Zakoni i propisi - Pravni savjeti 38 14.05.1996 Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-174/1996. od 24. travnja 1996.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu dr. Velimir Belajec, dopredsjednik Suda te suci Zdravko Bartovčak, dr. Nikola Filipović, Ante Jelavić Mitrović, mr. Vojislav Kučeković, Jurica Malčić, mr. Hrvoje Momčinović, Ivan Marijan Severinac, Milan Vuković i Mladen Žuvela, odlučujući o ustavnoj tužbi prof. dr. Zdravka Tomca iz Zagreba, predsjednika raspuštene Gradske skupštine Grada Zagreba, na sjednici Suda održanoj dana 10. svibnja 1996. godine, donio je slijedeću

ODLUKU

1. Usvaja se ustavna tužba te se ukidaju:

- Odluka Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Gradske skupštine Grada Zagreba od 30. travnja 1996. godine ("Narodne novine", broj 33/1996) i

- Rješenje Vlade Republike Hrvatske o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Gradu Zagrebu od 30. travnja 1996. godine ("Narodne novine", broj 33/1996).

2. Ova će se odluka objaviti u "Narodnim novinama" - Službenom listu Republike Hrvatske.

Obrazloženje

Prof. dr. Zdravko Tomac, predsjednik raspuštene Gradske skupštine Grada Zagreba, na temelju ovlaštenja iz odredbe članka 81. stavak 2. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi ("Narodne novine", broj 90/1992, 94/1993 i 117/1993) te pozivom i na odredbe članka 28. i članka 29. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/1991 - nastavno: Ustavni zakon o Ustavnom sudu) podnio je Ustavnom sudu Republike Hrvatske pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu.

Ustavnom tužbom podnositelj osporava Odluku Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Gradske skupštine Grada Zagreba od 30. travnja 1996. godine ("Narodne novine", broj 33/1996 - nastavno: Odluka Vlade o raspuštanju) i Rješenja Vlade Republike Hrvatske o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Gradu Zagrebu od 30. travnja 1996. godine ("Narodne novine", broj 33/1996 - nastavno: Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade).

Podnositelj navodi da su Odlukom Vlade o raspuštanju i Rješenjem o imenovanju povjerenika Vlade povrijeđena prava građana na lokalnu samoupravu iz članka 128. Ustava, prava jedinica lokalne samouprave iz članaka 129. i 130. Ustava te odredbe članka 1. stavak 3., članka 3., članka 4., članka 5., članka 14. stavak 2., članka 19. i članka 110. Ustava.

Nastavno se u ustavnoj tužbi navode povrede članka 20. i 71. u svezi članka 70. i 81. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi, članka 4. stavak 1. Zakona o Zagrebačkoj županiji ("Narodne novine", broj 69/1995) te članka 20. i 30. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu.

Razlozi kojima se navedene povrede obrazlažu u ustavnoj tužbi glede Odluke Vlade o raspuštanju mogu se sažeti u slijedeće tvrdnje: Odluka Vlade o raspuštanju nije obrazložena te nije dan niti jedan argument o postojanju razloga iz zakonskih odredbi navedenih u preambuli Odluke Vlade o raspuštanju, a što je protivno članku 19. stavak 3. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu. Nastavno, Odluka Ustavnog suda o ukidanju Proračuna Grada Zagreba za 1996. godinu broj: U-II-204/1996 od 29. travnja 1996. godine ("Narodne novine", broj 33/1996) ne daje temelj za primjenu odredbe točke 5. stavak 1. članka 81. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi. Konačno, točka II. Odluke Vlade o raspuštanju, protivna je članku 14. stavak 2. Ustava, budući je za prestanak rada Skupštine Zagrebačke županije Vlada morala donijeti posebnu odluku o raspuštanju.

Razlozi glede Rješenja o imenovanju povjerenika Vlade sadržani su u tvrdnji da zbog neustavnog i nezakonitog raspuštanja Gradske skupštine te prestanka rada Skupštine Zagrebačke županije, Rješenje Vlade o imenovanju povjerenika za oba predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave i uprave nije u skladu s naprijed navedenim odredbama Ustava.

U ustavnoj je tužbi stavljen prijedlog Sudu za usvajanje ustavne tužbe te poništenje Odluke Vlade o raspuštanju i Rješenja o imenovanju povjerenika Vlade.

Na temelju odredbe članka 55. Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 29/1994 - nastavno: Poslovnik Suda), zatraženo je izjašnjenje Vlade Republike Hrvatske o podnijetoj ustavnoj tužbi te je zatražena dostava prijedloga Ministarstva uprave Vladi Republike Hrvatske.

U dostavljenom izjašnjenju Vlade Republike Hrvatske u bitnome se navodi:

Pretpostavke iz članka 81. stavak 1. točka 1. i točka 5. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi su ispunjene.

Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave je, donoseći akte u postupku konstituiranja, i odluku o Proračunu Grada Zagreba za 1996. godinu i akte u svezi s tom odlukom, a cijeneći rješidbe koje je Ustavni sud donio u pokrenutim postupcima po ustavnim tužbama, prijedlozima i zahtjevu za ocjenu ustavnosti i zakonitosti akata, učestalo donosilo opće akte suprotno Ustavu, zakonu i drugim propisima, dok je Proračun Grada Zagreba za 1996. godinu, ukinut.

Kako je Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog ovlaštenog ministarstva, u granicama svog zakonskog ovlaštenja, raspustila predstavničko tijelo koje čini konstitutivni element Skupštine Zagrebačke županije, to su zakonite i odluke o prestanku rada i tog predstavničkog tijela.

Konačno, Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade, temelji se na rješenju koje Zakon o lokalnoj samoupravi i upravi propisuje u članku 71. te članku 82. u svezi članka 81. stavak 1. točke 1. i 5.

Zaključno se u izjašnjenju navodi da Vlada Republike Hrvatske, donošenjem osporene Odluke o raspuštanju i Rješenja o imenovanju povjerenika Vlade, nije povrijedila u ustavnoj tužbi navedene odredbe Ustava niti odredbe Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi.

Iz prijedloga Ministarstva uprave Vladi Republike Hrvatske od 30. travnja 1996. proizlazi da je predloženo donošenje Odluke o raspuštanju te Rješenja o imenovanju povjerenika Vlade nakon utvrđenja da su se stekli uvjeti za raspuštanje predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave te imenovanje povjerenika radi ispunjenja razloga iz članka 81. stavak 1. točka 1. i točka 5. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi.

Ministarstvo se, u svezi ispunjenja pretpostavke iz točke 1. stavka 1. članka 81. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi (učestalost), poziva na navedenu Odluku Ustavnog suda o ukidanju Proračuna Grada Zagreba za 1996. godinu, koji proračun je donijet uz bitnu povredu odredaba o postupku donošenja Proračuna. Poziva se i na akte koje su, u postupku konstituiranja predstavničkih tijela Grada Zagreba i Zagrebačke županije, donijeli novoizabrani članovi tih tijela, a koji su, također u postupku državnog nadzora i zaštite lokalne samouprave, utvrđeni neustavnim i nezakonitim, a što proizlazi i iz Rješenja Ustavnog suda broj: U-II-1019/1995 i U-II-1021/1995 od 27. prosinca 1995. godine ("Narodne novine", broj 109/1995).

Nastavno se u Prijedlogu Ministarstva upućuje i na odredbu članka 71. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi, čiji učinak nastupa uslijed donošenja odluke o ukidanju Proračuna Grada Zagreba za 1996. godinu.

U podnijetom prijedlogu Ministarstvo navodi da raspuštanjem predstavničkog tijela Grada Zagreba nužno prestaje s radom i predstavničko tijelo Zagrebačke županije (članak 4. stavak 1. Zakona o Zagrebačkoj županiji - "Narodne novine", broj 69/1995).

Sadržaj Prijedloga Ministarstva glede imenovanja povjerenika Vlade upućuje na rješenja koja, u slučaju raspuštanja predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave, propisuje Zakon o lokalnoj samoupravi i upravi u članku 71. i članku 82.

Ustavna tužba je osnovana.

Odluka Vlade o raspuštanju donijeta je na temelju članka 81. stavak 1. točke 1. i točke 5. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi u svezi s člankom 4. stavak 1. Zakona o Zagrebačkoj županiji, a na prijedlog Ministarstva uprave te se njome raspušta Gradska skupština Grada Zagreba, a vijećnicima prestaje mandat (točka I. Odluke), uslijed čega prestaje s radom i Skupština Zagrebačke županije (točka II. Odluke).

Prvi navod podnositelja ustavne tužbe u svezi je s nedostatkom obrazloženja takve osporene Odluke o raspuštanju.

Odluka o raspuštanju u preambuli sadrži pozivanje donositelja na članak 81. stavak 1. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi, dakle, upućuje da ono što je u odluci sadržano, ima uporište u zakonu.

Navedeni zakonski propis članka 81. stavak 1. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi propisuje ovlast Vladi Republike Hrvatske da može, na prijedlog Ministarstva uprave, raspustiti predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave kada se ispuni jedan ili više uvjeta koji su propisani u točkama 1. do 6. te zakonske odredbe.

Donositelj, pozivajući se na odredbe sadržane u točki 1. i točki 5. stavka 1. članka 81. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi, upućuje na svoje utvrđenje o ispunjenju ta dva (između propisanih 6) uvjeta za raspuštanje predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave.

No, činjenica je da je zakonodavac, stavkom 2. istog članka navedenog Zakona, predsjedniku raspuštenog predstavničkog tijela dao pravo na podnošenje ustavne tužbe u slučaju raspuštanja predstavničkog tijela, dakle, propisao je sredstvo pravne zaštite.

Za učinkovito korištenje dopuštenim sredstvom pravne zaštite, podnositelj tog sredstva, konkretno podnositelj ustavne tužbe mora biti upoznat s razlozima koji objašnjavaju zašto je konkretna odluka donijeta i zašto baš u određenom sadržaju.

Stoga slijedi zaključak da je, budući se radi o odluci iz članka 28. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu te kraj odredbe članka 81. stavak 2. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi, donositelj osporene odluke istu trebao obrazložiti.

Odgovor (izjašnjenje) Vlade djelomično otklanja nedostatak obrazloženja, budući se u njemu objašnjava na kojim razlozima Vlada temelji Odluku o raspuštanju i Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade.

Polazeći od ovlaštenja koje joj je dano člankom 81. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi, Vlada Republike Hrvatske se, donoseći osporenu Odluku o raspuštanju, poziva na točku 1. stavka 1. tog članka kojom je, kao pretpostavka za donošenje odluke o raspuštanju propisano da predstavničko tijelo učestalo donosi opće akte suprotne Ustavu, zakonu ili drugom propisu ili da predstavničko tijelo počini učestale teže povrede zakona i drugih propisa.

Vlada ne nabraja koje je to opće akte suprotne Ustavu, zakonu ili drugom propisu donijela Gradska skupština Grada Zagreba. Izuzetak je Proračun Grada Zagreba za 1996. godinu.

Donijevši osporenu Odluku o raspuštanju, Vlada je ostavila dvojbenim donosi li predstavničko tijelo učestalo neustavne i nezakonite opće akte i koji su to akti, u čemu je sadržana učestalost, a u čemu su ti akti suprotni (dakle, sadržajno) Ustavu, zakonu ili drugom propisu, ili pak predstavničko tijelo učestalo teže vrijeđa zakon i druge propise.

U izjašnjenju Vlade, kao i u prijedlogu Ministarstva uprave, u svezi navedene odredbe točke 1., oba se tijela pozivaju na dvije činjenice: na ovlaštenje Vlade da na temelju članka 7. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i uprave ("Narodne novine", broj 69/1995) za donošenje odgovarajućih odluka u postupku konstituiranja predstavničkih tijela; na nalaz tijela središnje državne uprave o obavljenom nadzoru nad zakonitošću rada i općih akata predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave, koji je bio temelj za akt nadležnog ministarstva u postupku donošenja Proračuna Grada Zagreba za 1996. godinu i za inicijativu Vlade pokretanjem postupka ocjene ustavnosti i zakonitosti navedenog Proračuna.

No, time Vlada ne navodi koje je to učestale teže povrede zakona i drugih propisa učinila Gradska skupština Grada Zagreba. Izuzetak su postupci novoizabranih članova predstavničkih tijela pri konstituiranju, kada su novoizabrani članovi smatrali da su se konstituirali na sjednicama od 2. prosinca 1995. godine, što im je Vlada osporila te su se konstituirali na sjednicama od 2. siječnja 1996. godine, a u skladu s odlukom Vlade.

Međutim, ti navodi ne daju dovoljan temelj za ocjenu da se radi, od strane predstavničkog tijela, o učestalom donošenju općih akata koji su suprotni Ustavu, zakonu ili drugom propisu, niti o učestalim težim povredama zakona i drugih propisa od strane predstavničkog tijela.

Pozivajući se na odredbu točke 5. stavka 1. članka 81. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi, a kao drugog razloga za raspuštanje predstavničkog tijela, donositelj osporene Odluke o raspuštanju, u izjašnjenju na navode ustavne tužbe, upućuje na činjenicu ukidanja Proračuna Grada Zagreba za 1996. godinu u postupku ocjene ustavnosti i zakonitosti.

Navedena točka citiranog zakonskog članka propisuje kao pretpostavku (uvjet) za moguće raspuštanje predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave, da to tijelo u roku koji je određen zakonom, ne donese godišnji proračun.

Iz odredbi članka 70. i članka 71. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi proizlazi da proračun valja donijeti prije početka godine za koju se donosi, a najkasnije do isteka mjeseca ožujka tekuće godine. U slučaju takvog nepostupanja, Vlada će raspustiti predstavničko tijelo i na mjesto njega imenovati povjerenika Vlade.

Gradska skupština Grada Zagreba je usvojila Proračun Grada Zagreba za 1996. godinu na 5. sjednici održanoj dana 25. ožujka 1996. godine.

Utvrđenje da je navedeni Proračun donijet uz povredu postupka o donošenju koje dovode do njegova ukidanja, ne može se kvalificirati kao da Proračun Grada Zagreba za 1996. godinu nije donijet u roku određenim zakonom, a kako je to propisano točkom 5. stavka 1. članka 81. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi.

Istodobno, ocjenjujući pretpostavku iz točke 5. navedene zakonske odredbe u svezi s pretpostavkama iz točke 1. iste zakonske odredbe, činjenica ukidanja navedenog Proračuna zbog postupovnih povreda ne daje temelj za ocjenu da je Proračun, koji je ukinut iz tog razloga (pustopovne povrede), onaj opći akt koji je, a kako je to propisano odredbom navedene točke 1., suprotan Ustavu, budući ta odredba točke 1. propisuje učestalo donošenje općih akata suprotnih Ustavu, dakle sadržajno.

U skladu s naprijed navedenim razlozima, utvrđenje je Suda da Vlada osporenu Odluku o raspuštanju, nije utemeljila na zakonu te je postupila izvan granica ovlasti koje joj daje posebni zakonski propis.

S tim u svezi, a glede navoda podnositelja da je u odnosu na Skupštinu Zagrebačke županije Vlada morala donijeti posebni akt o raspuštanju tog predstavničkog tijela, ističe se da ukidanjem Odluke o raspuštanju Gradske skupštine Grada Zagreba, nužno prestaju i učinci dijela te odluke o prestanku s radom i predstavničkog tijela županije, a kako je to odlučeno pod točkom II. Odluke Vlade o raspuštanju.

Glede Rješenja o imenovanju povjerenika Vlade, koje je donijeto na temelju članka 82. stavak 1. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi, navedena odredba propisuje posljedicu koja nastupa nakon ispunjenja pretpostavki iz članka 81. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi.

Budući da je Ustavni sud utvrdio da te pretpostavke nisu ispunjene, to ukidanje Odluke o raspuštanju nužno dovodi i do ukidanja Rješenja o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Gradu Zagrebu.

Takvim aktima Vlade povrijeđene su temeljne odredbe Ustava Republike Hrvatske iz članka 1. stavak 2. i članka 5. stavak 2., odredba članka 19. stavak 1. Ustava te jamstvo iz Glave VI. Ustava - Ustrojstvo lokalne (mjesne) samouprave i uprave iz članka 128.

Iz razloga navedenih u obrazloženju, Ustavni sud je u skladu s odredbom članka 59. Poslovnika Ustavnog suda ustavnu tužbu usvojio i osporene akte, zbog povreda navedenih odredbi Ustava, ukinuo te odlučio kao pod točkom 1. izreke.

Odluka o objavi pod točkom 2. izreke, temelji se na članku 20. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.

Broj: U-III-260/1996
Zagreb, 10. svibnja 1996.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Dopredsjednik
dr. Velimir Belajec, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


IZDVOJENO MIŠLJENJE

uz Odluku Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-260/96 od 10. svibnja 1996. godine

Svojom Odlukom od 10. svibnja 1996. godine, Ustavni sud Republike Hrvatske usvojio je ustavnu tužbu prof. dr. Zdravka Tomca, te je ukinuo Odluku Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Gradske skupštine Grada Zagreba, od 30. travnja 1996. godine, kao i Rješenje Vlade Republike Hrvatske o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Gradu Zagrebu od 30. travnja 1996. godine.

Kako u tom predmetu imam drukčije ustavnopravno stajalište, glasovao sam protiv usvajanja ustavne tužbe i izdvojio sam svoje mišljenje, pa ga obrazloženo prilažem uz Odluku.

Ispitujući osporene akte Vlade podnijetom ustavnom tužbom u pravcu povreda navedenih po podnositelju, mišljenja sam da ustavna tužba nije osnovana.

Ministarstvo uprave je, kao tijelo središnje državne uprave zakonom ovlašteno za nadzor nad zakonitošću rada i općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave, podnijelo Vladi Republike Hrvatske prijedlog za raspuštanje predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.

Odluka Vlade o raspuštanju Gradske skupštine u Zagrebu donijeta je na temelju članka 81. stavak 1. točka 1. i 5. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi te se njome raspušta Gradska skupština Grada Zagreba, a vijećnicima prestaje mandat.

U svezi utemeljenosti primjene odredbe članka 81. stavak 1. točka 1. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi pri donošenju Odluke o raspuštanju, ističem slijedeće:

Vlada Republike Hrvatske je na temelju članka 7. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i uprave ("Narodne novine", broj 69/1995) bila ovlaštena, a kako je to navedeno i u obrazloženju rješenja Ustavnog suda broj: U-II-1019/1995 i U-II-1021/1995 od 27. prosinca 1995. godine, donijeti odgovarajuće akte o ponovnom sazivanju sjednica Gradske skupštine Grada Zagreba i Skupštine Zagrebačke županije;

Ministarstvo financija i Ministarstvo uprave su, u postupku nadzora nad općim i pojedinačnim aktima Gradske skupštine Grada Zagreba donesenima na 4. i 5. sjednici, nalazom od 3. travnja 1996. godine utvrdili nezakonitost postupka donošenja Proračuna Grada Zagreba za 1996. godinu te je Proračun, rješenjem Ministarstva financija od 11. travnja 1996. godine obustavljen od izvršenja, dok je Vlada Republike Hrvatske pokrenula postupak ocjene ustavnosti i zakonitosti Proračuna, u kojem je postupku odlukom Ustavnog suda broj: U-II-204/1996 od 29. travnja 1996. godine, Proračun Grada Zagreba za 1996. godinu ukinut.

Slijedi da je takvim učestalim donošenjem općih akata suprotnih Ustavu, zakonu i drugim propisima od strane predstavničkog tijela jedinica lokalne samouprave, ispunjena pretpostavka iz članka 81. stavak 1. točka 1. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi, koja je temelj za ovlaštenje Vlade na raspuštanje takvog predstavničkog tijela, a na koju se odredbu Vlada i pozvala u svojoj Odluci o raspuštanju.

U svezi utemeljenosti primjene odredbe članka 81. stavak 1. točka 5. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi ističem slijedeće:

Proračun Grada Zagreba za 1996. godinu ukinut je odlukom Ustavnog suda broj: U-II-204/1996 od 29. travnja 1996. godine, a nakon utvrđenja da nije donijet na Ustavom i zakonom propisan način te, iako je Proračun Grada Zagreba za 1996. godinu, formalno donijet u zakonom propisanom roku, neustavnost i nezakonitost postupka donošenja predstavlja ispunjenje pretpostavke i iz točke 5. stavka 1. članka 81. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi, na koju se Vlada i pozvala pri donošenju odluke o raspuštanju.

Navod podnositelja da nedostatak obrazloženja takve Odluke Vlade o raspuštanju čini Odluku protivnom odredbi članka 19. stavak 3. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu, a time neustavnom i nezakonitom, nije osnovan i nije bitan za odlučivanje. Navedena odredba Ustavnog zakona o Ustavnom sudu obvezuje Ustavni sud da svoje odluke i rješenja obrazloži. Ta se obveza ne odnosi na Vladu Republike Hrvatske, pa ni glede akata koje Vlada donosi na temelju zakonskih ovlasti Vlade na nadzor nad predstavničkim tijelima jedinica lokalne samouprave.

Učinci Odluka Ustavnog suda, ne mogu biti predmetom raspravljanja i odlučivanja Ustavnog suda. Odredbom članka 25. stavak 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu propisano je da su odluke i rješenja Ustavnog suda, pa tako i navedena odluka, obvezatne i izvršne.

Polazeći od ovlaštenja koje joj je dano člankom 81. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi, Vlada Republike Hrvatske je, budući su ispunjene zakonske pretpostavke za donošenje odluke od raspuštanju predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave, ispravno donijela osporenu Odluku o raspuštanju.

Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade donijeto je na temelju članka 82. stavak 1. u svezi članka 71. Zakona o lokalnoj samoupravi i njime je, na mjesto Gradske skupštine Grada Zagreba, imenovan povjerenik Vlade.

To je Rješenje zakonska posljedica koja nastupa nakon ispunjenja pretpostavki iz članka 71. i članka 81. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi te je imenovanje povjerenika na mjesto raspuštenog predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave, zakonska obveza Vlade.

Takvim pojedinačnim aktom nisu povrijeđena jamstva iz Glave VI. Ustava - Ustrojstvo lokalne (mjesne) samouprave i uprave (članci 128., 129. i 130. Ustava), a njihovo donošenje nije u suprotnosti s odredbom članka 110. Ustava, budući ovlaštenje Vlade proizlazi iz posebnog zakonskog propisa.

Postupanjem u granicama zakonskih ovlaštenja, nije Vlada osporenim aktom povrijedila temeljne odredbe Ustava iz članka 1. stavak 3., članka 3., članka 4. i članka 5., niti su podnositelju povrijeđena ustavna prava iz članka 14. stavak 2. i članka 19. stavak 2. Ustava te osporeni akti nisu povrijedili ni odredbu članka 19. stavak 1. Ustava.

Slijedom navedenog, glasovao sam protiv odluke kojom se ustavna tužba usvaja u odnosu na Odluku Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Gradske Skupštine u Gradu Zagrebu.

U Zagrebu, 10. svibnja 1996.

Sudac
Ustavnog suda
Republike Hrvatske
Milan Vuković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.