Zakoni i propisi - Pravni savjeti 26 03.04.1996 Odluka o osnovicama za obračunavanje i plaćanje doprinosa i ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za osiguranike privremeno izvan radnog odnosa
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 96. stavka 1. pod f) Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", br. 26/83, 5/86, 42/87, 34/89, 57/89, 40/90, 9/91, 96/94 i 44/94) i članka 6. točke 7. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", broj 58/90, 21/92, 116/93 i 23/95) Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske na sjednici održanoj 26. ožujka 1996. donosi

ODLUKU

O OSNOVICAMA ZA OBRAČUNAVANJE I PLAĆANJE DOPRINOSA I OSTVARIVANJE PRAVA
IZ MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA ZA OSIGURANIKE PRIVREMENO IZVAN
RADNOG ODNOSA

Članak 1.

Osnovica za obračunavanje i plaćanje doprinosa i ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za osiguranike privremeno izvan radnog odnosa iz članka 18. i 19. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju jest prosječna bruto plaća koju je osiguranik ostvario u godini 1995.

Za osiguranike za koje se ne raspolaže podacima o prosječnoj plaći u godini 1995. za osnovicu za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za određivanje prava uzima se iznos najniže osnovice za obračunavanje i plaćanje doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje.

Za osiguranike koji su u godini 1995. bili privremeno izvan radnog odnosa osnovica za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja u godini 1996. povećava se za 130,36% i kao takva iskazana je u bruto iznosu.

Članak 2.

Osnovice utvrđene člankom 1. ove odluke ne mogu biti niže od iznosa od 1.100,00 kn, utvrđenog Odlukom o najnižoj osnovici za obračunavanje i plaćanje doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje i za plaćanje doprinosa za doplatak za djecu.

Doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje osoba iz članka 1. ove odluke obračunava se i plaća prema Zakonom utvrđenoj stopi na pripadajuću svotu osnovice iskazane u bruto iznosu. Obveznik uplate doprinosa za navedene osiguranike je Zavod za zapošljavanje, odnosno njegovi mjerodavni uredi.

Članak 3.

Na dan stupanja na snagu ove odluke prestaje vrijediti Odluka o osnovicama za određivanje prava i za obračunavanje i plaćanje doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za osiguranike privremeno izvan radnog odnosa za godinu 1995. ("Narodne novine", broj 22/95).

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. siječnja 1996.

Klasa: 140-13/96-01/885
Urbroj: 341-99-01/96-30
Zagreb, 26. ožujka 1996.

Predsjednik
Upravnog odbora Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja
radnika Hrvatske
dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.