Zakoni i propisi - Pravni savjeti 26 03.04.1996 Odluka o osnovicama osiguranja za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja osoba koje pružaju njegu i pomoć hrvatskim ratnim vojnim invalidima 100% I grupe za 1996. godinu
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 26.a Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata ("Narodne novine", br. 2/94, 52/94. i 36/95.), članka 15. i 16. Pravilnika o izboru, načinu i postupku ostvarivanja prava osoba koje pružaju njegu i pomoć hrvatskim ratnim vojnim invalidima 100% I grupe ("Narodne novine", broj 108/95) i članka 6. točke 7. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", br. 58/90, 21/92., 116/93. i 23/95), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 26. ožujka 1996. donosi

ODLUKU

O OSNOVICAMA OSIGURANJA ZA OBRAČUNAVANJE I PLAĆANJE DOPRINOSA I ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA OSOBA KOJE PRUŽAJU NJEGU I POMOĆ HRVATSKIM RATNIM VOJNIM INVALIDIMA 100% I GRUPE ZA 1996. GODINU

Članak 1.

Osnovica za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja osoba koje pružaju njegu i pomoć hrvatskim ratnim vojnim invalidima 100% I grupe (u daljnjem tekstu: HRVI 100% I grupe) je iznos novčane naknade u visini invalidnine HRVI I grupe sa 100% tjelesnog oštećenja.

Članak 2.

Doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje osoba iz članka 1. ove odluke obračunava se i plaća prema Zakonom utvrđenoj stopi doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za osiguranike koji su sami obveznici plaćanja doprinosa na pripadajuću osnovicu osiguranja koja je izražena u bruto svoti.

Članak 3.

U mirovinski staž uračunavaju se samo ona razdoblja pružanja njege i pomoći HRVI 100% I grupe za koje je plaćen odgovarajući doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje.

Članak 4.

Promjenom visine novčane naknade iz članka 1. ove odluke ili u slučaju promjene stope doprinosa, određivanje nove osnovice odnosno svote doprinosa obavit će se po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja.

Članak 5.

Doprinos se plaća u roku od 15 dana nakon dostave rješenja.

Članak 6.

Obračunati doprinosi plaćaju se na dan dospijeća. Obveznik plaćanja doprinosa koji doprinose ne uplati u roku dospjelosti, dužan je platiti kaznene kamate na svotu doprinosa koju nije pravodobno uplatio.

Članak 7.

Ova odluka stupa na snagu na dan objave u "Narodnim novinama" a primjenjivat će se od 1. siječnja 1996.

Klasa: 140-13/96-01/885
Urbroj: 341-99-01/96-26
Zagreb, 26. ožujka 1996.

Predsjednik
Upravnog odbora Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja
radnika Hrvatske
dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


ttp://www.nn.hr/search/iaquery.exe">