Zakoni i propisi - Pravni savjeti 25 29.03.1996 Uredba o podmirivanju dospjelih neizmirenih obveza prema inozemnim kreditorima
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 72/95), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. ožujka 1996. godine donijela

U R E D B U

o podmirivanju dospjelih neizmirenih obveza prema inozemnim kreditorima

Članak 1.

Ovom Uredbom uređuje se plaćanje dospjelih, a neizmirenih obveza po inozemnom dugu, koji su dužni podmiriti dužnici iz Republike Hrvatske.

Članak 2.

Dužnicima iz Republike Hrvatske u smislu ove Uredbe smatraju se pravne osobe koje su izravno zaključile ugovore s inozemnim vjerovnicima za svoj račun ili za račun krajnjeg korisnika iz Republike Hrvatske bez obzira na kasnije Dužničko-vjerovničke odnose nastale tijekom konsolidacije duga.

Članak 3.

Dužnici iz Republike Hrvatske dužni su podmiriti inozemnim vjerovnicima dospjele neizmirene kamate i glavnice prema stanju na dan 21. ožujka 1995. godine po kreditima korisnika iz Republike Hrvatske zaključenim poslije 2. prosinca 1982. godine i osiguranim od vladinih agencija zemalja članica "Paris Cluba" najkasnije do 31. listopada 1995. godine.

Članak 4.

Dužnici iz Republike Hrvatske po osnovi kreditnih zaduženja u inozemstvu dužni su:

- deponirati kod Narodne banke Hrvatske sredstva na ime dospjelih neizmirenih kamata temeljem Novog financijskog sporazuma potpisanog 1988., kojim je reprogramiran dug prema komercijalnim bankama;

- deponirati kod Narodne banke Hrvatske sredstva na ime dospjelih neizmirenih kamata temeljem Sporazuma o trgovinskoj i depozitnoj olakšici.

Sredstva iz stavka 1. ovoga članka dužnici su dužni deponirati do 31. prosinca 1996. godine u mjesečnim ratama približno jednakih iznosa, počevši od mjeseca studenoga 1994. godine.

Članak 5.

Deponirana sredstva iz članka 4. ove Uredbe ostaju u depozitu kod Narodne banke Hrvatske do postizanja sporazuma s inozemnim vjerovnicima.

Sredstva se deponiraju na računu Narodne banke Hrvatske u valutama plaćanja obveza.

Narodna banka Hrvatske dužna je na deponirana sredstva dužnika, za iznose navedene u Naputku o provedbi ove Uredbe, obračunati kamate u visini tržišne kamate na mjesečne depozite u originalnoj valuti umanjene za jedan postotni poen.

Članak 6.

Krajnji korisnici iz Republike Hrvatske po inozemnim kreditima zaključenim od strane banaka izvan Republike Hrvatske i bivše Narodne banke Jugoslavije, dužni su sredstva za izmirenje dospjelih neizmirenih obveza iz članaka 3. i 4. ove Uredbe deponirati kod Narodne banke Hrvatske pod uvjetom i na način iz stavka 2. članka 4. i članka 5. ove Uredbe.

Članak 7.

Dužnici iz članka 2. ove Uredbe dužni su podmirivati u ugovorenim iznosima sljedeće:

- tekuća dospijeća glavnica i kamata, koja dospijevaju od 1. siječnja 1995., po kreditima zaključenim do 2. prosinca 1982. i osiguranim od vladinih agencija zemalja članica "Paris Cluba" sukladno ugovorenim rokovima dospijeća;

- tekuća dospijeća glavnica i kamata, koja dospijevaju od 21. ožujka 1995., po kreditima zaključenim poslije 2. prosinca 1982. i osiguranim od vladinih agencija zemalja članica "Paris Cluba" sukladno ugovorenim rokovima dospijeća;

- tekuća dospijeća kamata, koja dospijevaju od 1. siječnja 1995., po kreditima zaključenim s vladama zemalja članica "Paris Cluba" 1984., 1985., 1986. i 1988. sukladno ugovorenim rokovima dospijeća, a tekuća dospijeća glavnica po ovim kreditima Dužnici su obvezni podmirivati od 1. siječnja 1996. sukladno ugovorenim rokovima dospijeća.

Članak 8.

Dužnici iz Republike Hrvatske dužni su tekuća dospijeća kamata temeljem Novog financijskog sporazuma deponirati kod Narodne banke Hrvatske u skladu s rokovima dospijeća.

Članak 9.

Krajnji korisnici iz Republike Hrvatske po inozemnim kreditima zaključenim od strane banaka izvan Republike Hrvatske i bivše Narodne banke Jugoslavije, dužni su od dana donošenja ove Uredbe sva sredstva za tekuća dospijeća po kreditima navedenim u člancima 7. i 8. ove Uredbe, deponirati kod Narodne banke Hrvatske pod uvjetima iz članka 5. ove Uredbe.

Članak 10.

Dužnici krajnji korisnici po inozemnim kreditima obvezni su dospjele neizmirene obveze, temeljem kamata i glavnice, iskazati u bilanci.

Članak 11.

Dužnici i krajnji korisnici dužni su jedanput mjesečno izvješćivati Narodnu banku Hrvatske o stanju dospjelih neizmirenih obveza po inozemnim kreditima.

Članak 12.

Narodna banka Hrvatske pratit će provedbu ove Uredbe.

Članak 13.

Dužnicima i krajnjim korisnicima koji ne izvršavaju obveze iz ove Uredbe, Narodna banka Hrvatske neće registrirati nove kreditne poslove s inozemstvom.

Iznimno, Narodna banka Hrvatske može registrirati nove kreditne poslove s inozemstvom za Dužnike i krajnje korisnike iz stavka 1. ovoga članka, ali tek uz pribavljeno odobrenje Ministarstva financija.

Članak 14.

Novčanom kaznom od 150.000 kuna kaznit će se za privredni prijestup pravna osoba ako se ne pridržava odredbi ove Uredbe.

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000 kuna kaznit će se za privredni prijestup i odgovorna osoba u pravnoj osobi ako se ne pridržava odredbi iz ove Uredbe.

Članak 15.

Narodna banka Hrvatske donijet će naputak za provedbu ove Uredbe.

Naputak o provedbi Uredbe o podmirivanju dospjelih neizmirenih obveza prema inozemnim kreditorima ("Narodne novine", broj 36/95) ostaje na snazi i primjenjuje se do donošenja novog naputka iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 16.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. travnja 1996. godine.

Klasa: 400-01/96-01/01

Urbroj: 5030105-96-1

Zagreb, 28. ožujka 1996.

Predsjednik

mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.