Zakoni i propisi - Pravni savjeti 26 03.04.1996 Odluka o usklađivanju doplatka za djecu i cenzusa prihoda kao uvjeta za stjecanje prava na doplatak za djecu u godini 1996.

  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na osnovi članka 46. Zakona o doplatku za djecu (»Narodne novine« br. 44/77, 52/85, 8/90, 40/90 i 26/93) i članka 6. točka 1. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske (»Narodne novine«, broj 58/90, 21/92, 116/93 i 23/95) Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 26. ožujka 1996., donosi

ODLUKU

O USKLAÐIVANJU DOPLATKA ZA DJECU I CENZUSA PRIHODA KAO UVJETA ZA STJECANJE PRAVA NA DOPLATAK ZA DJECU U GODINI 1996.

I. USKLAÐIVANJE CENZUSA PRIHODA KAO UVJETA ZA STJECANJE PRAVA NA DOPLATAK ZA DJECU U GODINI 1996.

1. Cenzus prihoda utvrđen u članku 37. stavku 1. toč. 1, 2. i 3. Zakona o doplatku za djecu (u daljnjem tekstu: Zakon), odnosno u točki 1. stavku 1. pod a), b) i c) Odluke o usklađivanju doplatka za djecu i cenzusa prihoda kao uvjeta za stjecanje prava na doplatak za djecu u godini 1995. (»Narodne novine«, broj 22/95 - u daljnjem tekstu: Odluka iz godine 1995.) usklađuje se zbog porasta prosječne plaće zaposlenih u Republici Hrvatskoj u godini 1995, tako da doplatak za djecu u godini 1996. pripada korisniku:

a) ako mu prihod ostvaren po osnovi zaposlenja ne prelazi 816,90 kuna mjesečno po članu kućanstva;

b) ako mu osnovica poreza iz prihoda od samostalnog obavljanja poljoprivredne djelatnosti (katastarski prihod) ne prelazi 116,80 kuna godišnje po članu kućanstva;

c) ako mu prihod od obavljanja zanatskih i drugih privrednih djelatnosti ili od intelektualnih usluga, kao i od porezu podložnih prihoda od imovine i imovinskih prava (ostali prihod) ne prelazi 229,98 kuna godišnje po članu kućanstva.

Ako korisnik doplatka za djecu i članovi njegovog kućanstva imaju istodobno prihode po raznim osnovama iz članka 37. Zakona, visina prihoda utvrđuje se tako da se prihod pod a) podijeli s 8,16, prihod pod b) sa 1,16 i prihod pod c) sa 2,29, pa ako zbroj količnika prelazi 100, korisniku ne pripada pravo na doplatak za djecu (članak 38. Zakona).

2. U smislu točke 1. ove odluke usklađuje se i cenzus prihoda utvrđen u članku 40. stavku 1. toč. 1, 2. i 3. Zakona, odnosno u točki 2. stavku 1. pod a), b) i c) Odluke iz godine 1995, tako da doplatak za djecu u godini 1996. pripada korisniku:

a) ako mu prihod ostvaren po osnovi zaposlenja ne prelazi 1.060,93 kuna mjesečno po članu kućanstva,

b) ako mu osnovica poreza iz prihoda od samostalnog obavljanja poljoprivredne djelatnosti (katastarski prihod) ne prelazi 157,68 kuna godišnje po članu kućanstva;

c) ako mu prihod od obavljanja zanatskih i drugih privrednih djelatnosti ili od intelektualnih usluga, kao i od porezu podložnih prihoda od imovine i imovinskih prava (ostali prihod) ne prelazi 293,55 kuna godišnje po članu kućanstva.

3. Ako korisnik doplatka za djecu i članovi njegovog kućanstva imaju istodobno prihode po raznim osnovama iz članka 40. Zakona, visina prihoda utvrđuje se tako da se prihod pod a) podijeli s 10,60, prihod pod b) s 1,57 i prihod pod c) s 2,93, pa ako zbroj količnika prelazi 100, korisniku ne pripada pravo na doplatak za djecu (članak 41. Zakona).

II. USKLAÐIVANJE DOPLATKA ZA DJECU U GODINI 1996. S KRETANJEM TROŠKOVA ŽIVOTA U PROTEKLOJ GODINI

3. Svote doplatka za djecu utvrđene u članku 39. Zakona, odnosno u točki 3. stavku 1. pod a), b) i c) Odluke iz godine 1995. ne mijenjaju se pa korisniku iz toga članka pripada u godini 1996. doplatak u punoj mjesečnoj svoti:

a) od 189,06 kn po djetetu, ako prihod ostvaren po osnovi zaposlenja iznosi do 516,35 kn po članu kućanstva mjesečno;

b) od 114,93 kn po djetetu, ako prihod ostvaren po osnovi zaposlenja iznosi preko 516,35 kn do 654,32 kn po članu kućanstva mjesečno;

c) od 102,60 kn po djetetu, ako prihod ostvaren po osnovi zaposlenja iznosi preko 654,32 kn do 816,90 kn po članu kućanstva mjesečno.

Ako korisnik, osim prihoda ostvarenih po osnovi zaposlenja, ostvaruje i druge prihode (članak 39. stavak 2. Zakona), puna svota doplatka za djecu, od koje se određuje doplatak u smanjenoj svoti (članak 43. Zakona), iznosi 102,60 kn po djetetu.

4. U smislu točke 3. ove odluke ne mijenjaju se ni svote doplatka za djecu utvrđene u članku 42. Zakona, odnosno u točki 4. stavku 1. pod a), b) i c) Odluke iz godine 1995. tako da korisniku iz toga članka pripada u godini 1996. doplatak za djecu u punoj mjesečnoj svoti;

a) od 275,77 kn po djetetu, ako prihod ostvaren po osnovi zaposlenja iznosi do 671,70 kn po članu kućanstva mjesečno;

b) od 160,77 kn po djetetu, ako prihod ostvaren po osnovi zaposlenja iznosi preko 671,70 kn do 841,79 kn po članu kućanstva mjesečno;

c) od 141,38 kn po djetetu, ako prihod ostvaren po osnovi zaposlenja iznosi preko 841,79 kn do 1.060,93 kn po članu kućanstva mjesečno.

Ako korisnik, osim prihoda ostvarenih po osnovi zaposlenja, ostvaruje i druge prihode (članak 42. stavak 2. Zakona), puna svota doplatka za djecu, od koje se određuje doplatak u smanjenoj svoti (članak 43. Zakona), iznosi 141,38 kn po djetetu.

Usklađivanje doplatka za djecu u 1996. godini obavit će se naknadno posebnom odlukom.

III. USKLAÐIVANJE DOPLATKA ZA DJECU KORISNICIMA KOJI PRAVO OSTVARUJU PREMA ZAKONU O PRAVIMA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA

5. Korisnicima doplatka za djecu prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata (»Narodne novine«, broj 2/94) doplatak se od 1. 1. 1996. određuje u svoti od 275,77 kn mjesečno po djetetu.

IV. ZAJEDNIČKE ODREDBE O USKLAÐIVANJU

1. Usklađivanje doplatka za djecu sadašnjim korisnicima obavit će, prema ovoj odluci, područne službe Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, po službenoj dužnosti u skladu sa zakonom i ovom odlukom.

2. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka iz godine 1995.

3. Ova odluka stupa na snagu idućeg dana nakon objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 1996.

Klasa: 140-13/96-01/885
Urbroj: 341-99-01/96-13
Zagreb, 26. ožujka 1996.

Predsjednik
Upravnog odbora Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja
radnika Hrvatske
dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.