Zakoni i propisi - Pravni savjeti 26 03.04.1996 Odluka o visini prihoda kućanstva korisnika mirovine o kojima ovisi stjecanje prava na zaštitni dodatak uz mirovinu u godini 1996.

  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA INDIVIDUALNIH POLJOPRIVREDNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 6. točke 10. i članka 28. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske (»Narodne novine«, br. 58/90. i 21/92.) Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske, na sjednici održanoj 26. ožujka 1996., donosi

ODLUKU

O VISINI PRIHODA KUĆANSTVA KORISNIKA MIROVINE O KOJIMA OVISI STJECANJE PRAVA NA ZAŠTITNI DODATAK UZ MIROVINU U

GODINI 1996.

1. Pri utvrđivanju prava na zaštitni dodatak uz mirovinu koji se prema Statutu Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske, osigurava korisnicima mirovine, smatrat će se da ni korisnik mirovine ni članovi njegova kućanstva nemaju drugih prihoda dostatnih za uzdržavanje;

a) ako im prihod ostvaren na osnovi radnog odnosa (plaća, naknade, mirovine i dr.), ne prelazi 523,09 kn mjesečno po članu kućanstva, ili

b) ako im osnovica iz dohotka od poljoprivredne djelatnosti (katastarski prihod) ne prelazi 303,68 kn godišnje po članu kućanstva, ili

c) ako im dohodak od obavljanja samostalnih djelatnosti, kao i drugi prihod od imovine i prihod podložan porezu (ostali dopunski prihod) ne prelazi 173,23 kn godišnje po članu kućanstva.

Prihod ostvaren izvan radnog odnosa povremenim ili privremenim radom, prihod ostvaren od iznajmljivanja soba, pružanja usluga i prehrane turistima, kao i prihod koji supružnik korisnika ostvari i kućnoj radinosti, izjednačuje se s prihodom ostvarenim na osnovi radnog odnosa.

2. Ako korisnik mirovine i članovi njegova kućanstva imaju istodobne prihode po raznim osnovama iz točke 1. ove odluke, visina prihoda se utvrđuje tako da se prihod podijeli i to prihod pod a) s 5,23, prihod pod b) s 3,04, prihod pod c) s 1,73 i ako im zbroj količnika prelazi 100, smatra se da korisnik mirovine ima drugih prihoda dostatnih za uzdržavanje.

3. Pri utvrđivanju prava na zaštitni dodatak uz mirovinu primjenom cenzusa prihoda, ostvarenih na osnovi radnog odnosa, ti se prihodi dijele na korisnika mirovine, njegova supružnika, djecu i roditelje koje korisnik i njegov supružnik uzdržavaju.

Ako je supružnik korisnika mirovine zaposlen u inozemstvu kod inozemnog poslodavca ili se tamo bavi samostalnom djelatnošću, smatra se, da korisnik mirovine ima drugih prihoda dostatnih za uzdržavanje.

4. Pri utvrđivanju visine prihoda kućanstva korisnika mirovine u smislu točke 1. ove odluke, uzima se:

a) kao prihod ostvaren na osnovi radnog odnosa - prosječna mjesečna svota plaće, naknada i drugih primanja iz radnog odnosa, izračunata po svim efektivnim primanjima (isplatama), ostvarenim u protekloj godini, a za mirovine - mjesečna svota mirovine ostvarena u mjesecu prosincu protekle godine, odnosno u odgovarajućem mjesecu tekuće godine u kojima je član kućanstva ostvario pravo na mirovinu;

b) kao katastarski prihod - osnovica iz plaće od poljoprivredne djelatnosti iz protekle godine;

c) kao ostali dopunski prihod - osnovice za plaćanje doprinosa iz plaće i poreza iz protekle godine.

5. U cenzus prihoda kućanstva korisnika mirovine uzima se i dio katastarskog prihoda od suvlasničkog dijela poljoprivrednog imanja, odnosno sunasljedničkog dijela neraspravljene ostavine, koji po nasljednom pravu pripada članu kućanstva bez obzira na to koristi li se suvlasničkim, odnosno sunasljedničkim dijelom kao i dio prihoda od suvlasničkog, odnosno sunasljedničkog dijela druge imovine.

6. Pri utvrđivanju cenzusa prihoda ne uzimaju se u obzir privremena ili stalna oslobođenja i olakšice pri plaćanju doprinosa od plaće i poreza građana, osim za zgrade koje korisnicima služe za stanovanje.

Prihod koji je oslobođen doprinosa ili poreza uzima se u obzir na osnovi idealno utvrđene porezne osnovice.

7. Ako neki od korisnika obiteljske mirovine ispunjavaju, a drugi ne ispunjavaju uvjete za priznanje prava na zaštitni dodatak, u smislu odredaba ove odluke, zaštitni će se dodatak prethodno donijeti prema članku 87. Statuta bivše Zajednice poljoprivrednika, kao da svi korisnici ispunjavaju uvjete, pa se tako određeni dijelovi isplaćuju onim članovima obitelji koji ispunjavaju uvjete. Jednako će se postupiti i u slučaju kada korisnici obiteljske mirovine, kojima pripada pravo na zaštitni dodatak uz mirovinu, žive odvojeno.

8. Ova odluka stupa na snagu idućeg dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjivat će se od 1. siječnja 1996.

Klasa: 141-13/96-01/886
Urbroj: 343-99-01/96-4
Zagreb, 26. ožujka 1996.

Predsjednik Upravnog odbora
Republičkog fonda
mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske
dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.