Zakoni i propisi - Pravni savjeti 38 14.05.1996 Pravilnik o unutarnjem redu u Nacionalnom parku"Risnjak"
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE I PRIRODNE BAŠTINE

Na temelju članka 30. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine" br. 30/94 i 72/94), a u svezi s člankom 37. stavak 1. točka 8. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstva i državnih upravnih organizacija ("Narodne novine" br. 72/94), ravnatelj Državne uprave za zaštitu kulturne i prirodne baštine donosi

P R A V I L N I K

O UNUTARNJEM REDU U NACIONALNOM PARKU "RISNJAK"

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se pitanja zaštite, unapređenja i korištenja Nacionalnog parka "Risnjak" (u daljnjem tekstu: Nacionalni park), te propisuju prekršaji i određuju upravne mjere za nepoštivanje odredaba ovoga Pravilnika.

Članak 2.

Zaposlenici Javne ustanove "Nacionalni park Risnjak" (u daljnjem tekstu: Ustanova), stanovnici Nacionalnog parka, vlasnici i ovlaštenici prava na nekretninama, te fizičke i pravne osobe koje na području Nacionalnog parka obavljaju dopuštenu djelatnost, i posjetitelji Nacionalnog parka dužni su se pridržavati odredaba ovoga Pravilnika.

Članak 3.

Ustanova je dužna skrbiti o zaštiti, održavanju i promicanju Nacionalnog parka.

II. UNUTARNJI RED U NACIONALNOM PARKU

1. Zaštita živog i neživog svijeta kopna

Članak 4.

Na području Nacionalnog parka zabranjena je sječa i pošumljavanje.

Iznimno, dopuštena je sanitarna sječa šume, sječa uzgojnog karaktera i pošumljavanje uz dopuštenje Državne uprave za zaštitu kulturne i prirodne baštine (u daljnjem tekstu: Državna uprava).

Članak 5.

Zabranjeno je svako branje, sakupljanje, uklanjanje i oštećivanje sa staništa biljki bez prethodnog dopuštenja Državne uprave.

Dopušteno je vlasnicima i ovlaštenicima prava na nekretninama košenje trave i obrada oranica.

Članak 6.

Zabranjena je ispaša stoke na području Nacionalnog parka, izuzev uz dopuštenje Ustanove.

Članak 7.

Zabranjeno je loženje vatre izvan naselja i mjesta koja su posebno označena za tu namjenu.

Članak 8.

Zabranjeno je vađenje mineralnih sirovina i mjenjanje pejzaža, kao i bilo koja druga eksploatacija prirodnih izvora.

Članak 9.

Na području Nacionalnog parka, zabranjeno je:

- graditi i postavljati objekte bez dopuštenja Državne uprave,

- odlaganje građevinskog otpadnog materijala,

- odlaganje industrijskog i kućnog otpada

- ispuštanje tekućina i uporaba kemijskih sredstava kojima se može ugroziti izvornost biljnog i životinjskog svijeta, odnosno onečistiti voda.

Posjetitelji Nacionalnog parka dužni su sve otpatke odložiti na za to predviđena mjesta.

Članak 10.

Stanovnici, vlasnici i ovlaštenici prava na nekretninama, te posjetitelji Nacionalnog parka dužni su se pridržavati pismenih upozorenja u svezi zaštite šume od požara.

Članak 11.

Zabranjeno je unošenje stranih (alohtonih) životinjskih i biljnih vrsta na području Nacionalnog parka bez dopuštenja Državne uprave.

Članak 12.

Zabranjeno je kampiranje na području Nacionalnog parka.

Iznimno se može odobriti logorovanje u pojedinim slučajevima (gorska služba spašavanja, istraživanja i sl.) uz odobrenje Ustanove.

2. Lov

Članak 13.

Na području Nacionalnog parka zabranjen je lov, hvatanje, proganjanje, ozljeđivanje ili ubijanje životinja, oštećivanje njihovih razvojnih oblika, gnijezda ili legla i obitavališta.

Zabranjeno je loviti, hvatati i uznemiravati ptice i u preletu.

Iznimno na području Nacionalnog parka dozvoljeno je hvatanje životinja u znanstveno-istraživačke svrhe, radi provođenja sanitarnih mjera i uspostave prirodne ravnoteže uz dopuštenje Državne uprave.

Članak 14.

Zabranjeno je nošenje vatrenog oružja, odnosno drugog oružja pogodnog za lov na području Nacionalnog parka.

Vatreno oružje na području Nacionalnog parka mogu nositi samo službene i ovlaštene osobe u skladu sa zakonom.

Članak 15.

Na području Nacionalnog parka zabranjeno je slobodno kretanje pasa.

Psi se mogu držati vezani ili u ograđenom prostoru, te voditi na uzici.

3. Posjetitelji

Članak 16.

Nacionalni park kao prostor naročite kulturne, znanstvene, odgojne, obrazovne, turističke i rekreativne vrijednosti namijenjen je posjećivanju.

Posjetitelji Nacionalnog parka mogu u njega ući na mjestima koja su određena kao ulazi u Nacionalni park.

Članak 17.

Za ulaz u Nacionalni park plaća se naknada Ustanovi.

Visinu naknade za ulaz u Nacionalni park utvrđuje ravnatelj Ustanove.

Za vrijeme boravka unutar Nacionalnog parka posjetitelji su dužni sačuvati ulaznicu.

Članak 18.

Pravce kretanja i mjesta koja se mogu posjećivati utvrđuje Ustanova.

Pravci kretanja i mjesta koja se mogu posjećivati moraju biti odgovarajuće označeni.

Članak 19.

Unutar granica Nacionalnog parka dozvoljeno je kretanje posjetiteljima samo na područjima i stazama koje su označene i namijenjene razgledavanju i posjećivanju.

Kretanje posjetitelja izvan područja i staza iz stavka 1. ovog članka dozvoljeno je samo uz pratnju zaposlenika Ustanove.

Ustanova će vlasnicima i ovlaštenicima prava na nekretninama na području Nacionalnog parka izdati iskaznice za nesmetano kretanje do nekretnina.

4. Obavljanje djelatnosti

Članak 20.

Pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti na području Nacionalnog parka dužne su postupati u skladu sa zakonom, provedbenim propisima donesenim na temelju zakona i ovim Pravilnikom.

Za obavljanje djelatnosti na području Nacionalnog parka potrebno je i odobrenje Ustanove.

Za izdavanje odobrenja plaća se naknada čiji iznos utvrđuje ravnatelj Ustanove.

Zabranjeno je snimanje ili fotografiranje u Nacionalnom parku u komercijalne svrhe bez odobrenja Ustanove.

5. Ostale zabrane i ograničenja

Članak 21.

Brzina kretanja vozila na motorni pogon na putevima Nacionalnog parka je ograničena, i to:

- za izletnički vlak, traktore, radne strojeve i kultivatore, do 20 km/h;

- za autobuse, teretna i kombi vozila, do 30 km/h;

- za osobna vozila, do 40 km/h;

Fizičke i pravne osobe koje imaju trajnu potrebu za prometovanjem po cestama na kojima je promet ograničen moraju za prometovanje imati odobrenje Ustanove.

Iznimno, u slučaju da fizičke i pravne osobe imaju potrebu za jednokratnim prometovanjem po cestama gdje je promet ograničen, ovlaštena osoba Ustanove može im usmeno odobriti prometovanje.

III. PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

Članak 22.

Protupožarnu zaštitu Nacionalnog parka Ustanova provodi i u cilju preventivnih protupožarnih mjera koja organizira i osigurava:

1. stalnu osmatračno-dojavnu službu, koju obavljaju djelatnici protupožarne zaštite Ustanove,

2. stalnu prohodnost puteva i staza kroz šume i šumsko zemljište,

3. ispravnost uređaja za gašenje požara i njihovo stalno tehničko osuvremenjivanje,

4. zabranu loženja vatre izvan naselja i mjesta koja su posebno označena i određena za tu namjenu.

Mjere protupožarne zaštite Nacionalnog parka djelatnici Ustanove provode u skladu s općim aktom i operativnim programom Ustanove.

IV. NADZOR I UPRAVNE MJERE

Članak 23.

Nadzor nad provođenjem ovoga Pravilnika obavlja Ustanova, te nadležna tijela državne uprave u sklopu svoje nadležnosti.

Članak 24.

Neposrednu zaštitu u Nacionalnom parku obavljaju nadzornici.

Članak 25.

Nadzornik Nacionalnog parka ima službenu iskaznicu.

Sadržaj i oblik iskaznice propisat će ravnatelj Državne uprave.

Članak 26.

Nadzornik Nacionalnog parka ima propisanu odoru i znak.

Izgled i boju odore i znaka propisat će ravnatelj Državne uprave.

Članak 27.

Nadzornik Nacionalnog parka smije za vrijeme obavljanja službe nositi oružje.

Vrstu, uvjete i vrijeme nošenja oružja za vrijeme obavljanja službe određuje ravnatelj Ustanove, u skladu sa zakonom.

Članak 28.

Protiv fizičke ili pravne osobe koja obavlja radnje protivne odredbama ovoga Pravilnika nadzornik Nacionalnog parka ovlašten je podnijeti prekršajnu prijavu, ili je kazniti na licu mjesta.

Članak 29.

U obavljanju nadzora nadzornik Nacionalnog parka ovlašten je:

- zatražiti od posjetitelja osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na temelju koje se može utvrditi identitet posjetitelja;

- pregledati prtljagu i prijevozno sredstvo posjetitelja;

- zatražiti predočenje posebnog odobrenja za obavljanje određene djelatnosti ili za kretanje po Nacionalnom parku kada je to propisano ovim Pravilnikom;

- zabraniti na licu mjesta kopanje odnosno odvoženje mineralnih sirovina;

- narediti uklanjanje objekata koji su postavljeni bez odobrenja ili protivno odobrenju odnosno, suprotno odredbama ovoga Pravilnika;

- narediti izvršenje obveze, ako u postupku kontrole utvrdi da se ona ne obavlja prema odredbama ovoga Pravilnika;

- pregledati osobu ako se osnovano sumnja da nosi lovačko oružje na području Nacionalnog parka protivno odredbama ovoga Pravilnika;

- zabraniti prodaju suvenira i druge robe koja se na području Nacionalnog parka prodaje bez odobrenja Ustanove;

- poduzimati i druge radnje i mjere potrebne za provođenje reda propisanog ovim Pravilnikom.

Ako fizičke ili pravne osobe ne postupe po rješenju nadzornika Nacionalnog parka u obavljanju nadzora, nadzornik može, u opravdanim slučajevima, i kada je to po prirodi obveze, narediti izvršenje obveze putem trećih osoba, te u skladu sa zakonom provesti postupak naplate troškova od osobe koja je bila dužna postupiti po rješenju.

Članak 30.

U obavljanju nadzora po ovom Pravilniku nadzornik Nacionalnog parka ovlašten je:

- privremeno oduzeti oružje koje nosi osoba bez odobrenja,

- oduzeti protupravno prisvojeni dio živog i neživog svijeta koji pripada Nacionalnom parku, te privremeno oduzeti sredstva kojima je izvršeno protupravno prisvajanje,

- privremeno oduzeti robu koja se na području Nacionalnog parka prodaje suprotno odredbama ovoga Pravilnika,

- izreći mandatnu kaznu.

Članak 31.

Nadzornik Nacionalnog parka ovlašten je izreći kaznu na mjestu prekršaja u slučajevima propisanim ovim Pravilnikom.

O naplaćenoj kazni na mjestu prekršaja izdaje se potvrda.

Ako prekršitelj iz bilo kojeg razloga ne plati kaznu na mjestu prekršaja, može to učiniti u roku od osam (8) dana od dana kad je učinjen prekršaj.

Članak 32.

U postupku provođenja nadzora nadzornik Nacionalnog parka donosi rješenje.

Žalba protiv rješenja nadzornika može se izjaviti Državnoj upravi.

Članak 33.

Na vođenje upravnog postupka, kao i na druge radnje u postupku nadzora nad provođenjem reda propisanog ovim Pravilnikom primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

V. OZNAKE UNUTAR NACIONALNOG PARKA

Članak 34.

Označavanja na području Nacionalnog parka obavljaju se sukladno prostornom planu i ovom Pravilniku.

Jezično označavanje obvezno je na hrvatskom i engleskom jeziku.

Jezično označavanje može biti i na nekom drugom svjetskom jeziku o čemu odlučuje ravnatelj Ustanove uz prethodnu suglasnost Državne uprave.

VI. KAZNENE ODREDBE

Članak 35.

Novčanom kaznom od 2.000,00 do 15.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

- ako obavlja sječu ili pošumljavanje (članak 4.);

- ako bere i sakuplja biljke bez dopuštenja Državne uprave (članak 5.);

- ako vadi mineralne sirovine ili na bilo koji drugi način eksploatira prirodne izvore, odnosno mijenja pejsaž (članak 8.);

- ako gradi ili postavi objekt bez dopuštenja Državne uprave (članak 9.);

- ako odlaže građevinski otpadni materijal, industrijski i kućni otpad, upotrebljava kemijska sredstva kojima se može ugroziti izvornost biljnog i životinjskog svijeta (članak 9.);

- ako unosi strane životinjske i biljne vrste na područje Nacionalnog parka bez dopuštenja Državne uprave (članak 11.);

- ako obavlja djelatnost na području Nacionalnog parka bez odobrenja Ustanove (članak 20.);

- ako snima ili fotografira u komercijalne svrhe bez odobrenja Ustanove (članak 20. stavak 4.);

- ako prometuje po cestama na području Nacionalnog parka bez odobrenja Ustanove (članak 21.).

Za prekršaje iz ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 500,00 do 4.000,00 Kn.

Članak 36.

Novčanom kaznom od 500,00 do 5.000,00 kn kaznit će se za prekršaj fizička osoba:

- ako obavlja sječu ili pošumljavanje (članak 4.);

- ako bere, sakuplja i uklanja sa staništa biljke bez dopuštenja Državne uprave (članak 5.);

- ako obavlja ispašu stoke bez dopuštenja Državne uprave (članak 6.);

- ako loži vatru izvan mjesta koja su označena i određena za tu namjenu (članak 7.);

- ako vadi mineralne sirovine ili na bilo koji drugi način eksploatira prirodne izvore ili mijenja pejsaž (članak 8.);

- ako gradi ili postavi objekt bez dopuštenja Državne uprave (članak 9.);

- ako odlaže građevinski otpadni materijal, industrijski i kućni otpad te upotrebljava kemijska sredstva kojima se može ugroziti izvornost biljnog i životinjskog svijeta (članak 9.);

- ako loži vatru izvan mjesta označenih i određenih za tu namjenu (članak 10.);

- ako unosi strane životinjske i biljne vrste na područje Nacionalnog parka bez dopuštenja Državne uprave (članak 11.);

- ako obavlja kampiranje na području Nacionalnog parka (članak 12.);

- ako lovi, hvata ili ubija životinje, oštećuje njihove razvojne oblike, gnijezda, legla i obitavališta (članak 13.);

- ako nosi vatreno oružje odnosno drugo oružje pogodno za lov (članak 14.);

- ako pusti psa da se kreće bez uzice (članak 15.);

- ako se zatekne u Nacionalnom parku bez ulaznice (članak 17.);

- ako se kreće izvan područja namjenjenih za razgledavanje i posjećivanje (članak 19.);

- ako obavlja djelatnost na području Nacionalnog parka bez odobrenja Ustanove (članak 20.);

- ako se kreće vozilom brzinom koja nije dozvoljena (članak 21.);

- ako se kreće vozilom po cestama na kojima je promet ograničen, bez odobrenja Ustanove (članak 21.).

Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka nadzornik Nacionalnog parka ovlašten je na licu mjesta naplatiti novčanu kaznu od 400,00 kn.

Članak 37.

Prihodi ostvareni od naknade i mandatnih kazni, prihod su Ustanove i koriste se za zaštitu i promicanje Nacionalnog parka.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 38.

Ravnatelj Državne uprave i ravnatelj Ustanove donijet će provedbene propise, prema odredbama ovoga Pravilnika, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Ustanova će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika obaviti označavanja u području Nacionalnog parka sukladno ovom Pravilniku.

Članak 39.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Odluka o unutrašnjem redu na području Nacionalnom parku "Risnjak" ("Službeni vjesnik ZO Rijeka", broj 23/86).

Članak 40.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-04/96-04/16

Urbroj: 532/1-10-3/6-96-1

Zagreb, 2. svibanj 1996.

Ravnatelj
Ferdinand Meder, prof., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.