Zakoni i propisi - Pravni savjeti 25 29.03.1996 Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o lovu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 72/95), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. ožujka 1996. godine donijela

U R E D B U

o izmjenama i dopunama Zakona o lovu

Članak 1.

U Zakonu o lovu ("Narodne novine", broj 10/94) u članku 22. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

"(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka u slučajevima kada nema lovnogospodarske osnove, početni iznos naknade za koncesiju prava lova određuje se u visini vrijednosti 50% odstrela divljači planiranog prema broju divljači iz akta o ustanovljenju lovišta, obračunate po tržnim cijenama."

Članak 2.

U članku 27. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

"(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka u slučajevima kada nema lovnogospodarske osnove početna cijena lovozakupnine određuje se u visini vrijednosti 50% odstrela divljači planiranog prema broju divljači iz akta o ustanovljenju, obračunate po tržnim cijenama."

Dosadašnji stavci 5., 6. i 7. postaju stavci 6., 7. i 8.

Članak 3.

U članku 38. stavku 2. riječi "27. stavka 1., 3., 4. i 5." zamjenjuju se riječima "27. stavka 3., 4.i 5.".

Članak 4.

U članku 42. stavku 2. riječi "ustanovljenja lovišta" zamjenjuju se riječima "donošenja odluke o izboru ovlaštenika prava lova".

Članak 5.

U članku 43. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

"(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka za uzgajalište divljači u vlasništvu države odgovarajuće se primjenjuju odredbe članka 42. stavka 2. ovoga Zakona.

Članak 6.

U članku 103. stavak 1. mijenja se i glasi:

"(1) Ugovori o davanju lovišta na gospodarenje sklopljeni na temelju Zakona o lovstvu ("Narodne novine", br. 32/73, 8/76, 25/76 i 26/93), osim odredaba koje uređuju visinu lovozakupnine, bez obzira na rok njihovog važenja, ostaju na snazi do sklapanja novih ugovora, prema odredbama ovoga Zakona."

U stavku 2. iza riječi "stavka 2. i 3." dodaju se riječi: "i članku 29. stavku 1."

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

"(3) Lovozakupnina iz stavka 1. ovoga članka određuje se u visini vrijednosti 50% odstrela divljači koji je moguće ostvariti u lovnoj godini za koju se plaća lovozakupnina, obračunate po tržnim cijenama."

Članak 7.

U članku 106. stavku 3. riječi "određenog u članku 104. stavku 2. ovoga Zakona" zamjenjuju se riječima: "najkasnije do 30. lipnja 1996. godine."

Članak 8.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 323-02/94-01/05

Urbroj: 5030105-96-1

Zagreb, 28. ožujka 1996

Predsjednik

mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.