Zakoni i propisi - Pravni savjeti 22 20.03.1996 Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna i izvanproračunskih fondova te prihoda za financiranje drugih javnih potreba za 1996. godinu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju članka 37. Zakona o platnom prometu u zemlji ("Narodne novine" br. 27/93., 13/94., 73/94. i 13/95.), ministar financija izdaje

NAREDBU

O IZMJENI I DOPUNI NAREDBE O NAČINU UPLAĆIVANJA PRIHODA PRORAČUNA I IZVANPRORAČUNSKIH FONDOVA TE PRIHODA ZA FINANCIRANJE DRUGIH JAVNIH POTREBA ZA 1996. GODINU

I.

U Naredbi o načinu uplaćivanja prihoda proračuna i izvanproračunskih fondova te prihoda za financiranje drugih javnih potreba za 1996. godinu ("Narodne novine", br. 1/96., 5/96., 10/96. i 21/96.) u glavi II. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNA, točka 1. PRIHODI DRŽAVNOG PRORAČUNA, u NAPOMENI ispred posljednjeg stavka dodaje se stavak:

U pozivu na broj odobrenja za brojčanu oznaku vrste prihoda 6041 u pretpolje upisuje se model "27", a u polje oznaka vrste prihoda koji se plaća te podatak drugi i podatak treći, od kojih svaki ima svoj kontrolni broj i ne može imati više od dvanaest znamenaka. Ukupan broj svih triju podataka i crtica koje ih odvajaju ne može prijeći 22 znaka.

II.

U glavi II. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNA, točki 4. PRIHODI GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA, podtočki 4.2.4. Ostali prihodi gradskih i općinskih proračuna, iza brojčane oznake 7870 Mjesni samodoprinos od poljoprivrednika, umjesto točke stavlja se zarez i dodaje

7889 Sredstva za pripremu građevinskog zemljišta.

III.

U glavi II. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNA, točki 4. PRIHODI GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA posljednji stavak mijenja se i glasi:

U pozivu na broj odobrenja za brojčane oznake vrste prihoda 5703, 5720, 5738, 5770, 7722, 7757, 7811, 7820 i 7889 uplatitelji su dužni upisati u pretpolje jedan od modela:

model "21", koji u polju sadrži oznaku vrste prihoda koji se plaća (četiri znamenke) i matični broj pravne osobe (sedam znamenaka);

model "22", koji u polju sadrži oznaku vrste prihoda koji se plaća (četiri znamenke) i jedinstveni matični broj građanina (trinaest znamenaka);

model "24", koji u polju sadrži oznaku vrste prihoda koji se plaća (četiri znamenke), a u nastavku može i ne mora biti podatak (nije pod kontrolom);

model "26", koji u polju sadrži oznaku vrste prihoda koji se plaća (četiri znamenke), podatak drugi sadrži šest znamenaka uključujući kontrolni broj i podatak treći sadrži četiri znamenke uključujući kontrolni broj;

model "28", koji u polju sadrži oznaku vrste prihoda koji se plaća (četiri znamenke), podatak drugi sadrži podvrstu prihoda koji se plaća i ima tri znamenke uključujući i kontrolni broj, podatak treći sadrži broj ugovora i ima šest znamenaka uključujući kontrolni broj i podatak četvrti nije pod kontrolom. Ukupan broj svih četiri podataka i crtica koje ih odvajaju ne može prijeći 22 znaka.

IV.

U Popisu žiroračuna županija i gradova/općina te brojčanih oznaka mjerodavnih jedinica Zavoda za platni promet, ispostava Porezne uprave i gradova/općina po županijama treba dodati brojeve žiroračuna tako da glase:

I. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

(sjedište u Zagrebu)

ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE VELIKA GORICA

30115-630-539 KRAVARSKO 30115 545

30115-630-502 ORLE 30115 542

30115-630-523 POKUPSKO 30115 544

ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE ZAPREŠIĆ

30110-630-495 ZAPREŠIĆ *30110 543 543

30110-630-570 BISTRA 30110 547

V.

Ova Naredba stupa na snagu 1. travnja 1996. godine.

Klasa: 401-03/95-01/11

Urbroj: 513-07/96-5

Zagreb, 18. ožujka 1996.

Ministar financija

Božo Prka, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.