Zakoni i propisi - Pravni savjeti 22 20.3.1996 Pravilnik o hrvatskim normama
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

Na temelju članka 23. i članka 80. Zakona o standardizaciji ("Narodne novine" broj 53/91, 26/93, 29/94, 44/95 i 72/95) ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O HRVATSKIM NORMAMA

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuju hrvatske norme koje imaju slijedeće nazive i oznake:

1) UPRAVLJANJE KAKVOĆOM I                          HRN EN ISO 8402
    OSIGURAVANJE KAKVOĆE
     – RJEČNIK

2) NORME ZA UPRAVLJANJE KAKVOĆOM       HRN EN ISO 9000-1
    I OSIGURAVANJE KAKVOĆE
    1. DIO: SMJERNICE ZA ODABIR I
    UPORABU

3) NORME ZA UPRAVLJANJE                                HRN ISO 9000-2
    KAKVOĆOM
    I OSIGURAVANJE KAKVOĆE
    2. DIO: OPĆE SMJERNICE ZA
    PRIMJENU NORMI
    HRN EN ISO 9001,
    HRN EN ISO 9002 i
    HRN EN ISO 9003

4) SUSTAVI KAKVOĆE – MODEL                        HRN EN ISO 9001
    ZA OSIGURAVANJE KAKVOĆE U
    ZAMISLI, RAZVOJU, PROIZVODNJI,
    UGRADBI I ODRŽAVANJU

5) SUSTAVI KAKVOĆE – MODEL                        HRN EN ISO 9002
    ZA OSIGURAVANJE KAKVOĆE U
    PROIZVODNJI, UGRADBI I
    ODRŽAVANJU

6) SUSTAVI KAKVOĆE – MODEL                       HRN EN ISO 9003
    ZA OSIGURAVANJE KAKVOĆE U
    ZAVRŠNOM PREGLEDU
    I ISPITIVANJU

7) OPĆI KRITERIJI ZA RAD ISPITNIH                HRN EN 45001
    LABORATORIJA

8) ZAHTJEVI ZA OSIGURAVANJE                     HRN ISO 10012-1
    KAKVOĆE MJERNE OPREME –
    1. DIO: SUSTAV MJERITELJSKOG
    POTVRĐIVANJA MJERNE
    OPREME

Članak 2.

Hrvatske norme iz članka 1. ovog pravilnika, sastavnim su dijelom ovog pravilnika, a objavljuju se u posebnom izdanju Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo.

Članak 3.

Primjena normi iz članka 1. ovog pravilnika nije obvezatna.

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti:

Kvaliteta. Rječnik                                    JUS ISO 8402,

Standardi za upravljanje kvalitetom
osiguranje kvalitete. Uputa za izbor i
upotrebu                                                JUS ISO 9000,

Sustavi kvalitete. Model osiguranja
kvalitete u                                              JUS ISO 9001,
projektiranju/razvoju, proizvodnji,
ugradnji i servisiranju

Sustavi kvalitete. Model osiguranja
kvalitete u proizvodnji i ugradnji             JUS ISO 9002,

Sustavi kvalitete. Model osiguranja
kvalitete                                                 JUS ISO 9003,
u završnoj kontroli i ispitivanju

doneseni Pravilnikom o jugoslavenskim standardima za osiguranje kvalitete ("Narodne novine" broj 53/91).

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-02/96-01/3
Urbroj: 558-06/4-96-1
Zagreb, 14. ožujka 1996.

Ravnatelj
Državnog zavoda za normizaciju
i mjeriteljstvo
dr. Jakša Topić, dipl. ing., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.