Zakoni i propisi - Pravni savjeti 24 26.03.1996 Zakon o porodnom dopustu majki koje obavljaju samostalnu djelatnost i nezaposlenih majki
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PORODNOM DOPUSTU MAJKI KOJE OBAVLJAJU SAMOSTALNU DJELATNOST I NEZAPOSLENIH MAJKI

Proglašavam Zakon o porodnom dopustu majki koje obavljaju samostalnu djelatnost i nezaposlenih majki, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 15. ožujka 1996.

Broj: 01-96-605/1

Zagreb, 20. ožujka 1996.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ZAKON

O PORODNOM DOPUSTU MAJKI KOJE OBAVLJAJU SAMOSTALNU DJELATNOST I NEZAPOSLENIH MAJKI

Članak 1.

(1) Ovim Zakonom uređuje se pravo na porodni dopust ženi koja obavlja samostalnu profesionalnu djelatnost, obrtnici, poljoprivrednici ili obavlja drugu djelatnost, a na osnovi svoga rada je osigurana mirovinskim i invalidskim i zdravstvenim osiguranjem (u daljnjem tekstu: majka koja obavlja samostalnu djelatnost).

(2) Ovim Zakonom uređuje se i pravo na porodni dopust nezaposlenoj majci koja ima hrvatsko državljanstvo i prebivalište u Republici Hrvatskoj, za blizance, treće i svako sljedeće dijete (u daljnjem tekstu: nezaposlena majka).

Članak 2.

(1) Majka koja obavlja samostalnu djelatnost ima pravo na porodni dopust za vrijeme trudnoće, poroda i njege djeteta.

(2) Majka koja obavlja samostalnu djelatnost koristi porodni dopust u razdoblju od 28 dana prije poroda do šest mjeseci djetetova života (obvezni porodni dopust).

(3) Majka koja obavlja samostalnu djelatnost može početi koristiti porodni dopust 45 dana prije očekivanoga poroda i može ga koristiti do šest mjeseci djetetova života.

(4) Dan očekivanoga poroda utvrđuje izabrani liječnik.

(5) Na vlastiti zahtjev, majka koja obavlja samostalnu djelatnost iznimno može početi raditi prije nego dijete navrši šest mjeseci života, ali ne prije isteka 42 dana poslije poroda.

(6) Ako je dijete prerano rođeno, produžuje se porodni dopust iz stavka 2. ovoga članka za toliko vremena za koliko je dijete prerano rođeno.

Članak 3.

(1) Majka koja obavlja samostalnu djelatnost ako je koristila obvezni porodni dopust iz članka 2. ovoga Zakona može nastaviti koristiti porodni dopust do navršene jedne godine djetetova života.

(2) Za blizance, treće i svako sljedeće dijete majka koja obavlja samostalnu djelatnost ako je koristila obvezni porodni dopust, može koristiti porodni dopust do navršene treće godine djetetova života.

(3) Nezaposlena majka za blizance, treće i svako sljedeće dijete ima pravo na porodni dopust od dana rođenja djeteta do navršene treće godine djetetova života.

Članak 4.

(1) Nakon isteka obveznog porodnog dopusta, iz članka 2. stavka 5. ovoga Zakona, ako se roditelji tako sporazumiju, pravo na preostali dio obveznoga porodnog dopusta i na porodni dopust može koristiti djetetov otac.

(2) Ako majka umre, napusti dijete ili ako je zbog bolesti onemogućena brinuti se o djetetu, djetetov otac može koristiti, pod jednakim ujvetima, sva prava utvrđena ovim Zakonom.

Članak 5.

Ako majka koja obavlja samostalnu djelatnost i nezaposlena majka koja ima prava prema ovom Zakonu rodi mrtvo dijete ili ako dijete umre prije nego što je prošao porodni dopust, ona ima pravo nastaviti koristiti porodni dopust onoliko vremena koliko je, prema nalazu i mišljenju izabranog liječnika, potrebno da se oporavi od poroda i psihičkog stanja uzrokovanog gubitkom djeteta, a najmanje 45 dana, za koje joj vrijeme pripadaju sva prava na temelju porodnog dopusta.

Članak 6.

Prava utvrđena ovim Zakonom može koristiti pod jednakim uvjetima posvojitelj djeteta ili osoba kojoj je na temelju rješenja tijela nadležnoga za poslove socijalne skrbi, dijete povjereno na čuvanje i odgoj.

Članak 7.

Majci koja obavlja samostalnu djelatnost vrijeme korištenja obveznog porodnog dopusta, porodnog dopusta do jedne odnosno do tri godine djetetova života priznaje se u mirovinski staž kao staž osiguranja u jednostrukom trajanju.

Članak 8.

(1) Za vrijeme korištenja obveznoga porodnog dopusta, porodnog dopusta do godine dana, odnosno do navršene treće godine djetetova života, korisnik iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona ima pravo na novčanu naknadu prema odredbama članka 25., 33. i 34. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine", broj 75/93.), a koja se obračunava i isplaćuje prema odredbama istog Zakona.

(2) Korisnik iz članka 1. stavka 2. ovoga Zakona ima pravo na novčanu naknadu do treće godine djetetova života u visini iznosa utvrđenog člankom 25. stavkom 2. Zakona o zdravstvenom osiguranju.

(3) Novčanu naknadu iz stavka 1. i 2. ovoga članka isplaćuje Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje.

Članak 9.

(1) Novčana naknada za korištenje obveznoga porodnog dopusta isplaćuje se na teret sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, od prvog dana korištenja toga prava.

(2) Sredstva za novčane naknade za vrijeme korištenja porodnog dopusta do godine dana djetetova života i za vrijeme korištenja porodnog dopusta do navršene treće godine djetetova života osiguravaju se iz proračuna Republike Hrvatske.

(3) Sredstva za novčane naknade za korištenje porodnog dopusta nezaposlenim majkama osiguravaju se iz proračuna Republike Hrvatske.

Članak 10.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama", a odredba članka 3. stavka 2. ovoga Zakona primjenjuje se od 1. siječnja 1996.

Klasa: 502-06/96-01/02 Zagreb, 15. ožujka 1996.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

akademik Vlatko Pavletić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.