Zakoni i propisi - Pravni savjeti 22 20.03.1996 Uredba o osnivanju Zavoda za vinogradarstvo i vinarstvo
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o vinu ("Narodne novine", broj 34/95) i članka 12. Zakona o ustanovama ("Narodne novine", broj 76/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15. ožujka 1996. godine donijela

UREDBU

O OSNIVANJU ZAVODA ZA VINOGRADARSTVO I VINARSTVO

Članak 1.

(1) Ovom Uredbom osniva se ustanova pod nazivom "Zavod za vinogradarstvo i vinarstvo".

(2) Sjedište Zavoda za vinogradarstvo i vinarstvo je u Zagrebu.

Članak 2.

(1) Osnivač Zavoda za vinogradarstvo i vinarstvo (u daljnjem tekstu: Zavod) je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavljat će Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(2) Zavod ima svojstvo pravne osobe s pravima i obvezama propisanima ovom Uredbom, drugim zakonima i statutom Zavoda.

(3) Zavod se upisuje u sudski registar ustanova.

Članak 3.

(1) Djelatnost Zavoda čine sljedeći poslovi i zadaci:

1. vođenje vinogradarskog katastra;

2. obavljanje analiza, pretraga i ocjenjivanja grožđa, mošta, vina i drugih proizvoda od grožđa i vina;

3. davanje prijedloga Ministarstvu u postupcima izdavanja dopuštenja proizvođaču za dodavanje šećera ili koncentriranog mošta masulju ili moštu;

4. izdavanje svjedodžbi o kakvoći grožđa, vina i drugih proizvoda od grožđa i vina koji se izvoze;

5. izdavanje svjedodžbi o kakvoći grožđa, vina i drugih proizvoda od grožđa i vina koji se uvoze;

6. drugi poslovi utvrđeni statutom.

(2) Zavod ne može mijenjati djelatnost bez suglasnosti osnivača.

Članak 4.

(1) Zavodom upravlja Upravno vijeće Zavoda.

(2) Upravno vijeće Zavoda čine predsjednik i dva člana.

(3) Predsjednika i članove Upravnog vijeća Zavoda imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada), iz redova istaknutih stručnjaka iz područja poljoprivrede, na prijedlog Ministarstva.

(4) Predsjednik i članovi Upravnog vijeća Zavoda imenuju se na vrijeme od četiri godine.

Članak 5.

(1) Upravno vijeće Zavoda donosi statut koji potvrđuje Vlada.

(2) Upravno vijeće Zavoda donosi godišnji program rada Zavoda i prati njegovo izvršenje, donosi proračun prihoda i rashoda Zavoda, odlučuje o svim pitanjima vezanima uz poslovnu politiku i ostvarivanje ciljeva Zavoda, donosi poslovnik o svom radu, odlučuje o unapređivanju rada i učinkovitosti poslovanja, kupnji, prodaji ili terećenju nekretnina u vlasništvu Zavoda, zaduživanju Zavoda i odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim statutom Zavoda.

Članak 6.

(1) Radom Zavoda rukovodi ravnatelj kojeg imenuje i razrješava Ministarstvo.

(2) Ravnatelj Zavoda imenuje se na vrijeme od četiri godine.

Članak 7.

Ravnatelj Zavoda rukovodi Zavodom, zastupa i predstavlja Zavod i odgovoran je za njegov rad te u sklopu prava i dužnosti utvrđenih ovom Uredbom organizira i osigurava zakonito i učinkovito obavljanje poslova iz djelokruga rada Zavoda, predlaže Upravnom vijeću Zavoda donošenje akata iz njegove nadležnosti i izvršava odluke Upravnog vijeća Zavoda te obavlja druge poslove koji su mu statutom ili drugim aktom Zavoda stavljeni u nadležnost.

Članak 8.

Prava, obveze i odgovornosti uposlenih u Zavodu ostvaruju se u skladu s propisima o radu i kolektivnim ugovorom.

Članak 9.

(1) Sredstva za osnivanje i početak rada Zavoda čini iznos do 200.000,00 kuna iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1996. godinu sa pozicije Ministarstva.

(2) Sredstva za poslovanje i rad Zavod pribavlja obavljanjem vlastite djelatnosti Zavoda iz državnog proračuna.

(3) Zavod može stjecati sredstva i iz drugih izvora, donacijama, sponzorstvom i na drugi način u skladu s propisima i aktima Zavoda.

Članak 10.

(1) Zavod je ustanova koja nema za cilj stjecanje dobiti.

(2) Ukoliko Zavod u obavljanju svoje djelatnosti ostvari dobit, cjelokupni iznos dobiti prihod je državnog proračuna.

Članak 11.

(1) Zavod ne može bez suglasnosti Ministarstva steći, opteretiti ili otuđiti nekretnine i drugu imovinu čija je pojedinačna vrijednost veća od iznosa utvrđenog statutom.

(2) Zavod ne može bez suglasnosti Ministarstva ugovarati niti druge poslove čija vrijednost prelazi iznos određen statutom Zavoda.

Članak 12.

Sva ostala prava i obveze Ministarstva i Zavoda koja nisu uređena ovom Uredbom, uredit će se statutom Zavoda.

Članak 13.

(1) U roku 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe, Vlada će imenovati članove Upravnog vijeća Zavoda.

(2) Upravno vijeće Zavoda dužno je u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe donijeti statut i ostale akte potrebne za rad Zavoda.

Članak 14.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u Narodnim novinama.

Klasa: 320-14/96-01/01
Urbroj: 5030116-96-1
Zagreb, 15. ožujka 1996.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.