu upotrebu i gospodarsko korištenje pomorskog dobra.

Pomorsko dobro koje je predmet ove Odluke u svrhu polaganja i gospodarskog korištenja, obuhvaća morsko dno i morsko podzemlje na dionici: dionica koja ulazi u sastav koncesija nalazi se na k.č. br. 3777 k.o. Cesarica (koordinate Y = 5 499 323, X = 4 937 415) do uvale Vlaška vela k.č. br. 3408/1 k.o. Novalja (koordinate Y = 5 497 178, X = 4 935 907), najkraćim morskim putom u ukupnoj dužini od 2.780 metara i širini od 6 metara.

II.

Koncesija se daje u svrhu polaganja i gospodarskog korištenja podmorske vodovodne cijevi na dionici navedenoj u točki I. stavku 2. ove Odluke.

Ovlaštenik se obvezuje da na pomorskom dobru koje ovom Odlukom dobija na upotrebu i gospodarsko korištenje položi podmorsku vodovodnu cijev.

Svi radovi polaganja cijevi, a naročito priroda, oblik, kvaliteta i opseg radova moraju biti potpuno u skladu s izdanom lokacijskom dozvolom (Klasa: UP/I-350-05/94-01/6 od 3. lipnja 1994.) i građevinskom dozvolom koja će se izdati na temelju Ugovora o koncesiji pomorskog dobra i lokacijske dozvole.

Ovlaštenik je ovlašten podmorskom vodovodnom cijevi prenositi vodu.

III.

Ovlaštenik je dužan izvoditi sve radove i gospodarski koristiti podmorsku cijev u skladu sa hrvatskim zakonima i podzakonskim aktima iz područja zaštite okoliša, te lokacijskom, građevinskom i uporabnom dozvolom i to na način koji će osigurati najveću moguću zaštitu okoliša.

IV.

Davatelj koncesije daje na korištenje pomorsko dobro navedeno u točki I. ove Odluke ovlašteniku na vremensko razdoblje od 32 godine, računajući od dana sklapanja Ugovora o koncesiji pomorskog dobra.

V.

Za korištenje pomorskog dobra navedenog u točki I. ove Odluke ovlaštenik se obvezuje da će uredno plaćati davatelju koncesije godišnju naknadu.

Godišnja naknada koju ovlaštenik plaća za korištenje pomorskog dobra sastoji se iz dva dijela:

a) varijabilni dio u iznosu od 1% od prosječne prodajne cijene mł vode isporučitelja u protekloj godini za isporučeni mł vode potrošačima putem podmorske vodovodne cijevi,

b) fiksni dio u iznosu od 1,5 DEM po metru dužnom cijevi godišnje.

Navedena naknada plaćala bi se u kunama prema srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske za DEM na dan uplate, na slijedeći način:

- fiksni dio naknade plaća se od trenutka zaključivanja Ugovora o koncesiji, i to uvijek za tekuću godinu unaprijed;

- varijabilni dio naknade plaća se od trenutka dobivanja uporabne dozvole za korištenje podmorske cijevi vodovoda i to za svako polugodište do 30. u prvom mjesecu nakon proteka polugodišta.

VI.

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se predsjednik Vlade Republike Hrvatske da sklopi Ugovor o koncesiji pomorskog dobra iz točke I. ove Odluke kojim će se detaljno urediti ovlaštenja davatelja koncesije, te prava i obveze ovlaštenika, a u tekstu navedenom u Nacrtu ugovora o koncesiji pomorskog dobra koji se ne objavljuju u "Narodnim novinama".

VII.

Ako ovlaštenik u roku od 15 dana od dana donošenja ove Odluke ne potpiše Ugovor o koncesiji pomorskog dobra, gubi sva prava određena ovom Odlukom.

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Narodnim novinama".

Klasa: 934-01/95-01/01
Urbroj: 5030116-96-5
Zagreb, 9. svibnja 1996.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.