Zakoni i propisi - Pravni savjeti 25 29.03.1996 Uredba o postupku nabave roba i usluga i ustupanju radova
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 72/95), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. ožujka 1996. godine donijela

UREDBU

o postupku nabave roba i usluga i ustupanju radova

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ministarstva i druga tijela državne uprave i ostala tijela državne vlasti i njihove službe, tijela jedinica lokalne samouprave i uprave i njihove službe, kao i druge pravne osobe dužni su nabavljati robe i usluge te kao naručitelji ustupati radove koji se plaćaju sredstvima državnog proračuna ili državnih jamstava sukladno zakonu, ili proračuna jedinica lokalne samouprave, ili izvanproračunskih fondova, pod uvjetima, na način i po postupku propisanim ovom Uredbom.

Članak 2.

U smislu ove Uredbe, izrazi koji se rabe imaju sljedeća značenja:

1. "Korisnici" su pravne osobe, tijela i službe označeni u odredbi članka 1. ove Uredbe i navedeni u Popisu koji je sastavni dio ove Uredbe.

2. "Robe" označavaju sirovine, poluproizvode i proizvode, strojeve, opremu, rezervne dijelove, dijelove i kompletne objekte, industrijska i druga postrojenja, te druge nekretnine uključujući s njima povezane usluge, kao što su prijevoz, osiguranje, montaža, probni rad, poduka, početno održavanje te usluge manje vrijednosti koje su ponuđene i ugovorene u svezi glavnog posla, zatim industrijsko vlasništvo, patenti, licence, know-how, te istražni radovi, izrada karata i slični poslovi ako nisu navedeni u točki 4. ovoga članka.

3."Radovi" su građenje građevina (pripremni radovi, građevinski radovi, ugradnja i montaža opreme, gotovih građevinskih elemenata i konstrukcija), rekonstrukcija građevina (adaptacija, nadgradnja, dogradnja, sanacija, izmjena opreme, izmjena tehnoloških procesa, modernizacija i sl.), održavanje građevina, uklanjanje građevina, te bilo koji drugi rad ove prirode koji je u svezi s izgledom objekta ili mjesta na kojem se obavljaju radovi.

4. "Usluge" znače stručne savjete ili drugu tehničko-tehnološku pomoć, bilo da ih daje pojedini stručnjak ili grupa stručnjaka, koji su potrebni korisniku na tehničko-tehnološkim, pravnim i ekonomskim područjima koja uključuju, ali se ne ograničavaju na studije, izradu nacrta i detaljnih programa, projektiranje, ekspertize, nadzor, knjigovodstvo, financije, kompjutersku obradu, organizaciju rada, upravljanje, kontrolu kvalitete te stručne savjete kada se radi o bilo kojem području javne djelatnosti i uslugama u svezi s opskrbom energijom, vodom ili prometom itd., kao i poduka na tim područjima.

5. "Najpovoljnija ponuda" označava konačnu cijenu neke ponude i najbolje odgovara zahtjevima i uvjetima nabave.

6. "Ponuditelj", odnosno "dobavljač", odnosno "izvoditelj" označava fizičku ili pravnu osobu koja nudi i bavi se isporukom "roba", "radova" i/ili obavljanjem "usluga" prema gore navedenoj definiciji.

7. "Dobavljač usluga" označava fizičku ili pravnu osobu uključujući sveučilište ili ustanovu koja pruža "usluge" prema definiciji u točki 4. ovoga članka.

PODRUČJA PRIMJENE

Članak 3.

(1) Odredbe ove Uredbe primjenjuju svi korisnici prilikom nabave roba, usluga ili ustupanja radova ako je pojedinačna ili ukupna vrijednost nabave u proračunskoj godini veća od 200.000,00 kuna (bez poreza).

(2) Korisnik ne smije svoje potrebe za robama, radovima i uslugama dijeliti tijekom proračunske godine s namjerom da izbjegne primjenu javnog nadmetanja određenog u člancima 5. do 10. ove Uredbe.

(3) Za ministarstva i tijela državne uprave ili druge korisnike državnog proračuna koji imaju iste potrebe nabave, Vlada Republike Hrvatske može zadužiti ministarstvo ili drugo tijelo državne uprave ili odrediti zastupnika koji će za njih voditi postupak nabave i izvršavati zajedničku nabavu.

(4) Odredbe ove Uredbe ne primjenjuju se na nabavu sredstvima od inozemne javne ili privatne pomoći (dar) kao i nabavu sredstvima od zajmova putem sklopljenih međunarodnih sporazuma ako je istodobno ugovoren postupak i način nabave, te na nabavu za posebne namjene i potrebe kada postoji poseban vojno-strateški i/ili državni interes. Posebni interes utvrđuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog nadležnog ministarstva ili državne upravne organizacije.

(5) Ova Uredba ne primjenjuje se na postupke i načine korištenja sredstava izvanrednih potpora iz proračunskih sredstava ili ako su ona pribavljena ili dodijeljena sukladno nekom posebnom zakonu (sanacija šteta od prirodnih ili drugih nepogoda).

(6) U odnosu na prava saveza Hrvatskih vojnih invalida domovinskog rata i Udruge obrtnika hrvatskih ratnih i vojnih invalida primjenjuju se odredbe Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata (Narodne novine, br. 2/94, 52/94 i 36/95) pod uvjetom da su sudjelovali u postupku javnog nadmetanja prema odredbama ove Uredbe.

(7) Ako su predmet nabave usluge ili radovi čija je predračunska vrijednost veća od 6,000.000,00 kuna (bez poreza), korisnik može od Ministarstva financija zatražiti odobrenje da se nabava izvrši uz primjenu nacionalne povlastice (preferencijala) za domaće ponuditelje. Korisnik koji nabavlja koristeći nacionalnu povlasticu za ponuditelje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj odluku o primjeni nacionalne povlastice najavljuje odmah prigodom pokretanja postupka nabave. Objava koja se odnosi na nacionalnu povlasticu ne može se kasnije mijenjati.

Prilikom primjene nacionalnih povlastica uzet će se u obzir sve obveze koje je Republika Hrvatska prihvatila međunarodnim sporazumima.

NAČINI NABAVE

Članak 4.

(1) Osnovni način nabave je javno nadmetanje.

(2) Predkvalifikacija je dio postupka koji se može provesti prije pojedinog načina nabave čija vrijednost premašuje 6.000.000,00 kuna (bez poreza) a ima za svrhu prethodno utvrđivanje kvalificiranosti i podobnosti ponuditelja. Postupak predkvalifikacije može se provesti i u slučaju nabave čija vrijednost je veća od 400.000,00 kuna (bez poreza) u slučaju njezine specifičnosti.

(3) Ostali načini nabave su:

1. za robu i radove:

- nadmetanje prikupljanjem ponuda po pozivu;

- prikupljanje ponuda;

- izravna pogodba;

i

2. za usluge:

- nadmetanje prikupljanjem ponuda po pozivu.

JAVNO NADMETANJE ZA ROBU I RADOVE

Članak 5.

(1) Javno nadmetanje provodi korisnik radi odabira najpovoljnije ponude između najmanje tri ponuditelja.

(2) Javnom nadmetanju mogu pristupiti domaći i strani ponuditelji.

(3) Korisnik je obvezan poduzeti sljedeće radnje pri vođenju postupka javnog nadmetanja:

1. objaviti obavijest o javnom nadmetanju za nabavu roba ili ustupanju radova u domaćem tisku ili u "Narodnim novinama", a za vrijednost preko 6.000.000,00 kuna (bez poreza) i u odgovarajućem međunarodnom glasilu;

2. objaviti javno nadmetanje u pravilu na hrvatskom jeziku, a u međunarodnim glasilima na engleskom. Jezik ponude mora biti isti kao i jezik javnog nadmetanja;

3. pripremiti odgovarajuću dokumentaciju za javno nadmetanje sa svim uputama i uvjetima nadmetanja;

4. sudionicima javnog nadmetanja osigurati primjereni rok za pribavljanje natječajne dokumentacije i podnošenje ponuda;

5. odrediti rok, mjesto i vrijeme predaje i javnog otvaranja ponuda. Sudionici moraju podnijeti ponude do određenog vremena i datuma i na određenom mjestu koji su navedeni u natječajnoj dokumentaciji. Sve ponude će se otvoriti istodobno, odmah nakon roka određenog za podnošenje ponuda. Nakon otvaranja ponude se ne mogu mijenjati niti se o njima može pregovarati. Kasnije prispjele i nepotpune ponude neće se razmatrati;

6. osnovati komisiju za procjenu ponuda od najmanje tri člana koja će otvoriti ponude u nazočnosti ponuditelja koji žele biti nazočni i obaviti procjenu ponuda na temelju nadmetanja te odabrati najpovoljniju ponudu;

7. obavijestit će preporučenim pismom sudionike o odabiru ponude;

8. sklopiti ugovor s odabranim ponuditeljem bez pregovaranja sa sudionicima javnog nadmetanja.

(4) Ako se na javno nadmetanje ne jave najmanje tri ponuditelja, nadmetanje se ponavlja, osim u iznimnom slučaju za koji je potrebno odobrenje Ministarstva financija.

(5) Vrijednost nabave i dokumentacije izražava se u kunama a u međunarodnim glasilima u USD ili DEM.

PREDKVALIFIKACIJA

Članak 6.

(1) Korisnik će u slučaju predkvalifikacije:

1. objaviti utvrđivanje podobnosti u domaćem tisku ili "Narodnim novinama" a kad je to ovom Uredbom odrešeno i u odgovarajućem međunarodnom glasilu;

2. pripremiti odgovarajuću dokumentaciju sa svim potrebnim uputama i uvjetima;

3. odrediti rok dostave prijave;

4. odabrati podobne natjecatelje.

(2) Podobnost ponuditelja utvrđuje se u smislu njegove mogućnosti da uspješno obavi radove i/ili isporuči robu odgovarajuće kvalitete koja je predmet ustupanja, odnosno da odgovara ciljevima i zadačama određenog posla.

NADMETANJE PRIKUPLJANJEM PONUDA PO POZIVU ZA ROBU I RADOVE

Članak 7.

(1) Nadmetanje prikupljanjem ponuda po pozivu provodi se tako da se izravno pozovu određeni ponuditelji da podnesu svoje ponude. Daljnji tijek postupka se provodi na isti način kako je to propisano za javno nadmetanje.

(2) Nadmetanje po pozivu može se provesti samo uz prethodno odobrenje Ministarstva financija.

(3) Ministarstvo financija odobrit će nadmetanje po pozivu u roku od sedam radnih dana od primitka zahtjeva i to samo:

1. kad postoji ograničen broj ponuditelja roba i radova;

2. u hitnim i izvanrednim slučajevima;

3. u slučaju kad je prethodno provedena predkvalifikacija po odredbama članka 4. stavka 2. i članka 6. ove Uredbe.

(4) Korisnik je dužan pozvati najmanje tri potencijalna ponuditelja, a u slučaju međunarodnog nadmetanja najmanje jednog ponuditelja iz inozemstva.

PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ROBE I RADOVE

Članak 8.

(1) Korisnik prikuplja ponude sa cijenom kod nabave gotove robe i potrošnog materijala manje pojedinačne vrijednosti, robe potrebne za održavanje, ili kod radova malog opsega, ako procijenjena vrijednost po jednoj nabavci ili ukupno za proračunsku godinu iznosi od 200.000,00 kuna (bez poreza) do 400.000,00 kuna (bez poreza). Nabava je valjana samo u slučaju kad korisnik pribavi najmanje tri ponude sa cijenama.

(2) Poziv za dostavu ponuda sa cijenama mora sadržavati opis robe koja se nabavlja, krajnji rok za predaju ponuda, rok isporuke, kao i potrebna tehnička svojstva robe odnosno kvalitetu radova.

(3) Poziv za dostavu ponuda sa cijenama može biti poslan putem telefaksa, a i ponude mogu biti podnijete telefaksom, ili drugom pisanom obliku pod uvjetom da su primljene do roka određenog u pozivu.

IZRAVNA POGODBA

Članak 9.

(1) Korisnik može provesti izravno ugovaranje s jednim ponuditeljem, samo uz prethodno odobrenje Ministarstva financija, i to:

1. za produženje ugovora za robe ili radove, sklopljenog nakon što je proveden postupak nabave opisa u člancima 5. i 7. radi nabave dodatnih količina slične robe ili radova, pod uvjetom da je korisnik siguran da ne može postići bolje uvjete i ako smatra da produljeni ugovor nudi razumne cijene. Produženje po ovoj točki moguće je samo jednokratno do najviše 50% od vrijednosti osnovnog ugovora;

2. za nabavu standardne opreme ili rezervnih dijelova kod istog dobavljača, koji su u potpunosti odgovarajući postojećoj opremi ili dijelovima. Količina novih dijelova, ne smije premašiti već postojeću količinu, cijena mora biti prihvatljiva, a mogući nadomjestci su neprikladni;

3. ako se potrebna roba može nabaviti samo od isključivo jednog dobavljača ili zaštićenog vlasnika;

4. u slučaju državne sigurnosti ili izuzetnih okolnosti, kao što je prirodna ili od čovjeka izazvana nepogoda.

(2) Korisnik koji primjenjuje ovaj način nabave, treba ponuditelju dati sve potrebne podatke u svezi s robama ili radovima koje nabavlja, tražiti podnošenje ponude ili predračun.

NADMETANJE PRIKUPLJANJEM PONUDA PO POZIVU ZA USLUGE

Članak 10.

(1) Korisnik će za svaku potrebu prirediti upute i procjene troškova. Upute sadržavaju ciljeve i opseg usluga kao i očekivane rezultate usluga.

(2) Korisnik će pozvati najmanje tri iskusna ponuditelja i dostaviti im pozivno pismo s opisom traženih usluga prema stavku 1. ovoga članka.

(3) Pozivno pismo sadrži kratak opis zadatka, način ocjenjivanja, vrijeme predviđeno za podnošenje ponuda, rok važenja ponuda, vrijeme predviđeno za pregovaranje i ustupanje zadatka. Uz pozivno pismo moraju biti priložene upute i nacrt ugovora.

(4) Pozivno pismo sa svim prilozima treba poslati ponuditeljima s popisa od kojih se traži da dostave svoje ponude u dvjema odvojenim omotnicama. U jednu omotnicu treba staviti ponudu s tehničkim podacima, a u drugu cijenu ponuđenih usluga.

(5) Nakon isteka roka za podnošenje prijedloga, koji je naveden u pozivnom pismu, korisnik će osnovati komisiju, koja će otvoriti prijedlog s tehničkim podacima, ocijeniti ih pomoću skale raspona od 100 bodova kako bi ih se moglo rangirati.

Nakon ocjene i rangiranja otvaraju se ponude sa cijenama, a korisnik će započeti pregovore sa ciljem sklapanja ugovora s onim ponuditeljem, koji je za obavljanje zadatka ponudio najnižu cijenu i nalazi se unutar 20% najviše ocijenjenih ponuda s tehničkim podacima.

(6) Pregovori se odnose na poboljšanje traženih uvjeta, ako je ponuditelj podnio takav prijedlog, predloženi plan rada koji je dio tehničkog dijela ponude, vremenski raspored, plan putovanja i financijski dio ponude.

(7) Odredbe stavaka 2. do 6. ovoga članka ne primjenjuju se na usluge pojedinačnih stručnjaka. Za njih treba prirediti popis tri kvalificirane osobe. Tako izabranim pojedincima treba poslati pozivno pismo s uputama. Oni će na poziv odgovoriti tako da predoče svoj radni životopis s preporukama. Korisnik će zatim ocijeniti njihove kvalifikacije, iskustvo, znanje jezika itd., koristeći sustav bodova, a ugovor će sklopiti s osobom, koja postigne najveći broj bodova.

(8) U slučaju da se potrebno znanje ne nudi ili ne postoji na domaćem tržištu, korisnik će, nakon konzultacija s Ministarstvom financija, pozvati inozemne ponuditelje usluga u skladu sa stavcima 2. do 6. ovoga članka naročito kada se radi o velikim poslovima, ili u skladu sa stavkom 7. kad se radi o stručnjacima/pojedincima.

NEPRISTRANO POSTUPANJE I TAJNOST

Članak 11.

(1) Korisnik će, bez obzira na način nabave, propisan u člancima 5. do 10. učiniti sve da osigura nepristrano postupanje i povjerljivost u postupku nabave. Nikakvi podaci glede tijeka postupka nabave neće biti dostupni onima, koji u nadmetanju ne sudjeluju, a sudionici neće odavati drugim osobama nikakve podatke o tijeku nabave.

(2) Korisnik treba čuvati dokumentaciju o nabavi (ponude, ugovori i sl.) i odgovoran je za njihovo čuvanje sukladno propisima.

KOMISIJE

Članak 12.

(1) Postupak nadmetanja i druge stručne poslove vezane za nabavu sukladno ovoj Uredbi provodi komisija.

(2) Komisiju osniva korisnik, a ima najmanje tri člana.

(3) Članovi komisije odgovorni su za svoj rad korisniku.

(4) Nadležno ministarstvo ili državna upravna organizacija, može u slučaju korištenja sredstava državnog proračuna i izvanproračunskih fondova, te poglavarstvo jedinica lokalne samouprave i uprave u slučaju korištenja sredstava proračuna tih jedinica, po potrebi imenovati svoga predstavnika u komisiju (u daljem tekstu: predstavnik).

(5) Ako predstavnik uoči da dokumentacija ili postupak nisu u skladu s odredbama ove Uredbe dužan je na to upozoriti osnivača komisije i predložiti mjere za otklanjanje uočenih nedostataka.

(6) Ukoliko osnivač komisije ne prihvati predložene mjere za otklanjanje uočenih nedostataka, predstavnik će o tome odmah obavijestiti Ministarstvo financija.

PROVEDBA I NADZOR

Članak 13.

(1) Ministarstvo financija obavlja nadzor nad primjenom ove Uredbe i nadležno je za njezinu urednu, djelotvornu i učinkovitu provedbu.

(2) Ministarstvo financija će:

1. davati upute korisnicima glede primjene ove Uredbe;

2. izdavati odobrenja, suglasnosti i donositi rješenja u svezi s primjenom ove Uredbe;

3. organizirati uz pomoć domaćih i stranih stručnjaka seminare i tečajeve o načinima, uvjetima, primjeni i provedbi postupaka nabave roba i usluga te ustupanja radova sukladno ovoj Uredbi.

(3) Sukladno ovlastima iz Zakona o proračunu i Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1996. godinu Ministarstvo financija obavlja nadzor i umanjuje opseg ili privremeno obustavlja dio isplata sredstava proračunskim korisnicima ako ne provedu postupak ili vrše nabavu bez sklapanja ugovora o nabavi prema odredbama ove Uredbe.

PRIGOVORI

Članak 14.

(1) Ponuditelji mogu u roku od tri dana od primitka pisane obavijesti o odabiru ponuditelja uložiti pisani prigovor korisniku i Ministarstvu financija na nepravilnosti u postupku, ali prije sklapanja ugovora. U prigovoru treba navesti osnove slučaja kao i razloge prigovora, te priložiti kao dokaz odgovarajuću dokumentaciju.

(2) Ako je u propisanom roku uložen prigovor, korisnik će zaustaviti sklapanje ugovora i u roku od sedam radnih dana od uloženog prigovora odgovoriti na prigovor ili otkloniti nedostatke iz prigovora. O tome je dužan odmah pismenim putem obavijestiti Ministarstvo financija uz dostavu dokazne dokumentacije.

(3) Ako korisnik u propisanom roku odbaci ili odbije prigovor, odnosno u slučaju nepostupanja, Ministarstvo financija će donijeti rješenje u roku od 15 radnih dana od primitka obavijesti iz stavka 2. ovog članka.

KAZNENE ODREDBE

Članak 15.

(1) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 25.000,00 kuna kaznit će se odgovorna osoba korisnika za slijedeće prekršaje:

1. ako dozvoli postupak nabave suprotan odredbama ove Uredbe (članci 5.-12.);

2. ako bez odobrenja Ministarstva financija provodi postupak za koji je ovom Uredbom propisano prethodno odobrenje (članak 5. stavak 4., članak 7. stavak 2. i članak 9.);

3. ako sklopi ugovor o nabavi suprotno odredbama ove Uredbe.

PRIJELAZNE ODREDBE

Članak 16.

(1) Do stupanja na snagu Zakona o nabavi roba, usluga i ustupanju radova primjenjivat će se postupak nabave prema ovoj Uredbi.

(2) Nadležna Ministarstva i državne upravne organizacije uskladit će posebne provedbene propise donesene na temelju Uredbe o postupku nabave roba i usluga i ustupanju radova ("Narodne novine", broj 13/95) s odredbama ove Uredbe.

Članak 17.

(1) Korisnici su dužni sve nabave započete prije stupanja na snagu ove Uredbe završiti u skladu s propisima koji su bili na snazi u trenutku započetog postupka nabave.

(2) Svi postupci pokrenuti u Ministarstvu financija povodom zahtjeva korisnika prije stupanja na snagu ove Uredbe, dovršit će se po odredbama Uredbe o postupku nabave roba i usluga i ustupanju radova ("Narodne novine", broj 13/95).

Članak 18.

Ministarstvo financija usklađuje i nadzire provedbu ove Uredbe.

STUPANJE NA SNAGU

Članak 19.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. travnja 1996. godine.

Klasa: 301-03/96-01/01

Urbroj: 5030105-96-1

Zagreb, 28. ožujka 1996.

Predsjednik

mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.