Zakoni i propisi - Pravni savjeti 25 29.03.1996 Uredba o dugoročnom zaduženju Republike Hrvatske kod Narodne banke Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 72/95), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. ožujka 1996. godine donijela

U R E D B U

o dugoročnom zaduženju Republike Hrvatske kod Narodne banke Hrvatske

Članak 1.

Radi izmirenja dospjelih financijskih obveza prema inozemnim kreditorima zemalja članica "Paris club-a", Republika Hrvatska se zadužuje kod Narodne banke Hrvatske uzimanjem kredita u iznosu od 70 milijuna USD u protuvrijednosti u kunama.

Kredit iz stavka 1. ovoga članka koristi se za otplate kredita prema zemljama članicama "Paris club-a" i to: Republici Austriji, Kraljevini Belgiji, Kraljevini Danskoj, Republici Francuskoj, Republici Finskoj, Saveznoj Republici Njemačkoj, Talijanskoj Republici, Japanu, Državi Kuwaitu, Kraljevini Nizozemskoj, Kraljevini Norveškoj, Kraljevini Španjolskoj, Kraljevini Švedskoj, Švicarskoj Konfederaciji, Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske i Sjedinjenim Američkim Državama.

U odnosu na navedene zemlje Republika Hrvatska je izravni dužnik (nealocirani dug) ili garant (alocirani dug).

Članak 2.

Kredit iz članka 1. ove Uredbe odobrava se na rok od dvije godine uz kamatnu stopu u visini eksontne stope Narodne banke Hrvatske, a vraćat će se u osam jednakih kvartalnih obroka. Prvi obrok dospijeva 31. ožujka 1996. godine, a posljednji 31. srpnja 1998. godine.

Članak 3.

Pravne osobe za koje Republika Hrvatska izvrši obvezu plaćanja prema zemljama iz članka 1. ove Uredbe dužne su za visinu podmirenih obveza sklopiti ugovor s Ministarstvom financija.

Ugovorom iz stavka 1. ovoga članka regulirat će se međusobna prava i obveze i osigurati instrumenti povrata kredita.

Članak 4.

Ovlašćuje se ministar financija za zaključenje ugovora iz članka 1. i 3. ove Uredbe.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenuje se od 1. travnja 1996. godine.

Klasa: 402-09/96-02/01

Urbroj: 5030105-96-1

Zagreb, 28. ožujka 1996.

Predsjednik

mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.