Zakoni i propisi - Pravni savjeti 38 14.05.1996 Pravilnik o unutarnjem redu u Nacionalnom parku"Krka"
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE I PRIRODNE BAŠTINE

Na temelju članka 30. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine" br. 30/94 i 72/94), a u svezi s člankom 37. stavak 1. točka 8. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstva i državnih upravnih organizacija ("Narodne novine" br. 72/94), ravnatelj Državne uprave za zaštitu kulturne i prirodne baštine donosi

P R A V I L N I K

O UNUTARNJEM REDU U NACIONALNOM PARKU "KRKA"

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se pitanja zaštite, unapređenja i korištenja Nacionalnog parka "Krka" (u daljnjem tekstu: Nacionalni park), te propisuju prekršaji i određuju upravne mjere za nepoštivanje odredaba ovoga Pravilnika.

Članak 2.

Zaposlenici Javne ustanove "Nacionalni park Krka" (u daljnjem tekstu: Ustanova), stanovnici Nacionalnog parka, vlasnici i ovlaštenici prava na nekretninama, te fizičke i pravne osobe koje na području Nacionalnog parka obavljaju dopuštenu djelatnost i posjetitelji Nacionalnog parka dužni su se pridržavati odredaba ovoga Pravilnika.

Članak 3.

Ustanova je dužna skrbiti o zaštiti, održavanju i promicanju Nacionalnog parka.

II. UNUTARNJI RED U NACIONALNOM PARKU

1. Plovidba i privez plovila

Članak 4.

Stalni privez plovila mogu imati stanovnici, vlasnici i ovlaštenici prava na nekretninama na području Zatona, Rasline, Bilica, Prukljana, Skradina i pravne osobe sa sjedištem u tim naseljima, ako im je posjedovanje broda ili čamca neophodan uvjet za obavljanje registrirane djelatnosti.

Privremeni privez plovila dopušten je isključivo na posebno označenim i uređenim prostorima (lukama, lučicama i privezištima).

Članak 5.

Stalni privez plovila, u dijelu rijeke Krke uzvodno do Skradinskog mosta, mogu imati Ustanova, samostan Visovac i manastir Krka (Arhanđelovac) u skladu s Prostornim planom.

Iznimno, stalni ili privremeni privez plovila mogu imati pravne i fizičke osobe uz odobrenje Ustanove.

Članak 6.

Fizičkim i pravnim osobama iz članka 4. i 5. ovog Pravilnika Ustanova određuje uvjete za privez plovila.

Članak 7.

Radi onemogućavanja nedozvoljene plovidbe u vodama Nacionalnog parka postavljaju se vidljive zapreke i oznake na vodi.

Članak 8.

Korisnici vodnog dobra na području Nacionalnog parka "Krka" dužni su Ustanovi plaćati naknadu čiju visinu utvrđuje ravnatelj Ustanove.

2. Kupanje i obavljanje podvodnih aktivnosti

Članak 9.

Uzvodno od Skradinskog mosta kupanje je dozvoljeno na označenim mjestima za vrijeme dok su ulazi u Nacionalni park otvoreni.

Znakove i natpise te označavanje granica kupališta iz stavka 1. ovoga članka postavlja Ustanova.

Članak 10.

Na području Nacionalnog parka zabranjeno je obavljanje podvodnih aktivnosti (športsko - rekreacijsko ronjenje, podvodno snimanje, podvodna natjecanja i podučavanje ronjenju) bez odobrenja Državne uprave za zaštitu kulturne i prirodne baštine (u daljnjem tekstu: Državna uprava).

3. Ribolov

Članak 11.

Na području Nacionalnog parka ribolov je zabranjen.

Iznimno na području Nacionalnog parka, osim od Skradinskog buka do mosta u Skradinu i u Gudući, dozvoljen je rekreacijski ribolov.

Članak 12.

Rekreacijski ribolov smije se obavljati uz uporabu tri povraza (odmeta ili kančenice) s najviše 5 udica sa i bez štapa za bacanje.

Članak 13.

Za rekreacijski ribolov u Nacionalnom parku mora se ishoditi dozvola koju izdaje Ustanova. Za dozvolu se plaća propisana naknada.

Dozvola se izdaje najmanje za jedan dan, a najviše do godine dana.

Ovisno o duljini važenja dozvole plaća se naknada.

Visina naknade za obavljanje rekreacijskog ribolova utvrđuje ravnatelj Ustanove.

Članak 14.

U rekreacijskom ribolovu dozvoljen je dnevni ulov do 3 kg ribe po dozvoli.

Ulovljene ribe ne smiju se stavljati u promet.

Članak 15.

Zabranjen je lov, sakupljanje i vađenje školjkaša i drugih vodenih organizama na području Nacionalnog parka.

Dozvoljen je lov, sakupljanje i vađenje školjkaša i drugih vodenih organizama u znanstvene i obrazovne svrhe na temelju dopuštenja Državne uprave.

4. Lov

Članak 16.

Na području Nacionalnog parka zabranjen je lov, hvatanje, proganjanje, ozljeđivanje ili ubijanje životinja, oštećivanje njihovih razvojnih oblika, gnijezda ili legla i obitavališta..

Zabranjeno je loviti, hvatati i uznemiravati ptice i u preletu.

Iznimno na području Nacionalnog parka dozvoljeno je hvatanje životinja u znanstveno-istraživačke svrhe, radi provođenja sanitarnih mjera i uspostave prirodne ravnoteže uz dopuštenje Državne uprave.

Članak 17.

Zabranjeno je nošenje vatrenog oružja, ili drugog oružja pogodnog za lov na području Nacionalnog parka.

Vatreno oružje na području Nacionalnog parka mogu nositi samo službene i ovlaštene osobe u skladu sa zakonom.

Članak 18.

Na području Nacionalnog parka zabranjeno je slobodno kretanje pasa.

Psi se mogu držati vezani ili u ograđenom prostoru, te voditi na uzici.

5. Zaštita živog i neživog svijeta kopna

Članak 19.

Na području Nacionalnog parka zabranjeno je sjeći šume ili pošumljavati bez dopuštenja Državne uprave.

Zabranjeno je branje, sakupljanje, uklanjanje sa staništa i oštećivanje biljki bez dopuštenja Državne uprave.

Obavljanje tradicionalne poljoprivrede je dozvoljeno.

Članak 20.

Zabranjuje se ispaša stoke na kanjonskim padinama.

Članak 21.

Posjetiteljima je zabranjeno loženje vatre izvan naselja i mjesta koja su posebno označena za tu namjenu.

Članak 22.

Zabranjeno je vađenje mineralnih sirovina i mjenjanje pejzaža, kao i bilo koja druga eksploatacija prirodnih izvora.

Strojevi i uređaji koji stvaraju veliku buku moraju biti propisno zvučno izolirani.

Članak 23.

Na području Nacionalnog parka, zabranjeno je:

- graditi ili postaviti objekt bez dopuštenja Državne uprave,

- odlaganje građevinskog otpadnog materijala,

- odlaganje industrijskog i kućnog otpada,

- ispuštanje tekućina i upotreba kemijskih sredstava kojima se može ugroziti izvornost biljnog i životinjskog svijeta, odnosno onečistiti voda.

Članak 24.

Na području Nacionalnog parka zabranjuje se kampiranje izvan organiziranih kampova utvrđenih Prostornim planom.

Dozvolu za kampiranje izdaje Ustanova.

Članak 25.

Zabranjeno je izgrađivati pristupe obali, obalu, lučice, vezove i druge vrste pristana na svim obalama na području Nacionalnog parka, osim za to Prostornim planom predviđenim mjestima.

6. Posjetitelji

Članak 26.

Nacionalni park kao prostor naročite kulturne, znanstvene, odgojne, obrazovne, turističke i rekreativne vrijednosti namijenjen je posjećivanju.

Posjetitelji Nacionalnog parka mogu u njega ući samo na mjestima koja su određena kao ulazi u Nacionalni park.

Članak 27.

Za ulaz u Nacionalni park plaća se naknada Ustanovi.

Visinu naknade za ulaz u Nacionalni park utvrđuje ravnatelj Ustanove.

Za vrijeme boravka na području Nacionalnog parka posjetitelji su dužni sačuvati ulaznicu.

Članak 28.

Pravce kretanja i mjesta koja se mogu posjećivati utvrđuje Ustanova.

Pravci kretanja i mjesta koja se mogu posjećivati moraju biti odgovarajuće označena.

Članak 29.

Unutar granica Nacionalnog parka dozvoljeno je kretanje posjetiteljima samo na područjima i stazama koje su označene i namijenjene razgledavanju i posjećivanju.

Kretanje posjetitelja izvan područja i staza iz stavka 1. ovog članka dozvoljeno je samo uz pratnju zaposlenika Ustanove.

Ustanova će stanovnicima, vlasnicima odnosno ovlaštenicima prava na nekretninama na području Nacionalnog parka izdati iskaznicu za nesmetano kretanje do nekretnina.

7. Obavljanje djelatnosti

Članak 30.

Pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti na području Nacionalnog parka dužne su postupati u skladu sa zakonom, provedbenim propisima donesenim na temelju zakona i ovim Pravilnikom.

Za obavljanje djelatnosti na području Nacionalnog parka potrebno je odobrenje Ustanove.

Za izdavanje odobrenja plaća se naknada čiji iznos utvrđuje ravnatelj Ustanove.

Zabranjeno je snimanje ili fotografiranje u Nacionalnom parku u komercijalne svrhe bez odobrenja Ustanove.

8. Ostale zabrane i ograničenja

Članak 31.

Zabranjuje se uplovljenje plovilima u posebnoj prirodnoj zoni Guduća bez odobrenja i pratnje službenih osoba Ustanove.

Članak 32.

Unutar granica Nacionalnog parka na cestama na kojima je promet ograničen, ravnatelj Ustanove utvrđuje uvjete prometa za sve korisnike.

Fizičke i pravne osobe koje imaju trajnu potrebu za prometovanjem po cestama iz stavka 1. ovoga članka moraju za prometovanje imati odobrenje Ustanove.

Iznimno u slučaju da fizičke i pravne osobe imaju potrebu za jednokratnim prometovanjem po cestama gdje je promet ograničen ovlaštena osoba Ustanove može im usmeno odobriti prometovanje.

III. PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

Članak 33.

Protupožarnu zaštitu Nacionalnog parka Ustanova provodi i u cilju preventivnih protupožarnih mjera koja organizira i osigurava:

1. stalnu osmatračno-dojavnu službu, koju obavljaju djelatnici protupožarne zaštite Ustanove,

2. stalnu prohodnost puteva i staza kroz šume i šumsko zemljište,

3. ispravnost uređaja za gašenje požara i njihovo stalno tehničko osuvremenjivanje,

4. zabranu loženja vatre izvan naselja i mjesta koja su posebno označena za tu namjenu.

Mjere protupožarne zaštite Nacionalnog parka djelatnici Ustanove provode u skladu s općim aktom i operativnim programom Ustanove.

IV. NADZOR I UPRAVNE MJERE

Članak 34.

Nadzor nad provođenjem ovog Pravilnika obavlja Ustanova te nadležna tijela Državne uprave u skladu sa svojim djelokrugom.

Članak 35.

Neposrednu zaštitu u Nacionalnom parku obavljaju nadzornici.

Članak 36.

Nadzornik Nacionalnog parka ima službenu iskaznicu.

Sadržaj i oblik iskaznice propisuje ravnatelj Državne uprave.

Članak 37.

Nadzornik Nacionalnog parka ima propisanu odoru i znak.

Izgled i boju odore i znaka propisuje ravnatelj Državne uprave.

Članak 38.

Nadzornik Nacionalnog parka smije za vrijeme obavljanja službe nositi oružje.

Vrstu, uvjete i vrijeme nošenja oružja za vrijeme obavljanja službe određuje ravnatelj Ustanove, u skladu sa zakonom.

Članak 39.

Protiv fizičke ili pravne osobe koja obavlja radnje protivne odredbama ovoga Pravilnika nadzornik Nacionalnog parka je ovlašten podnijeti prekršajnu prijavu, ili je kazniti na licu mjesta.

Članak 40.

U obavljanju nadzora nadzornik Nacionalnog parka ovlašten je:

- zatražiti od posjetitelja osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na temelju koje se može utvrditi identitet posjetitelja;

- pregledati prtljagu i prijevozno sredstvo posjetitelja;

- pregledati ulov i sredstva za ribolov radi utvrđivanja da li je ribolov obavljen u skladu s ovim Pravilnikom;

- zatražiti predočenje posebnog odobrenja za obavljanje određene djelatnosti ili za kretanje po Nacionalnom parku kada je to propisano ovim Pravilnikom;

- na licu mjesta zabraniti plovidbu pravnoj ili fizičkoj osobi ako ne posjeduje propisano ovlaštenje ili ulaznicu za kretanje Nacionalnim parkom;

- zabraniti na licu mjesta kopanje odnosno odvoženje kamena, šljunka, pijeska i zemlje;

- narediti uklanjanje objekata koji su postavljeni bez odobrenja ili protivno odobrenju odnosno suprotno odredbama ovoga Pravilnika;

- narediti izvršenje obveze, ako u postupku kontrole utvrdi da se one ne obavljaju prema odredbama ovoga Pravilnika;

- pregleda osobu ako se osnovano sumnja da nosi oružje na području Nacionalnog parka protivno odredbama ovoga Pravilnika;

- poduzimati i druge radnje i mjere potrebne za provođenje reda propisanog ovim Pravilnikom;

- zabraniti prodaju robe koja se na području Nacionalnog parka prodaje bez odobrenja Ustanove.

Ako fizičke ili pravne osobe ne postupe po rješenju nadzornika Nacionalnog parka u obavljanju nadzora, nadzornik može, u opravdanim slučajevima i kada je to po prirodi obveze, narediti izvršenje obveze putem trećih osoba i u skladu sa zakonom provesti postupak naplate troškova od osobe koja je bila dužna postupiti po rješenju.

Članak 41.

U obavljanju nadzora po ovom Pravilniku nadzornik Nacionalnog parka ovlašten je:

- privremeno oduzeti ribolovni alat i oduzeti ulov ako je osoba zatečena u ribolovu bez dozvole,

- privremeno oduzeti opremu ako je osoba zatečena u obavljanju podvodnih aktivnosti bez odobrenja,

- privremeno oduzeti oružje koje nosi osoba bez odobrenja,

- oduzeti i drugi protupravno prisvojeni dio živog i neživog svijeta koji pripadaju Nacionalnom parku, te privremeno oduzeti sredstva kojima je izvršeno protupravno prisvajanje,

- privremeno oduzeti robu koja se na području Nacionalnog parka prodaje suprotno odredbama ovoga Pravilnika,

- izreći mandatnu kaznu.

Članak 42.

Nadzornik Nacionalnog parka ovlašten je izreći kaznu na mjestu prekršaja u slučajevima propisanim ovim Pravilnikom.

O naplaćenoj kazni na mjestu prekršaja izdaje se potvrda.

Ako prekršitelj iz bilo kojeg razloga ne plati kaznu na mjestu prekršaja, može to učiniti u roku od osam (8) dana od dana kad je učinjen prekršaj.

Članak 43.

U postupku provođenja nadzora nadzornik Nacionalnog parka donosi rješenje.

Žalba protiv rješenja nadzornika može se izjaviti Državnoj upravi.

Članak 44.

Na vođenje upravnog postupka, kao i na druge radnje u postupku nadzora nad provođenjem reda propisanog ovim Pravilnikom primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

V. OZNAKE UNUTAR NACIONALNOG PARKA

Članak 45.

Označavanja na području Nacionalnog parka obavljaju se sukladno prostornom planu i ovom Pravilniku.

Jezično označavanje obvezno je na hrvatskom i engleskom jeziku.

Jezično označavanje može biti i na nekom drugom svjetskom jeziku o čemu odlučuje ravnatelj Ustanove uz prethodnu suglasnost Državne uprave.

VI. KAZNENE ODREDBE

Članak 46.

Novčanom kaznom od 2.000,00 do 15.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

- ako plovilo drži na mjestu koje nije označeno za privez (članak 4.);

- ako plovilo drži na privezu bez odobrenja Ustanove (članak 5.);

- ako na području Nacionalnog parka obavlja podvodne aktivnosti bez odobrenja Državne uprave (članak 10.);

- ako obavlja lov školjkaša ili vadi i uzima (sakuplja) druge vodene organizme bez dopuštenja Državne uprave (članak 15.);

- ako lovi, hvata, proganja, ozljeđuje ili ubija životinje, na području Nacionalnog parka , oštećuje njihove razvojne oblike, gnijezda ili legla i obitavališta (članak 16.);

- ako obavlja sječu ili pošumljavanje bez dopuštenja Državne uprave (članak 19.);

- ako vadi mineralne sirovine ili ako na bilo koji drugi način eksploatira prirodne izvore, odnosno mijenja pejsaž (članak 22.);

- ako gradi ili postavi objekt bez dopuštenja Državne uprave (članak 23.);

- ako odlaže građevinski otpadni materijal, industrijski i kućni otpad, te ispušta tekućine i upotrebljava kemijska sredstva kojima se može ugroziti izvornost biljnog i životinjskog svijeta (članak 23.);

- ako gradi pristupe obali, obalu lučice, vezove i druge vrste pristana na obali unutar područja Nacionalnog parka na mjestima koja Prostornim planom nisu predviđena za to (članak 25.);

- ako obavlja djelatnost na području Nacionalnog parka bez odobrenja Ustanove (članak 30.);

- ako snima ili fotografira u komercijalne svrhe bez odobrenja (članak 30. stavak 4.);

- ako plovilom uđe u specijalnu prirodnu zonu Guduća bez odobrenja i pratnje službenih osoba Ustanove (članak 31.).

Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 500,00 do 4.000,00 kn.

Članak 47.

Novčanom kaznom od 500,00 do 5.000,00 kn kaznit će se za prekršaj fizička osoba:

- ako plovilo drži na mjestima koja nisu označena za privez (članak 4.);

- ako plovilo drži na privezu bez odobrenja Ustanove (članak 5.);

- ako se kupa na mjestima gdje kupanje nije dozvoljeno (članak 9.);

- ako obavlja podvodne aktivnosti bez odobrenja Državne uprave (članak 10.);

- ako obavlja rekreacijski ribolov bez odobrenja Ustanove i sa alatom koji nije dozvoljen (članak 12. i 13.);

- ako lovi školjkaše i druge vodene organizme bez dopuštenja Državne uprave (članak 15.);

- ako lovi, hvata, proganja, ozljeđuje ili ubija životinje, na podruju Nacionalnog parka , oštećuje njihove razvojne oblike, gnjezda ili legla i obitavališta (članak 16.);

- ako nosi vatreno oružje, odnosno drugo oružje pogodno za lov (članak 17.);

- ako pusti psa da se slobodno kreće na području Nacionalnog parka (članak 18.);

- ako obavlja sječu ili pošumljavanje bez odobrenja Državne uprave (članak 19.);

- ako obavlja ispašu stoke na području kanjonskih padina (članak 20.);

- ako loži vatru izvan naselja i mjesta koja su posebno označena i određena za tu namjenu (članak 21.);

- ako vadi mineralne sirovine ili na bilo koji drugi način eksploatira prirodne izvore, odnosno mijenja pejsaž (članak 22.);

- ako gradi ili postavi objekt bez dopuštenja Državne uprave (članak 23.);

- ako odlaže građevinski otpadni materijal, industrijski i kućni otpad, te ispušta tekućine i upotrebljava kemijska sredstva kojima se može ugroziti izvornost biljnog i životinjskog svijeta (članak 23.);

- ako se kampira izvan organiziranih kampova na području Nacionalnog parka (članak 24.);

- ako gradi pristupe obali, vezove i druge vrste pristana na obali unutar područja Nacionalnog parka, osim za to Prostornim planom predviđenim mjestima (članak 25.);

- ako se zatekne u Nacionalnom parku bez ulaznice (članak 27.);

- ako se kreće izvan područja namijenjenih za razgledavanje i posjećivanje (članak 29.);

- ako obavlja djelatnost na području Nacionalnog parka bez odobrenja Ustanove (članak 30.);

- ako snima ili fotografira u komercijalne svrhe bez odobrenja (članak 30. stavak 4.);

- ako plovilom uđe u specijalnu prirodnu zonu Guduća bez odobrenja i pratnje službenih osoba Ustanove (članak 31.);

- ako trajno obavlja promet s motornim vozilom na cestama na kojima je promet ograničen bez odobrenja Ustanove (članak 32.).

Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka nadzornik Nacionalnog parka ovlašten je na licu mjesta naplatiti novčanu kaznu od 400,00 kn.

Članak 48.

Prihodi ostvareni od naknade i mandatnih kazni, prihod su Ustanove i koriste se za zaštitu i promicanje Nacionalnog parka.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 49.

Ravnatelj Državne uprave i ravnatelj Ustanove donijet će provedbene propise, prema odredbama ovoga Pravilnika, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga pravilnika.

Ustanova će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika obaviti označavanja u području Nacionalnog parka sukladno ovom Pravilniku.

Članak 50.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Odluka o unutrašnjem redu na području Nacionalnog parka "Krka" ("Službeni vjesnik općina Drniš, Knin i Šibenik", broj 23/86).

Članak 51.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-04/96-04/15

Urbroj: 532/1-10-3/6-96-1

Zagreb, 2. svibanj 1996.

Ravnatelj
Ferdinand Meder, prof., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.